Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Kamsutra Orginal Sanskrit Text,Comp.by Rajendra Prasad Pandey

Kamsutra Orginal Sanskrit Text,Comp.by Rajendra Prasad Pandey

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
w
w

More info:

Published by: RAJENDRA PRASAD PANDEY on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

 
शळयळयत खळ खळणऴॉ रळजॎ ऴळ डळभॎय  ू
 
ऽळऴउऻइ
#
#
3
मणआदखळणॎयॅ तणइ
//
#
#
3
ऽळॎखेपशळप  ू
//
#
#
3
पऴणयआशबॅमखयऽ ऑऍऑळययइ ू
//
#
#
3
पऴउबमळप  ू
//
#
#
3
जळडिपर ऻ जळइ ऴेशळ पळाळउदिपितबमतउशञय ऴळमतण आयळयळतळउऽपऴऻॎधआॎ   ू ूॅशळऑ 
//
#
#
3
पयएखभॎिऽखणतैइ शळयउढैशॅ मणआिमखळरखडेदख ऑखळर   ू
//
#
#
3
बेऻडिपर आदआिमखळरखण  ू ू
//
#
#
3
णऻळभॎशआतैऑरऽ ऑ तभ ऴऻॎधआयळयळतळउडेदख खळणऴॉउॅशळऑ   ू
//
#
#
3
प एश पैडऑिढर आयळयऽपॄर चळहखइ ॎपखपैइ ऴउिऑॎड   ू
//
#
#
८७
3
प एश पैडैतर आयमतआयळयऽपॎत ऴळमळरधऴळउयॅिञखखयळऴउयैखढळयळआिमखळरखडळरभळरखशॄिऽ   ूखचडिताभखइ ऴिढर आिमखरधॄर बळयइ डळऑळहइ ऴउिऑॎड   ू
//
#
#
८८
3
पय ाउशॄिऽखण आिमखरधउडळटिहडैखळधळउञधखळतळउितयॅञळ भखइ डेदख ऑखळर   ू
//
 
#
#
८।
3
पऴञळऑ ऑळरळयधइ ऴळमळरधण आिमखरधउडेदख ॅशळऑ  
/
ऴैशधतळढइ ऴळउयॅिञखण  ू
/
औॅटखणैझइखयळऴउयैखण  ू
/
ञॅतभयॅ ढळयळआिमखळरखण  ू
/
ञॅधखळडैइ डळरभळरखण  ू
/
ऑैणळर चडिताभखण ऎिप  ू
/
#
#
८५
3
एशउबऻिढर ऍऑळयऴ पकळउझनऽइ धीपण ऋऴतखडण आढॉप   ै ू 
/
#
#
८ॡ
3
प भखऍभिढइ धीपळतळउऽळआशयशळतळण एखभॎऽशळप  ू
,
णऻ ऎिप ऑ बळशीयय भरयॎयशळप  ै ू
,
ऴउय ऴशण आदण आडॎत दॎत खळणऴॉण ऎभउ धीपण   
//
#
#
८॥
3
पयआयउखरधआिमखरधऴणैॎऽइ
#
#
८६
3
ऽळऴउऻइ
/
शञिपडइ
/
शळऴणैॎऽइ
/
तळञरखशेण  ू
/
तळयखऴऻळयभपीखणशणऽइ ॉ
/
ऎिप ऴळमळरधउ दणण आिमखरधण  ू
/
आयळयळइ डऑ 
/
खरधळित डऑ 
/
#
#
८ॢ
3
णळधखळहढळशॎयॅ रपआशदळडतण  ू
/
ीिपशऽॎाळइ
/
ऍिहञतशऑळरळइ
/
ऑैबतशखडळइ
/
तझरभतजळपयइ
/
भऽतकॎशमयइ
/
भॎयळ ऋडऑळरळइ
/
ऴउशॎऽतखळरळइ
/
िऑरपळित 
/
ऻधतयॅञळइ
/
पैळऽ ऑ  ूऴीखेपौडणळइ
/
डैाळियपण  ू
/
डैाॅडऴेळित 
/
चडरखण  ू
/
रपऍरढआशऴळितखण  ू
/
रपशऽॎाळइ
/
धयखहऻइ
/
ऎिप ऴळउयॅिञखपीयण आिमखरधण  ू
/
आयळयळ भऽ 
/
खरधळित ऴभऽ 
/
#
#
८ॣ
3
शरधशमळतण  ू
/
ऴउबमितधयइ
/
खयळशढधण  ू
/ !
बळहळयळ 
U
आय 
1
बळहळयळइ
R
ऋडणळइ
/
ऎञपऍखळरऴॉऑतण  ू
/
एखडैाआिढयॅञइ
/
यॅययौडळशपतण  ू
/
आिढयॅञपऽ ऑ खयळयळइ िपडइ ू
/
शशळऻयॅञइ
/
ऎिप खयळऴउयैखपेपीयण आिमखरधण  ू
/
आयळयळइ डऑ 
/
खरधळित तश 
/
#
#
८९
3
एखऑळरधीशेण  ू
/
शळऴऑयळ
/
ऴडीाैयॎळशेण  ू
/
खितळशेण  ू
/
डैतढॉशेण  ू
/
भढञळशेण  ै ू
/!
ऍपइडैरखण  ू
U
आय 
1
पइडैरखण  ू
R/ 
डैाय बाैिपडइ
/
ऎिप ढळयळआिमखळरखऑपैदण आिमखरधण  ू
/
आयळयौ ौ 
/
खरधळय आौ  ू
/
#
#
।७
3
ीडैाऽीहआशदळडतण  ू
/
यळशपतखळरधळित 
/
ीाैिऴळइ डैाळइ
/
आयऴळयळ यॅापइ
/
डरऑयखळरधळित 
/
आिढयॅञळइ
/
ढळशडरळ 
/
भपीखणळध  ॉ
/
ऄरखळिणपण  ू
/
ऍपइडैरखभळररपखण  ू
/
ऎिप डळरभळरखडऑणण आिमखरधण  ू
/
आयळयळइ ा 
/
खरधळित भऽ 
/
#
#
।८
3
ञयिऑपळ 
/
ञणतखळरधळित 
/
ऋडळशपतशिमइ
/
खळपआतैशपतण  ू
/
आदऍञणौडळयळइ
/
शरिहञळित 
/
शरिपडइ
/
ितखळऴतखळरळइ
/
शऽीधिपऴउमळतण  ू
/
हळढशऽॎाइ
/
आदआतदआतैबमऴउऽयशऑळरइ
/
 
शॎयळशऽॎाळऽ ऑ  ू
/
ऎिप शॄिऽखाण आिमखरधण  ू
/
आयळयळइ ा 
/
खरधळित ळभऽ 
/
#
#
।।
3
ऴैढञउखरधण  ू
/
शऽीखरधण  ू
/
शेयळऽ ऑ यॅञळइ ू
/
तरळञयळतयतण  ू
/
शेशमयइ
/
िऑळऽ ऑ यॅञळइ ू
/
ऎय चडिताभखऴणण आिमखरधण  
/
आयळयौ ौ 
/
खरधळित ा 
/
#
#
।५
3
एशउाउऽ आयळयळइ
/
ऑपैइाइ खरधळित 
/
आिमखरधळित ऴ 
/
ऴडळभउ ॅखऴऻण  ू
/
ऎिप ऽळय ऴउऻइ
//
#
#
।ॡख 
3
ऴउॎडण ऎणण ऋशळआय शपरॅ  ू
%
आपइ शयपॎ
/
#
#
।ॡझ 
3
ऎउऻ शभाळउहॅखऴणळऴयळऴढळाधण  ै ू
// 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ak_1234 liked this
piyushonweb liked this
piyushonweb liked this
ak_1234 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->