Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kur'an i Nauka - Harun Yahya

Kur'an i Nauka - Harun Yahya

Ratings:
(0)
|Views: 85|Likes:
Published by anessahinovic
U Kur'anu,objavljenom prije 1430 godina, nalaze se određene naučne činjenice do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom 20 vijeka.
U Kur'anu,objavljenom prije 1430 godina, nalaze se određene naučne činjenice do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom 20 vijeka.

More info:

Published by: anessahinovic on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2011

pdf

text

original

 
BI
 
LJE[KA O AU
 
TORU
Pod pseudonimima Harun Yahya i D`avit Yal~in, autor je napisao niz djela iz podru~javjere. Objavljene su mu bro{ure poput Obmana teorije evolucije, ^udo u }eliji, ^udo u oku,^udo kod pauka, ^udo kod komarca, ^udo mrava, ^udo odbrambenog sistema, Racional-na spoznaja Boga, Ovosvjetski `ivot, Uni{tenje naroda, Za ljude koji razmi{ljaju, Stvaran- je kosmosa, Priznanja evolucionista, Po`rtvovanost i racionalno pona{anje `ivih bi}a, ^u-do u stvaranju bilja, Djeco, Darwin la`e!, Duboko razmi{ljanje, Bo`ija umjetnost boja, ^u-do atoma, Dizajn u prirodi, ^udo kod p~ele, Kraj darvinizma, Vje~nost je po~ela, Zlatnodoba, Kur’an - smjernica za nauku, Rje{enje je u vladanju po Kur’anu, Kur’anska ~uda,Bo`ija imena, @ivjeti u ime Boga, D`ennet, Jeste li razmi{ljali o Istini, Sudnji dan, Hid`rau Kur’anu, Moralne vrijednosti po Kur’anu, Nauka o Kur’anu, Dova u Kur’anu, Kur’ans-ki indeks, Karakter munafika u Kur’anu, Saop}enje i rasprava u Kur’anu, Va`nost savjes-ti po Kur’anu, Odgovori iz Kur’ana, Tajne munafika, Smrt - kijamet - D`ehennem, Borbeposlanika, Nikako ne zaboravite!, [ejtan, [irk, Osnovni principi Kur’ana, Brzo poimanjeimana 1-2-3, Ljepote `ivljenja po Kur’anu, Jedan pregr{t Bo`ijih ljepota 1-2-3-4, Ateisti~-ka primitivna logika, Besprijekoran iman, Prije kajanja, Resulullah nam ka`e, Merhametvijernika, Strah od Boga, Ateisti~ke more, Povratak Isaa a. s., Va`nost strpljenja poKur’anu, Karakter ~lanova neupu}enog dru{tva, Izrugivanje kao zulum, Stvarni razum poKur’anu, Borba protiv ateisti~ke religije, Jusufova medresa, Slo`nost u dobro~instvu i taj-na isku{enja... i dr.Objavljen je i niz bro{ura u kojima se autor bavi teorijom evolucije. Izme|u ostalih, tre-ba navesti slijede}e bro{ure: Obmana teorije evolucije, Ru{enje materijalizma, Kraj mate-rijalizma, Teorija evolucije, Ru{enje teorije evolucije: istina o stvaranju, Evolucionisti~kezablude 1, Evolucionisti~ke zablude 2, Evolucionisti~ke zablude 3, Mikrobiolo{ko ru{enjeevolucije, Istina o stvaranju, Tajne atoma, Ru{enje teorije evolucije kroz 20 pitanja i dar-vinizam.Knjige Obmana teorije evolucije, ^udo mrava, Uni{tenje naroda, Racionalna spoznajaBoga, Moralne vrijednosti po Kur’anu, Osnovni principi Kur’ana, La`i genocida, Za ljudekoji razmi{ljaju, Ovosvjetski `ivot, Duboko razmi{ljanje i Nemojte se pretvarati da ne ra-zumijete prevedene su na engleski i objavljene u razli~itim izdava~kim ku}ama {irom svi- jeta. Pored engleskog, mnoga autorova djela prevedena su i na ostale jezike, poput: ruskog,albanskog, poljskog, njema~kog, bosanskog, {panskog i arapskog.Pod pseudonimom Harun Yahya, autor je priredio i niz knjiga politi~kog sadr`aja:@idovstvo i masonstvo, Masonstvo i kapitalizam, Masonstvo - satanska religija, Jahovinisinovi i masoni, Novi masonski poredak, Nacionalna strategija, ’Tajna ruka’ u Bosni, La`igenocida, Pozadina terora i Kurdska karta u rukama Izraela. Centralnu temu ovih djelazauzimaju masoni i @idovi, te utjecaj ovih dvaju sila na svjetsku historiju i politiku.(Pseudonim je nastao spajanjem imena Harun i Yahya, kao spomen i izraz po{tovanjaprema dvojici vjerovjesnika koji su se borili protiv demantirane `idovske misli.)
 
^ITAOCU
Razlog {to smo u ovoj knjizi i u nizu na{ih drugih djela posebno mjesto posvetili porazuteorije evolucije je ~injenica da ova teorija predstavlja osnovu svih antivjerskih filozofija.Darvinizam, koji negira stvaranje, a samim time i Boga, bio je razlogom {to su mnogi lju-di izgubili vjeru u Boga ili {to su, u najmanju ruku, pali u sumnju. Prema tome, otkriti da je ova teorija jedna obmana je jedna veoma bitna du`nost koju nala`e iman. Ova zna~ajnazada}a mora doprijeti do svih ljudi. Odre|eni ~itaoci }e biti u prilici da mo`da pro~itaju sa-mo jedno na{e djelo koje govori o obmanama vezanim za ovu teoriju. Zbog toga smo smat-rali va`nim da u svim na{im knjigama odvojimo mjesta za ovu temu, pa makar to ponekadbilo samo i u vidu rezimea.Drugo pitanje koje se mora naglasiti je vezano za sadr`aj ovih knjiga. Vjerska pitanja svihautorovih djela iznose se u svjetlu kur'anskih ajeta i pozivaju ljude na u~enje Allahovih aje-ta i `ivot u skladu sa njihovim naredbama. Sve teme vezane za Allahove ajete iznose se nana~in koji kod ~itaoca ne ostavlja nikakvu sumnju, niti znak pitanja.Blizak, jednostavan i te~an stil koji je prepoznatljiv u na{im djelima osigurava lak{e shva-tanje kod ~italaca svih profila, od sedam do sedamdeset sedam godina. Ovim efektnim i jed-nostavnim izra`avanjem na{e knjige sasvim zaslu`eno dobivaju laskavi status "knjiga kojese ~itaju u jednom dahu". ^ak i ljudi koji zauzimaju kategori~an stav o pitanju odbijanja vje-re ostaju pod utiskom ~injenica koje se iznose u na{im knjigama i apsolutno su u nemo-gu}nosti da zanije~u istinitost svega toga.Ova knjiga kao i ostala autorova djela mogu se ~itati kako pojedina~no tako i u atmosferiuzajamne diskusije. Grupa ~italaca koja se `eli okoristiti ovom knjigom trebala bi je ~itatizajedno. Bit }e to neosporno korisno s pozicija me|usobnih izmjena znanja i iskustava.Pored toga, u~estvovati u ~itanju i upoznavanju sa ovim knjigama koje su napisane samoradi postizanja Bo`ijeg zadovoljstva, tako|er, predstavljaju veliki hizmet. Umije}e doka-zivanja i ubje|ivanja je krajnje jaka autorova osobenost koja je uo~ljiva u svim njegovimknjigama. Iz tog razloga, jedan od najefikasnijih metoda onih koji `ele objasniti vjeru jestimuliranje drugih na ~itanje knjiga ovog autora.Predstavljanje ostalih autorovih djela u zadnjem dijelu ove knjige ima svoje va`ne razloge.Zahvaljuju}i tome, osoba koja uzme u ruke ovu knjigu vidjet }e da autor ima niz knjigakoje nose osobenosti koje smo malo~as naveli i otkrit }e kvalitete ove knjige, koju }ete,nadamo se, ~itati sa velikim zadovoljstvom. Uvjerit }ete se da se nalazite pred bogatim iz-vorom podataka o pitanju nesvakida{njih vjerskih i politi~kih tema kojima }ete se mo}ikoristiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->