Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
720Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Machika Telugu Boothu Kathalu

Machika Telugu Boothu Kathalu

Ratings:

3.11

(9)
|Views: 949,134|Likes:
Published by Rathi Devi

More info:

Published by: Rathi Devi on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

 
హయ ఫెడస
ీస కి ృతజతలు
,
ఈ బూతథ మన బాగ లో పట చేబనద
.
మన బాగ ు వఏ ఇత వైస ల
,
కన ఈ థన వ ె లో నే
,
మన బాగ కిం
.
ఇ బల బూత థలు
,
థలు
,
 బూతథలు
,
న థలు
,
కమక థలు
,
మం మం దం థలు ల
.
అక తమ దంళలు
,
తంర తల దంళలు
,
త కొుల దంళలు
,
మమ కంళలు
,
ఎ కల దంళతల థలు మన బాగ ె
.
ఇక చల మందమన బాగ కిట అ
.
ఇ ఆలం
.
ఒ చం
.
ఇంక   చే
.
ఆద మన బాగ తనం
.
 జషస  ంప అం కుం  అనభవలన కం
,
 అనభవల ంమన బాగ లో పట  చేం
.
ఈ బాగ న బాగ క మన బాగ
.
 అనభవలన ఈ ఐ
కి ంంచే మన బాగ  కొన  చేఎంజయ చేం  బాల స
.
ఇటల
,
మన బాగ వయవసథపకుడ
 
¥ÁúÃ֍Á ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ
contributed byammakumogudu26@yahoo.com PDF conversion bykama_sastry_2004@yahoo.co.uk  
ƒ ÁŸÁ ŠÁ ±ÂœÁ ¥ÊÁüËþ÷ ¨ÍþÞÃ. §Á©Ã ¬ÊÑþ÷ úʬáÁϡʧÁÅ.  ÁŸÁþÁÅ œÉ¨ÅÁÅ ¨Ã¡Ã ¨Í ¡Ã ™Ã ¢÷ Â ¥ÁŀϞìÁÅþÂä¥ÁÅ.********************************§Á©Ã ¬Á§ÃÂ ‚ÏýÃ¥ÁÅÏžÁÅ ¬ËÃ¨÷ žÃÃ ©ŸÃ œÁ¨Å¡Áô ¬ËÃ¨÷¥ÁÅÏžÁÅ úÁÁëÏœÍ þÉýÂÛ™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ Á™Ã¦Á ©Ê¬ÁÅþÂä Á™Ã¦Á©ÁžÁŨŏ „Ï™ÁýÏ ©Á¨þÁ ÁýÃۏ þÉýÊÛ¬Á§ÃÃ œÁ¨Å¡ÁôœÉ§ÁÅúÁōÁÅÏžÃ. ¬ËÃ¨Å ¨Í¡Á¨ ©Á§Áϙ ¡ÁÁя ³ÂÛÏ™÷©Ê¬Ã Âê§Ã¦Á§ÁōÁÅþÁä ¡Áô¬ÁàÂ¨Å €ÏžÁōÁÅþà ‚ÏýÍìÃ©Á¬ÁÅÏýÊ Í™Á Á™¦Á §ÁÏ ýϏÁÅ¥Áþà ŠÁ ÁÏýÌýÃÛÏžÃ. §Á©Ã œÁ¨ÉœÃà ¡ËÃ úÁƪ™ÁÅ. ýË¥ÁÅ€¦žÁÅþÁä§Á¦ÏžÃ. œÁþÁ ÁžÃ¨ÍÃ ©ÁúÃÖ þìÁðœÁÅ©ÁôÂÁÅ§Ö¨Í ÁƧÁÅÖþà ¡Áô¬ÁàÂ¨Å £¨ ¥žÁ ¡ÉýÊÛ™ÁÅ. ‚¨ÅþêÁî£ÏÂ „ÏžÃ. €¥ÉéÁљÍà ©É®ÃòϞà €þáÁëªÃäÏúÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÁϏà «ÁÆ ¨Ê¬ÁŨũáÁôåÁÅÏýÅÏýÊ ³Âäþ¨ ÁžÃ¨ÍÏúà þ®ÁÅò ¡Á™ÁÅœÁÅþÁäúÁ¡Áôå™ÁōÁÅ €œÁþà ¡ÁëªÁäÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ žÌ§ÃÃÏžÃ.
 
€œÁþÍà ¡ÁžÉþåÞà ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨ ©Á¦Á¬ÁÅÏýÅÏžÃ. ‡°Â¬ÁþÁäÂ ±Ì™Á©ÁôÂ „Ïý™ÁÅ. Â¨ÊüÃ¨Í ¢Á¬÷Û ¦¦Á§÷úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÂä™ÁÅ. Á¥Á¨ €œÁþà œÁ¨Ãì. ¥ÉÁÅ ¥ÁÅ¡Áå¦÷‡þåÞà ¬ÁÏ©ÁœÁð§Â¨ÅÏý¦ʥÉÂ. ‡§ÁëÂ úÁÁя„ÏýÅÏžÃ. €ÏœÁ ±Ì™ÁŏÁÆ ÂžÁÅ. ±ÌýÛ ÂžÁÅ. ¥É³ÂþÍÁ ¡Á릩ÊýÅ ¬ë¨ Á®ÂªÂ¨¨Í ýÆêý§÷ Â ¡ÁþÃúʳÍàÏžÃ.§Á©ÃÃ €¦žÍ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ þÁ™ÁŬÁÅÏ™ÁÂ ¥É ¤Á§Áàý˲¦™÷ ©ÁúÃÖ úÁþñͦÁ ™ÁÅ. €œÁþÁÅ úÁþñͦÁ ÁÅýÅÏ£ ¤Â§Á¥ÁϜ Á¥Á¨ ¥žÁ ¡Á™ÃÏžÃ. œÁ§ÂíœÉ¡Áôå™Í Âþà ¥ÉÁÅ ýÆêý§÷ „žÍêÁϞ̧ÁÁ¨žÁÅ. „žÍêÁÏ ¨Í úʧÁōÁÅþÂäÂþèžÌÁÅэÁÅÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ ©Â®ÁòÁÅ ˆ úÁÆ úÃϜ¨ʞÁÅ. þïʡÁϏ „þÂä§ÁÅ.  ¥ÁŸÁê ¥Ê™Á¥žÁ ¡Ë ¤ÂÁύÁÆ™Á ¡Áõ§Ãà úʬà ‰žÁÅ ©ÁÏžÁ¨ §ÁƱ¦Á¨ÁÅ€žÉÃúÃÖÏžÃ.§Á©Ã «Á§÷Û ©Ã¡Ãå Áŧ֍à œÁÃ¨ÃÏúà ‡žÁŧÁŏ ©ÁôþÁä ¬ÁÆÛ¨÷¨ÂÁÅÑþà Â®ÁÅò ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ. Â¨ÊüÃ¨Í ýʣŨ÷ ýÉþÃä¬÷™ÁýÏ ©Á¨þÁ Š®ÁòϜ úÉ¥Áý ¡ÁýÃÛ úžÁ§ÁÂ „ÏžÃ.³ÂäþÁÏ úʬÊþÊ Âþà öÁ¦Â „Ï™ÁžÁÅ €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ. œÁ¨Ãì

Activity (720)

You've already reviewed this. Edit your review.
kowshiksarma liked this
sexbabu liked this
Anand Babu added this note
very good story. the next part shall tell about son seducing and ******* mom

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->