Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
urvasi_109

urvasi_109

Ratings: (0)|Views: 15,783 |Likes:
Published by aruna116

More info:

Published by: aruna116 on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
…§ÁíªÄ …§ÁíªÃ take it easy policy
by
 
Office ¡Áþà ¥žÁ ¥ÁÆ™ÁÅ þɨ¨Å UK ©É™ÁÅœÁÅþÁä §ÊÏ£Ìþà ³ÂÁþÁÏ¡ÁýÂþÃà ©ÁúÂÖ™ÁÅ €œÁþà €þÁä ©ÉÏÁ®Á¡Áå.§ÊÏ£Ì ŠÁ ¡ÉžÁâ computer ¨ ÌýÅÛ ¨Í ¡ÁþÃúʬÁÅþÂä™ÁÅ. €žÊ ¡ÁýäÏ ¤Â«Á¨Í ‰œÊ §ÊÏ£Ì ITCompany ¨Í ¡Áþà úʬÁÅþÂä™Áþà €Ïý§ÁÅ. €œÁþéÁ¦Á¬ÁÅð 24, ÿÃëœÃ÷ €ÏœÁ ÂÁ±Í¦þ ¥ÁÏúà €ÏžÁ™ʥÁÏûà ©Âê¦Á Â¥ÁÏ œÍ ©ÁúÃÖþÁ ÁÏ™Á¨Å œÃ§ÃÃþÁ ªÁ§§ÁπϞÁ§ÃœÍ £Â Á¨Ã¬Ã±Í¦Ê ¬Áí¤Â©ÁÏ €œÁþÞÃ.¡ÉžÁâ üœÁÏ œÍ ü©ÃœÁÏ ³Â¢  þÁ™Ãúñ͜ÁÅþÁä §ÊÏ£Ì ÃÁ´ÂÛ¨¨Í „þÂä úÁÅýÛ¥ËþÁ ©ÉÏÁ®Á¡Áåà œÁþÁ 2 bedroomflat ¨Ì ¬Áà üÂ ‚úÃÖ žÁÅÍ©Á™ÁÏ ¡ÉžÁ⠩ëÁ¦Á¥Ê¥ÃžÁþáÃÏúÃϞà .€©Á™ÂþÃà ©Â§ÃžÁâ§ÃžÃ žÁƧÁ¡ÁôúÁÅýÛ§ÃÁ¥É ©Á§Á¬ÁÁÅ €þÁäžÁ¥ÁÅé¨Å.©ÉÏÁ®Á¡Áå ÿËžÁ§Â£ÂžÁÅ¨Í ªÃ©Â§Áì¨Í ŠÁ úÃþÁäÁ§Âé§Á¥ÁÅ¨Í foreman  ¡Áþà úʬÁÅþÂä™ÁÅ.úÃþÁä¡Áôå™ÁÅ ¡Á¨ÉýƧÁÅ¨Í úè§Á ¡ÁþÁŨœÍ ¨¥ÁÅÁ™Ã¡Ê¬Ã €ÏœÁ úÁžÁÅ©ÁôÍþà §Á›¥ÁÅ ¡ÉžÁâ „žÍêÁϞ̧ÁÁ¨ÊžÁÅ. ƒ ¥ÁŸÁêþÊ œÁ¨ÃžÁÏ™ÁÅë¨Å úÁ³Â¥ÁþÃ
 
£ÉžÃ§ÃÏúÁ™Á¥ÁÅœÍ ¬Áà žÂ§Ã¨Í ¡Á™Ã úÁÅýÂÛ¨ ¬Á¨öÁ¬ÁöÁ¦Á¥ÁŨ ¥Ê§ÁÁÅ ©ÁÇœÃà ¡ÁþÁŨŠÌþÃä þʧÁÅÖÁÅþà ŠÁúÃþÁä „žÍêÁÏ ¨Í úʧ™ÁÅ.©ÉÏÁ®Á¡Áå ©Á¦Á¬ÁÅ 35 ‰þ ú¨ §Á›Â¨ ©Á¨þÁ 4
0
 ¡Ë£™Á
Ý
©Â™Ã¨Â ÁþÁ¡Á™ÁœÂ™ÁÅ. ©ÁúÊÖ üœÁ¥ÁŜͥÁöÁþÁÁ§Á¥ÁÅ¨Í þÉýÅÛÁÅ §Â©Á™ÁÏ Á«ÁÛÏ €þà œÉ¨Ã¬ÃþÁ€œÁþà œÁÏ™Ãë žÁƧÁ¡Áô úÁÅýÛ¥ËþÁ §Âϣ£Å
(
¡Áýä¥ÁŨ̀žÃ §ÊÏ£Ì  ¥Á §ÃÏžÃ
)
œÁÏ™Ãëþà £œÃ¥Á ¨à €œÁþÜͣÂýÅ €œÁþà flat ¨Í „Ï™Á™ÂþÃà ©¨Å Á¨ÃåÏú™ÁÅ.
ýÛʨÁÅ ©Â®Á
ò
£Â
ç
¦ žÂ§Ã¨Í ¡Á™Â
Ý
™Áþà œÁÇ¡Ãà ¡Á™Ã¬Á¥Á¦ÁÏ ¥ÃÏúñ͜ÍÏžÁþà ‚Á œÁí§Á ©ÉÏÁ®Á¡Áåà ¡É®Ã
ò
 úɦÁ Âê¨þà ¡Áë¦ÁœÂä¨Å ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ. ÁŧÂë™Ã©Á¦Á¬ÉÁÅ
Ñ
©ÁþÃ, ¬Ãà±Â¬ÁÅà¨Æ ¡ÉžÁâ ¨Ê©Áþ, úÃþÁäüœÁ¥Áþà œÉ¨Ã¬Ã
©Á§ÁÆ ¡Ã¨þéÁíýþÃà ¥ÁÅÏžÁÅÁŧ©ÁýϨʞÁÅ.‚žÊ ¡ÁþÃ
g
ulf ¨Í úÊ¬Ê £Â ¬ÁϱžÃÏúÁ©ÁúÁÖþÀϞÁÅÁÅÂþÁÆ …®Í
ò
œÁ¥ÁÅé™Ãþà ¬Áà ™Á£Å
ç
¬ÁöÁ¦ÁÏúɦÁê¥Áþà €™ÁÁ¥Áþà ©ÉÏÁ®Á¡Áåà ÌÏžÁ§ÁÅ úÉ¡Ãåþ€Á
Ñ
™Ãà ©É®Á
ò
™ÂþÃà ¥ÁÅÏžÁÅ ©Á¨¬ÃþÁ ¨
¯
Á€™ÁÁýÂþÃà ú¨ ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý ¡Á™Â
Ý
™ÁÅ. ¥ÉÅœÂþÃà ŸË§ÁêÏ
 
úʬà œÁ¥ÁÅé™Ãà ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Ãå
g
ulf ©É®Á
ò
ÂþÊ €œÃœÁí§Á¨Í œ§ÊÖ³ÂþÁþà úɱÂå™ÁÅ.§ÊÏ£Ì þÁ©Êí¬Ã, œÁþÊ ¬Áí¦ÁÏ ¥É¬ÁÏ ü§ÁÁÁÅϙ¥ÁÏúà a
g
ent žÂí§Â €þÃä
ˆ
§ÂåýÅ ü§Ã¡ÃÏú™ÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í§ÊÏ£Ìà UK ¡Áë¦Á Â›Ï ¡Á™Áý¥ÁÅœÍ ©ÉÏÁ®Á¡Áå
g
ulf¦Á ÂœÁë ©Â¦žÂ ¡Á™ÃÏžÃ.©ÉÏÁ®Á¡Áå œÁí§Á¨Í
g
ulf ©É®Ã
ò
Ì¡Áå©Â™ÁÅ£͜ÁÅþÂä™Áþà úÉ¡Ãå €œÁþà œÁÏ™Ãë ¥ÉÅœÂþÃà ¡É®Ã
ò
 ü§Ã¡ÃÏú™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÆ ÿËžÁ§Â£ÂžÁÅ ©ÁúÃÖ §ÊÏ£Ì flat ¨ÍþÊ¡Áô§ÁÏ ¡ÉýÂÛ§ÁÅ.©ÉÏÁ®Á¡Áå ¤Â§Áê ¡Ê§ÁÅ …§ÁíªÃ ©Á¦Á¬ÁÅð ¥ÉÅþÁäþÉ 2
9
 žÂýÃÏžÃ,úÁÆ™ÁýÂþÃà ¥ÁÅ
Ž
Ï ³Â¥Á ÂþÁê¥ÁÅ „þÂä, ‚©Ê‚¨Â „ÏýÊ ‚ÏÁ €©Ã ‚Ïɨ „Ïý¦É €þɨ …§ÃÏúʡɞ¨Å, €¨Â ©Á¬Ê €© úÁÆžÁÅ©Áô¨Ê €þÊýýÅÛ Á©ÃíÏúÊÁ®ÁÅ
ò
, ¥ÁÏúà §ÁÏÁÅ, ¥ÁÁ©Â®Á
ò
þà ‚ýÊÛ Á§ÃÏúÊ ªÁ§§Á³
Î
«ÁÛ©ÁÏ ¥ÉžÃ. ¥ÁÅÏžÁÅ base ‰þÁ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ ¡ËþÁ¬ÁþÁäýà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁƬÃ, ¥ÁÅÏžÁÅÌúÃÖ ¡Ëý ÃÏžÁþÁÅϙÞÂÁ¨ÊÁ ¡Á§ÁíœÁ¨¨Â œÁþÁÅäÌúÊÖ ¥É ¬Á®Á
ò
þà úÁƬÃ, ÃÏžÁþÊ „þÁä ©ÃªÂ¨¥ËþÁ úÁžÁÅþÁÅ ¡ÁëžÊªÁÏ €ÏžÁÅ®ÍþÃ

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rohit0125 liked this
Ganapathi Kumar liked this
Bhanu Murty liked this
rohit0125 liked this
gangadhar736633 liked this
rohit0125 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->