Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kotler Ban Ve Tiep Thi

Kotler Ban Ve Tiep Thi

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Hoang-Loc PHAN

More info:

Published by: Hoang-Loc PHAN on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2011

pdf

text

original

 
1
KOTLER BAÂN VÏÌ TIÏËP THÕ
 
NHÖÕNG TAÙC PHAÅM KHAÙC CUÛA PHILIP KOTLER
 Marketing Management
(Qun tròtip thò)
Principles of Marketing
(Caùc nguyn tc tip thò)
Strategic Marketing for Non-Profit Organizations
(Tip thòchin löôïc cho caùc tchöùc phi lôïi nhuaän)
 Marketing Places
òa ñim tip thò)
The Marketing of Nations
(Tip thòquc gia)
 Marketing Models
(Cc kiu tip thò)
Social Marketing
(Tip thòxaõhoäi)
 Marketing Professional Services
(Dòch vtip thòchuyn nghip)
Strategic Marketing for Educational Institutions
(Tip tchin löôïc cho caùc ñònh cheágio duïc)
 Marketing for Health Care Organizations
(Tip thòcho cc tchöùc chm soùc söùc khoûe)
 High Visibility
(Taàm nhìn xa)
The New Competition
(Cuc caïnh tranh môùi)
 Marketing for Hospitality and Tourism
(Tip tcho ngaønh du lòch vaøkhaùch saïn)
 Marketing for Congregations
(Tip thòcho caùc gio ñoaøn)
Standing Room Only
(Chæcoùchoãñöùng)
 Museum Strategies and Marketing
(Cc chin löôïc vaøtip tvin bo tng)
Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets
Copyright © 1999 by Philip Kotler. All rights reserved.Baûn dòch do Nhaø xuaát baûn Treû xuaát baûn theo thoûa thuaän nhöôïng quyeàn vôùi FreePress, moät chi nhaùnh cuûa Simon & Schuster, Inc.
 
KOTLER BAÂN VÏÌTIÏËP THÕ
45
Cuöën saách naây àïìtùång cho caác àöìng taác giaãcuãa töi úãcaác êën baãn quöëc tïëcuãa caác cuöën
Marketing Management 
(Quaãntrõ tiïëp thõ) vaâ 
Principles of Marketing
(Caác nguyïn tùæc tiïëp thõ), nhûäng ngûúâi àaächo töi rêët nhiïìu baâi hoåc quyákhi hoå laâm cho nhûäng tû duy quaãn trõ tiïëp thõ thñch ûáng vúái nhûäng vêën àïìvaânhûäng cú höåi taåi nûúác hoå.
UÁc 
PETER CHANDLER, LINDEN BROWN,vaâSTEWART ADAM
Trûúâng Àaåi hoåc Monash vaâcaác trûúâng àaåi hoåc khaác taåi Canada
RONALD E. TURNER
Trûúâng Àaåi hoåc Queen Phaáp 
BERNARD DUBOIS
Group HEC School of Management Àûác 
FRIEDHELM W. BLIEMEL
Trûúâng Àaåi hoåc Kaiserslautern
WALTER GEORGIO SCOTT
Trûúâng Àaåi hoåc Cattolica del Sacro Cuore

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->