Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bi Quyet Lam Giau Cua Napoleon Hill (Trich Dan)

Bi Quyet Lam Giau Cua Napoleon Hill (Trich Dan)

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Hoang-Loc PHAN

More info:

Published by: Hoang-Loc PHAN on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
 1
 
 2
L
I NÓI 
U
h
t may m
n khi tôi
ư
c gi
ch
c v
T
ng giám

c T
ch
c Napoleon Hill liênt
c trong m
ư
i n
ă
m (t
gi
a th
p niên 1950
ên 1960). Trong su
t quãng th
i gian
ó,nh
ng bài gi
ng, nh
ng cu
n sách, nh
ng b
phim và nh
ng cu
c t
ư
v
n cá nhân c
achúng tôi
ã mang l
i k
t qu
 
áng kinh ng
c. Ti
n s
 ĩ 
Hill cùng tôi
ã h
ư
ng d
n cho hàngngàn ng
ư
i bi
t cách t
t
o

ng l
c cho b
n thân và cho ng
ư
i khác nh
m

t
ư
c nh
nggiá tr
 
ích th
c c
a cu
c s
ng, c
ũ
ng nh
ư
s
thành công trong công vi
c và tr
ng thái giàu cób
n v
ng.

ng th
i, chúng tôi c
ũ
ng nh
n ra r
ng m
c dù nhi
u ng
ư
i hi
u r
t rõ nh
ngnguyên t
c mà chúng tôi

ra giúp h
, nh
ư
ng h
l
i không có
thói quen áp d 
 
ng chúng 
. H
 m
t
i ni
m say mê trong công vi
c và không còn

ng l
c

c
g
ng. T
 
ó, chúng tôi hi
ur
ng ni
m say mê công vi
c c
ũ
ng nh
ư
m
t ng
n l
a: N
u không
ư
c th
p sáng liên t
c,ng
n l
a
y s
tàn l
i.
 
 3

gi
ng
n l
a c
a ni
m say mê luôn r
c sáng, Ti
n s
 ĩ 
Hill và tôi ti
n hành xu
t b
nt
p chí
Success Unlimited (t 
m d 
  
ch: Thành công không gi 
 
i h 
n)
. Qua nh
ng bài báo vi
t v
 ni
m say mê trong công vi
c
ư
c
ă
ng trong t
p chí này, chúng tôi mong mu
n ti
p thêmngu
n nhiên li
u b
t t
n cho b
t k
ai mu
n v
ươ
n

n nh
ng t
m cao m
i c
a thành công.k
t qu
th
t k
di
u: Hàng ngàn ng
ư
i
ã

t ni
m tin vào cu
n t
p chí tuy nh
nh
nnh
ư
ng ch
a

ng nh
ng ý t
ư
ng th
t l
n lao và xem
ó là công c
lan truy
n ng
n l
a nhi
ttình, h
ng kh
i trong h
. Tr
ư
c s
c h
p d
n c
a nh
ng bài báo này, T
ch
c Napoleon Hill
ã cho
ă
ng thêm m
t s
bài vi
t n
i ti
ng nh
t c
a Ti
n s
 ĩ 
Hill. C
ũ
ng gi
ng nh
ư
cu
n sáchthu
c hàng best-selling c
a ông,
Think and Grow Rich (t 
m
  
ch: T 
ư 
duy Thành công)
, m
ibài báo

u mang l
i m
t c
m giác h
t s
c thú v
và ch
a

ng m
t thông
i
p

c bi
tdành cho

c gi
nh
m khuy
n khích h
phát huy ngu
n trí l
c vô biên c
a mình.Ch
 
riêng cu
n sách này s
không th
 
em l
i cho b
n h
nh phúc, s
c kh
e và s
 giàu có. Nh
ư
ng n
u
ó
i
u b
n khao khát mu
n có, thì cu
n sách này s
giúp b
n n
ysinh nh
ng ý t
ư
ng m
i và
i
úng h
ư
ng trên con
ư
ng chinh ph
c m
c tiêu. B
n s
tìm
ư
c nh
ng c
ơ
h
i m
i mà tr
ư
c
ây b
n ch
ư
a th
y rõ. Và,
i
u quan tr
ng h
ơ
n c
là b
ns
 
ư
c truy
n thêm s
c m
nh

ti
p b
ư
c b
ng hành

ng.S
c kh
e và h
nh phúc? – Có th
b
n
ang có. Giàu có? - b
n có th
 

t
ư
c.Quy
n l
c - b
n c
ũ
ng có nhi
u vô k
trong chính b
n thân mình. Nh
ư
ng b
n ph
i xác

nhxem b
n có s
n lòng tr
giá

 
úc k
t và áp d
ng các nguyên t
c
em l
i thành công
ư
c
ư
a ra trong cu
n sách này nh
m

t
ư
c nh
ng giá tr
 
ích th
c c
a cu
c s
ng haykhông. L
a ch
n này là c
a b
n, và c
a riêng b
n mà thôi.N
u
ã s
n sàng tìm hi
u và áp d
ng nh
ng nguyên t
c chung h
t s
c
ơ
n gi
n
ư
c

c
p trong nh
ng trang sách này, ngay bây gi
b
n có th
t
chu
n b
b
ng cáchxác

nh chính xác m
c tiêu mà b
n mu
n

t
ư
c. Khi
ã có m
t m
c
ích c
th
và bi
trõ các m
c tiêu ng
n h
n, trung h
n, dài h
n, b
n s
d
n
m b
t, liên t
ư
ng, so sánh và ápd
ng nh
ng nguyên t
c, bi
n pháp giúp b
n

t
ư
c m
c tiêu

ra.Tôi có th
kh
ng

nh tính hi
u qu
c
a nh
ng nguyên t
c này d
a trên m
t s
minhch
ng, ch
ng h
n nh
ư
chính vi
c áp d
ng chúng
ã giúp tôi gây d
ng công ty b
o hi
m

utiên c
a mình ch
 
v
i 100
ô la, và
ư
a tôi lên v
trí Ch
t
ch h
i

ng qu
n tr
T
p
oàn B
ohi
m AON, m
t t
p
oàn có doanh thu hàng t
 
 
ô la hi
n
ang có m
t trên b
n châu l
c.Hàng nghìn

i di
n bán hàng, nhân viên v
ă
n phòng và c
 
ông c
a chúng tôi hi
n nay
ãvào danh sách nh
ng ng
ư
i có thu nh
p cao nh
áp d
ng nh
ng nguyên t
c mà Ti
n s
 ĩ 
Hill
ư
a ra. Sau
ó, trong nh
ng n
ă
m gi
c
ươ
ng v
Ch
t
ch c
a Chicago Boys Clubs, tôi ch
ngki
n cu
c s
ng c
a gi
i tr
t
i Chicago tr
nên t
t

p h
ơ
n nh
áp d
ng nh
ng nguyên t
c
úng

n, sâu xa này. Tôi c
ũ
ng th
y r
ng t
 
l
tái ph
m c
a các tù nhân
ã

c bài vi
t c
aTi
n s
 ĩ 
Hill gi
m h
n sau khi h
 
ư
c tr
t
do. Giá tr
c
a nh
ng ngyên t
c này còn s
ngmãi v
i th
i gian; ngày nay c
ũ
ng nh
ư
tr
ư
c
ây khi l
n

u tiên
ư
c Ti
n s
 ĩ 
Hill cho
ă
ngtrên cu
n
Success Unlimited 
, chúng v
n có tính
ng d
ng cao.B
n thân tôi luôn có thói quen
ánh giá công vi
c c
a mình và c
a ng
ư
i khác b
ngm
t tiêu chu
n h
t s
c
ơ
n gi
n: k
t qu
công vi
c. T
s
tr
i nghi
m cá nhân và tr
inghi
m c
a hàng nghìn

c gi
trên toàn th
gi
i qua nh
ng lá th
ư
h
vi
t cho tôi, tôi hi
u
ư
c r
ng nh
ng bài vi
t c
a Napoleon Hill
ã có s
c tác

ng m
nh m
trong vi
c mang l
ini
m h
nh phúc, s
c kh
e, quy
n l
c và s
giàu có cho nh
ng ai
p
m
t khao khát cháyb
ng:

t
ư
c nh
ng m
c tiêu mà mình
ã

t ra.N
u b
n th
c hành theo các nguyên t
c mà Napoleon Hill
ư
a ra trong quy
n sáchnày, b
n – c
ũ
ng nh
ư
hàng tri
u ng
ư
i khác - s
nhanh chóng hi
u ra r
ng rào c
n duy nh
t

i v
i b
n chính là nh
ng ch
ư
ng ng
i vô hình mà b
n
ã t
d
ng lên trong tâm trí mình.-
W. Clement Stone – 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->