Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Objasnjenje Za Carinska Skladista

Objasnjenje Za Carinska Skladista

Ratings: (0)|Views: 256|Likes:
Published by Aleksandra Šmit

More info:

Published by: Aleksandra Šmit on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
OBJA
Š
NJENJEO ODOBRAVANJU DR
Ţ
ANJA CARINSKOGSKLADI
Š
TA I POSTUPKU CARINSKOG SKLADI
Š
TENJA1.Predmet
Ovim obja
š
njenjem bli
ž
e se propisuje postupak po zahtevu za izdavanje odobrenjaza dr
ž
anje carinskog skladi
š
ta, prijavljivanje robe za postupak carinskog skladi
š
tenja, merecarinskog nadzora nad robom, vo
Ď
enje evidencije o robi, uobi
č
ajeni oblici rukovanja robom upostupku carinskog skladi
š
tenja, razdu
ž
enje i druga pitanja u vezi sa dr
ž
anjem carinskogskladi
š
ta i postupkom carinskog skladi
š
tenja, kao i zatvaranje carinskog skladi
š
ta.
2.Pravni osnov
Postupak carinskog skladi
š
tenja propisan je:a) odredbama
č
lanova 110.-117. i 128.-142. Carinskog zakona
(„
Sl.glasnik RepublikeSrbije
“,
br.18/10),b) odredbama
č
lanova 263.- 299. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
(„
Sl.glasnik Republike Srbije
“,
br.93/10).
3.Prostor carinskog skladi
š
ta
Carinsko skladi
š
te je prostor, prostorija koji se nalazi pod carinskim nadzorom.Carinsko skladi
š
te mo
ž
e biti zgrada, jedna ili vi
š
e prostorija unutar zgrade funkcionalnoodvojen od drugih prostorija, ogra
Ď
eni otvoreni prostor, silos, bazen ili drugi sli
č
ni objekti zasme
š
taj robe.Carinski organ ne mo
ž
e da odobri da se koristi isti prostor za poslovanje vi
š
ecarinskih skladi
š
ta istovremeno. Naime, u jednom skladi
š
tenom prostoru ne mo
ž
e se odobritiistovremeno dr
ž
anje vi
š
e carinskih skladi
š
ta, ali se u istoj zgradi mo
ž
e odobriti dr
ž
anje vi
š
ecarinskih skladi
š
ta, s tim da prostori carinskih skladi
š
ta budu jasno odvojeni jedni od drugihkako ne bi dolazilo do me
š
anja robe.Prostorije i prostori odobreni kao carinsko skladi
š
te moraju jasno biti obele
ž
eni kaocarinsko skladi
š
te, sa nazivom dr
ž
aoca skladi
š
ta i tipom carinskog skladi
š
ta.
4.Roba koja se sme
š
ta u carinsko skladi
š
te
Carinsko skladi
š
te omogu
ć
ava sme
š
taj:-
strane robe
, koja za vreme primene ovog postupka
ne podle
ţ
e obavezi pla
ć
anjauvoznih da
ţ
bina i merama trgovinske politike;
-
doma
ć
e robe namenjene izvozu
, koja sme
š
tajem u carinsko skladi
š
te
podle
ţ
e primenimera koje se primenjuju na izvoz te robe
.Kada postoji opravdani ekonomski razlozi, a nema smetnje za sprovo
Ď
enjecarinskog nadzora carinski organ mo
ž
e da odobri:1.sme
š
taj doma
ć
e robe koja nije namenjena izvozu,2.preradu strane robe u prostoru carinskog skladi
š
ta u okviru postupka aktivnogoplemenjivanja, u skladu sa uslovima za sprovo
Ď
enje tog postupka, i3.preradu strane robe u prostorima carinskog skladi
š
ta, u okviru postupka prerade podcarinskom kontrolom u skladu sa uslovima za sprovo
Ď
enje tog postupka.
 
2U navedenim slu
č
ajevima se nad robom ne sprovodi postupak carinskogskladi
š
tenja, a nadle
ž
ni carinski organ mo
ž
e da zahteva da se o ovoj robi vodi propisanaevidencija.
II.VRSTE I TIPOVI CARINSKIH SKLADI
Š
TA5.Vrste carinskog skladi
š
ta
Carinsko skladi
š
te mo
ž
e biti:
a) javno skladi
š
te,
a to
 
 je carinsko skladi
š
te koje mo
ž
e da koristi svako lice radi skladi
š
tenjarobe koju prihvati dr
ž
alac carinskog skladi
š
ta, a koje prihvatanje korisnik skladi
š
ta moradokazati kod sme
š
taja robe u carinsko skladi
š
te.
b) privatno skladi
š
te,
a to
 
 je carinsko skladi
š
te namenjeno skladi
š
tenju robe dr
ž
aocaskladi
š
ta. U privatnim carinskim skladi
š
tima odgovornost snosi vlasnik skladi
š
ta, koji jeistovremeno i korisnik, koji ne mora biti i vlasnik robe.
6.Tip carinskog skladi
š
ta i obaveze dr
ţ
aoca i korisnika skladi
š
ta
Carinska skladi
š
ta mogu biti javna-tip A, B i F i privatna-tip C, D i E.
Javno carinsko skladi
š
te
po tipu mo
ž
e biti:
a) tip A
- odgovornost snosi dr
ž
alac carinskog skladi
š
ta koji mora obezbediti da seroba ne izuzima ispod carinskog nadzora dok se nalazi u postupku carinskog skladi
š
tenja imora ispuniti sve obaveze koje proizilaze iz skladi
š
tenja robe i odobrenja za dr
ž
anje carinskogskladi
š
ta. Tako
Ď
e, ovaj tip carinskog skladi
š
ta je dostupan svakome ko
ž
eli da smesti robukoja je pod carinskim nadzorom.Dr
ž
alac car. skladi
š
ta tipa A je odgovoran i za vo
Ď
enje poslovnih evidencija o robi nazalihama.Carinsko skladi
š
te tipa A mo
ž
e se odobriti za sme
š
taj i
č
uvanje
ž
ivotnih namirnica zasnebdevanje brodova i vazduhoplova u me
Ď
unarodnom prometu i platformi za bu
š
enje i nalaznafte u me
Ď
unarodnim vodama.
b) tip B-
kod koga je svaki pojedini korisnik odgovoran da se roba ne izuzimaispod carinskog nadzora dok se nalazi u postupku carinskog skladi
š
tenja. Za sve obaveze kojeproizilaze iz tog postupka (prema deklaraciji za postupak carinskog skladi
š
tenja) i odobrenjaodgovoran je korisnik.Carinski organ
č
uva dokumentaciju koja se ti
č
e robe na zalihama, te zato nijepotrebno da dr
ž
alac car. skladi
š
ta i korisnik skladi
š
ta
č
uvaju ta dokumenta, odnosno car. organzadr
ž
ava i
č
uva car. deklaracije o stavljanju robe u postupak.Preme
š
tanje robe nije dozvoljeno ako je mesto otpreme ili dopreme robe car. skladi
š
te tipa B.Naime, za robu za koju je odobren postupak sa odlaganjem (npr. postupak aktivnogoplemenjivanja, postupak carinskog skladi
š
tenja u nekom drugom tipu carinskog skladi
š
ta)ista se u toku postupka ili po zavr
š
etku ne mo
ž
e preme
š
tati iz mesta gde se ve
ć
nalazi, uskladi
š
te tipa B.Carinsko skladi
š
te tipa B se
ne mo
ţ
e
odobriti za sme
š
taj i
č
uvanje
ž
ivotnih namirnicaza snabdevanje brodova i vazduhoplova u me
Ď
unarodnom prometu.
c) tip F -
 
ovim skladi
š
tem upravlja carinski organ
. Kod ovog tipa carinskogskladi
š
ta za sve obaveze odgovoran je korisnik, a carinski organi su jedino odgovorni za
 
3o
š
te
ć
enje ili gubitak robe nastalog usled nemara. U ovaj tip carinskog skladi
š
ta svakozainteresovano lice mo
ž
e da sme
š
ta robu, a evidencije se vode u skladu sa car. propisima.Carinsko skladi
š
te tipa F se
ne mo
ţ
e
odobriti za sme
š
taj i
č
uvanje
ž
ivotnih namirnicaza snabdevanje brodova i vazduhoplova u me
Ď
unarodnom prometu i platformi za bu
š
enje inalaz nafte u me
Ď
unarodnim vodama.
 Privatno carinsko skladi
š
te po tipu mo
ţ
e biti
:
a) tip D
-je privatno carinsko skladi
š
te kod koga se roba stavlja u slobodan promet naosnovu knjigovodstvenih izve
š
taja, koji moraju da sadr
ž
e carinsku vrednost i koli
č
inu robautvr
Ď
ene u trenutku stavljanja robe u postupak carinskog skladi
š
tenja. S obzirom na navedeno,u trenutku sme
š
taja, robe vrsta, tip robe, tarifni broj i poreklo robe moraju se znati jer su toodlu
č
uju
ć
e
č
injenice za pu
š
tanje robe u slobodan promet na osnovu knjigovodstvene isprave.Napominjemo, da je odredbama
č
lana 141. stav 3. CZ propisano da ako se uvoznaroba stavlja u slobodan promet u skladu sa
č
l.101. stav 3. CZ, (knjigovodstvena isprava) ucilju primene
č
l.251 CZ (pravila koja se primenjuju kod obra
č
una carinskog duga) prihvati
ć
ese vrsta, car.vrednost i koli
č
ina robe kakva je bila u trenutku stavljanja robe u postupak carinskog skladi
š
tenja.Odredbe stava 3. ovog
č
lana CZ primenjuju se ako je kao carinska vrednostprihva
ć
ena vrednost robe u trenutku stavljanja robe u postupak car. skladi
š
tenja, osim akodeklarant zahteva da se prihvati car. vrednost utvr
Ď
ena u trenutku nastanka duga.U ovom carinskom skladi
š
tu za vo
Ď
enje poslovnih evidencija o robi na zalihamaodgovoran je dr
ž
alac skladi
š
ta.Za odobravanje dr
ž
anja ovog tipa carinskog skladi
š
ta potrebno je da podnosilaczahteva prethodno pribavi odobrenje za sprovo
Ď
enje pojednostavljenog postupka stavljanjarobe u slobodan promet na osnovu knjigovodstvene isprave, robe koja
ć
e biti predmetskladi
š
tenja. Zahtev za odobrenje za pomenuto pojednostavljenje postupka mo
ž
e se podnetiistom carinskom organu istovremeno sa zahtevom za odobrenje dr
ž
anja carinskog skladi
š
tatipa D.
b) tip E-
nije neophodno da se roba skladi
š
ti na mestu koje je odobreno kao carinskoskladi
š
te, pri
č
emu se odobrenjem za ovaj tip skladi
š
ta mo
ž
e odrediti primena odredbi koje seodnose za skladi
š
te tipa D ( u smislu metoda za naplatu da
ž
bina).Ovaj tip skladi
š
ta se otvara za potrebe skladi
š
tenja robe koja po svojoj vrsti (npr.
ž
ive
ž
ivotinje), osetljivosti ( npr. lekovi koji zahtevaju posebne uslove sme
š
taja), gabaritu se nemo
ž
e sme
š
tati u odobrena carinska skladi
š
ta. Otvara se za potrebe sme
š
taja konkretne po
š
iljkei
postupak otvaranja ovog tipa skladi
š
ta je hitan.
U ovom carinskom skladi
š
tu za vo
Ď
enje poslovnih evidencija o robi na zalihamaodgovoran je dr
ž
alac skladi
š
ta.
c) tip C
-je privatno carinsko skladi
š
te kod koga se ne mogu primeniti odredbe kojedefini
š
u skladi
š
ta tipa D i E. Prema tome ovaj tip skladi
š
ta je privatno carinsko skladi
š
te ukome je dr
ž
alac skladi
š
ta istovremeno i korisnik skladi
š
ta, ali ne mora obavezno biti i vlasnik robe.Carinsko skladi
š
te tipa C se mo
ž
e odobriti za sme
š
taj i
č
uvanje
ž
ivotnih namirnica zasnabdevanje brodova i vazduhoplova u me
Ď
unarodnom prometu.U ovom carinskom skladi
š
tu za vo
Ď
enje poslovnih evidencija o robi na zalihamaodgovoran je dr
ž
alac skladi
š
ta.
 III.USLOVI I POSTUPAK ODOBRAVANJA DR
Ţ
ANJA CARINSKOG SKLADI
Š
TA

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dragan1988 liked this
cevapi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->