Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen_De_Chuyen_Mach_IP-PBX_Trinh_Chanh_Dai

Chuyen_De_Chuyen_Mach_IP-PBX_Trinh_Chanh_Dai

Ratings: (0)|Views: 202 |Likes:
Published by Quốc Huy Trần

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Quốc Huy Trần on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
H
c Vi
n Công Ngh
B
ư 
u Chính Vi
n Thông C
ơ 
S
ở 
Thành Ph
H
Chí MinhCh
ươ 
ng Trình
Đ
ào T
o
Đạ
i H
c T
ừ 
Xa

 
BBÁÁOOCCÁÁOO 
ĐĐ
TTÀÀII 
CCHHUUYYÊÊNN 
ĐỀĐỀ
 
 TTHHUU
TTCCHHUUYY
NNM
M
CCHH
 
IIPP--PPBBXX
 
GGVVHHDD::TThhSSNNgguuyy
nnXXuuâânnhháánnhh SSiinnhhVViiêênn::TTrr
nnhhCChháánnhh 
ĐĐ
ii MMSSSSVV::220077110011221122 LL
ớ ớ 
pp::VVTT220077BB11 hhóóaa::IIIIII..11 Tháng 04 N
ă
m 2010
 
CChhuuyyêênn 
ĐĐ
CChhuuyy
nnMM
cchhTTììmmHHii
uuIIPP--PPBBXX TT
nnhhCChháánnhh 
ĐĐ
ii--220077110011221122hhtttt p p::////wwwwww..ee b boooo..eedduu..vvnnTTaanngg11 
MM
Ở Ở 
 
ĐĐ
UU
 
 Nhu c
u s
d
ng tho
i trong các doanh nghi
 p ngày càng t
ă
ng, trong
đ
ó v
ớ 
i
đ
a ph
n là các cu
c tho
i n
i b
chi
ế
m kho
ng 70% trong t
t c
các cu
c tho
i. Th
ế
21,m
t th
ế
c
a công ngh
và tri th
c, s
phát tri
n m
nh m
c
a công ngh
,
đặ
t bi
t làcông ngh
thông tin. Vi
c các công ngh
m
ớ 
i ra
đờ 
i t
công ngh
c
và k 
ế
th
a n
n t
nlà nhân t
t
t nhiên.Internet là y
ế
u t
không th
thi
ế
u v
ng trong th
ế
này,
đ
ó là m
t trào l
ư
u pháttri
n m
nh ch
ư
a bi
ế
t h
i
ế
t thúc. Các công ngh
d
ch v
trong m
ng vi
n thông
đ
ang tích h
ợ 
 p chung l
i v
ớ 
i m
ng Intenet
để
s
u d
ng hi
u qu
c
ơ 
s
ở 
h
t
n m
ng và t
i
ư
u hóa các y
ế
u t
khác nh
ư
chi phí, qu
n lý, v
n hành, b
o d
ưỡ 
ng, ... và xây d
ng
đượ 
cm
t th
ế
h
công ngh
tích h
ợ 
 p chung c
a các công ngh
, các m
ng,... t
o thành m
tm
ng th
ế
h
m
ớ 
i, th
ế
h
hi
n t
i tri
n khai và t
ươ 
ng lai bùng n
, m
ng NGN (NextGeneration Network).IP-PBX s
d
ng n
n t
n IP làm c
ơ 
s
ở 
thi
ế
t k 
ế
v
m
t k 
thu
t
đ
ã tích h
ợ 
 p
đượ 
cm
t s
d
ch v
c
a Internet và v
m
t kinh t
ế
 
đ
ã làm gi
m hao phí r 
t
đ
áng k 
cho cácdoanh nghi
 p và hi
u qu
ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
 p
đượ 
c t
ă
ng lên.Trên c
ơ 
s
ở 
 
đ
ó IP-PBX là m
t t
ng
đ
ài n
i b
v
a mang khái ni
m
o v
a có ýngh
 ĩ 
a th
c d
ng cho các doanh nghi
 p, t
 p
đ
oàn n
i
đị
a hay không biên gi
ớ 
i.IP-PBX là t
ng
đ
ài n
i b
th
c t
ế
s
d
ng và nó có ý ngh
 ĩ 
a
đ
úng là m
t t
ng
đ
àith
c d
ng
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i s
d
ng v
n
ế
t n
i
đ
àm tho
i nh
ư
m
t h
th
ng
đ
i
n tho
ithông th
ườ 
ng PSTN, nh
ư
ng nó mang tính
o
ở 
ch
nó không s
d
ng m
ng PSTN
để
 ho
t
độ
ng và c
ng không có các d
ng tiêu chu
n hóa c
a PSTN, mà nó
n
đ
i trong m
td
ng khác là thông tin truy
n d
n trong
đ
ám mây Internet, IP-PBX s
d
ng m
ngInternet IP
để
làm m
ng truy
n d
n, chính xác h
ơ 
n là NGN. Có th
nói IP-PBX ho
t
độ
ng nh
ư
m
t m
ng LAN n
i b
doanh nghi
 p không xét
đế
n y
ế
u t
 
đị
a lý.IP-PBX ho
t
độ
ng trên n
n IP có th
s
d
ng c
hai lo
i giao th
c truy
n là TCPvà UDP nh
m
đạ
t t
i
đ
a hi
u n
ă
ng ho
t
độ
ng và tùy vào thi
ế
t k 
ế
c
a IP-PBX.IP-PBX thi
ế
t k 
ế
 
để
ho
t
độ
ng trên n
n IP t
t nhiên s
tuân th
theo nh
ng chu
nhóa và mô hình c
a IP,
đặ
t bi
t là mô hình h
th
ng m
ở 
 
đượ 
c áp d
ng
t r 
ng và ph
  bi
ế
n là OSI (Open System Interface) có b
y l
ớ 
 p.Trong
đề
tài này em xin trình bày nh
ng ki
ế
n th
c hi
u bi
ế
t c
a em v
t
ng
đ
àin
i b
IP-PBX theo h
ướ 
ng mô hình m
ở 
OSI. Và
đồ
ng th
ờ 
i theo h
ướ 
ng này chúng ta s
 th
y
đượ 
c chi ti
ế
t c
a t
ng
đ
ài IP-PBX và có th
m
ở 
ng thi
ế
t k 
ế
và phát tri
n d
ch v
 trên IP-PBX cho các doanh nghi
 p.Em xin chân thành c
m
ơ 
n Th
y Th
c S
 ĩ 
Nguy
n Xuân Khánh tr 
ưở 
ng khoa Vi
nThông II
đ
ã t
o cho em
đ
i
u ki
n hoàn thành báo cáo chuyên
đề
chuy
n m
ch IP-PBXnày.SSiinnhhVViiêênnTThh
ccHHii
nn 
TT
nnhhCChháánnhh 
ĐĐ
ii
 
CChhuuyyêênn 
ĐĐ
CChhuuyy
nnMM
cchhTTììmmHHii
uuIIPP--PPBBXX TT
nnhhCChháánnhh 
ĐĐ
ii--220077110011221122hhtttt p p::////wwwwww..ee b boooo..eedduu..vvnnTTaanngg22 
MM
ccLL
cc
 
Ch
ươ 
ng 1 : T
ng Quan IP-PBX....................................................................................3
1.1 T
ng Quan v
PSTN............................................................................................31.2 T
ng Quan v
PBX..............................................................................................41.3 T
ng Quan v
IP-PBX.........................................................................................51.4 T
ng Quan v
Internet IP................................................................................51.5 T
ng Quan v
OSI................................................................................................71.6 T
ng Quan v
Giao Th
c SIP..............................................................................8
Ch
ươ 
ng 2 : C
u Trúc và Mô Hình c
a IP-PBX........................................................15
2.1 C
u Trúc IP-PBX...............................................................................................152.2 Mô Hình Chuy
n M
ch Tho
i IP-PBX..............................................................18
Ch
ươ 
ng 3 : Các D
ch V
Trên IP-PBX......................................................................24
3.1 Các D
ch V
C
ơ 
B
n..........................................................................................243.2 Các D
ch V
Tích H
ợ 
 p M
ở 
ng......................................................................25
Ch
ươ 
ng 4 :
Đị
nh H
ướ 
ng Phát Tri
n IP-PBX............................................................26
4.1 Công Ngh
và Th
Tr 
ườ 
ng.................................................................................264.2
Đị
nh H
ướ 
ng Xây D
ng IP-PBX........................................................................26

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->