Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23105, 20.4.2011]

Oslobođenje [broj 23105, 20.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 228 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Dodjelaslu`benihstano va
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 20. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.105Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Minis trujedna,
poslanikutri sobe
DANAS PRILOG
2. strana
Mos tar:
Hrvatskinarodnisabor
Dvoen ti tetska BiH
nema {ansi
3. strana
Pro jekatpo vratka je propao
Komisi ja Ius ti tia et Pax BKBiH
6-7. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 20. april 2011. godine
U @I@I
2
^es titke za Pesah
@elje za mir, zdravljei blagos tanje
Bo{nja~ki~lanPredsjedni{tva BiH Ba- kirIzetbego vi}uputio je po vodomprazni- kaPesaha~estitkepredsjednikuJe vrejske za jednice u BiH JakobuFinci ju i svimJe-  vre jimako ji`ive u BosniiHercego vini. ‘’Vamali~no i svimJe vre jima u BiH ~es- titamPesah. @elim vam da ovajpraznik  pro vedete u miru, zdrav lju i blagodetima porodi~nogokru`enja’, na veo je Izetbe- go vi} u ~estitki. ^estitkusvimJe vre jimako ji`ive u BiH uputio je i ~lanPredsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}. “Je vrejskatradici ja je duboko ukori jenjena u kulturuci jelogbosan- skohercego va~kogdru{tva, a ovajveliki praznikpredstav ljaneodvo ji vi dio histo- ri je i duho vnostiBosne i Hercego vine“, is- takao je Kom{i}.“U ime NarodnestrankeRadom za boljitak, svihnjenih~lano va, simpatize- ra, izabranihzvani~nika i ruko vodstva upu}ujemiskrene~estitkepo vodomPe- saha“, ka`e u ~estitkipredsjednikstran- keMladenIvanko vi}Li jano vi}. “Ponosi- mo se svimna{imvjerskim, kulturnim i tradicijskimraznolikostima i iskoristi- mo to bogatstvo za izgradnjuBosne i Her- cego vine kao zemljesvih nas”, istakao je Ivanko vi}Li jano vi}. Gradona~elnikSara je vaAli jaBe- hmentako|er je ~estitaoPesahpredsje- dnikuJe vrejskeza jednice BiH Jakobu Finci ju i svimJe vre jima BiH. Izrazioje `elju da Je vre jiSara je va i BosneiHer- cego vinePesahobilje`e s bli`njima u tradicionalnomduhuvjere, nade i mi- ra i da radostblagdanapodi jele sa svo-  jimsugra|anima.I predsjednikHrvatskogkulturnog dru{tvaNapredakFranjoTopi}~estitao  je Pesahsvimvjernicima`idov skevjere u BiH.
VIJESTI
Uredba o kriteri jima i na~inuda-  vanja na kori{tenjeslu`benogsta- na za pri vremenismje{taj u FBiH iz 2007. je neprecizna, a njenim su odredbamau istura van pri dodje- lislu`benihstano vastav ljenizva- ni~niciinstituci ja BiH i ederalni, mada se radi o stano vima u vla- sni{tvuederalneVlade. Stoga}e se i ova uredbana}ipod lupomVlade na sutra{njoj sjedniciprilikomrazmatranjain- ormaci je o bro juslu`benihstano-  va, korisnicima, no vopristiglim zahtje vima i na~inunjiho vogrje- {a vanja, ko juje sa~inilaSlu`ba za za jedni~keposlo veorgana i ti jela FBiH, sazna jeOslobo|enje iz izvo- rabliskihederalnojVladi.
Pot vrda o prebi vali{tu
FBiHraspola`e sa 65 stano va za slu`benismje{taj. Od toga, 20 kom- ornihstano vave}ekvadraturena- lazi se u zgradiLipa u sara jev skom naseljuGrba vica, a 45 manjih, ugla-  vnomgarsoni jera, u naseljuKo{ev - skoBrdo. Osimederalnih, koriste ih i dr`a vniunkcioneri, jer je tako propisanouredbom. Kriteri ji za dodjelustana po propisanimpriori- tetima su unkci ja, udaljenost od mjestaprebi vali{ta i du`ina~ekanja na rje{a vanjezahtje va za kori{tenje slu`benogsmje{ta ja. Uredbomni jepropisanamini- malnaudaljenostmjestabora vi- {taunkcionera na osno vuko je mo`eostvaritipra vo na kori{tenje slu`benogstana. Tako|er, ni je predvi|eno da podnosilaczahtje-  va za kori{tenjeslu`benogstana moradosta vitipot vrdu o prebi va- li{tu, {to, kakotvrdeizvoribliski  Vladi, otvarabrojnedileme. - Mnogeodredbe te uredbe su nedore~ene, a samim tim i na~in na ko ji jevr{enadodjelaslu`benih stano va, ka`eizvorOslobo|enja blizakVladi.Na vodi da bi se Vladatrebala pozaba vitidi jelomuredbeko jim su propisaniprioritetiprilikom dodjelestana za slu`benismje{taj,  jer taj ~lantretira“jednakozva- ni~nikedr`a vnihinstituci ja i ede- ralne, mada se radi o stano vima u  vlasni{tvuFBiH“.- U uredbi je na vedeno da pra vo na slu`benistanima junosiociun- kci jaParlamentaFBiH. Da je taj ~lan primi jenjendoslov ce, onda bi pra-  vo na slu`benistanimalisamo predsjeda va ju}i i dopredsjeda va ju}i oba domaParlamenta, a ne i svi po- slanici i delegati, kao {to je to trenu- tnapraksa. Osimtoga, unkcioner ko jimi jenjaunkci jumorao bi po- no vopodni jetizahtjev za kori{tenje stana, a ne zahtjev da nasta vikoris- titiististan, kao {to je trenutno slu~aj, ka`e na{ izvor.
Vlasnicinekre tnina
Sporno je, kakosazna jemo,i {to unkcionerko jipodnosizah- tjevnemaoba vezudostav ljanjani- tijednogdokumentako jim bi do- kazao da u mjesturadanemane- kretninu u vlasni{tvu. - To trebapromi jenitii prekinu- tipraksu da zvani~nikkoristi slu`benistan u Sara je vu ili Mos- taru i isto vremeno ima nekretni- nu u vlasni{tvu u tim grado vima, ka`e na{ izvor. Na vodii da je “ne- logi~no da dr`a vniposlanikkoris- tislu`benistan u vlasni{tvuFBiH od 70-ak kvadrata, dok isto vreme- noederalniministarkoristigar- soni jeru u prizemljuzgrade na Ko{ev skomBrdu“.
 S. [e.
Dodjelaslu`benihstano va
ZgradaLipa: Kom or po slu`benojdu`nos i
Minis trujedna,
poslanikutri sobe
Tra`imo da u nastav kusje- dniceplanirane, kako smo oba vi je{teni, za 21. april, za-  vr{iteizborizaslanika/delega- ta za Dom narodaParlamen- taFederaci je BiH i ispunite svo juzakonskuoba vezu iz ~lana10.13 Izbornogzakona BiH, te da po okon~anjuna ve-denogpostupka, i to odmah po za vr{etkusjednice, oba vi-  jestiteCentralnuizbornuko- misi ju BiH. Ovo, izme|uosta- loga, sto ji u dopisuko ji je predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi}dosta vilapred- sjeda va ju}emSkup{tineKan- tona10 (Li vanjskog).
Kr{enjeUs ta va i zakona
- Skup{tinaKantona 10 do sadani jeiz vr{ilaizborizasla- nika/delegata za Dom naroda ParlamentaFBiH. Na vede- nimneizboromizaslani- ka/delegata iz Skup{tineKan- tona10 onemogu}ava se za-  vr{etakormiranjaDomana- rodaParlamentaFBiH u pu- nomsazi vu, propisanomUs- ta vomFBiH i Izbornimzako- nom BiH, upozorila je Had`i- abdi}Skup{tinu u ju~era{- njemdopisu.Ina~e, kakodozna jeOslo- bo|enje, Skup{tinaKantona 10 na nastav kukonstituira ju}e sjednicezakazane za ~et vrtak, 21. aprila, u no vom, drugom poku{a jutrebala bi okon~ati procesizboradelegata/iza- slanika za Dom narodaParla- mentaFBiH. Kako je ju~erpot vrdioJasenkoTuek~i}, zastupnik (SDA) u Skup{tini Kantona10, o~eku je se da HDZBiH i HDZ 1990u ~et- vrtakprihvatekompromisni pri jedlog, odba~en u pro{li petak, 15. aprila, zbog~ega jei propaloodr`avanjenastav - kakonstituira ju}esjednice. - Osimizboradelegata/iza- slanika za Dom narodaParla- mentaFBiH, trebao bi biti okon~an i procesimeno vanja ruko vodstvaSkup{tine(Klub hrvatskognaroda za predsje- da va ju}upredlo`ioIvicuLho- tak- Pa{ali} iz HDZ-a BiH), teusvo jenbud`et za 2011. i za-kon o njego vomiz vr{enju. To  je ono {to mo`emouraditi.Imeno vanjeVladeKantona ne mo`ebitiokon~ano jernemamodogo vorenpaket o tome(raspodjeliministarskih pozici ja), na veo je Tuek~i}.
Verifikaci jakroz  Skup{tinu
On je pot vrdio da su nakonKlubahrvatskognaroda, ormi- rani i klubo vibo{nja~kog i srpskognaroda~ime su ispu- njeni svi predu vjeti da se okon~aprocesizbora~etiride- legata/izaslanika (dva iz reda hrvatskog, te po jedan iz bo{- nja~kog i srpskognaroda) zaDom narodaParlamentaFBiH. Tuek~i}ci jenikako je izbor drugogizaslanika iz hrvatskog naroda za strankepotpisnice platormeveomava`an, jer se njimeosigura vanu`nih{est predsta vnika u Klubuhrvat- skognaroda u Domunaroda ParlamentaFBiH, odnosnoje- dnatre}inako ja je bitna za do- no{enjeodluka u skladu sa Us- ta vomFBiH,no kako se lista moraverifcirati u Skup{tini. - Vjeru jemkako}e zastupni- ci HSP-a, SDP-a i NSRB-a, njihsedamostatidosljedni i podr`atikandidacijskulistuJo- sipaPeri}a u izboru za izaslani- ka za Dom narodaParlamenta FBiH, naglasio je Tuek~i}. U CIK-u BiH su, ina~e, na- veli da nisudobilioba vi jest sedamzastupnikako ji su po- tpisali i kod notaraovjerili izja vukakosvojglasda ju za listuJosipaPeri}a.
A.TERZI]
Predsjednica CIK-a ju~erupozorila  Skup{tinuKan tona10
Od Skup{tinezatra`eno da na sjednici21. aprilaokon~aizbordelegata i timeispuni svo juusta vnu i zakonskuoba vezu
 Su traprekini te blokadu
IrenaHad`iabdi}: Odmahizvr{i iobaveze
 Vlada}e pretrestikriteri jedodjeleslu`benih stano va u njenomvlasni{tvu, jer odredbeva`e}e uredbeostavlja juprostor za brojnedileme
Odluka Komisi je
Slu`ba za za jedni~kepo- slo veorgana i ti jelaFBiHtre- nutnoraspola`e sa {est-se- dampraznihstano vako jimo- gubitidodi jeljeni. Odluke o tometrebadoni jetiVladina Komisi ja za statusnapitanja. - Komisi ja}e premapri- oritetimaizuredbedoni jeti odluke,nakon~egaSlu`basklapaugo vore sa korisnici- ma, kazala je v.d. direktorice Slu`beSanelaJakupo vi}.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 20. april 2011. godine
3
Radmano vi} - Moon Kom{i}- GillesKebo u Is to~nojIlid`iEvropskiparlament
Ponu|ena pomo} SAD-a
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj- {aRadmano vi}sastao se ju~ers ambasado- rima SAD-a PatrickomMoonom i Bugarske  Andre jomSlav~evomTranskim. Moonje po- hvaliostavPredsjedni{tva BiH u vezi s neda-  vnomodlukom o kontroliizvozanaoru`anja iz BiH. Konstato vano je da procesizradeno-  vogpra vilnika o izvozunaoru`anja, na ko jem radenadle`neinstituci je i slu`be BiH, ide do- bromdinamikom, te je BiH ponu|ena sva po- trebnapomo} SAD-a radiiznala`enjanajkva- litetni jihrje{enja. Sago vornici su razmi jeni- limi{ljenja i o procesuuni{ta vanjavi{ko va oru`ja i munici je u BiH.
Francuska podr{ka
^lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKo- m{i}primio je ju~erambasadoraFran- cuske u BiH RolandaGillesa i s njim razgo varao o aktualnojsituaci ji u BiH, akti vnostimadvi juzemalja u Vi je}usigur- nosti UN-a i evroatlantskomputuBiH. Is- taknuta je potreba za {to skori jomuspos- ta vomvlasti na ni vou BiH, podr`ani su naporino vihvlastiFBiH, te nagla{eniza-  jedni~kipogledi o uloziPIK-a u sada{njoj situaci ji u BiH, saop}eno je iz Kom{i}evog ureda. Gilles je pono vio da BiH mo`e u potpunostira~unati na potporuFrancus- kekada je u pitanjuo~uvanjecjelo vitos- ti i integriteta BiH, kao i pribli`avanje BiH EU i NATO-u.
Podi}i kvali tet `ivo ta gra|ana
PotpredsjednikFBiHMirsadKeboposje- tio je ju~erOp{tinuIsto~naIlid`a i razgo va- rao s na~elnikomOp{tinePredragomKo-  va~em. Sago vornici su se slo`ili da, bez ob- zira na politi~keturbulenci je u BiH, lokal- niorganivlastimora juraditi na podizanju kvaliteta`ivotagra|ana do ni voapotrebako-  jedana{nji, sa vremeni`ivotname}e. Za- klju~eno je da saradnjaizme|uop{tinaIs- to~nogSara je va i KantonaSara je vomo`e i morabitiintenzi vni ja jer }e na taj na~in i kva- litet`ivotasvihgra|anabitiznatnoboljiida to trebabitizasno vano na principimapo-  vjerenja, te me|usobnoguva`avanja.
Mar tin Schulzdanas u BiH
MartinSchulz, predsjeda va ju}iProgresi-  vnogsa vezasoci jalista i demokrata EP-a, da- nas}e sesastati sa ValentinomInzkom, vi- sokimpredsta vnikom i speci jalnimpredsta-  vnikom EU u BiH, ZlatkomLagumd`ijom, predsjednikom SDP-a BiH, StefanomFelle- rom, {efomEUPM-a, Neboj{omRadmano-  vi}em, predsjeda va ju}imPredsjedni{tva BiH i predsjednikom IO SNSD-a, kao i s pred- sta vnicimaci vilnogdru{tva. Schultzna- mjera va da se informi{e o trenutnimizazo-  vimako ji su na putuBiH ka integraci ji u EU, o procesuformiranjavlasti i o nadle`nosti- mano vogspeci jalnogpredsta vnika EU.
U @I@I
Institucionalnura vnopra vnost Hrvata u BiH mogu}e je osigu- ratisamokroztemeljitureformu posto je}egDejtonskogusta va BiH i no vuupra vno-teritori jal- nuorganizaci ju s vi{efederalnih  jedinica, od ko jih bi najmanjeje- dnabila s hrvatskomve}inom,zaklju~ak je ju~era{njegzasjeda- njaHrvatskognarodnogsabora u Mostaru.Za predsjednikaSaboraiza- branje lider HDZ-a BiH Dragan^ovi}, dok je za predsjednika no vouspostav ljenogGla vnogvi-  je}aSaboraimeno vanBo`oLju- bi}, ~elnik HDZ-a 1990.
Apsolu tna  jednakopra vnost
Na vedeno je kakoGla vnovi-  je}eda jesmjernice i ut vr|uje politiku o svimpitanjima u sve- zivitalnihnacionalnihinteresa hrvatskognaroda u BiH, te ko- ordinira i uskla|ujeme|u`upa- nijsko i me|uop}inskodjelo-  vanje i postupanjeo pitanjima od za jedni~koginteresa za op}ine i `upani je.Tako|er, ^ovi} je zatra`ioin- stitucionalnu i teritori jalnuje- dnakopra vnost za hrvatskina- rod, jer je to, kako je rekao, jedi- nina~in da se osiguraapsolutna  jednakopra vnosthrvatskog, bo{- nja~kog i srpskognaroda u BiH.- BiH nema{ansu kao dvo- entitetskiorganiziranazemlja i mi ne `elimopodr`avatitakvu BiH. BiH je danasuistinu na raskri`ju, na raskri`ju da sepodi jeli na dva di jelavoljom upra voonihko ji to mislena- pra viti bez hrvatskognaroda, ko jipoku{a va jusvo jupoliti~ku platformunapra viti na na~in da pri~om o multigra|anskom i multietni~kom u bitirade ono {to u kona~nici`ele, odno- snoosiguratisvomnaroduuni- tarnu BiH, istaknuo je ^ovi}, te dodaokako BiH trebabitius- tro jena kao dr`ava tri ili vi{efe- deralnihjedinica, od ko jih}e  jednabiti i s hrvatskom  ve}inom.Ljubi} je, pak, kazao da dvaHDZ-a i daljesmatra jukako pri~a s usposta vomvlasti u FBiH ni jegoto va. - Jedinainstituci jako ja je za- du`ena za pro vedbuizbora je poni{tilaprocesusposta vevlas- ti u FBiH. Odlukavisokogpred- sta vnika je pri vremenogkarakte- ra i o~eku jem da budepo-  vu~ena, odnosno da odluka CIK-a stupi na snagu. Tada}e se stvoritiuvjeti za usposta vulegal- ne i legitimnevlasti u zemlji. To  je prvikorak ka formiranjufun- kcionalnevlasti na razini BiH, rekao je Ljubi}.Na samom je zasjedanju, pak, usvo jenarezoluci jako jom se, izme|uostaloga, osu|uje i odbacu je‘’gruboga`enje izbornevoljehrvatskognaro- da u BiH iskazane na poslje- dnjimop}imizborima, na ko-  jima je po drugi put zaredom  ve}inskimbo{nja~kimglaso vi- maonemogu}enizborlegiti- mnoghrvatskog~lana u Pred- sjedni{tvoBiH’’.- Dr`imonedopusti vim po demokratskimna~elima, ne- prihvatlji vim po moralnim uzusima, te {tetnim i razara-  ju}im za polo`ajhrvatskogna- roda i sveukupneme|uetni~ke odnose u BiH, a posebice u Fe - deraci ji, djelo vanjeskupine stranaka u FBiHko je su kroz poku{ajdokidanjaDomana- rodaParlamentaFBiH,kao usta vneinstituci je za za{titu  vitalnihinteresakonstituti-  vnihnaroda u Federaci ji, do-  vele do uspostav ljanjaneusta-  vne, nezakonite i za hrvatski narodneprihvatlji vevlastiFe- deraci je BiH, sto ji u tek sture- zoluci ja.
Pokaj te se!
- Pozi vamo sve politi~kesu- bjekte u zemlji na vra}anje uusta vne i zakonskeokvire, te punopo{to vanjeve}inskog izbornoglegitimitetaunutar sva tri konstituti vnanaroda. One politi~kesubjekte i po je- dinceko ji su voljusvognaro- dazanemarili i zatrli, a ima ju ambici ja i pretenzi japredstav - ljatihrvatskinarod u BiH, po- sebice i od srcapozi vamo na poka janje, po vratak u okrilje svognaroda, te jedinstvo i za-  jedni{tvo dok svomnaroduni- supo~inili jo{ ve}u i nepo vra- tnu{tetu, na vodi se u usvo je- nojrezoluci ji. Doda je se i kakoinstituci je me|unarodneza jednicesnose odgo vornost za te{kipoliti~ki polo`aj bh. Hrvata te se isti~eka- ko su oni svo jimnepra vi~nim i pristranimdjelo vanjembileje- dan od uzro~nikaposto je}ede- mokratske, moralne i usta vno- pra vnekrize u BiH.
JuricaGUDELJ
Mos tar:
Hrvatskinarodnisabor
BiH je danasuistinu na raskri`ju, na raskri`ju da se podi jeli na dva di jelavoljomupra vo onihko ji to mislenapra viti bez hrvatskognaroda, tvrdipredsjednikSaboraDragan^ovi}
Uspostaviti dr`avnu vlast
Predsjednik HDZ-a BiHDragan^ovi} je kazaokako }e dva HDZ-a sudjelo vati u usposta vivlasti na razini BiH. - Procesusposta vevlasti na razini BiH ve}ide odre|e- nomdinamikom. Ne smi je se napra vitiistagre{ka na razi- ni BiH kao {to je to u~injenona raziniFBiH. Mi imamo uvjerlji vuve}inu i u Domu narodaFBiH, a imat}emo ina razini BiH. @elimouspos- ta vitiVi je}eministarasukla- dnotomu, a ne nikakokroz neketre}ine ili petine. Hrva- timanitko ne trebada vati pozici je u vlasti, nego to mo- ra i}i automatizmom za strankepobjednice kod hrvatskogbira~kogti jela. @eli- mosvo japra vacrpiti iz usta-  va i zakona, rekao je ^ovi}.
Dvoen ti tetska BiH
nema {ansi
Vi{efede alnihjedinica, od ko ih bi najmanjejednabi a s hrvatskomve}inom

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->