Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
li
\~~NIK
t.
RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ.
12
kwietnia
N2
38.
Rok1923.
Treść:
249.
Ustawa
z
dnia 16 marca1923r.wprzedmioc
ie
personalnejwymiany osób
między
Polską
a Rosj,\
i
Ukrainą.
250.
Ustawa z dnia24 marca1923r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o
językuurzędo
wym w
sądownictwie
i
notarjacie w województwach:
poznańskiem
i pomorskiem
251.
Ustawazdnia24 marca 1923r. okredycieSkarbu
Państwa
wPolskiej Krajowej Kasie
Po-
życzkowej
252. Ustawa z dnia24marca1923 r.odalszej emisji biletów Polskiej KrajowejKasy
Pożyczkowej
253. Ustawa z dnia24 marca 1923r.o pierwszem dodatkowem prowizorjL!m
budżeto-v,'em
za
czasod dnia 1stycznia
do
dnia 31 marca1923r.254.
Rozporządz
enie
Rady Ministrów z
dn
ia
22
marca1923 r.wprzedmiocie
:;:miany
statutuPo
znańskiego
Ziemstwa Kredytowego
i
Banku
Poznańskiego
ZiemstwaKredytowego.
255.
Ro
zp
orz
ądz
enie
Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r.w przedmiocie przekazania Ministrowi Pracy
i
Opieki
Społecznej
kompetencji b.minjstrówpruskichw zakresie
pośrednictwa
pracy na terenie
górnośląskiejczęści
Województwa
Sląsk
i
ego
256.
Rozporządzenie
Ministra
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego z dn
ia
29 stycznia1923
1'.
wsprawie egzaminów
państwowych
na
na
uczycieli
szkółśrednich
257.
Rozporządzenie
Ministra Skarbu zdnia 22 marca1923 r. w przedmiocie
rozłożenia
unifikacjiwyrobów tytoniowych na stopniowe
okresy.
258.
Rozporządzenie
MinistraSkarbuzdnia24 marca 1923r.wprzedmiocieorganizacji
i
zakresu
działania
Dyrekcji
Ceł
naobszarze b.zaboru rosyjskiego iaustrjackiego. 259.
Rozporządzenie
Ministra Skarbu zdnia29 marca 1923 r. w przedmiocie wykonania usta
wy
z dnia 9 marca 1923r.okarach
za
zwłokę
orazokosztachegzekucyjnych 260.
Rozporządzenie
MinistraSkarbu z dnia 1 kwietnia 1923r.wceluwykonania
rozpo
rzą
dzenia
Rady Ministrów z dnia26marca 1923 r.wprzedmiociezmian w opodatkowaniu wina mu
suJącego
na obszarze Rzeczypospolitej
Po
lskiej261.
Rozporządzenie
MinistraSkarbuz dnia1kwietnia1923 r.wceluwykonania
rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia26 marca 1923 r. w przedmiociezmianw 'postanowieniach o opo datkowaniu kwasu octowego na obszarze RzeczypospolitejPolskiej. • •. .. . 262.
Rozporządzenie
Ministra Skarbuzdnia1kwietnia 1923r.wcelu wykonania
rozporządz
e
nia
Rady Ministrówz
dn
ia 26marca1923 r. w przedmiociezmianw postanowieniachoopo datkowaniu
drożdży
na obszarze RzeczypospolitejPolskiej.263.
Rozporządzenie
MinistraSkarbu zdniaSkwietnia 1923r.w przedmiocie ustalenia
wykładnika
przeciętnych
cen hurtowych,miarodajnegodo
potrącania
podatkudochodowe
go
od"
uposa
żd
służbowych,
emerytur i
wynagrodzeń
za
najemną
pracę
w drugimkwartaieroku poda
tk
o\vego1923264.
Rozporządzenie
MinistraRobótPublicznych z dnia 28 marca 1923 r. wydar.ewporozumie niu z MinistremSkarbuw przedmiocie pobierania
opłat
odstatkówtratew
i
spustu drzewa
luźnego
na
wodach publicznych
śródlądowych
265.
Rozporządzenie
Ministra
Pracy
i
Opieki
Społecznej
z dnia29marca
19
23 r.wprzedmiocie dodatków
drożyźnianych
do rent, zapewnionych
ustawą
niemiecką
zdnia 20 grudnia 1911r.o ubezpieczeniu
urzędników
prywatnych.
266.
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa
i
Dóbr
Państwowych
zdnia 28marca1923
r.
VI
przedmiocie zmiany
.rozporządzenia
zdnia7marca1921 r. o udzielaniu
zezwoleń
na
transportproduktów pochodzenia
zwierzęcego
i paszy z obszarów,nawiedzonych
księgosuszem
267.
Rozporządzenie
Minista
Sprawiedliwo
ści
zdnia
30maica
1923 r. wydanew porozumieniuz Ministrami Skarbu
l
ZdrowiaPubii("nego o
opła
tac~
l
za
czynno
śc
i
sądowo-leka
rs:óe
w
b.za-borze
rosyjskim.
I
388
388
389389389
390
391391393
394
395
396
397
393
398399401401
402
",>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->