Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
'
"1',1
i\
D ""\T
Q'H'I':''''r
:.
!,j.t
J
..)
.1\.
b
<:.1.
,
[(ok1924.
' t
reść:
11
O.
Ustawa
z d:1ia 10
"tyr.mb.
1;
'24
r.
w
pn
:ta:
nio
:.';
c
pEcpl:;'Sw
o
parlst'.vowym
podatkudocho
dO'Nyln,
cbo\vi'::
~ t
Zllj~C
ych
na
cc.iymCGs:
:i.i:'Z
C
:'~
_
ze
G
::
y;>os;;oji~\~
)j
111.
KCTv.
'.:;,:::!a
S::!n
i'C1;'i":
a
p0mi~
:iz
y
Po:ską
<',
R03j
ą,\';1<ntiną
i
Bi
;
:d()ru
si
,
~,
podpisana
w
\Varszawi
e
136
ci:1.
7lutego
1923
r.
.
138
112
.O:5\?!hJ.d'2zenie
R
ząd
o\ve
z
(L
-d
a
10
styc.zn.
1924
r..
VI
pi'
zed
t
nio(
:~e
Y/y
~ ' ! 1
i
c.n
Y'
dokurnen
t6\v
ra
-
t
yfii
~
ac:v
j
nych
KOI-,\ve~c
ii
Sanitarnej
po
:,
~i
.
: ' t
r
hy
::"'o!slqa r:::osj[\,
Ui~~a~ną
i.
8j
ó\
~or\.l.sją,
podp
i
sanej
'\v
WarSZa\V1C
dn
.
'7
lutego
I923
r.
142
11
3.
Roz
p
orządzen
i
e
f\?dy
r\
fli:1
istió
vł
z dnIa 21
~;tj'C2
il
i~1
1
92
4r. o
sI
użb
~e
.rJ!·zY~rotov"if~
f
czej
i
egza
-
minie
k2cndydó.tów
na
s~a!1G
w
;ski:
wy"Ż.::'Zej
31u
:
'
~b
y
t',dr
r;i;,,
~
tr2.
cyjnej
142
114.
Rozpo:z
ąozc
nie
Rady
Ministrów z dnia,
21
s
fi
'c
znie
1924
r.
o
s~u:i.bie
przygotowawcze.j
i
egza-
:nbie
kar:dyda
w
na
stanowiska
prawniczo
-a~\I':"lir:istr2.:::yjne
w
P;:l13t'ilowej
sł'.lżbie
s
ka
rbowej.
14
$
115.
Rozporz.ądzenie
r:"(
ady
N1in\str~v..,
z d:tia21
sty
czn
~a
1
924
r.o
sł::.żbh:
przy
s
(".to
t , V t ? ~ " . f
lCzej
i
e;za.rrdnie
kandydatóvl
Ila
sta
nowisk~
l':ate:'Jorji
I
jJc.l:sh</owej
s
ł
użby
techni:.:znej
w
dziale
adrnbstr
acji
s\:t
:
'b:.lw.-cj
141
116
.
Rozporządzenie
Rady
Minisirovlz
dnia 21 stycznia
1924
r. o
;,łt,żbie
przy
goto
wawcZ'~j
i
egza·
rninie
ks.ndydatów
na
s~ano~wviska
kr..tegorjf I
pari3~'!VG·
y
.1ej
służby
tc
cb
nic~n
ój
\V
dzia:e
I\1inister
.
stwa
Ro
t
Public:::nYGh
150
117.
RoZpOrZi?;dze
nie
Rady
ivlir:
ist
róvv'
z
ania
22
stycznia
1.
924
r.
w
przedmiocieutworzenia
okręgo
-
we
go
mZQc!u
ziemski
ego
!1a
obszarze
wojc,w6d
7.
twa
~iicr;kjego.
l 
52
118.
Rozporządzenh~
Prezec.:a
Rady
I<I~:[,
;
:::llÓW
z dnia 4 lutego
1924
r.
o
Paiistwowej
Ra
dzie
Oszcze,dnościowej
...
1
S3
11
9.
R
ozporządzenie
Min
is
t
ra
Skarbu
z
dnia
lS
stycznia 1924
r.
w
przedm
iocie"rprow&clzenia
na
obszarze
viojev
;ćdzt\'-.'a
pomorskiego,
pGznarlskiego
i
górncśląs!degoobs
:~c:.
ru
WI)j.
śląski8go
eJka
--
hojomierza
obję
tościowego
1
.3
3
120.
R
oz
porząd
zenie
Min
ist
raSkarbu
V1
porozumie
rj
uzMi:Jist
rem
Prac
y
i
Opie
ki
S;;o;ccznej
z
dn.
28
stycznia
1924
r.
w
przedm
iocie;
za
stosowan
ia
stalej
jec!no
stl:i
doopI
at
na
rze·:?:
K
<'
,s
Ch
,),
rych
i
Związków
Kas
Chorych.
15
4
121.
Rozporza,dzenieMinistra
Skarbu
z
dnia
30
styc:mia
1924r.
przed
miocie
przywr
..'lcc:,
i;t
s
ześ(.
ł
o,
d;11owc:go
terminu, wyznaczonego
00
spi"zf:da.
::y
Z
licy(acji
pn
:c
sy]ek
celnych.
154
122.
R
oz
porz
:ądz
r.
ni
e
Min
istrE'.
Ska
r
l:m
7.
t:
r
lia
"1
ltl.t-;:g~
1924 r.
'I'l
prz
",drr;
i,)
c;e
wyk
: ;
na:".i·
~
HJ7.j),)C
;ć
ą-
dzeniaPrezydenta
Rz
r
~C2ypospol!teJ
Polskiej
z
dnia
15
stjCZlIi
l,
1924
r.
o
POl)uyx'c'
d:'
uC;;
~)j
i~il.
Hezkinil
poczet
pod.atk
~l
maj::,tkow
cgo123.
O~w!adc
z
ede
r
ządowe
z
Gnie.
23
stycznia
1924
r.
\II
p
rz
edmiocie
przcdlu:~e
nia.
,c:nnil
,u
dia
..t;'
,
.
~
L,
':)
wno
szenia
pow6dztw
do
Ivlie"zancgo
Trybu
n
ału
K0
zjelilr:zr;go
polsk
o
-niemiecki
ego1
St:J
124.
Rozporzą
dzenie
!viinistra
Spra\v
Wcwnętrz
n
ycł
:
z
di~j
a
29
stycznia
1924
r.
w
przed!niocie
taksy
apt
ekarskiej
1:'16
125.
Rozporządz
enie
Ministra
Spraw
Wcwn.
';
I:
rwych
zdnia
29
stycznia 1924
r.
w
przedmiocie
taksy
aptekarskiej
(Prace
przyrecepturze). .'
l~
 
1
;
~
6
.
C
b\'
,
<e3';::C
;~~~::-)i
,
~;
l/ii!
~
~":;(,tÓW
Sj~~.rh:
l
(l;,a.7,
F'
L~C;
jl
y.s
~
U
i
I-
l"::{n:i
lu
'.
.1/
r
~
'
l~"'d!,:
-
li"
)c
;
~
s~"
r
('J~
,
):,,)~v;,!!ji..:~
h!~
~
rir:J
~
,v
\'.1
:/
,
,-i!
:
J/::
"~
111;~
,
!J
~()
ro
:
::po:"
;
':'H
,
d
:~e
nia
.
t'/iiui
:i
tt
ÓV
l
Sr.a
r
~,-:,~
~
C;'?.i.":
t)
;:'
:
:·
~-l
'
l,~/:~;.
u
i
}"i
"~1,~i
l
u
Z
d
n
~
1:
7\
~r
i.,1'
:-
uL:'!
"1
~:(?
J
L
Y\'
p
Y7~
_
dc'1l()Cj:::
pr::er
?"lch
o
v.'
an
ia. ::.itii\'
/
Ck:.
C~:1:1.;/ch
n
;l.
.
[ru:
"
kt
:I\),~c
..
~
~r
·
rr
·~)~
/
)\
va
nla
:
a,
r
orp
.
II
Nli:
-1
.
.
~
.;k.ar
b
l1
z
d
ni
a
J.
5
ii
~tG~a~L
:;i.
l
r:?;?
3
r.
(1)7.
lJ
.
t
~~
~
!"")
..
7\!
~
1231
)1
)Z.
(}j6
);
b)
!"'o;
p.
l:1tll
~
F'ra(:~'y'
'i
O~
)
..
Spa
Lz
dn
ia"
..
qrudn;;'l
1
92
3r.
(
I)z.
tj.R.
~':'l,
Y/'2
l.'~
'
/
P
(';'
".
~
O
~
")Ci
);
C')
r'J7.p
.
I'/(o.
~
:
:·,
~~~a.r:
,)i.i
Z
dn
ia
18qr
Ll
dni
a.
1
9;::~
r.
([J::
.
iJ.
I
\."
.
~"
")
.
]
,-!"
~
l
J,}
.P(·;::
.l
j
1.3)
;
c:)
:",li'.p
.
fJii!·;.
~:
,
>.
a
d)u
nrć
t
L
Pl
'::f
~
:
!l
~
j
I
-f;·:
n
dl
u
i:
dn.
J
J
~~
i·
~
lin
·
.:
t
10'23
1'
.
C::\::
~
i)
.
F~
.
~
'.
l\
f
~
1
3
~)
:")r:
..
\.
J
.)
,
~/I
c)
r()
~'.
:)
.
P.t'e::ydc~
...
ta
F~zt,;CL.YPQ
~:
p
cl
l
tej
Z
dni
;).
20
~!
"
"i
"s
~~l~
ia
192·1
r.
,C
l)
l
,.
(J.
r~"
.
r
~
..
\f.::
'/
p
r.l
/
:
.
6
~.
»
)
1
10
.
Na
mo
cy
c
r!
.
I,
.
~
I\On:
itytuc
ji
o
(jJ
<lJ<,a
m
lis
taw.
,
na-
&
.
~~flU
.
ią
.;;:
.
!\j
hesci:
Ustawa
z dnia
10
scycznia 1924r.
W
pr
ż
ed.
~n
i
'
)cie
p
rz
,~
p~~
:
Ó\
V
o
I'a{
i
sh'l'
o
l'
j~i:i
1
po
da
t
ku
,
~o
C
1
f
t
or.h
.
')
'V;
~
vr!'t,
oh01hri:
.~
:2:ują
\
:..~y
c
~~
na
{':
~
l
~J
1'
~
n
o
bs
z
ar
:::e
R.:r
·
\:;\:7.:rK
'(;
~·.·~~:t.i'
litej
.
Pl.:rt
.
1.
PoC?yn
cJ
i~c
ud
d,
j
~J
]
s:yc.::lia
1~C4
r.
obo"
;
\o'
i
ą:!uj2
fiL!c
oryn
" 
C;J3f.ai::.~
~~::e
:
:
·.
:.
:y
~
)
:
.)spo!i
·
;·(:j
u:_
,a
\
va
o
pZl
r
i
st
~V
O\vynl
r}('c:::;ikL
;
do
r:hl~
:d
c··
.-
/yn1
\~J
JJrz
n
·lIe!·~,fll.
ł
(')g
fcs
zon
er
n
\V
r(;z~:·or;~:~:~c.!/;~~\,
iij
r/\
i
::li~~:
.
r
a
~)k
t:
i
lbu
z
"'
~n
ia
14
Hp
cc
'1
923
T.
(t);:
.
U.
F~
.
t=-".
..
\;l
~
-:7
,
poz
.60
-l)
.
ze
zn
~
~h:
lrJi:t
n:iJ
p
edf.I;,,
~~~·'
rTl'i
\.\1
8.1
i:~!
:-.:
~.:L:1C~
l
naS(
Gl-Jnyc"
h
ll
~ta
wy
n
i
niel
s
J:
{~
j
.
~
r.
e!'n
~~
i
:
~r
nf.:r
n
nr~~
o
0.'32'
.arach b.
dzie
ł
-
.
nicy
pru
sk
j
t~
j
i
gÓ\
n
ośic.1sk
.j.~
~j
c
zę
śc
i
'.\:'
0
jev.J6
d
·,::(\)\
~
::
1
ś
l
ą
~~
.
i
egoL
lra
~
ci
,
IlIO
;
:
a
,o,b:)W}
.
9fLlji"C~
,
t
:
~
~\~~'.'
~
~
<);:
ll
!~~~tl
z
(l
Ilia
1::1
CI.C
l
\'
,ca
J
AJ
u
l.
\,
/.
0.
t..
.\c
,t.
P:
lL
t
"C,
.
oJ
".
2
-,:oJ
)
'urazze
i:
r
n
~
an(1r
n
\
,
\
vp
r
o'V
/ad
zonerni
późni·?
.j.5
.7t.:".
I.T
1
j
u
s
t
(
~
\}{a
rn
i
i
rćz
.
pGr
~:ą
d
zenl{;ł
rci.
fl~t
.
2.
t.lp0
\:,,:
ć
l
~
~
n
3
a
si~
lY
\
i~
'l
l
st
r
~~
S
ł
'
~ar
bu
:
1)do
p
rlc
ki
~z.
y
w
a
r:;a
::'i,;;:>l
da:
n
~F
;
l
in
nyrn
n::ob
··
S
:UH
Z~
b.dzielr
dc
y
pru:
;Czi2j
i
gÓ;·r:()Śi(':
:;
l,
i
~:~.i
""Leci:
.:
'
IVO
j
e
\
v
ó
d:~t
v'l't]
~
~
łą
,
s
ł,
j~~~~:o
czynn()~c;
VJ:~:t;
~
pn
yc
;
:
'
i
dl)
v/
::
";
"t'!i
afU
po
d'::J
lku
CO
dlOdow"::[i0,
pr
i~(
:'
.
:
;
i
(
l-t.i
an::i:h
w
m"
ib
--4S
ur:tev
v'y
o
pi}{
i
s
t
\
'Ą/o
\"l
y
ro
P
O
(L3
~
~\
U
d
'
c.I:(
:
j-
j
od
D
~,\
·
}r
Tn
V1
ór
;
:r
ni:
:;-
~
_.'
1'
7
')r
"--:-d'7"'l
l:
'j
>.,t
.
:.
"
<:
-{,
<-"1.
~.
".l
nlO,
og\o
c>
zone
r
n,,
;/_
iO
,.p,
',
Li-'-
'
:'
l.
1"".
1".
>.
,
.(3
.,:)
.
·,
~
,
~
D
\l
;c
dnia
}t.l
llFca
1
S.
:
:3
r.;
~
)"
)
(:I
n
·
h
)
'
-
O
l
~zr.''''nl
o
fl
;1
nl[J?rc
7
f'""
-1I
Hl
1
"~
'
f
V
'7(->
i
(1
)t.~
7
8
;
r
e\
o.'
••
:
~
.......
-.
..
.-
.
~""
-
"-
~
'
.
~
'
'.7'~
~'
..
...
.....
.
-
.....
..
p\~
d!.~
~
O
I1
,}
l
S
l.
t
S
l3
CUnk
o
i
}J
)'
C1 
Q
~a
U()
i
:
:
~)ny\,;,r?:.
l
·
l;
d
przed
V
J
~)
i
:
:
:
!
)
n
:
~
~
J
o
o
s::aC0\""a{~
j
~.1
(!(jch.~~d~::\.'{,
r
'
c
.
d
j
::-;~i!,y·('"j1
po
d
oi
~
~
c
O
"
\o1
Jl
,
oraz
do
o
kr("'.:~·h
:
~nii:
:
,
s
l
'
\~
JJ
u
·
~
·
y'
·:
h
PO(:k
(
:
;
T
l
i~~j
i
j
trybu
jch
p
o
s
-t
ęporva
ni
a
.
Rr
L
3.
'Jl
l
~
c
H~:-.
L!
ust
("
·
pu
~,
2
r
t
~
10
u
s~;:\
\
vy
o
P
~H
:
i"
~
.!
'\
'.".
l
Sh
VOlJ/y
[
Tl
p(,)o.b:,;
:.U
(jG:_::;~(!(;:"yl~·.'1
\
.j
b~:
~
;-
:
i
:
I
"[l
;
U
,
0';
:'-
:-
S
Z
0
il~~
lTl
\V
r
GZr~c
:·
:
_
.
:lC;:
<:.
I,
iU
:
l~
H
l
l::.~t
r
d
~
k
;-:
i
;
bu
i.
Q
i~;
iC1
14
lip
ca
19
23
r
:~
d
{)
d:..~]
.
~:!
siq
~:,L)\
,
Vd
:
li
or
,1Z
dJ
;l~;
_
ly
h~s
o
\\::~j
(u
SC;:'
;
\\,3
7.
dn
ia 6
n!
)c
a
l\
'
(V7
--
"'
1"
'
·t
1.
923
r.
Dz.O.
!?
L
J
''''
o,
r
:I)
'Ć
.
5d
:)
i
po
m:
tku
r
\1
;
5
i:~tk?\
"'
~t:O
~
us
:
:.::·ii:l
..
,:
;,
,
!:,;
i:
,
n
~
i
i'
~r
rlil
i
.:
l1
9;~
3
r.
Dz
.
L.
R.P.
J
,_
g,
} 
~
,c,!.
,
I
hl
,
H,
t.4.
C
'
:l;
'ŚĆ
d
n
. '
~,,
\
,HL
j5
lI
~
t
a
wy
o
m":i:
,t
"j
{
j\Ą.
'
y
r
n
Do
d
a:
~~
\:
u
do
c
h()::i·,
~
"
N\/rn·
\\:
br
l!ni
cni
u.·
O
(l
t
()
~
~
':7
(
l
n
en
l
~r
r
07.i)
crz(
~
d.?:
'
:
:;
iu
!-II
'\
I:J!str,J
Ski
HOU
?
d~j
l
a
li'
lij
.J
ca
1923
r'
otrz
Y
·T
ll
.l
"
l
..-
..
..
I'li'
.'"
i
''''
n'
o<'lf
'
[)
t:;·,\c'-"
.,
...
l
'
J~-
...
1
...
'
# 
I
.....
c\-..I«c·
~
J
~
.
....
.
R
,
·
ł
'
(,
F
'~
cb<
:
""'p('
h '17Ipl
1
;
ro,r
""
'i"'V"i;
(1Órn
O'
:~
,
k,L
i
:c'
i
'
,,
<
~;
:
;
~
"
;'
::
i
·~v;;]
I ' : "
~'
~
'
~)(
;i~
·~~.:d
'
-:i
I,;
~
'
i
\
'
i
l;(~
~
,
(
;
'
1~
~~"5
'
.
~
i
1
j
~
j
'
Ci"';
"
":
'
l"~'
\
"
'
f
I
"'C:
11
1',)
~,.d'O'
7
r
\
,:
;:
,
cl
l·
:'
"
l
;"
v
:-
·
l
~<·
t
')obier a
.J
•.
,
_;
...
1.
....
~.
I
.-I~
,~
~
'.
\A
~
)"
".J
.:...l
l
~'
.
1
.U
Lt.
l.
{'
:l
..;,
l'
$i~
lem
do
da
tki
do
p
i1
ri
:s
tv
!
ow(:
~
~
o
P
OclC:
{
KU
ciocho'
Gav
ir.:
go
!!d
rzeCL
q
':n
in
i
po
wia
to',v"
Ch
z
wią
zków
ko'
lTl
l
1!1"l
o
""h
D
o
,jQ
~
i
:
i
'e
w;'
n
o<
'
z"
"'r
-~
y
C1
o
r-l
loc
lz
i
'"
pO
'
...
."
.
~
~~
.~
"
'".1.
~
.
~.,
I
J
..>
~t
l""'
'''
\ -.-
d(~
t
k..:.:;~
w
vy
r
n
:
.
Hl'
i:.
7.,0rt.
53
ust
awy o
pa
ll
stw
owym
po
d
at
ku
cot:h
ojo
wy
rn
w
br
zrn
i
~~niu,
og
lc
:3z
onern
\V
r
ozp
a
r
zą
(
,.""
l';
1J
t,';;
f1
;
,·
t"
ca
'
:,
k3
"b'
z
(1'-
i
i
J
14
l;
J
ea
1
:l2
3
ruz
u-
1
:
.:
"
.
I
'
r;:.
'
:'~~
!"~
~~~~~
"i
';'
~
l
_~~
'
"
~
~
_
..
I
,'
~"
:
.
~
I
.
~I
.
'-.-
<~
~
~
:
erT1:
pt.:!,;!
",
:.)("
("
"'
;":"!
.
0S
L
~
.
,
,
;
,c.\
o
D
I/.
;j
,l
kI
Il
l1
r.?\
.,
t"pu
)ąc
. ,
"
:)prr-,
\
\
~
OZ
G
a
n
I
3
r
GC
Z:
i
~e
G
SO
b
p
rt
~""
V
il'j
C\~,
ob
oV1
!
ą
;
l:'
:
"iyC~
;
do
pub1t
c:
zneJo
sl
,
-!i
::dani
il
r,K
hullków
,
Z<lW
Je'
r
a
j
r."
:~c
c
b:{ar:s
o
r,
1
Z
rach
unek
zysh.ó\v
i
strc:J, win
nY
1J
'I.'
C
Oqł
DS
:
~E
::
I
C
V!
Dzienniku
Ui'z
:;
dowym
tvl
ini
st'2fs
'lW
a
S
f..
:
;:
n
b
j~
..
P
O
:
;~r:)
nowi
e
rd
e
po
prz'O!
dnienou
st
"
D!J
nie
doty
·
c:.y
WSP
ll'
::J
?
l'.c
l')i,
kb,
'c
SWGj
e
b
ih!:
se
og
ł
a
s
za
j
ą
z
god
O
n
i\.'
z
r·rz,
-"p
i
::
.
f1t
n:
u::.t'Jwj'o
~:p
ói(
L:ielllillc
h".
f
~r~~
~
iL
r
!r
t.
85
p
sL~
\v
y
(l
pC1
1sh,
VOV
1
[.!
ln
p(jd
l1
tk
Ll
doc\,cdo'sCI;;
wbr:iTn:cn:u,
o
g
ł
o:
'
zo
ll
e
m
w
rOlp
O
rlą'
 
D
;:ien
rliJ.;;
USL1W.
PO
l.
11
0.
'137
I
R,t.
10
.
Art.110
U
St2Wy
o
p
G
:
~s
t'
.'.'ow
ym
po
Cl
Z\
tku
do
chodm';;ym
w
b
rnn
i
c:
niu,
os.dosz.Ol1c::
n
VI
r
oz
POf
Z:
'r
1
ze
l"
ll
t·/',·II"
';·
·-"
<::'l-;-
,-,
]
·
!'u·
7
d'1
;~
1
/~.
j':"C':"
-1
0
':'3
r
;(
4
.1
~
li
I
lI
Ltr::
.
"-'.
'
_\
J~I
,_
I~
.
I 
...
"-1
Jf.-"
.......
,..,I
i-
'$
Z<ls
tt;pu
je
s
ię
ar
t
y
ku
łem
o
br
z
:-n
:cillu
n
cstq
lll
j ą " .
ern
:
,n
Doc
hodv
Z UpOS
2.ze
n
s
łużbn
\vvc
h
,
eC
I'I
C:
ryt~
!r
~
WYi
~u
g
rod
zeń
'
za
1l0j
'
C
ll
!n;
;
P
l
-(]
C
ę
(t : r ~ . 
j
l 1 S
~
-:;p
6;,
ob
J
~t
~
s'
,:,
·t
·,
n
l
;"
-C(
j
"
:I
~~
(
.l
o
11,
·t.,I
"'I-'I
.,p"d
i?C
r"'-
i':I
"c
'J'I
;1
,"I
'\
U
(,:t
l
I'
-"
.J
\4
':.C{
-I_.:-.
' •.
1'.,
~
u
"VI
.
-:
_.1
',
.
'
~
'
'\'
.
.l'
·
P~dłe
g
t . j q 
po
datkov-ii
clc
~ c
l
~
i.]do\\'emL
I
na
i
~5
S
Z1
dzi(!
pr
ze
PISÓw
D
Z.
ralu
li
n
i
n
i ~ j
s : : : e
j
L:s
t
awy"
.
ftrt.
11.f\rt.1
12
u
st
aw,!
o
pa
rl
:
~
h
v
o\V\'
m
[)o'
dllt
ku
do
chodo
w
ym
'.V
br::rnic
il
i'.1
,
o
g;os
zoi'
lenl
V-!
r'oz
P
or
ządz
e
niu
f Y 1 i J ~ i
str
;]
Sk
mbu
z
en!;]
14
lic'
Gl
]923
L,
z
as
t~Pl1j
e
s
i
ę
arty
li.U
ł e
rn
o
br
zm
ieniu
n
astt~
p
uj
2l.
Ce
rrJ
:
b'
"Pod
ate
kwraz z ewentual
nem
i dodatkumrpo:
.
Ier
a
sj
~
d
ro
gą
po
t
r
~cen:
'-I
pr
zy
k;;;;.
dc
j
WVD:;Jci
r::
L
~
p
OS.':
'
ze
rJ
iu
według
skali
,
k
i:
ó
rc
l w
s
po
b,
P
Od~
;lY
w
ur
c.
1
13
24
25
'1-'
L.
I
2g
2)
30
'--'
1
.)
.,
.
~
.....
J
e..
33
34
35
36
3l
8.(
J3C
.
OOO
n
.
3
,
?
i
.
:~
·.
CQO
13.
.:f;(
)
Jl(X)
1
3.T
( l
C
.
( } ' ~ ' ~
)
1
~/~.52r).(';CO
~~1
.
SDC
.{\jO
2C).?eO
.c
~)n
32Z50.0:'
O
52.5
C;O
.(}})
f:;j.
l
eo
.
D
O
8i
.
aGO
.Ge
J
'i
3..>
0.000
7.655.
000
B.
mO.ODO
0.395.000
U
.
~
i'60
..
(V,}O
13.j
·W.C'JO
17.
r
:;:~\'.orJ
O
')1
.
~
"·
DC
.
(.'0
0
.
,
26.
2::"J
.
CG:]
~;2}}50J~·8
0
52
.:j6(;.000
6
5.7iJ().O:)
O
87
,.
60
0.
00
0
!
1
.j
!
7
8.5
10
li,5
13
13.
"S
14,31$15,7
16,5.
rI
,
l$
1~,1
?-
188'
19:
'>
:
20,2:
20
Q
'1
1
'
6
'~
l
-
,
.
2
2,
3
1
2
:
~
,
24,5
2~
,5
27
28
,5
P
C):\srEiwę
do
l
:,s~:~
liJnia
Sl':)PY
procentowe
j
pr
l.
p
adC:
ljiY:Ct;O
do
pG~rąu,,:,
i3
r;;o
clilt
k:J
1.1'1'::12:
Z
ewe
ntu
'
a!
nf'r
ni
do
(~;:\Lk~~1
1i
:::~
2 l i l
O\.
v
i
v/ysCkG3
Ć
,
;./ypi~
·!·
ca
~
·
1
1
';~
~10
\,o
vy
nagrod
ze
ni
D 
ol~d
j
czi)na
\\1
~
Jtos
l
_;
n
ku
roczny
rn.
W
U'ld
usi:ai
::-
'
r:
i"
st
opy
;:--,ro·:~cnto\'!e
j
F
:-l)!
wy
pła
c
i
e
j
.::·
c!nor
:}
::'.)\l'
;'Jch
·
V"
Y'l,:r
yc:d;:<:.!\
.:JCkZd
si~
k
ci
,
>
s
unly
os
ia
lnic[.!c
! )~ :
~
·
jC
i
·
JyC:::
:l
C :
~
j
O
\
v
yn2g
r
odzeni~
,
cUl
i
c
zc
nej
VJ
s!.()sunl·:u
ro
c:
.
nyln"
.
lh
l:.
12.
P.
r
t.
113
u
::,t<lWj'
o p
z::
'i
s
tw
o
wy
m
po
d
3tk
u G
c,choo
,
")i)
./yrn
v.'
br:~[Ti~l.r'
i1.:,
o~
~
j
h
.
"'.szor:
·;.:
rn
\N
r
Ol
"
po
rzqdz~
.
';1iu
l
\
!i
~nj~
~r?t
S~\~Jrb
!1
z
dn~a
,
14
lipc
a
1923
L,
z
(.;~;
t(,;p
~.JJ{-::
si
(
~
Gxiy:
\
uk~iTl
ob
r7.r
nic::niu
nCi:~tę
pu
j
qcel
n
:
"V
../
Jru
:..;i
ej
poł
G
\ ~ ) ~
ek
Z ' ~
~
c1f:q
O
r
ni
( ~ ;
~
i·~Cd
k
;
~;E:.:
nd~
]
..
rzc·
.
veg::)
U
S~Z.dZ1
Iliin:s
"te
r
Sk
a
~
'
b
u
na
p
Ci
dstóvJie
dany
ch,
dostar
c
zonyc
hprzez
Gł
ó
wn
y
Ur
ząd
Stat
ys
ty
czny,
w
y-
......