Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
t\~NNIK
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
27 kwietnia
Ng
39.
Rok
1927.
T.R E
Ś
Ć:
ROZPORZf\DZENIE PREZYDENTR
RZECZYPOSPOLITEJ
Poz.:
347-z
dnia
13
kwietnia
1927
r. w sprawie zmian i
uzupełn
i
eńn
i ę
których
postanowień
ustawyz dnia
18
lipca
1924
r. o podstawowych
obowiązkach
i prawach szeregowych Wojska Polskiego
465
ROZPORZI\DZENIE RRDY MINISTRÓW
Poz.:
348-z
dnia
22
kwietnia
1927 r.
w sprawie wydzielenia z administracji
państwowej
przedsiębiorstwa
państwowego
pod
nazwą:
.Państwowa
Fabryk~
Związków
Azotowych w Tarnowie".
468
ROZPORZf\DZENIE MINISTR1\Poz.:
349-Skarbu
z dnia 31 marca
1921
r. w sprawie
przedłużenia
termi
nu
wnoszenia
podań
'
o
wyższe
przerachowanie
zobowiązań
Skarbu
Państwa
z
tytułu
pożyczek
państwowych
z lat
1918-1920
468·
347.
Rozporządzenie
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z
dnia
13 kwietnia 1927 r.
.w
sprawie zmian
i
uzupełnień
niektórych
posta
nowień
ustawy
z
dnia
18
lipca
1924
r.
o
podstawowych
obowiązkach
i
prawach
szeregowych
Wojska
Polskiego.
Na
podstawie
art
.
44·
ust.
6
Konstytucji
orazustawy
z
dnia
2
sierpnia
1926
r.
o
upoważnieniu
Prezydenta
Rzeczypospolitej
do wydawania
rozporzą
­
dzeń
z
mocą
ustawy
(Dz.
U.
R.
P.
N2
78,
poz.
443)
postanawiam co
następuje:
Rrt.
1.
W
ustawie
z
dnia
18
lipca 1924 r. o
pod
·
stawowych
obowiązkach
i
prawach szeregowych
Woj
ska
Polskiego (Dz.
U.
R.
P.
N2
72, poz. 698) wpro-
wadza
się
następujące
zmiany
i
uzupełnienia:
.1) f\rt. 5
otrzymuje
następujące
nowe
brzmienie:
"Szeregowi
dzielą
się
na:1)
szeregowych,
wykonywających
obowiązek
powszechnej
służby
wojskowej,
wśród
których
rozróż
-
nia
się:
.a) szeregowych,
odbywających
.
służbę
wojskową
obowiązkową
lub
ochotniczą
namocy ustawy
o
powszechnym
obowiązku
służby
wojskowej,czyli
szeregowych
służby
czynnej,.
b) szeregowych,
wykonywających
powszechny
obowiązek
służby
wojskowej w rezerwie, czyli
szeregowych
rezerwy,c)
szeregowych
,
wykonywających
powszechny
obowiązek
służby
wojskowej w
pospolitem
ruszeniu, czyli
szeregowych pospolitego
ru
szen
ia;
2)
szeregowych,
pełniących
czynną
służbę
woj
skową
na
mocy
dobrowolnego
zobowiązania,
wśród
których
rozróżn
i
a
się:
a)
podoficerów
zawodowych,b)
szeregowych nadterminowych,
c)
szeregowych
uczniów
szkół
wojskowych".
2)
Tytuł
II
otrzymuje
następującą
nową
nazwę:
"TYTUŁ
II.
Szeregowi
służby
czynnej".
3) f\rt.
11
otrzymuje
następujące
nowe
brzmienie:
"Szeregowym
staje
się
każdy,
kto
został
przyjęty
do
służby
wojskowej w
myśl
ustawy
o
powszechnym
obowiązku
służby
wojskowej, z
chwilą
zaliczenia
dostanu
faktycznego
jednej
z formacyj wojskowychw
sposób,
który ustali
rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wojskowych".4)
Wart.
15
punkta-l
należy
po
słowach
"strzel
cach
podhalańskich"wstawić
.bataljonach
strzelców".5) f\rt. 16
otrzymuje
następujące
nowe
brzmienie:
"Szere
.gowi, którzy
u~ończą
z
pomyślnym
wynikiem
 
466
DziennikUstaw. Poz. 347.
NI!
39.
szkołę
podchorążych
rezerwy,
otrzymują
tytuł
pod-
chorążego
rezerwy.Z
tego
tytułu
nie
korzystają
wymienieni szere-gowi wczasie
należenia
do
grupy szeregowych
ucz-niów
szkół
wojskowych.U
szeregowych
pospolitego ruszenia zmienia
si~
ten
tytuł
na
tytuł
podchorążego
pospolitego ruszenia.Osoby,którym
przysługuje
tytuł
podchorążego
rezerwy,
względnie
podchorążego
pospolitego
rusze-nia,
tracą
ten
tytuł
na skutek:1)
osiągnięcia
stopnia
oficerskiego,2)
prawomocnego
wyroku'
sąd.owego,
pociągają­
cego
za
sobą
degradację,
3) orzeczenia komisji dyscyplinarnej,
pociągają
cego
za
sobą
degradację.
Obowiązki
i
prawa
szkolne
szeregowych
pod-
chorążych
rezerwy ustala
rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wojskowych".6) Art.
33
otrzymuje
następujące
nowe brzmienie:
"Awanse
na kaprali
mogą
nastąpić
po
ukończeniu
z
pomyślnym
wynikiem
szkoły
podoficerskiej
względ
nie
specjalnego kursu
lub
też
po
zdaniu z
pomyśl
nym
wynikiem
szczególnego egzaminu po uprzednioodbytej
praktyce.
Organizację
oraz przebiegnaukiw szkole pod-oficerskiej lub na specjalnym kursie
względnie
zakrespraktyki i szczególnego
egzaminu
ustali dla
każdegO'
rodzaju broni
względnie
służby
osobne
rozporządze
nie Ministra.
Spraw
Wojskowych".7)
Wart.
39
należy
w pierwszem zdaniu
skreślić
slowa:
"szkoły
oficerskie,
względnie".
_8) W art.
51
należy
po
słowach:
"marynarki
wo-
jennej"
dodać:
"oraz wszyscy
ci
poborowi, uznaniprzy
poborze
za zdolnych
do
służby
wojskowej ka-tegorji
A,
którzy nie
służyli
w
służbie
czynnej,a których Minister
Spraw
Wojskowych
przeniósł
do
rezerwy".9)
Wart.
69
należy
'
skreślić
słowa:
"dowódcykorpusu",
a
wstawić
słowa:
"dowódcy
pułku".
10) W art.
71
należy
w
punkcie
2
po
słowie
"kwalifikacje"
dodać
słowa:
"moralne
i kwalifikacjez zachowania
się
w
służbie".
11) W art.
71
należy
w
punkcie
4
po
słowach:"szkołępodoficerską"
dodać
słowa:
"względnie
kurs
specjalny
lub
też
zdał
z
pomyślnym
wynikiem szcze-gólny
egzamin po uprzednioodbytej praktyce
(art. 33ust. 2)".,12) Art.
72
otrzymuje
następujące
nowebrzmienie:
"Prawomianowania
podoficerów zawodowychi
prawo
pozostawiania
na
służbie
zawodowej (art. 65)
służy
prze
'
łożonym,
posiadającym
uprawnienia
co
naj-mniej
dowódcy
pułku".
13)Art. 75 otrzymuje
następujące
nowebrzmienie:
I
"Awanse na
sierżantów
(wachmistrzó~,
ognio-mistrzów,
majstrów
wojskowych)
mogą
nastąpić
pod
"
warunkiem
ukończenia
przez
podoficera zawodowego
szkoły
podoficerów zawodowych
względnie
specjal-
nego
kursu lub
też
pod warunkiem
zdania szczegól-
nego
egzaminu
po uprzednio
odbytej praktyce.
Organizację
oraz
przebieg
nauki w szkole
pod-
oficerów zawodowych lub na
specjalnym
kursie,
względnie
zakres
,praktyki i szczególnego
egzaminu
ustali dla
każdego
rodzaju broni
względnie
służby
osobne
rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wojskowych".14) Pierwsze dwa
ustępy
art.
86
otrzymują
na-
st~pujące
nowe
brzmienie:
"Podoficer
zawodowy znajduje
się
w
stanie
czynnym,
gdy
należy
do
stanu
faktycznego
jednej
z formacyj wojskowych w
ramach ogólnego
etatu
wojska.Wszystkie
stanowiska podoficerskie od
pluto-
nowego
włącznie
wzwyż
powinny
być
obsadzone
wy-
łącznie
przez podoficerów zawodowych w
odpo-
wiednich
stopniach".
15) W art. 88
ustęp
pierwszy
należy
po
słowach:
"może
być
podoficerowi
zawodowemu",
wstawić
słowa:
"po
przesłużeniu
na stanowisku
podofic:era
zawodowego
co najmniej 6 lat".16) Art. 100
otrzymuje
nast~pujące
nowe
brzmienie:"Szeregowi
po
odbyciu
służby
czynnej
mogą
być
pozostawieni
na
własnąprośb~
w
służbie
czyn-nej wojskowej
jako
nadterminowi",
17)
Po
art. 104 wprowadza
si~
nowy
tytuŁ
Jako
tytuł
Va.
.
"TYTUŁ
Va.
Szeregowi uczniowie
szkół
wojskowych.
Art. 104 a)
Szeregowym
uczniem
szkoły
wojsko-wej staje
się
ten,kto
na zasadzie
ustawy
o powszech-nym
obowiązku
służby
wojskowej
obowiązany
jest
d'o tej
służby
łub
też
uprawniony do
służby
w
cha-
rakterze
ochotnika
i
zostanie
przyj~ty
oraz
zaliczony
dostanu
faktycznego uczniów
szkoły
wojskowej
jednego
z
następujących
typów:1)
szkoły
przygotowawczej,
2)
szkoły
oficerskiej,3)
szkoły
oficerskiej dla podoficerów.Zaliczenie poszczególnych
szkół
wojskowych
dojednego
z
powyżej
wymienionych typów
ustaliroz-
porządzenie
Ministra
Spraw
Wojskowych.Art. 104 b) Szeregowi uczniowie
powyższych
szkół
otrzymująnastępujące
tytuły:
w
szkołach
przygotowawczych
po
ukończeniu
szkoły
rekruta
tytuł:
kadet-podchorąży,
w
szkołach
oficerskich i w
szkołach
oficerskich
dla
podoficerów
tytuł:
podchorąży.
Art. 104 c) Warunki
przyjęcia
do
poszczególnych
szkół
wojskowych, jako
też
warunki
przenoszenia
uczniów zjednej
szkoły
do
drugiej
usŁali
rozporzą
dzenie
Ministra
Spraw
Wojskowych..Art. 104 d) Uczniowie
szkół
wojskowych nie
otrzymują
stopni
szeregowych,
wskazanych
wart.
15niniejszej ustawy.Szeregowi,
wst~pujący
do
szkół
przygotowaw-
czych
oficerówzawodowych,oraz podoficerowie za-wodowi,
wstępujący
do oficerskich
szkół
dlapodofi-cerów,
zachowują
swoje
stopnie
wojskowe,
posiadaneprzed
wstąpieniem
do
szkoły,
a tern
samem
zachowują
również
wszelkie
stąd
wynikające
uprawnienia.W czasie
pobytu
w szkole nie
noszą
jednak
odznak
swych
stopni
oraz nie
są
tytułowani
wedle
stopni; w tej mierze
podlegają
ogólnym
przepisom,
stosowanym do
uczniów
szkół.
Podchorążowie
rezerwy,
wstępujący
do
szkół
oficerskich
po
ukończeniu
szkoły
podchorążych
re·
 
,
NA
39.
Dziennik Ustaw. Poz. 347.zerwy,nie
korzystają
w czasie
pobytu
w szkole ofi-cerskiej z
tytułu
podchorążego
rezerwy, przewidzia-
nego
wart.
16 niniejszej ustawy.Rrt. 104 e) Postanowienia art. 18, 19, 20, 27i
41
niniejszej ustawy
mają
zastosowanie
również
do
szeregowych uczniów szkól wojskowych.Rrt. 104
f)
Szeregowi uczniowie
szkół
wojsko-wych
podczas pobytu
w szkole nie
mogą
otrzymać
zezwolenia
na
zawarcie
zwią~kumałżeńskiego.
Rrt. 104 g) Szeregowy
uczeń
szkoły
przygoto-wawczej oficerów zawodowych, wybrany na
posła
do
Sejmu
lub
Senatu
Rzeczypospolitej, zostaje
przenie~
sianydo
kategorji szeregowych rezerwy, przyczemczas
pobytu
w szkole zalicza
mu
się
na poczet
po-
wszechnego
obowiązku
służby
wojskowej w
służbie
czynnej.Szeregowytaki nie
może
być
powołany
do
służ
by
wojskowej
nawet
w czasie mobilizacji
do
chwili
wygaśnięcia
man9atu
.Doszeregowych uczniów
szkół
oficerskich dlapodoficerów
stosuje
się
art..92 niniejszej ustawy, przyczemczas
pobytu
w szkole zostaje:m zaliczony
mi
poczet
zobowiązania,
złożonego
w
m
y
śl
art. 64
względnie
65 niniejszeJ us.tawy przed
wstąpieniem
do
szkoły.
Rrt. 104 h) Rodzaje i czas trwania urlopów sze-regowych uczniów
szkół
wojskowych oraz uprawnie-nia
posżczególnych
przełożonych,
dotyczące
udziela-niaurlopów, ustala
rozporzą.dzenie
M
i
'
Fl<
łstra
,
Spraw
Wojskowych.Rrt.104 i) Przepisy dyscypli
narne
dla szerego-wychuczniów
szkół
wojskowych
do
czasu ustawo-wego
unormowania
ustala
rozporządzenie
Ministra
Spraw
Woiskowych.Rrt.104
j)
Obowiązki
i prawa szeregowychuczniów,
wynikające
z
tytułu
kształcenia
się
w szko-
łach
woJskowych. ustali
rozparzą
l
dzen
i
e
Mi
rti
stra
Spraw
WoJskowych.
Rrt
.104 k) Szere.gowiuczniowie
szkół
'
wojsko-wych,.wymienlonych
IN'
punktadl'
};
j;
2:
art
.
}!€)4a)
nlniejszejustawy,
mie
dopełniają
pu
ez
czas
pobytu
w
szkołach
ohowiąz
k
u
p:ow
sze
.
~hn
e
j
.
sł
u
żby
wo~kowe
j
w
służbie
czynnej, przewidzianego w
arL
3
względ­
nie art. 45 ustawy o powszechnym
obowiązku
słUżby
woiskoweiz
dnia
23
maja
1924
f.
C
Dz.
tJ.
R.
P'.
N'Q
61,poz.
609<),
a czas
spędzony,
w szko
l'
e przY9.otowaw-czeii
aficerskfet
nre zalicza
się
i'm
na poczet
upraw-nienz
tytułu
wysługi
emerytal
'nej.Rrt. 1041) Szeregawi uczniowie
szkół
przygo-towawczych i oficerski'ch w razie opuszczenia
szkoły
z jaki'chkoPwiek
powodów
przed'lej
ukończenjem
"
wz-g
'
lędnie
przed
uzysk
aniem
st
opnia
oficerskiego,
są
zobowiązani
bez
względu
na
wiek i
niezależnie
od
czasuprzebytego w szkole do
odbycia
bezpośrednio
po
apuszczen
iu szkoJy ustawowego
okresu
służby
czy.n
nej.Czas wojskowej'
służby
czynnej,
odbytej
przez
uC4Flió,w
przed.
wst
.
ą;
p
j
eniem
dQ
'
sz
k
ół
wojskowych,zalicza
się
w
stosunku
dzień
za
dzień
na poczet
po_
o
wyższego
.
obowiązku.
Całkowite
lub
częściowe
zali'czenie czasu pa-
bytu
w.szkola
.ch
pr.
zygoto
w.aw
czych
L
ofi.cerski.ch. na
poczet
obowiązkow
ej
.
słu
Ż'b
y
'
czy
nnej
może
'
nastąpić
w
wyjątkowych
wypadkach
na
war.unkach, które
określi
rozporządZenie
Ministra
Spraw
Wbjskowych.Szeregowi uczniowie,
występuj~c::y
ze
szkół
przy·gotowawczych przed ich
ukończeniem,
tracątytuł
kadeta
podchorążego,
mogą
natomi
a
st
atr
z
ymać
ty-
tuł
podchorążego
rezerwy,o ile w czasie
odsługiwa­
nia
ukończą
szkałę
podchorążych
rezerwy.Szeregowi uczniowie,
występujący
ze
szkół
ofi-cerskich przed ich
ukończeniem,
mogą
otrzymać
ty·
tuł
podchorążego
rezerwy.
Sposóbodbywania
służby
wojskowej przez sze-regowych uczniów wydalonych lub zwalnionych
ze
szkół
wojskowych
ustala
rozporządzenie
Ministra
Spraw
Wojskowych.Rrt. 104 m) Podoficer zawodowy przechodziz
chwilą
przyjęcia
do
szkoły
oficerskiej dla podofi-
cerów
z
grupy
podoficerów zawodowych
da
grupy
szeregowych uczniów
szkół
wojskowych.Czas
pobytu
w szkole nie zalicza
się
mu
na
poczet
cz
a
sokresu
zobowiązania,
składanego
w
myśl
art. 64 i 65 niniejszej
usta
w
y,
o ile przepis
artykułu
104 g) nie czyni w tej mierze
wyjątku.
Bieg czasokresu
zobowiązania,złożonego
przez
podoficera stosownie
do
art. 64 lub 65 niniejszejustawy przed
wstąpieniem
do
szkoły
ofkerskiej
dlapodoficerów, ulega przerwie
na
czas
pobytu
podofi-
cera
w tej szkole.Czas
pabytu
w
szkale
oficerskiej dlll podofice-rów zalicza im
się
jednak
na
poczet
ich
uprawnień
z
tytułu
wysługi
lat
uposażeniowej
i
emerytalnej.
Rrt. 104 n) Szeregowi uczniowie
szkół
oficerskichdla podoficerów w razie zwolnienia lub wydaleniaze
szkoły
przed
jej
ukończeniem
lub
po
jej
ukończe­
niu z wynikiem
n
iepomyś
ln
ym
zobow
i
ązan
i
są
bez·
pośrednio
po
opuszczeniu
sz
koły
do
odsłużenia
w
charakterze
podoficera zawodowego
pozostającego
czasu
zobowiązania,złożonego
w
myśl
art.
64
względ­
nie 65 niniejszej ustawy
przed
wstąpieniem
do
szkoły.
Całkowite
lub
częściowe
zaliczenie czasu
pobytu
w szkole oficerski
ej na
poczet
powyższego.zobowią~
zania
odsługiwania
może
nastąpić
w poszczególnych
wypadkach
z
wyj
ąt
kowych
przyczynna
podstawie
'decyzji Ministra Spraw Wojskowych.Szeregowi uczniowie
szkół
oficerskich dla
pod-
oficerów
przechodzą
z
chwilą
zwolnienia lub wyda-
lenia
ze
szkoły
przed
lej
ukończe
n
iem
lub
po jej
ukończeniu
z wynikiem
niepomyślnym
do grupy
pod-aficerów zawodowych w posi
adanym
poprzednio
stopniu,
tracąc
tytu
ł
podcho
r
ąż
eg
o
'
.
Rrt. 104
a)
Rbsolwenci
szkół
wojskawych
są
obo-
wiązani
do
odsługiwania
w wojskowej
służbie
zawo-dowej co najmniej trzykrotnego czasu
pobytu
ichw szkole woJskowej}
ako ekwiwalentu
za koszty
studjów
.Wymiar i warunki
odsługiwania
określi
dla
każ
de
'
go
typu
szkół
wojskowych
roz
'
porządzenie
Ministra:
Spraw
Wojskowych.Rrt.
T04
p) Do
szkół
wojskowych zalicza
si~
również
korpusy kadetów
i
szkoły
dla
małoletn
i
ch.
Ucznfowie tych
sz
k
ół
nie
s
ą:
S"zeregowymiWojskaPo'lski'
ego
i
nie'
po
'
dle
'
gają
pos
t
anowIeniom
niniejszejustawy.
Obowiązki
i
prawa
uczniów
karpusów
kadetów,lak
również
uprawnienia
wynikające
z
tytułu
ichukonczeniaustali
rozporządzenie
Minfstra
Spraw

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->