Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
u
s'
.
l'
/}
Ip-
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
5 grudnia
Ng
85.
Rok
1930.
T R E
Ś
Ć:
ROZPORZf\DZENIEPREZYDENTI\
RZECZYPOSPOLITEJ
Poz.:
654-z
dnia 29 listopada
1930
r.Prawo
górnicze.
.
.
...
. .
.
.
.
.
...
. .
.
.
1155
.
ROZPORZf\DZENIE
RI\DY MINISTRÓW
Poz.:
655-z
dnia
26
listopada
1930
r.
o
ZOIeSIeOlU
obszaru dworskiego Przydwórz ig:ninywiejskiej
Michałki
i o utworzeniu gminy wiejskiej Przydwórz
w
powiecie
wąbrzeskilD,
województwie po-morskiem
654.
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
IZ
dnia
29
listopada
1930
r.
Prawo góm
:cze.
Na
podstaw~e
art.
44
ust.
5
Kon,s,
tytucji
post
'
a
nawiam
co
następuje:
DIZ
,
iał
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Art.
1.
(1)
ZnaódUJjące
się
w
swych naturalnych
'
zł
'
ożach
rad,
zł'Oto,
srebro,
pl
!
a
1
tyna,m:i:e
,
dź,
cyna,
.
cynk,
ka,dm,
ołów,
rtęć,
żelazo
z
wyjąt
/
kiem
żelatZ
nych
rud
darniowych
,
kobalt,
ni/k,iel,
arsen, an
,t ym on,mangan,glin,
chrom
i
woHram,
bądź
w
sta
'
Iliie
rodzimym,
bądź
ja.ko rudy, oile
na.da
,
ją
się
one do
tech
n:'cznego uzysk:'
wania
z nich pomi'eni'Onych metaM,
minerały,
nadające
się
co
technic.znego
wydobywa-
.
ni'a
z
n.ich
s
,
~a,rki,
minelTały,
które
ze
wZ
l
ględu
na za
wartość
f,osforu
nadają
się
do
·
pr
,
zeróbki na
naw.0,zy
, ,
II
• • • •.
1194
l
sztuczne,
węgie
l
l
brunatny,g
'
rafilt,a
takż
'
e
węgiel
ka
m:enny
i
antracyt
z
wyjąJtk
'
iem
zt.óż
w
województwie
poznańskiem
,
jgómoślą
,
ski
,
ej
c.zęści
województwa
ślą
skiego
-
p'odIegają
wO
:li górniczej,
t.
j.n~
;
esązwią:za~
ne
:z
prawem
wl-asności
wła
,
ściciela
gruntu
i
mo
,
gą
być
pr,2!edm
:n
tem
W'łas
no
,
śc
i
górnk:lzej"
nadawanej
ka
'
żdemu
pod war
ul1'k
ami,
!przep'~s
!
anemi
w
pr,awie
nil·
ni-ejs
,z,em.
(2)
Zna~dują
'
ce
;gIię
w
'Swyahzłożach
na
1
uralnych
s'ó,l
kamienna,
s'o,le
potasowe,magne
/
2!owe
i
bo,rowe,solanki,
zawiefiaJjące
s'ole so,
do
l
we
l,
ub
so<1.e
potasowe,
w
wojewód?JŁwie
po:z.nańs.kli
'
em
i
w
gÓTnośląs
,
kiej
czę­
ści
wo~ewódtztwa
śl~Slkie
l
gowęg~el
kamienny
i
antracyt
-
n1
ie
są
iZwliąlZane
z
prawem
własności
właści
dela
gruntu
i
'
sąza
'
strzeżone
na
rz
'
ecz
Państwa,
,
.
j.
mO
lg
ą
być
przedmiotem
własności
gómiclz
e,j
,
nadawa-
:nej
jedynie
Pań
'
stwu.
.
(3)
Solan
i
ki mineralnych
źródeł
leczni>c
.
zych
nie,
podpadają
pod prz
,
episy
ustępu
2
, 
s
,
tanowią
przyna
leżnośćwłasności
gruntowej.
(4) Pl'1Zepi
,sy specjalnej
ustawy
n
,
o'l'muią
prawo
własności
co do
żywtitc
ziemnych i
uprawnienia
dO'
ich
poszukiwania
1
wydobywania.
,
(5)
Wszystkie
poz
!
ostałe
minerały
są
przyna
leżne
dog,runtu
i nie
mo
,
g,ą
być
prze
,
dmiotem
odrę
.
b-
nej
własności
górniczej.'
 
1156
Dziennik
Ustaw.
Poz.
654.
Nr.
85.
Art.
2.
(1)
Wobec
wbdtz
przedstawicielem
Pań
'
stwa,
jako
z
g
łaszającego
przy uzysk:wan:u
wła
sności
górniczej
o
razjalw
wł
as
c;ciela
t:ÓI
~
órn
,
czych,
jest
z
urzędu
Kur
a
tor
Państwowych
l
Górniczych,
powolany
przez
Min-istra
Przemysłu
i
Hand!u.
(2)
Prawa
i
obowiązki
Kura tora
określa
in.struk-cja,
wydana
pnzez
Ministra
Przemysłu
i
Ha
,
ndlu.
Art.
3.
Postanowieniaprawa
niniejszegonie
uwłacza
,
ją
w n
:'c:
zem mocy odmiennych
posIJnow
ie,l
umówi
zobowi
a
zań
międzynarodowych,
,z
'
awa
,
rtych
prz,ez
Państwo
Polskie.
D
z
ia
I
n.
O POSZUKIWANIU GÓRNICZEM.
Art.
4.
(1)
Prawo
poszukiv.:ania
minero.lów,
po-
dlega
,
jących
wo
!,
j
górniczej,
przysługuje
każdemu,
kto
w
myśl
art.
16
jest
zdo
,l'
ny
dO'
na
bywania
własności
górniczej.
Ograni
,
czen:a
zd
o
lno
ści
do nabyw:m
:a
własności
górn:czei,
wyn
i:
kające
z
art.
16,
mają
od-
powiednie
zas
tosowan
ie,
(2)
Prawo
po
s
zukiwanra
minerałów,
zasŁrzężo
nych
na
rzec:z
Państwa,
przysłu.guje
wyłączn:ePań
stwu.Art.
5.
(11
N:e
wo,lno
prowadzić
poszuk\vo.ń~órniczych
w
obrębie
placówpublicznych,
u!:
'c, dró.g,,
ko
!e'
i,
cmentarzy,
o
'
kręgów
ochrony
~)ó
rn;czej
źródeł
m
:~'
eral
n
vch
i "bieK
lów nieruchomvch
będących
za·
byt
l
,a
mi
~v
myśl
artykułów
1
i
2
w;'pOtcz<1Czen'<l
Pre-
eydenta
RzcczypospoHci
z
d"ia
6
m::
rca
192B
1'.
o
op:ece
nad za
bytkam
i [Dz.
U R.
P Nr,
29,
poz
.
265)
oraz
r.a
ob
sza
rach,
na
kt
órych
p0szukiwaniate
są
za-
ka
:
zane
na
mocyosnbnych
ustJ
w,
(21
Rada
fvhni,;trów
może
poz<ltem
zabronić
w
droc
ze
roz
.porzC1dzen:a
poszukiwilń
(órn:czych
na
.
pewny
ch
oSszarach
ze
w
:
z
,
gl~du
n'a
inleres
p:l
,b
l:
cZ
l'
Y.
P)
.Jeżeli
pewne
cZ
Gśc:
0hsz::lru.na
kt~rym
ma-
ją
być
lub
są
prnw3dzone
roh
:J
ty
poszukIwawcze,
pos:ach
i
ą
szcze
~
ó
!
l1:c
'
iszą
warlnść
dla
had;Jń
n:nd<o
wych
,
ja
!:o
\'
''
yia,tl'
'.'
wez<lbytki
rrzyrody,
to
ochro:1ę
b
k;
ch
czcści
mo
ż
e
T,
akaZ3C
,'\'1:
n;~1
er
Przem
y~lu
,i
Handlu
lub
upoważni
o
'
na
przez
n:
e;;o
władza
gór-
nicza.
Art.
6.
(1)
Na
p!'owadzcn;e
p,)szllk!\\'"ń
~ćrni
czvch
na
~
r
ll
r.13ch
b<;C4cychw
adrn
:n:s
!rac
ii l'
ub
u;';ytkow
aniu
wbCzY
wo
i
sKoweilub
przcds
:c
hiorstw
pań
"hv
owych
.
wchodz
ncy:::h w z:d,
res
działan
:
a
Mini-
,
ster"twa
SprawWn;skO\·"ych.,alho na
~r1!ntach
~o
ło
żc
mvch
w
obrehie
"h,zilrów warDw:lVch
luh
re
l
O-
w
{l
m()cr
,
i
()
ry
~
h
,
albo
leż
w
ohrch
:el
otnisk,
p
o-
~7.akiwa
c
z
pow
"
n:en
uzyskać
zezwo
l
enie
Min:slra
~
'i-'
ra
'
w
WO
I
c,
kowyc
,h lub
lIpoważnj
'
"nei
przez
nie,Qo
wbc
'z
y
vr
>
j5
,k
owe
i,
\\'lyd
<l
n:l' tak:·eQo
ze/wolenia
co
cn
lotn:sK,
pod
l
e
~
a
i
ncy
c
h
M
~n:~
trnwi
ł<nmuni
'
kacii,
nas-t
ę
pu
j
e
wpnrn'zl:m:en;'uz
Iym
f\'I
'
nistrem
wz.g:ęd
nie
'z
upowa
ż
'
nioną
przez
niego
władzą·
r2)
Na
prowadzen
:e
po<;zukiwań
j!órniczyc.h
w
obr
('b':e
stref\'
n:1(l
,,
\
r:tn
,
irn~e
i
poszukiwacz
Prl'
W,-
ni
en
u
zyska
ć
zezwO
'
l'n'e
właśc:wej
powiatowej
wła
dzyadministracji
o,
gólnej.
Art.
7.
(1)
Przy poszukiwaniu
m:r.erałów,
pod-
legających
Wali
~órn
_
cz
e
j
lub
za
s
trze
ż
o
n
ych
na
[L
,
(CZ
Panstwa,
p03z
L <
k
i
,,~<.cz
~órr:oi'czy
korzy
~
la
w
g,ani-cach
potl'zeb
ro
,b
ót
p
:::
:
szL<
lk:'
wawczych
z
uprawn-eń,
jakie
na
mocy
arly
:
.{ułów
75
, 
76
przysłli
,
guJą
wła
s
ci,
cle.owi
po,a
bormczego,
i
ma
'[,rawo
domagać
s
i
ę
odstąpienia
mu do
uŻY'tko
'
wani
'
a
grunt
,
ów
i
wód
wierzchn
:
ch,
n
:
ez:będnych
zarówno
dla
samych
robóŁ
po
:
t:LlI
k'l
wawczych,
,a
lK
'-
do
:a
p
~,
trzeb
rob
,
ol
i
urządzeń
pomocniczyc,h
przewi.d:zr'
arych
wart.
75,(2)
Jeżeli
chcący
pr'O'wadz
\
:tĆ
poszuhwan:a
na
cudzym
grlinc:e
ni'e
Lz)skaod
wła5c:c
:
cla
i
od po-
siaJacza
gruntuzezwo
.
enia
na
użyc
:
e
gruntu
dl
:!
te-
go
cclou
l'
ub
też
,
jeż
'
e
lli
niezn
a
ne
jest
mielsce
ich
po-bytu,
natenczas zezwo
,l
en
i'
a
n~
za
'
Jęcie
uezie
!a
okrę
gowy
urząd
górn:'czy.
W'
tym wypadku
ma
.
ją
analo-
r.
czne
z
,
aslosow
~n
:
e
postanow
i'
en:a
o
o-dstąp
;
eniu
gruntu
i
wody
na
potrzeby
zakładu
górniczego
lart
.
8
.,
do
94, 97
i
98).
(3)
Ohę
g
owy
urząd
górniczy
pow
i
nienoc.mó-
wIć
zczwolen;a:
1.
j
e
ż<
el
i
pr
o,
wadZ2nie
PClSZu~{
'wań
na
danym
gruncLi!
jest
niedopu.>zcz:llnez
uW.1gi
na
po-stan
cw
:'
eni,a
art.
5
lub
6;
2.
jeżeli
p
c.
szukwacz
d
~;
ma~3
s
,
:ę
zezwoleniana
zajęcie
gruntu
pod
budY
:1
,
kami
miesz
kd-
nem,
gosp
,-
d:ucum
l
lub
służłc
c
m
i
do
celów
pr
l.
cmy
~
ło'Wych
lub
uży
-l
eczności
pubLczncj
i w
pro~en
u
sześćdli
,
zsi~::
:i
upięciu
metrów
od
bud ynków
,
należących
do
tego
sam
!go,
co
i
grunt
w
;
aśc:c
:
ela,
albo
w
łączqcych
się
z
budynkami
ogndzonych
p:>.:lwórzachi w
sadach,ogrodach
i
parkac'h.
(4)
POlw
;:>
lenie
na
zajęcie
gruntu jest udz
:
ela-ne
na
prz2c
·
ą
~
j
zdn
'2
go
re
ku
,
po:;zzm
wygasa,
jeż
;:
li
n:e
ZQ
.3
t.a
n:e
oJn
.'w.c
nz
przzd
upływem
p
o
wyż
s
zeg:>
term
i
nu
.
Okrę
,
&
'
wy
urząd
górniczy
m
~że
odmów;
'
ć
cdnow
~
en
'
a, j
2
żdi
r
:;,
bJ
ty
p'
slukiwawcze
ni'e
zos
t
ały
rozpJCzęt2
lub
bż
by~y
pr.!erwane
dlużej,
aniżeli
przez
rck.
Art.
8,
f11
O rD'ZpoczC,'ciu
robót poszukiwaw-
czych
pu
szuk'wacz
górniczy powmien
zawiadomić
niezw
l
ocznie
wtaścwy
G
,krę,g
: ;
wy
urząd
górniczy
ze
w
:;
kaz:mem
m;
ejsca.
gdz
:e
rO'J
,)
ty
mJ.ją
być
prowa-
dzone,
i
sp
osc
bu
ich
wykonan
ia,
przycz
em,o il,: m;
cj-
scc'
pdożone
jest
w
ob
rę)
~
e
str::fy
na
~
L!ran
:
cln~i
po-
sZl1k.rwa,cz
pcwin
i
cn
odp
,;
s
zawadom
enia
przesiać
równ
o
cz
e
śn.
:
e
do
wlaściwej
powiatowej
władzy
admi-
ni
stracji
ogÓJn:!;'
(2)
Ohęgowy
urząd
górn;czy
zaw
;
adamia
o
r
c
zp
'
_'
cz~ciu
robót
gm!nę,
na
kL
órej obszarze
pu
szu-
kiwana
są
prowadzone.
(3)
Pc
szuk
i
waczgórn:czypow
'
nien
również
za-
w'
adom
ć
O
r
cz
p
J
częc'u
robót
p
r-
sZU!{iW3wczych
wła
śc
i
c
ch
w:=
,
zy:-;t
~
~ "
i
:h
pól
gó
~
n
i
czych,
w
których obrcbie
rob
f,
ty
maiq
być
pr
:'
wadzone
,
oraz
wła
~
cicieli
"ąs
:
e
dn
ch
leczniczych
źród21
mi
ner
a
lnych,
dla
których
został
ustanowi'
o
ny
ohą
,
~
ochrony
~órn
i
czej,
o
ile
właścci-ele
ci
zarejestrowali
się
w
wyż.s.zym
urzędzie
górniczym.
Art.
9.
Okr<:~owyurząd
~o)rniczy
powinien
zakazać
prowadzenia
robót
poszukiwawczyoh,
jeżeli
 
Nr. 85.
D'dennik Ustaw.
Poz.
654.
1157
p"
szuk
:
wania
malł
z:tgraŻ1ć
bezpieczeństwu
ist:l:e
jącycb
już
zakl;::.uow
górn
c
clYch lub
prz;;s
z
bdzać
ich
ru
ch
Jwi,
a.b
u
też
przes
'
z
,
;.adzać
rob
:..
tLm pJ
szuki
W:Lvt:;.
,:
ym,
rozpo.;:;z.:;tym
wczcsn.l:;
prt,ez inn.;gJpo
SZUk1\vilCZa i
nie prz..:rwan
ym,
albo
z:.tgrażać
bap.e
czel1slwu
L
~
cznczych
źródeł
min
er
a
lnych
,d
la
kLory,-h
został
ustanowiony
obą~
ochrony
górniczej.
Art.
10,
Do
minerałów,uzys
'
~iwanych
przy
prowad,zeniu
p
c:
szukw:tnla
górniczego,
mają
an.do
glczne
Zilsto
:;
o·
wanie
przep
.
sy
o m.
n\!ralach,uzy"ki
w.iny
ch
prze
.z
w!a
ś
c
i
c
:
~
la
pAa
górn
i
czego,
a
mc
oJję
tych
jego
nadan
i
em(art.
73
i
74).
Art.
11.
Poszukiwacz górniczy
obow:ązany
i~st
do pelnzgo
ods.zk
l.,
dOWallla
za
szkody,
p
~
twsta!e
we
wiasnoscl gruntowe;
i w
jej
przynależn
. . ;
śc
:
ach
woku
tek
górniL:zych p'
t
posluk.wawczych, przyczemstosu
,je
si
'
ę
odpowiedn
io
przepisy
o
oJszkouowanilJ
za
slJkody.
pow!.tale
wskut.;krv
'
t
górn.,czych
larl.
99
do
10 l i lUS
do lllSl.
Art.
12.
(l)
Przy
poszukiwaniach
zap:-mrcą
wiercenia
pOSlU~
;
W:.tcz
~órniczyob
:
)\v·ązany
jesl
pro
wadz
.
ć
b
i
eżąco
dzienn
k
w.'crln
czy
i
proLI
ol:\VLru
wiertniczego
oraz pr
zl!chowywJ.ć
próbki
orzeWI~rco
nych
skal.
(2)
Poszukiwacz górniczy
obow:ą.zany
jest na
żądan
.
e
okazywać
delegalom
wladzy
g6r!llcz,,:;
dz
:
ennik
w:
er-tnczy
i
proLI olw
:
:ru
orJ.z
pró~ki
prl.e
wlcrconych
skaJ, wzgl\;unie
przesyłać
je
pomlenloo.:j
władzy.
(3)
M:nislter
Przemysłu
i
Hand.Ju
wydajc
w
dro
d'ze
rozpllrządz
.
\!nia
prup
sy,
d
tyczące
pmwauze
:
la
dzicnn
kaw
wi
ertn
.
cz)'ch
i
proLlów
OtWOi'OW,
a
także
przechowywani
'a
pró~ó;!k.
Art.
13. (1)
Do
pcszukiwań
górn~'czych,
t.
j.
do
roból.
prowadzonych
cd~m
'Odkryca
m
nc-ratów,
stosuie
się
odpowiednio
pUla
przep:sami
n:n
:
ej~
;
zcgo
dz
i
atu
także
przepisy
o
zarz4dz,ic
i
ruchu
zakładów
górn
i
czy
ch,
zawarte
wa
rlykula;;h
118
do
122. 140,
141
i
1-13
do
156
dzalu
VI!.
przyC'zem przep:'s
art.
155
st
u
suje
się
z
tą
zm:aną,
że
o
zam!erzo:1cm
wslrzymJ.
n
li
roból
po
s ,
Zl
;
kwawczy~h
pos>zuk.WL\(;Z
pI,w
;llicn
zJ.wiadom
~
ć
o
,
kr~;Ęowyurząd
;Ęórniczy
co
nalnm;e; na
siedem
dni
naprzód, dalej
prz"p
;
sy
owladzal.:1h
gór-
niclych,
zawarte
w
ar~ykulach
188
do
200
dz
i
ału
X
oraz
odpowcdnie
postanow
.
enia
dz
:
ałów
Xl
i
Xll
ni
Dl
;
ejszego
prawa
.
(2)
Pos
.
Lukiwania
górn:cze powinny
być
prowadzcne
pl
\d k
ie
rcwn:
,cbw
:':
lll.
dozorzm
i
odp
:wiedz
aol-
.
no
ś
c
i
ą
osób,
które
o
dpowiadają
wymaganiom
punk
w
1
do
3
art
124
i
wykalaływo~~c
ol!u-c;g
w
· ~
go
urzędu
górnicz
,
ego dostateczno!
u2:
,:Ic.Jnien:e
pra1ldycz
ue
do
spraw
c
wan
'a
powierzunych
:m
czynnó
;
ci.
Po
stanow
:
en
ia
ustępów
2
i'
3
art
.
123
oraź
artykułów
131
do
139
m
: !
ją
odpow
i
ednie
Z3,s
·
:os
,;
;wlnie.
(3)
Jeżeli
przew;
·
dziane
wart.
143
ust
.
2
wz~lę
dy
bezp·cczzńslwJ.
tego
wyml~:lją,
okręgowy
urząd
górnczy
może
r
o
zcą,gnąć
nl
p)o';zcze~ó[ne
rcb
·
ty
po
szu.kwawcze
r6wnie
,
ż
mo':::
cbaw
ązuj.ą.:::ą
po"tanO'w:~ń
punktów
4
i
S
art.
124
oraz
artykułów
125
do
130.
W
yższy
urząd
górn
i
czy
może
w drc;.dze
ogólnie obo-
wiązującego
rozporząclzen:aroz
'
c
'
ągnąć
moc parnie
nionych
p,-,slanow.cri
na
wszystkie
r"Sol
ty
poszu~d­
wawcze
lub
na
p
.;
wne ich
grupy
w
całym
swo:mobwodzie.
Art.
14.
Roboly,
mające
na
celu
zbadanie
zło­
ża;
d
L,
konywane
po
zgtosz:.!rl
.
u, a
prz
ed
uzyskan cmwlasnusc
!
górn
l
czcj,
p
-
dleg:lją
tym
S:lmym
prup
i
som, co
ro~otyposzu:{!waw~zc.
Dział
III.
O POWSTAWANIU
WŁASNOśCI
GÓ:lNICZEJ.
Rozdział
I.
Po:;
Ło:mowicn:a
ogólne.
Art.
15.
Wl::.sność
górnicza
powstaje
prtez
nadanie,
pl'l.\!Ż
sca
l<!ll
ie
pol
górll;czy
:;
h,
prZCl
poJl:at
poia górniczego
lub
wymianę
cz,,~ci
pól górnic.lych.
Art.
16.
(l)
Własno
ś
ć
górniczą
co
do
m;n~ra
łów,
p\.'U
J
l ; ; ) . ; a
)
ący_l1
wOt.
gornicz
;j,
nW
2;
C:
na.być
w
drodze nat!an.a
ki\i.dy,
kto
w
mysl
Ob
i
JW
:
ą
.
wiący:::
.
h
pue.
P:'
w
jcstzdoln
y'"
du
naoywan
i
a.
wlasaości
nic
ruch
L
mej.
(2]
Zdołn
p
ść
do
nabywan
ia
własności
górn:czej
w
drodze
nad:.tnia
prz
ez
urz~dn
~k
ow
wbd
.l
górlli
Cly-..:h
l
Pallstwow
.:go
Instytu
tu
Gc
ulo'g
cznego
()raZ
ich
żony,
W
!.g;
ędn
.
2
(JIC;
::
ów
i dZlt!ci
pollega
ogranI
czcna
;m,
wskaLanym
wart.
201.
(31
Cudzoziemcy, zarówno
osobyfizyczne.
jak
i
prawne,
m:Jgq
n
J
bywać
w
P
.
;
lscc
w
drodu
na
:
hna
w,asnosć
górn.czą
co
do
rnner:tlow
,
p()Jlc~:tją
:
y
c
b
woli
górn
:cz;;:j,
po
uprl.cdniem
uly
sk!n'u ze
zwo
i
ellla
M.·
nistra
Przemy~lu
i
Handlu,
wyd
2n
egc
w
ponzu
m
eniu
z
fv1
n:
slrami Spraw
W
2
w
:
1ętrl.ny.:
:
\
Sp-:-J.wWcis
kowych
i
Spr
aw Z:'
granic.znych
na pod
.s
tawie
sWLbodnc;
oceny
danych
stosunków.
Z2lwden
:e
po
wyższe
nic
jest wyma
,
gane
w wyp:.t
dr
kach nabycia
w
ł
asności
górn
:
cz
.ej
p~
z
ez
spa
d
kob
:
ercę
zgbsza;ą;;e­
go,
jeżeli
sp
"
dk
(hic:rcJ.
jest
zarazcm
pJw
v
ła:1y
do
spadku
z
us
'
awy
.
(4)
W
rn
·
ie
uzy~kania
przez
cudz
'
oz;cmca,
czy
to
os
c
bę
fzyczr.ą,
czy
prawną
.
zczwolen
:H
na
poszu
kiwan
:c
górnicze
w dal1\!j
nl1e
j ~
cowo
ś
ci.
udz
:
elo
: - :
e
:
~o
przez
fv1
nislra
Prz
emy:>lu l
Ha
nd.lu
w p:.Jrt
:,
ZUlU
Z
I1
:U
z
l\1inistrami
Spraw
\'':
ewnli'trznych
,
Spraw Wo
js
kowych
i
Spraw
Z
i!.,
granrczny..::h.nie;.:sl W
y"
lU
:lg1
112
do
datkowc
zezwol
enie
na
uzyskanie
n1
da
na
wlasnoś;;i
gornlczej
na
p
ods
ta
wie
od'kry;;:a,
d
c
konane~o
w te
ku
wyżej
wymlen.oncg
op:.Jszukiwani
a.
Art.
17.
Przestrzc:1,
w
któr
ej
gtąn
;
c:lch
po
wstała
na
pods
:
aw
e
oddz
:
z[nf!~o
aktu
wlasno
. ś
ć
gór
nicza,
nazywa
się
polem
górn
i
czzm.
Art.
18.
(1)
Ka7.:de
p:le
t5órn:cz2
P')W'I1710
być
wpisar.e
w
odrębnym
wykazie
hó
pot
c
cz
n
ym
do
ks:ą~
gmn10wvch
(hipc
t~::
z!ly:;
hl.
w!.t!ę
dń
e
~órnclych.
Koszta
wp
'
su
pnJ
si
wtaściciel
pJ
la
górnic.zego.
(2)
O
wp
:s:e
pola
górn
!
Clz
go, ja'<
równrez
o
wp:sieprzeniesi~niawJasności
pJ
,
la
górniczegJ,po-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->