Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
DZIENNIK
USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Warszawa,
dnia
12
grudnia1995r.
Nr142
TREŚĆ:
POZ.:
USTAWY:
701
-z dnia
29
czerwca
1995
r.
ozmianieustawy o radiofonii i telewizji
oraz
o zmianieniektórych innych ustaw
3053
702
-z dnia
13
października
1995
r.o
zasadach
ewidencjii identyfikacji podatników
3055
703
-z dnia
13
października
1995
r.ozmianieustawy o podatku
od
towarów i
usług
oraz
o podatku akcyzowym.
3059
704
-z dnia
13
pa
ź
dziernika
1995
r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od
osóbprawnych
oraz
ozmianieniektórych innych ustaw
3059
ROZPORZĄDZENIE
RADY
MINISTRÓW
705
-z dnia
5
grudnia
1995
r.
w sprawie nadania statutu
Państwowemu
Ur
zę
dowi
Nadzoru
Ubezpieczeń
3064
701
USTAWA
z
dnia
29 czerwca 1995
r.
o
zmianie
ustawy
o
radiofonii
i
telewizji
oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.
Art.
1.
W
ustawie
z
dnia
29
gru
dnia 1992
r.
o
radio
fonii
i
telewizji
(Dz. U.z 1993
r.
Nr
7, poz. 34 i z 1995
r.
Nr
66, poz.335)
wprowadza
się
następujące
zmiany:
1)
wart.
1 w ust. 1
dodaje
się
pkt
3a
w
brzmieniu
:,,3a)
upowszechnianie edukacji
obywatelskiej,";
2) w art. 4
pkt
3
otrzymuje
brzmienie:
,,3)
rozprowadzaniem jest
przejmowanie
w
całości
i bez
zmian
programunadawcy krajowego lub
zagranicznego, z
wyjątkiem
programu
rozpo
wszechnianego
w sieci
kablowej,
i
równocze
sne
jego
rozpowszechnianie,";
3)
wart.
7:a)
ust. 2
otrzymuje
brzmienie:
,,2.
Przewodniczącego
Krajowej
Rady
wybierają
członkowie
Krajowej
Rady
ze
swego
grona.",
b)
dodaje
się
ust.
2a
w
brzmieniu:
,,2a.
Krajowa
Rada
może
odwołać
Przewodni
czącego
z
jego
funkcji
większością
2/3
gło­
w
ustawowej
liczby
członków.",
c)
ust. 6
otrzymuje
brzmienie:
,,6.
Organ
uprawniony
do
powołania
członka
Krajowej
Rady
odwołuje
go
wyłącznie
w
przypadku
:
1)
zrzeczenia
się
swejfunkcji,
2)
choroby
trwale
uniemożliwiającej
sprawo
wanie
funkcji,
3)
skazania
prawomocnym
wyrokiem
za
po
pełnienie
przestępstwa
z
winy
umyślnej,
4)
naruszenia
przepisów
ustawy
stwierdzo
nego
orzeczeniem
Trybunału
Stanu.";
4)
wart.
8:
a)
skreśla
się
ust. 2,
b)
w
ust
.3 w
pkt
2
skreśla
się
wyraz
"krajowych",
c)
ust. 4
otrzymuje
brzmienie:
,,4.
Nie
można
łączyć
funkcji
członka
Krajowej
Rady z
posiadaniem
udziałów
albo
akcji
spółki
bądź
w
inny
sposób
uczestniczyć
w
podm
iocie
będącymnadawcą
lub produ-
 
Dziennik
Ustaw Nr
142-3054 -Poz.
701
centem radiowym lub telewizyjnym
oraz
wszelką
działalnością
zarobkową,
z
wyjąt­
kiem
pracy
dydaktyczno-naukowej
w charakterzenauczyciela
akademickiego
lub
pracy
twórczej.";
5)
wart.
12
ust.1
otrzymuje
brzmienie:"
1.
Krajowa
Rada przedstawiacorocznie
do
końca
marca
Sejmowi,Senatowi
i
Prezydentowi
spra
wozdanie
ze
swej
działalności
za
rokpoprze
dzający
oraz
informację
o
podstawowych problemachradiof
oniii
telewizji.";
6)
w art.
15
ust.1i 2
otrzymują
brzmienie:" 1.Krajowa Rada
określa,
w drodze
rozporządze­
nia,
minimalny
udział
w
programie,
nie
mniej
szy
jednak
niż
30% rocznegoczasu
nadawania
programu,
audycji
wytworzonych
przez
producentów krajowych
(z
wyłączeniem
transmisjisportowych
,reklam,przekazów
tekstowych
,te
leturniejów
i
konkursów
radiowych),
z
uwzględ
­
nieniem
charakteruposzczególnych
nadawców
iich
programów
oraz pasm czasowychemisji.
2.
Nadawcy
przeznaczają
co
najmniej
10% roczne
go
czasu
nadawania programu
na
audycje
(z
w
yłą
czeniem
transmisjisportowych,
reklam,przekazów
tekstowych,
teleturniejów
i konkur
w
radiowych)
wytworzone
przez
producen
w
krajowychinnych
niż
nadawca.
Krajowa
Rada
może
ustalić
w koncesji
wyższy
minimalny
udział
tych
a
udycji
w czasie
antenowym,
z
uwzględnieniem
charakteruposzczególnych
nadawców
i ich
programów.";
7)
wart.
20 wust.1
wyrazy
,,21
dni"
zastępuje
się
wy
razami,,28
dni";
8)
wart.
21
wust. 2
dodaje
się
pkt
7a
w brzmieniu: ,,7a)
kształtowaniu
postawprozdrowot
nych,
";
9) wart.22
dodaje
się
ust. 3 w
brzmieniu:
,,3.
Krajowa
Rada
określa,
w
drodze
rozporządze­
nia,
tryb
postępowania
w
sprawach,
o
których
mowa
wust.
2.";
1
O)
w art.28
skreśla
się
ust. 7;11)
dodaje
się
art.28a w
brzmieniu:
"Art.
28a. 1.Rady
programowe
publicznej
radiofo
nii
i
telewizji
liczą
15
członków,
których
powołuje
Krajowa
Rada; 10
członków
rady
programowej
reprezentuje
ugrupowania parlamentarne.
Pozostałych
5
powołuje
z
gronaosób
legitymują­
cych
się
dorobkiem
i
doświadczeniem
w sferze
kultury
i
mediów.
2.Kadencja
rady
programowej trwa
4 lata, a jej
członkowie
reprezentują
spo
łeczne
interesy
i oczekiwania
związa
­
ne z
działalnością
programową
spółki.
3.
Rada
programowa
podejmujeuchwa
ły
zawierające
ocenypoziomu
i jako
ści
programu
bieżącego
oraz
progra
mów
ramowych.
Uchwały
wspra
wach
programowych, podejmowane
większością
głosów
w
obecności
co
najmniej
połowy
składu
rady,
są
przedmiotemobrad
i
postanowień
ra
dy
nadzorczej.
4.
Członkom
rady
programowej
przysłu­
guje
dieta
wypłacana
przez
spółkę
w
wys
okości
ustalonej
przez
Krajową
Radę·
5.
Zarząd
spółki
zapewnia
członkom
ra
dyprogramowej
organizacyjne
ifi
nansowe warunkidokonywania
ocen
poziomu
i
jakości
wyemitowanego
programu,
badania
jego
odbioru
orazzlecania
niezależnych
badań
dotyczą­
cychpercepcji
programu
i
jego
spo
łecznych
skutków.";
12) w art. 34 w ust.1
wyrazy
,,3
miesiące"
zastępuje
się
wyrazami"
1
miesiąc";
13) w art.
37
w ust.1 wpkt
3lit.
c)
i d)
otrzymują
brzmie
nie:
"c)
moc
nadajnikai
maksymalną
moc
promienio
wania,
d)
charakterystykę
promieniow
ania
anteny,";
14)
wart.
38:
a)
pkt
5
otrzymu
je
brzmienie
:,,5)
osoba
posiadająca
koncesję
nie rozpocznie
działalności
w
terminie
ustalonym
wkoncesji
lub
nie
prowadzi
dz
i
ałalności
przezokres
dłuższy
niż
3
miesiące,
chyba
że
opóźnienie
rozpoczęcia
nadawania lub
przerwa
zostały
spowodowane
okolicznościami
niezależny­
mi
od
nadawcy,"
b)
dodaje
się
pkt
6w
br
z
mieniu:
,,6)
osoba
posiadającakoncesję
nie
uiści
w
ter
minie
określonym
w koncesji
całości
opłaty
koncesyjnej.";
15)
wart.
43
ust. 1
otrzymujebrzmienie:
,,1.
Operator
sieci
kablowejwprowadza
programy
do
sieci
kablowej
w
następującej
kolejności:
1)
ogólnokrajowe
programy
radiofonii
i
telewi
zjipublicznej,
2)
regionalne
programy
radiofonii
i
telewizji
publicznej
dostępne
na
danym
obszarze,
3)
programy
innych
nadawców
krajowych do
stępne
na
danym
obs
zarz
e,
4)
programy
innych
nadawców
krajowych
i
nadawców
zagranicznych.";

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->