Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
DZIENNIK
USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Warszawa,
dnia 19
marca
1997
r.
Nr
26
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIA
RADY
MINISTRÓW:
137 -z dnia
18
marca 1997
r.
w sprawie
podziału
środków
i
limitów
na
podwyżki
wynagrodzeń
pracowników cywilnych
państwowej
sfery
budżetowej
w 1997 r.
1021
138-z dnia 18 marca 1997 r.w sprawie wytycznych realizacji
budżetu
państwa
w 1997 r.w
za-
kresie dotacji dla
gmin
na
dofinansowanie
wypłat
dodatków
mieszkaniowych 1056
ROZPORZĄDZENIA:
139 -Ministra Edukacji
Narodowej
z dnia
10
marca 1997
r.
w sprawie
szczegółowych
zasadi
trybu
obniżania
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
nauczycieli
1061
140 -Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997
r.
w sprawie
szczegółowych
zasadprzyznawania
zasiłku
okresowego
1061
141
-Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej
z dnia
17
marca 1997
r.
w sprawie
zarzą­
dzenia
ponownych
wyborów
walnego
zgromadzenia izby rolniczej w
województwie
radomskim 1063142 -Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25
lutego 1997 r.w sprawie przewozu
przesyłek
towarowych
1064
OBWIESZCZENIE
143 -Ministra Skarbu
Państwa
z dnia 16 grudnia 1996
r.
w sprawie
ogłoszenia
jednolitego
tekstu ustawy o
spółkach
z
udziałem
zagranicznym 1069
137
ROZPORZĄDZENIE
RADY
MINISTRÓW
z dnia
18
marca 1997
r.
w
sprawie
podziału
środków
i
limitów
na
podwyżki
wynagrodzeń
pracowników
cywilnych
państwowej
sfery
budżetowej
w 1997
r.
Na
podstawie
art. 7 ust. 1
ustawy
z dnia 23
grudnia
1994
r.
o
kształtowaniu
środków
na
wynagrodzeniaw
państwowej
sferze
budżetowej
oraz o zmianie niektórych
ustaw
(Dz.U.
z 1995
r.
Nr
34, poz. 163, z 1996
r.
Nr
106, poz. 496 i
Nr
139, poz. 647) oraz art. 32 ust. 3
ustawy
budżetowej
na
rok 1997 z dnia
21
lutego
1997
r.
(Dz.
U.
Nr
19, poz. 106)
zarządza
się,
co
następuje:
§
1.
Podział
kwoty
środków
i
limitów
na
podwyżki
wynagrodzeń
pracowników cywilnych
państwowej
sfery
budżetowej
w 1997
r.,
o których
mowa
wart.
31
ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 pkt 3
ustawy
budżetowej
narok 1997 z
dnia
21
lutego
1997
r.
(Dz.
U.
Nr
19, poz. 106),na poszczególne
części
budżetu,
z
uwzględnieniemdziałów
klasyfikacji
budżetowej
i
form
finansowania,
określazałącznik
do
rozporządzenia.
§
2.
Środki
i
limity,
o których
mowa
w
§
1,
ujmują
wypłaty
wszystkich
składników
wynagrodzeń
osobo
wych
i
honorariów
przysługujących
za
pracę
świadczo­ną
na
podstawie
stosunku pracy.
§
3.
Rozporządzenie
wchodzi w
życie
z
dniem
1 kwietnia 1997
r.
Prezes Rady
Ministrów:
W.
Cimoszewicz
 
Załączn
i
k
do
rozporządzenia
Rady
Min
i
strów
z
dnia
18
marca
1997
r.
(poz. 137)
ŚRODKI
I
UMITY
NA
PODWYŻKI
WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓWCYWILNYCH
OD
DNIA
1
KWIETNIA
1997
R.
WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH
CZĘŚCI
BUDŻETU,
W
PODZIALE NA
DZIAŁY
I
FORMYFINANSOWANIA
(W
ZŁOTYCH)
Jednostki
Gospodarka
Gospodarka
budżetowepozabudżetowapozabudżetowa
Szkoły
wyższe
Wyszczególnienie
dotowananie dotowana
podstawowe
l'
dodaIkowe
2ł
podstiwowe
l'
doddlowe
Jl
podsUwowe
l'
dodatkowe
Zl
podstawowe
l'
dodatkowe~
1
2
3
45
6
7
a
9
cZĘść
06
KANCElARIA
PREZESA RADY MINISTROW
dział
89
-
Róma
działalność
111625573
dzial91
-
Administracja
państwowa
135000
641.
I
C~ść
oc
RZĄDOWE
CENTRUM STUDIOWSTRATEGICZNYCH
dział
91
-
Administracja
państwowa
314412 1539
CZĘSC
08
MINISTERSTWO
F
dzial79
-
OŚ'oWlta
i
wychowanie
174072744
dzial85
-
Ochrona zdrowia
11513
60
dzial89
-
R6ma
dziaIałność
607506
3865
dział
91
-
Administracja
państwowa
-
centrala
Ministerstwa
1753193 8097
-
urzędy
podlegle
55057940 430732
CZĘŚĆ
09 MINISTERSTWO PRACY
I POlITYKI
SOCJAlNEJ
dział
01
-
Przemysł
110797770
dział
79
-
Oświata
i
wychowanie
534285 3069
dział
89
-
R6ma
działalność
349738525582864286
5771
dział
91
-
Administracja
państwa.va
810633 3779
CZĘSC
13
MINISTERSlWO
GOSPODARKI
dział
66
-
ROlne
usługimałefialne
87927599
dział
79
-
OŚ'Mala
i
wychowanie
5090122565
---
-
o
N
(l)
::J::J
'"
en
.-+
ID
~
Z
N
O>
....
O
NN
.."
O
N
Ul
-....I
 
12
3
dział
83
-
KuHura
i
sztuka
dział
89
-
Rólna
działalność
6591114249
dział
91
-
Administracja
państwowa
1184745
5643
CZĘSC
15
KOMISJA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
dział
91
-
Administracja
państwowa
250988
1043
CZĘŚĆ
17
MINISTERSTWO SKARBU
PANSTWA
dział
89
-
Rólna
działalnoŚĆ
dział
91
-
Administracja
państwowa
1188921 5558
CZĘŚĆ
18
URZĄD
MIESZKALNICTWA
I
ROZWOJU
MIAST
dział
66
-
Rólne
usługi
materialne
59921428
dział
89
-
Rólna
działalność
dział
91
-
Administracja
państwowa
261709
1248
CZĘSC
19
MINISTERSTWOROLNICTWA
I
GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ
dział
40
-
Rolnictwo
482727133807
dział
79
-
Oświata
i
wychowanie
34445407
185569
dział
83
-
KuHura
i
sztuka
dział
89
-
Rólna
działalnoŚĆ
dział
91
-
Adm
i
nistracja
państwowa
-
centrala Ministerstwa
702406
3352
-
urzędy
podlegle
CZĘSC
21
MINISTERSTWO
TRANSPORTU
I
GOSPODARKI
MORSKIEJ
dział
50
-Transport
17958000
125719
dział
79
-
Oświata
i
wychowanie
5349045
31259
dział
81
-
Szkolnictwo
wytsze
dział
83
-
KuHura
i
sztuka
dział
89
-
Rólna
działalność
24773
180
dział
91
-
Administracja
państwowa
-
centralaMinisterstwa
499494
2377
-
urzędypodległe
24828
214
4
56
114577
599
36121525458916878614024215149709332022
1701
1748933820003428631302162666
855
67013
7
8
239417101112929049321197
2941
2257
9
1538371470
9
11218
o
N
CP
::J::J
7'
C
C/l
.....
Ol
~
Z
N
mo
N
W
""tJ
o
N
->
W
-...J

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->