Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 20|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
,
,
Załącznik
do
rozporządzenld
MInIstra Koleiz dnta30listopada
1924
r. (Dz.
U. R.
P.
1-&
117
poz.
1061).
TARYFJi\
'TO\Vf\ROWF\.,
POLSKICHI\OLEI NORMF\LNOTOROWYCH.
,
'
Część
II, III,
IV
I
v.
Obowiązuje
od
dnia 1 stycznia 1925
r~
WS
TĘP.
/
I.
Niniejsza Taryfatowarowapolskich kolei normalnotorowych obowi2lzuje przy przewozie
przesyłekpośpiesznych
i zwyczajnychw komuni k a cji m
i
e j sc o w
ej
nąstE:pujących
kolei
państwo
wych oraz prywatnych,
znajdujących
się
pod
zarządem
państwowym
i
otwartych'dla ruchu
prawidłowego:
ł\.
Kolei
pa
ń
s two wyc h:
okręgu
gdańskiego,
• katowickiego,
..
krakowskiego,.,lwowski ego,
poznańsk
ieg
o,
radomskiego,
..
stanisławows
kieg
o,
..
warszawskiego.
wil
eń
s
kieg
o.
B.
Kolei p r y
wat
nych,
pozostających
pod
zarz~dem
państwowym,
mianowicie:a)
w
o
~
r
ę
g u g
d
ań
s
k
i
m:1.
Chełmża-Mełno
(patrz
punkt
97
części
II-ej
niniejszej taryfy).
2.
Puck-Krokowo,
3.
Toruń
półn.-tz
arno
wo
koło
Torunia,
4.
Toruń-Mokre-Lubicz
koło
Torunia,5.
Wejherowo-Zamostne
(patrz
punkt
97
części
II-ej niniejszej taryfy),6.
Zajączkowo
Lubawskie-NoWe-Miasto
Pom.;
b)
w
L
2.3.
4.
o k r
E:
gu
kra
ko w s kim:,
Chabówka-Zakopane.
Nowy
Targ-Granica
Państwa
pod
Podczerwonem,
,.;
Kraków-Kocmyrzów
z
odgałęzieniem
Czyżyny-Mogiła.
Muszyna-Kryni ca.
Piła-Jaworzno,
5.
Tarnów-Szczucin,
6.
Trzebinia-Skawce
z
łącznicą
Trzebinia dworzec kolei lokalnej
......
Trzebinia dwo
rze~
główny
i
Trzebinia-Siersza
Wodna;
,
,
I
 
c)
w
o
k
t
t1
g
u
I W
o
w
s
k
i
m:
j.
Et5fRi
Wielkie-Gr
zymalów,2.
Dr
b
hobycz-
Tru
skawiec
Zdrój,
3.
Lwów-Bełżec,
.
4.
Lwów
(Kleparó
w).!.SJaworów,
5.
Lwów-Podh
ajce,
6.
Lwów
~
St
bjanów
,
7.
Tarnopol-Z
baraż
;
d)
W
o
k
r
E:
g
U
r
a
tł
(j
rt1
s
k
i
ni:
Iinja
Częstocho
wa-
Kięlce
ktił~i
l1erbsko-r<:ieleckiej;
e)
w
o
krę
g
u s
t
a n
i
s
Ul
VI
o
w
k
i
In:
1.
Delatyn-Kołomyja-Stefanówka,
2.
Dolina-W
ygoda
(patr
z
punkt
97
części
II-ej
niniejszejt
ar
yfy),
3.
Kołomyjśkie
kolejemiejscow
e:
KołohlYJa
-S
łoboda
Rungurska
Kopalnia
z
odga
łęzieni
em
Kołomyj
a
-
Pr
t~d!T!ie'śt!E!
Nadwórniar1skie-
-Szepar
owce
l\niaźdwór,
4.
Pałahicze-Tłumacz
(patrz
punkt
97
części
Ił-ej
niniejszej
tar
yfy
),
5.
Wschod
nio-Galicyjskie
koleje
ń1iejsć6we:
I
a)
Bia
ła
Czo
rtkowska-Zaleszczyki,
b)
Tarnopol-Kopyczyńc~,
ej
Wy
gn
anka-Iwanie
Pu
ste
z
odgałęzieniem
Teresin-:-
S
kała
;
f)Vł
ok
r
ę~
li
VI
ar
s
ż
a
w
k
i
mi
1.
linja
H
erby.-Częstochowa
kolei
Herb
sko-kiefeckieJf
~.
linje kolei
Łodzkiej.
II
.W k
o
m u
ni
k
a
cj
i
b e
z
po
ś
re dn i e j
pomiędzy
stac
ja
mi
ko
lei
państwowych
wszystkich
okręgów
stosuje
się
niniejszą
Tar
yfę
towarową
polskichkoleinormaln't,)tdrowydl z
d[jikz~nie
m
przewoźnego
za
całą
odległość
przewozu,
bez
względu
na
to,
czy
dane
koleje
panstWbvJ~
stykają
się
z
sobą,
czy
też
są
oddzielone
koleja
prywatną
lub
zagraniczną.
Natpmiast
w
komunik
acji
bezpośredniej
pomiędzy
stat]timi
leolei
pań
s
twow
ych
z
jednejstrony,
8
stacjami
kolei
pry
'
watnych
,
wymienio
ny
ch
p
od
p.
B.,
z
drugiej.o...l..prtewofHe wrazz
op
łatami
stacyjn
em
i\
oblicza
się
według
niniejszej taryfy:
odd
zielnie
za
odległoś
ć
kolei
fjańS:fwch
,
i;T
ych
i
oddzi
elniezaodl~głość
każdej
z kolei
prywatnych.
Długość
odcinków
kolei
p
dnstwó\,~
l
ychptiwlhna
być
przytem
sumowana
i
obliczenie
przewożnego
dokony
w
a
~e
za
łączną
ich
długoś
ć,
·
bez
względu
na
te,
czy odcinki
te
są
oddzielone
od
si
ebie
ko
l
eją
p
rywatną,
czy
feżkoleją
zagraniczną
..
Wyjąt
ekstanowią
przewozy
':N
komunikacji
kolei
państw
o
wych
z
następującemi
kol
ejami
pry
watnemi,
i1rźY
kMryth
prz
~wt)irie
oMićiB
śię
za
og
ólną
o
di~gICiŚĆ'
ptzewbiu:
z
kolej
ą
Herbsko-Kielecką,
"
Lódzką
,
..
Lwów-B
ełżec
.
W
komunikacji
pomiędzy
sta
cjami
kenel
lokiiliiej
L
tv
ó
w
-p
o
d
li
aJ
ć
e
i
Lwó
w-S
t
o
j
a n
Ó
w
(z
wyjątkiem
stacjiLwów iLwówPodzamGze),
a
statjariii
Rolei'
panstwowyćh
,
położonemi
na
zachód
i
południe
eS
l:.Wa~a
l
ł51'fł!tVdth@
M)'Ji~zaśię6tltłzielHie
dd
i
od
S~
cl'
tji
LV/DtV.
W
komun
ikacji
między
sta~ji:iml
VI
s
t
h
6
d
fi
l
b
G
a
i
t
Y
ś
1&
i
Hi
R
;;
I
e
i
lok
a I n y c h (z
wy~
jątkiem
stacji
Berezo
wica-O
strów
),a
stacjami
kolei
państwowych
(i
wyją
tkiem
st
acji
Tarnopol),
przew0źne
oblicza
się
oddzieln
i@
do
i
od
stacjiTarno
pol
.
 
POSTI\NOwlENIA
tARYFOW~.
)
,.,....,.
.-
-
.,.,
.~,
~
.,.,.
H.
PQSTI\NOWIENiĄ
T,
RRYfOWE
ÓÓOi..ŃE~
1.
Zasady obliczania
przewożnego
za
przesyłki
pośpieszne
i
zw1t~ał~e.
,.
W
zależności
o~
sposobu
przevJSŻu
prze:syłek..:...:.za
listami
pi'źeW0idWerfti
paŚp
i e S l
Hl!!fftl
lUb
%wyczajnemi-prz
esyłki
kolejowe
dzielą
się
na
przesyłki
pośpieszne
i zwyczajne.2.
VI
zależności
od
wagi,
przesyłkidzielą
się:
na
przesyłki
drobne-o
wadze mniej
niż
5.000
kg.,
pÓłwagbńowe'-o
wadze
5.000
kg.i
więcej,
i
całowagonowe-o
wadze
io.oOO
kg. i
więcej.
3.
Przewoźne
oblicza
się
wedlug
wagi
rzećzy""liistej
przesyłki,
o ile w
dalszych postanowie
niach
nie
jestpr
ie
v/l
dzkmy
irtny
sj:;1bsób
t1DHGzartia;
r1a
f r r i
ni
~j
i
etiiiak
za
tiastęp
f ł
jąte
il
i 2 l ś
ci:
przy
przesył
kach
pośpiest
tiyth
--'
za
10
kg,
i
prJt}i
p
.
r1'!esyłka<eh
z
wyctCljny<::h
-'-"-
za
gO
Kg.
Wagę
ta0'IUągla
się
Wfen
sposób,
że
przy
przesyłkach
drobnych
każde
zaczęte
10
kg.
liczy
się
za
pełne
10
kg.,
faś
przy
przesyt
kcilGh
pół-
i
całowagono
wYGh
kaid~
zaczęte
100
kg. liczy
się
za
100
kg.
Najmniejszą
kWGtę
prZe\lifOźnego
st
anowi przyprzesylkaeh
pośpresiny€h
lub
zwyczajnych-
50
gr.
'
4.
Za
odległość
przewozO\,vą
kolei
mniejszą,
niż
5
km.,
przewotneeb!kza
się
za
5
km.,
z
wyjątkami,
wskazanemi
w
taryfie
niniejszej
"
Opłaty
zaprzewóz
na
odległościach
od
6
do
50 km.
óbikt~
się
za
tietźy\vlstą
ilóśĆ
kilóniettcM,
tJd
51
do
100
kffi.-strefanii
po
5
kin.,
zc;§
po~vyiej
100
km.-
śhef
ńffi
i
jjtl
10
km.
Prty
dbiitzahHl
stref
S-dó
i
lO-ciakilortl'ett6\vych
część
strefy
Uczy
się
za
pełhą.
5.
Przewoźne
i
inne
opłaty
zaokrągla
się
VI
sumachostatecznych
do
pełnych
5
gr
wzWyf,
dyli
Cle
ltwet,
padtil:Jlnythprzez
5.
.
6.
W
razie
h<!Hianiaza
jeGlnym
I!steth
pfieWózó\'vyffi
tb\Varow
tótrtbtodrlydl;
@l
I
€!
ta-f
yf<Ma'
rtych
j@dliakoWój
przy
olD!ićiatJiu
ptz
€vJóiri
eg6
wagi.
poszczególne
dodaje
sh~
i
sumEl
6g6
1hą
tabikr'8:glilł
sit::
~et:iłl::ig
p.
.D.
.
-
.
7.
P
r
z e s
y
ł
ki
,P
o
ś
p
ie szn e
dzielą
się
pod
względem
taryfowym
na
dviie
l<
ate
gÓ'tj~:
1'\,
Prżesyłki
pbspies-źne
ii
tJ
t
m
a
I
fi
@ 
Db
tych
zallt
żblie
są
Wszysl!{ie
pttesyłki
tJdśplestn~;
!1ieW1mieniOtH~
vi
usfąpie
B.
PrżeWbźt!tl!
za
talU€!
ptzt3syłki
dblicl~
się
\vedhlgklasYI
tlWHitlwh:mej
€lla
prźewt:
i~
f.:I
ptil:!
syłek
pośpiesznych
(Tabele
opłat
pizewozowych,
cze,ść
IV
Taryfy).p.rzyprzewf:nie
J')t:i!esyłki
.,
pośp
ieszne
j
normalnej
na
ż<lłdani
;
~
nadawcy
;
wyrazohe
w
liście
przewo
;Z0wym,
pociągiem
OS01l0wyrrl,
przevJoźne
oblicZła
się
według
klasy
przesy!E!k
pośpieszny~h
te
zwy
~k
ą
50
0
/e,
a
poci
ągiem
osabewym
pośpies~nyłtl
-
według
klasy
prz
asy
ł
ekpośpiesznych
ze
zwyżką
100%.
Dla
przewozu
pociągami
osobowemii
po
śpiesznemi
wyma§ane
i
est
przedwstępne
porozumienie
z
koleją.
B.
Przes
yłki
pośpieszne
u
i
g
o
w
e.
Do
tych
milet"
przesyłki
następujących
toworo\v,
<>
wadze
og6inej,
nie
przenoszącej10Db
kg.:
a)
chieb,
oprócz
suc::hafów
(z
grupy'
116);
b)
drożdże
suche
i
płynne
(gr
upa
21.);
e)
grżyby
~\vieże
(ź
gnipy
119J;
I
ci)
jarz
yny
świeże
następujące:
fasola
zielona.
grdc'n
źiel6riy
wstrąćźl~ach,
kalafjóty,
p6mldóry,
sztiaw,
sałat
a,
szpiiiaR,
szpąfagi,
kalarepa,
ce
!5tJ
la
zielona
i
pietruszka
(z
grupy
6);
~)
lód
(z
grupy
537)t
f)
trii~so
świeh~;
GrGb
lmy
J
z
Wi~fźyri~
(z
gl't:i~y
31);
g)
nasiona
sieWne
tlJdz
i
traw
(z
gl'iJp
1
i
2),
\V
\v0i'Mdi
ple3tfiIJbWat'lyth,
za
świa­
deetwaiTIi
Mifii~tefst
\t!a
\
RólfiiE'twai
J;Jól5r
Pa
ilstl.VGWyth
,
To\*!Z!riystW
Rolniczychw
Warszawie, l\rakowie
iWilhit!,
T15w
:Użyś€wd
GGlSpód~Hćzeg0
we
Lwowie
oraz
Izb
R
~
lnl
tzy~
h;
przy
p6:esyłkacli
nasIon
Siewrlyc;h
waga ttiaKsyITiiHna
1.000 kg.
może
byĆ!
przeMoczona
a
2
0
/0
ihi
tatę
pri:~śyfRi~
,\
\
/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->