Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Nr.
118.
Dziennik Ustaw. Poz
.970
i
971.
2579
Po
,
zycjataryfycelnej
Nazwatowaru
Cło
ulgo.
we
w
%
%'
cła
normalne
go
(autonomicznego
)
Z
187
z
p.2
Tkanina
bawełniana
surowa
o
wiąza
'
niu
satynowem,
zawie
rająca
w 1 kg wagi do
15
m"
wł
ącznie,
do
wyrobuwelwetów
ciętych
-za
pozwoleniem
Mi-
nisterstwa Skarbu
30
z
190
p.
3
Sieci
ryhackie
wsz,
elkie,
nawet
bawełniane
-za
pozwoleniemMinisterstwa
Skarbu
10
Z
197
Tkanina póljedwabna
działko­
wa
do
wyrobu
guzików
-
zapozwoleniem
Ministe
rstwa
Skar-bu
15
§
2.
Pozwolenia
Mi
nisterstwa
Skarbu
,
wyd
::l11
e
na podstawie
ro
zp~rządzeń:
z dnia 25
kw
!etnia1932 r. (Dz.U.
R.
P.Nr.
37,
poz.
386)
z dnia 28
czerwca
1932 r.(Dz. U.
R.
P Nr. 55, poz.
S42J,
iz dnia 20
paź­
dziernika
1932 r.(Dz. U.
R.
P Nr. 101, poz. 855'za
chowują
ważno
·
ść
do
dnia
3D
czerwca
1933
r.
włącz­
nie.
§
3. Za
towary,
które
na pod!'"bwie
ninie:szego
rozporządze:1ia
wz
.
f~dnie
r
o
zporządzenia
obo
wiązującego
w
czasie
c1e'lia
mogłyby
korzystać
z ulg
celnych, lecz
które
zostaną
oclone
b
·?
z
zastos
r
w
~ni
a
ulg
celnych
.
może
być
zwrócon:l
różnica
nale
l
ności
międzycłem
norma\.nem a
ul
gowem. o ile:
aj zostanie
ustalona przez
UrzadCelny
tożsa­
mość
towaru przed
wy:laniemjegodo wol
negoobrotu.
przyczem
ustalenie
tożsamo
ś
ci
winno
się
odbyć
przez
stwierdzenie
,
że
s
pro
wadzone
maszyny
i
aparaty
są
identyczne
z
przed
s
ta
wi
o.
ne
mi
na
poświ
a
dczonych
ry
sunkach
lub
fotografiach
,albo,
jeżeli
chodzi
o
inne
towary,
p
rzez
wydzi
elenie
prób
w
sposób
przewidziany
w
§
42
rozporządzenia
z dnia
14
marca
1930 r. o
post
:;
powaniu
cel
nem
(Dz.U.R. P.Nr.
33.
poz
.
276);
b)
podanie
o
zastosowanie
ulgi
celnej
będzie
złożone
w
przec
i
ągu
30 dni od chwili
osŁa­
tecz.nego
ustalenia wyniku
rewizji
danego
to
waru
.
Jeżeli
petent
wystą?i
o
ulgęcelną
przed sprowadzaniemtowaru,
lecz
ocli
go
za
dem
norma
lnem.
zanim zostanie
wydane
pozwol
enie na
ulgową
odpra
wę
celną,
to
w
takich wypadkach zwr
ot
róż
n
icycła
może
nastąpić
na
skutek
podan:a
petenta,
zł
oż
o
ne
~
o
W
przeciągu
30 dni od chwili
przyznania
ulgi
celnej
wraz
z
deklaracją
celną
(kwitem
celnym)
ooz
z do
wodami
stwierdzającemi
zgodnie
z
ninicjszem
rozpo
rządzeniemtożsamość
towaru
.
§
4.
Roz.porządzenie
niniejsze wchodzi
w
ży­
cie
z
dniem
1
stycznia
1933 r.
i
obowiązuje
do
dnia
30
'
czerwca
1933 r.
włącznie.
Minister
Skarbu:
Wł.
Zawadzki
Minister
Przem
/słu
i
H<.tndłu:
Zarzycki
Minister Rolnictwa
i
Reform
Rolnych:
Sew. Ludkiewicz
97
t.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOśCI
z dni,a 10
grudnia
1932 r.
w'
sprawie
umundurowania
niższych
funkcjonarjuszów
sądowych
i
prokuratorskich.
Na podstawie art.
265
§
3
pra;wa
o
ustroju
są­
w
pow
szechnych
z
dnia
6
lutego
1928 r.(Dz.
U.
R.
P.
z
1932
r.
Nr.102,
poz
.863)
zarządzam
co
następuje:
§ 1.
Umundurow
,
anie
niż
,
s
.
zych
funkcjonarju
szów
sądowych
i
prokuratorskich
winno
odpowiadać
niżej
podanym
pr
zepisom i w,
zorom.
§
2. Za
sad
niczy
materjał
umundurowani.a:
sukno
ciemno-pop
ie
late
(ma,
rengoj;guziki
z
żółtego
metalu
(złote)
z
o
rłem
państwowym
.
§
3.
Umundurow
,
ani
:e
składa
się
z
kurtki. spod
ni.
plaszcza
i
czapki.
a)
Kurtka
jednorzędowa
(tab!.
1)
bez
rozcięda
z
tyłu,
zap:na'l1a
na
6
dużych
guzików,
z
dwiema
ho,
cznemi
krytemi
kies
.zeni,amii
patkami
szerokości
16-
18
cm
i
wysok
o
ści
7 cm.
Dług
o
ść
kurtki taka,
aby
dół
poły
z
tyłu
dotykałpłaszczyzny
siedzeniaprzy
pO
,
ZYCi1
s
.
ied
ząc
ej.
Kołnierz
leż
ą
cy,
wykładany.
wysokości
5 -7 cm,
zapinany
na
1
haftkę
.
Mankiety na
rękawach
okrągłe,
wysokości
10 cm z
dwoma
małemi
guz.ikami.b)
Spodnie
z su
kna barwy
kurtki,
kroju cywil
ne~o,
równej
szerokości
w
dole
i
kolanie
(bez
man
kietów),
długie
do
trzew
i.
w
(czarnych)
.
c)
Płaszcz
dwurzędo
'
wy
(tab!.
2)
z
podsze
1
wką
na
plecach, piersiach
i w
rękawach.
po
6
dużych
gu
zików
z
każdej
strony,
z dwi
ema
bocz:nemi,
krytemi
ki,
eszeni
,ami z p:1tkami
sz
,
erokości
18
-20 cm i
wy
sokości
8 cm.
Kołn.ierz
leż
ą
cy,
wykładany,
wysokości
10 -12 cm,
zapinany
na
1
haftkę.
Mankiety
na
rę­
kawach
okragłe
wys
,
okości
15
cm
z
dwoma
guzikami.
Z
tyłu
phszcz
a,
wciętego
w
sŁan
i
,
e,
p
~
to
(ckagonik)
z
aokr
ąglo
'
ne
o
wys
,
okości
5cm,
długoś
ci
20
-22 cm,
zap
i
nane
na
2
duże
guziki.
Pł
aszcz
z
tyłu
posiada
roz
cięcie,
si
ę
g
ając
e
od
d
ołu
do
płaszczyzny
siedzenia,zapinane
na
5
małych
g
uzików.
d)
Czapka
ang
;,e1ska
(tabl
3)
z
suknamundurowego
z
daszk
iems.
kórzanym
szerokości
6 cm
i
czarnąrzemienną
podp
i
nką
szerolwści
1 cm;
podp
i
nka
przytwierd
,z.ona do
czapki
na
2
małych
guzi
kach
z
metalu
żółtego
(złotych)
z
orłem
państwowym
.
Na
otoku
nad
podpinką
orzd
pańs
,
twowy
z
żółtego
metalu
(złoty).
§
4.
Oznaki stopni
służbowych
niżs
.
zych
funk
cjona"rjuszów:
1)
P.omocnk
.
zy
woźny
-
na
brzegach
kołnierza
kurtki
i
płaszcz
.
a
n.
aszyty
kąt
ro.zwartości
60° z
suk
n.a
ciemno
-
granatowego
szero.ko
·
ści
Y2
cm
o
bokach
długości
6 cm (tab!. 4).
2)
Woźny
-
na brz
,
egach
kołnierza
kurtki
i
płaszcza
nas,
zyty
kąt
rozwarf.ości
60°z
sukna
ciem.
no-granatoweQo,
s
.
z
,
erokośc.i
1
%
cm
o
hokach
dłu­
gości
6 cm (lab!. 5).
3)
Starszy
woźny
-
na
brzegach
kołnierza
kurtki
i
płaszcza
n.aszyty
kątrozwartości
60" z
suk
na
ciemno
-
grah
.
atowego
szero
,
kości
1
Y:I
cm o
bo
kach
długości
6 cm z
naszyt
ym
na nim
złotym
galo
nikiem
szerokości
2%
mm
(t.ab!. 6).
..
 
2580
Dziennik
Ustaw. Poz
.
q71.
Nr. 118.
-_.
_--
-----
-
--
---
§ 5.
Niżsi
funkcjonarjus
;
ze
Mini
sterstwa
Spra
wiedli
wośc
i
noszą
po
nadto
na
kołnierzu
kurtki
i
pła­
szcza
z
obu stron
(Labl. 7),
oraz
na
otokuczapk
i
(tab
I.
9)
nad
p
odpinką
monogram
z
żółtego
metalu
(złoty)
z
literami
M.S.(tabI.8);
orzeł
paIlslwowy
na
tomiast
przymocowany
do
g6rnej
części
czapki.
§
6.W
czasie
pełnienia
służby
niżsi
funkcjo
nariusze
s
ąd
.
owi
i
prokurator
scyw
inni
być
umuudu-
Towani.
§
7.Do c
za
su
wyc,zerpania
pos,i,
adanych
zapa
sów,
zez
wa
la
się
na no
s
zenie
dotychc
,
zasowego
umundurowania.
§
8.
Rozporz~dzenie
ni
niejsze
wchodzi
w
ży­
cie z
dniem
1
stycznia
1933
r.
Minister
Sprawied
liwo&ci:
Czesław
Michałowski
Załączniki
doroz,p.Min.
Spr
,awied\.
z
dn
.
10
grudnia
1932 r.(poz.
97
1)
.
Sal!
:I
falI
2.
,
,
,
\
I
I
,
l
(
(
l
ł
,I
I
I
I
I
I
I
!
l
.\
,
,
.........1........_---....-
 
Nr.
118.
DziennikUstaw.Poz.9"1.
2581
Y'al/
J.
o
ole

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->