Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5617, 21.4.2011]

Dnevni avaz [broj 5617, 21.4.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,268|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
redlozilaVladiFBiH
Rj
dnagrupakojuje31.ufederalnirntiielimauprave
i
Kakosaznaie"Dnevniavaz",martaosnovalaVladaupravnimorgariizacijama,za-Radnagrupa,nacijemjeceluFederaciieBiHsaza-vrsilajesvojposao
i
prijedlogcepomocnikministrafinansijaatkorndaurckuoddanasdostavitiV!adinaodluci-FBiHzabudzetEmirSilaidzi«,15dana.predioz.rnjerestednjevanje.predlazenoverezove,2,
strana
JedinicaOSBiHvratilaseizuspjesnemisije
~I
DDSJEAVAZA
'I
~~.
SveoFestivalu
uKanu:r
,
,=
'<I
',,,
I,
'I
U
"
 
Ukratkoomsi6
0
zabraniizvoza
UstanDUlJen
sue~c
DruiJaiZHIH
PredsjednistvoBiHneda-
vnojedcniieloodluku
0
za
brani
izvoza
0
ru
zj
aiz
BiH,ierieutvrdenodaierijec
0
svercuoruzja,
i
couzemliekoiesenalazenacr-no;
listi,odnosno
one
koji-
rnaje
UN
zabraniouvoziti
oruzje,iziaviojejuceruSa-raj
ev\!
clanPreds
jedn
i~tvaBiHZeljkoKornsic,On
je
II
ziavimediiimana-
yeodasupredstavnicina-
dleznihagencija
uBiH
na
ttl
pojavuupozoriliclanovePr-
edsjednistvaBiH,prezentir-ajuCi
dokurnentekoji
to
po-
tvrduiu
i
rnenaliudikojisu
utomizvozuucesrvovali,ZarnjenikpredsjedavajucegVijeca
mini-
stara
BiHi
ministarsigurncsti
BiHSadikAhmetovicprimio
ie
juceruSarajevu
ambasadora
SADuBiH
Patrika
Muna(PatrickMoon),skojirnjerazgovarao
0
aktueluoisigurnosnoisituaciiiuBiH.M
Ul!
i
Ahmetovicizrazil
i
SL1
zabrinutestdabi
neformiranje
drzavnevlasrimogloostavitilosepcsliedicei
IH
sigurnosni
si-
STern,
ali
suistakli
i
to
daagencijeza
pro-
vodenjezakonaradeupunornkapaciietu
i
dobramedusobnosaraduju,bezobzirana
pclitickeprilikeuzemlji,iavilaie
OuaSH,
Saop6enjeOp6inskogodborastranke
SBBHIHDOdriaozahueUe,rUdara
OpcinskiodborSavezazaboliubuducnost
BiH
Zenica
pruza
nesebicnupodrskurudarima,
a
posebno
RMU
Ze-
nica,
koji
suupcslijeratnornpericduistrajniuzahtjevi-
rnadariiesesvoiedugogodisnieproblerne,koiisetieu
njihovihIicnihprirnanja,boljihuvjetarada,kao
i
pro-
vodeniahumanizaciicrada
i
sigurnostinaradu,saopceno
jeiz
tog
odbora,preniielajeFena..
SBBBil-lZenicais
rice
kakosenadaciaceaktuelnavlastprepoznatiovezahtievetesekonacnoukliucitiuriesava-
njerudarskih
problema.
Dodiksruskimambasadorom
ReferendumURSnenarusauaDenon
PredsjednikRSMiloradDodikrekaojemkomju,;erasnjegsaslanka
s
ruskimamh'5adoromuBiHAle-ksand.romBocan-HarcenkomuBanjo)LucidaRSneceodustaliodreferendum.
0
SuduiTuZilastvllBiH_
00-
dikjenaglasiDdaovonij,ereferendum()stawsu,alidaRS,kaOSlranapOIpisnicaDeilOnsikogsporazuma,imnpravodai7.nesejasauitav
0
nal1letnulimodlukama,iavi-lajeOnasa,AmbasadorBocan-Harcenkoistakaojeda.jezaRusiiuvaznodaodltlka
0
referendumunenartlsavaDei(onskisporazum.
PORTAL-komentardana
AmeriCkia:nalititurDaniJd
Ser<Jer:
Dodik
i
Lagumdzija
lnar:aju_rije§itistvari
-tJ
BiRievrlojednostavnonaCipravednorjeseniezasvegradaneBiH,kao~tO
SIl
naiile
i
dr-ugemuilietnickenormalne
'__----___LL_-
driave!Problemielltome
sto
Sll
g.)"ad.aniBiHposLali
[a(lcl
jedne!Ieraz\lmnepolrike
i
komrnpiranihlidera
ll.a
vlasri-toji
Sll
Ilezainteresira-
<Ii
za,aha
rieilenja.(RAZUM)
2
DO€VOi.ava.z,c:w.rtak,
aktuel'no
1_apnVtravanJ2011._'"
StapreolazefederaloaRadoagrupa
Uladaceiled-eli
na
ima-
s
UzbeniCima
"Avaz"
saznaje
Predlozeninovirezoviufederalnombuczefu,ko]cebitibolnizaboratko-invalidskeiostalesocijalne'kategorijete
drzavne
sluZbenike
Radnagrupa
koju
je31.
martaosnovalaVladaFede-
racije
BiH
sazadarkom
da
U
roku
od
IS
dana
predlozi
mierestednieufederalnimujelirnauprave
i
upravnim
organizacijama,zavrsila
je
svoiposao
i
prijedlogceda-nas-dosta
vi
ti
Vladina
odlucivanie.
Ratne
invalidnine
Kakosaznaie
"Dnevniavaz",Radnagrupa,nacijem
je
celu
pornocnikministra
fi-nansijaFBiI-IzablldzCLEmirSilajdZic,predlazeno-verezovekoiice,
pr-ema
we-mu
sudeci,bitibolni
i
abo-
racko-invalidske
i
ostale
so-
cijalnekategorijete
drzavne
sluzbenike.
Prijedlogjedanoveuste-debuduusmjerenenasrna-
njen
j
eizdatakazabru
to
place
i
naknade,rnaterijalne
troskove,rekuce
i
osialeira-nsfere,adiielom
i
nakapita-
Iliaulaganja,
-Kadasuupitaniuratne
invalidnine,potrebnoie
do-vrsitirevizijuovihprava,Zbogkasnjeuiauprovedbireformipra
va
inaknada,p
r-
itisaknarashodenaslavit
Ce
ugroh
va
Ii0
d,llvostn
.sib
Honllr8lnepreporUile
izda.tkezabruroplace
i
naknadeumanjitiza
10
postopllDevod
I.
jllla
2011.
zakljucnQsa
31.
decembrom
2011.
osnovicu
za
obracul1placaSasadaslljih
330
KMumaniitina
300
KM,stoprethodno[rebausaglasilisasindikatoll1ograniCitiupo~liavanj.euorganimavla,tiFBiHuna-rednedvii
e
godin
e
flaklJadezaodvojenizivotodporodiceumanjilido
30
pnsIOnuklladuzasmicitajumreslUradaumanjitido
10
po-
sto
naknadllzampJiobrokumanjiti
za
10
posto1l2knaduplalenakonprestankajavnefunkcijesma-njiti
Sa
12
nl,estmjesecinaknadu
za
rad
u
komisijarnaumanjitiza
10
posto'naknade.,ar.dpougovoru.
0
djeluumanjitiuodno-supremadosada§njimisplaramaza
15
posto
finansija,Premasadasnjirn
procedurama,osrvareneusre-de
neee
bid
dovoljneda
binamorncguciledaostanemo
IT
budzetskomokvirukoji[e
predvidenzaisplaturatnihinvalidninaod
291
miliona
KM-navodiseupriiedlogu
kojiporpisuje
Silajdzi6.Predlazese
i
dal
i
n
j
epro-
vodenjernjerakojese
(leu
ce-
nzusauvedenogprijegcdinunosiocimanajvisihratnihpriznanja,akojesudosadarezultir~leustedomodmili-onmaraka.Kadbe!leficira-nihpenzi
j
a,
isLicesepotrebadaprosj.ecnebelleficirllllebuduuskladene
s
prosjecnimredovnimpenzijama.
Kapitalnaulaganja
Preporucenojeukupnoumanjenjeodpodesetpostanaknada
za
m)skovezaposle-ni11
i
zdataka
z,a
materijaJnerroskove.Predlazeseisma-njenjelransferancprofimimorganizaeijama,kapilal!lihgranlova,tekuCih_rezervi,kaoinovopreispitivanjepr-ogramakapitalnihulaganjakakabiseprocijeniloodcegasemozeodustati.-Ukllpnosmanjenjera-shodakojesmopreporuCilimorarezultirati
u
iznOSllizmedll
50
i
60
milionaKMuovogodisnjembudzetuzakljuclljese
II
prijedloguRadnegrupe.
M.
KUKAN
ProcesbivsojambasadoriciSiovenije
UOdUSeHnilBdOBlanaSUdenlB
PoIicajCikojisuobavli
ali
uvid.jusaobraeajnojnesr.,6hi
vile
ambasadorice
S
IOl'enije
uBiHNataseVoduiiekuSar·eievu2008.godine,najurero>-njemsasluSaniu
II
OkruznomsuduuLjublj"uipotvrdili
su
dajeVOdlL~ekprisralanaL1zi-manjekrv~javilajeOnasa.NatasaVoduseknijepri-susrvovalasudenj
Ll
zbogbolo-vanja.,
0
cemuresud
za
traZi
timi~1enje~trucnjaka.
J
uceriesvjedocilosedamsvjedoka,kojisudopuIOvaliizSarajeva,odkojihsestpolicajaca
Ll
Vr-ijemenesnieuoktobru
2008.
godine
i
dciumituiilacMi-lutinKoprivica.Sudenjecebilinastavlie-no
13.
maja,kadasuna,udpozvani
i
drugiuresnik
II
ne-sreCiNijazZorlak,kaoivozactaksijaklljijenesrecuvidio.
Karadii(;:
/<Iavi
tilhfjev
Tribunal
KaradZiCtrailduzu.DaUZU
....OpruzeniRadovanKaradziczatrazio
ie
jucerod
Haskogtribu-naladamusudenjebude
prekinutodoavgusta,za-
lO
stomu
jt:
Tuzilasrvotokommanasazakasnie-
njerndostavilooko100.000stranicadoku-
menata,
javilaje
Onasa.Proces
bi
vsempredsje-dniku
RS,
optuzenomzagenocidnadnesrbirnau
BiH,
uprekiduje
od
21.
marta,
airebao
bi
biri
nastavljen23_ruaja.
Memorandumi
POdrSBaROmlma
....MiJl;starzaljudskaprava
i
zbjegliceBil-lSafer
Halilovicidirekto-rica
CARE
Internaticna-
IaSumkaRutanpotpisa-
li
su[uceruSaraievu
Memorandum
0
razumi-ievanjuzaproiekt.Po-
drskairnplementaciji
Akcionogplana
za
ukliucen]eRoma",vrije-
cian
500,000
eura,
Cilj
je
poboljsanje
uk
IjureflllsliRomau
implernentacijuAkcio-
nogplanaBiHzarjesava-njeproblemaRomaizoblasti
zaposliavania,
Stu-rnbenogzbrinjavanja
i
zdravstvenezastire,
Programi
UDIDaSaradldaBiHiTUrS'Me
....Pomocnikminisu·aQdbraneBiHloranSaji-novicpotpisaojejnterspredstavnikomturskogministarstvaodbrane,vojnimataseomuBiHMehmetomNailijemJi-gilom,programbilalera-Inevojnesaradnieza
2011.
godinu.Planomsaradnjepre-dvidenesuzajednickeaklivnOSlikojecebilircaliziranetokomovegodineuBiH
i
Turskoj,saopcenojeizMinistar-stvaodbraneBiH,pre-niielaieSma.
Njujork
BiHiTrinidadDDtDlsaUIZJaUU
....AmbasadorBil-'priUN-uIvanBarbali'::
i
ambasadocRepublikeTrinjdadiTobagoRo-dniCarls(RodneyCba-rles)potpisalisuuNiu-jorkuzajednickuizjavu
o
usposravljanjudiplo-matskihodnosadviielemlje,javiJajeOllasa,
 
aktuelno
D~BvniaVOL,oetvrtak,
21.
apJiVtrilvani
2011.
3
Kornen1ardana
VojnikeSIInaaerodromuSradosi;1Idocekala
rijeca
i
rojnarodbina
(,,,,;A.
Bairn;
Blioo!
TUZLA
JedinicaOSBiHvratilaseizAfganistana
Da
Ci
r-za-dasu
bh
u--,--
b
-i·
n--h
-_._0
_C-
0-1-0-----
Tokommisijenijedanvojniknijepovrijeden,nitijejedinicabilausituacijamavisokogrizika
PiesadijskajedinicaOru-ZaJ1ib
snaga
(OS)
BiH
vrati-
Ia
Sf!
izuspiesnozavrseneses-
torniesecnemisiie
ISAF
u
A
['~dn
is
tanU
"Pripaelnikeoveiedinice,
njih
45,
medukojirnajebi-
La
i
edna
zen
a,naAerodro-
muTuzla,ubazi
OSBiH,
docekalisu
clan
oviporedica
i
vojniduznosnici
BiH
pre-dvodenigeneralrnaiorcm
AutornJekcom
i
Senadol))
Ma;ovicem,
kom::U1d.an[Om
PetepjeSadijskebrig,ade,te
komandant
Staba
NATO-au
BiHhrigadnigeneralDe-
jvidEnjart(DavidEnyeart),
Rainastan]e
Nakonpredaieraporta,
usliiedilisuzagrliaii
i
olju-
pci
sroditeliima,suprugarna,
d
jewrn,re
0
dlazakkucinazaslufeni
odmor.
Zadatakbh,jedinice
bioiedacuvaiednuodvoinihbaza,zajednosda11~:ki!11
1'0-
jnicima.Misija
je
obavljena
II
dijeluAfgauistana.
II
ko-iem,prernarijecirnavojnika,
vladaratnostanje,gdjesuincidentisvakodnevni,
No,
nasvusrecu,tokornrnisiienijedanvojniknijepovri-ieden,nitijeiedinicabila
II
situacijarnavisokngrizika.
Ponosansamna
SVe
pri-
padnikejedinice,iersmoonim
stosmouradilipokazalidaSInosprernniizvrsavati
zada-
tkeumedunarodnomokruze-
fijU.
Dl'l\go
l1am
iesto
suDam
i
kulegeiz
drugihdrlava
prj-
maledasmounekimzadaci-rnabili
i
boljiadnji.b.KIa·
sitnih
borbenih
dje![wanja
ni·srnoimali-kazaaJekomaclir
jed;
nicekojasevratila;z
Afga·nisrnn3Eclil1AhmeLOvic.
J
elena
Lucie,
voinikiz
K
i,e!
jaka,hila
i
e
j
edinazena
u
misiji
Kaie
da
8U
j()j
nedo-s\aiale"zenskepriCe",alidaje
SVe
usmioprurekloUna-;boljemredu
i
ela
hi
opet
ca-
POhualedeuetoriCi
-Opravdali
Sma
povjere·
n
j
ePar
lamenta
i
Predsje-
dnis"·lI
BiB.Sremi
smostojenasa
jedinica
uspjclno
obavi·lamisiju
i
vrll
waseudornI'iull.
kazaojegene!ialmajor
Ieloc,
koj
i
e
devero:rici
vojni-
ka
izmisij~uruciopohvale.
Ovo
je
bila
prvarotaci-
ja
OSBiHkojajesluzilau
Afganisuulll.
Druga
jedi-
nicli
veejeotputovllla,a
tree.
sepriprerna
ZIlOdla7.aI<:
u
AfganiSIan.
BiHi
SrbijausaglasHesporazum
nece'hiliparalelnihistraga?
Sastanak
radnih
grllpa
Th}iIoStVl!BiHisr-
bijanskog
TuZiloSrva
zamme
llotine,
formir-
anihHakon
proslomjeseenogsastankaglavnib
rnzilaca
ov
ill
pravosudnih
inSll
maja
MiloradaBar3sil1a
i
VladimirnV
ukt'evj
ca,
c,dr>ian
je
jneeruSarajeVll,
i
avila
jeFena.
Racine
grope
usaglasile
su
kOn>lCili
[elm
spo-
razuma
ko
ii
ceb
iIi
doomv
1
ien
glavnim
tuzioci-
rna,a
koji
ce
re
prijedloge
dostavirinadleZnim
minisrnISrvimapm
vde
Ila
kOllac.n
u
ocienu.
Na
ovajnaun
bir
Ce
unapri
jedena
samdnja
izm"d\l
ruzilaiitavau
predmetim
aratnih
ziocina,alii
U
zllamoj
m
jeri
Q[klonilipoteSk06e
"",.lllelIZpa-
raleL!]
0
voden
j
epostupaka
za
Tame<"Joe;ne.
Sarajeva:S.usrelradnihgrlipa
doprihvatilaodlazakunekuodmisi]a,Njenkolega
Andr-ei
BodirogicizSekovica
kaZe
da
mujedragodajejedini-
caOSBiHdokazaladaima
dovoljnosnage
i
dobrihvo-
jnika
da
izvrsibilokoiizada-
tak.
SvijeUatacka
Prvarnisija
U
Afgallisra-
n
II
ocijerijena
je
izuzetnous-
pjeilnom,
0
<:emusvjedoce
i
rijei:i
generala
Enjana.
•Ovazemljaie
na
putu
k~NATO·u,
i
Oruzaoesn"ge
BiHsvijeIiasuro&a.Ono
sto
subh.vojniciuradil
i
visejenegosjajno.
Ra7,gOl'a"
taO
samsdanskimkomanda-mom
j
on
mi
ie
rekao
da
ocekujevisebh.
vojnika
II
AfganisIanu
lC
cia
suonibo-
lji
iodujegovihvojnika,
Danaea-kazaojeEnja:rL
E.HUREMOVIC
SlucajVUGurevic
SngaO
zanDeu
B"H··-.~....
_.1..
zalzrucerue
ZahtjevBiHda
Srbij.
izrllcira[nognacelnikaopcineTrebinjaBoiidaraVllCnrevii'.astigaojejuter
II
Visi
,uelu
Sa
pcu,
izj
avio
jezaSrnu.portparolovog
sucla
SlohodanVelisavJjevic.-Tsrrain]sudijarrebaobisaslu.sa
ti
VucureI'iea
j
pre·doci[.imunavodewgza·
htieva
i
dokumentacije
koja
jeprilozena
uz
zahtjevBiH-rekaojeVelisal'ijel'ic.
Pise:FahirJ(ARALIC
(jka!'l.1./ic@g.vaz.ba)
StaaMosuestane?
addvijemarke,koliko
iznosiminirnalnasatnica.
Kazu:"Kofeb,taj
i
doceka."E,rudariunare-
duecetirigodine,
p
rerna
SVCmU
sudeci,tonece
docekati.Iasnoje
to
veesa-
da.Mjesecim"upozorava-junadleznepokusavajuci
mirnimputemobjasnitidaimje
dogorjelo
doookala,alibezuspjeha.Nikonimukaiet.
Srocese
desi
u
ako
ruda-
rizaistaprekinuproizvo-dnju,uSri!netrebasu-mnjatijerseradi
0
ljudima
ad
rijeci,
niko
nezna,
No,
netrebauisurnnjatida
ce
to[ada
bi
uudarnavijest,
AkorudarizaustaveiivOlu
BiH-
asvakorne
je
iasno
dazarazlikuadpoliticarabe;"niihnistanernoze
f1.l~
nkcionirati-referendumi,sabcri
iii
koalicije
malo
ce
kornebitivazni.
Nevoljace
bi
ti
zaje-
dnickazasve,
j
zarnargina-
li
zirane
i
amargin
alizato-
re,
J
za
P
revarene
1
zapre-varante,Hrvarski,srpski
iii
bosniack:rudaristumu-
kumuci,Gladanstomak
razrnisljasamo
0
hijebu!
U
zaruborbezavlast,samosurijetki.primijetiliposliednieupozorenjerudaradaceprekinutiisporukuuglja
Odrzavan
i
eHrvatskcg
narodncgsabora,najave
0
referendurnu
11
Republici
Srpskoi
0
SuduiTuzilastvu
BiH,borbazavlasr,potpi-
sivanjeplatforrni,koalicija
i
cegasvene,udarnesuvi-
jesti
posljednjihnekolikomieseciuBiH.
Toliko
udarne
da
su
sa-
rnorijetkiprimijetiliposlje-dnjeupozoren]erudarauFederacijiBiB
i
najavuda
cezasedarn
dana
1.3US
[3
vi-
ti
isporukuugliatermoele-
k
tranama,a
pocetkornrna-
ja
srupiu
i
ugeneralniSUa-
jk.
N
einteresira
rudareninadleznostsudovaniti
odrza
vanie
sabora,a.po
go-
tovonekoce
skim
ukoa-
I
ici
iu
iii
k()
toe
form
ira
ti
vlast.jedino
sm
im
je
bitno
jes
te
data
vLas
t,
ko
god
cia
jeforrnira,konacnoobratipamju
i
na
njih.
Darnakar
pomocnikministradode
naulazrudnika;upitaru-darakako
iivi
cd800rna-
raka
rnjesecno.
Ili,da
pi
ta
kakavjeosjecajkopati
satvremenastounamamerara
i
podzernliezanestovise
A
Hns
)e
Duilia
Irecemenliil'Blu
Piianje:Je
Ii
odriavanjeHruatskognarodnog
sabora
(HNS)
uMoslaruPUl
ka
sl'I!aranju
ITeCeg
emil'ela?
°
aktuelnimpilanjimau8tH
i
vijellimoie,leg/asa/isvakogdananawww.dnevniavill.ba..Napot/alII"Ollev/logavaza"jui~er
ill.
"GoogJe
Analv1lcs"
zabiljeiio
187.816
posjelilaca.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jadranka Milicevic liked this
Vehid Pivic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->