Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Performance Analysis of BATB (2004-2008)

Performance Analysis of BATB (2004-2008)

Ratings: (0)|Views: 200 |Likes:
Published by raihans_dhk3378

More info:

Published by: raihans_dhk3378 on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

 
GOBPHC[1 IYKZKWD HBFYKGHC ZOIHGGO IHCNLHJFWDOIAFGZK]F1 PFYMOYBHCGF HCHL[WKWJHZH WOVYGF1 MKCHCGKHL WZHZFBFCZ [FHYW GO]FYFJ1 MYOB 900: ZO 9004HCHL[ZKGHL ZFGDCKXVFW1
Mkchcgkhl Wzhzfbfcz Hchl{wkw
Yhzko Hchl{wkw
Kc}fczoy{ Hchl{wkw
Jfpyfgkhzkoc Hchl{wkw
 
IYKZKWD HBFYKGHC ZOIHGGO IHCNLHJFWD GOBPHC[KCGOBF WZHZFBFCZ
9004900>900=9006900:ZHEH.000ZHEH.000ZHEH.000ZHEH.000ZHEH.000Nyoww Whlfw:6:8:84>7>4=;9;77:;;:8:;9;604=>69>87>99>
797#=4&78>#7:&78>#:0&784#=6&78:#:0&
Lfww1Wvpplfbfczhy{ jvz{hcj ]HZ7874740896;7647:97;=4>=4909:48=884606=64
997#=4&98>#7:&98>#:0&984#=6&98:#:0&
 Cfz Whlfw8:07074=88;77:6;88096748;9=068:4=786=;
800#00&800#00&800#00&800#00&800#00&
Lfww1Gowz om whlfw4;;;7=84744>4===;8:796>60=;=60:4:76
=:#8:&>0#70&=0#=;&=9#80&64#:;&
Nyoww Pyomkz607809676::=>7:777;:;760;484764787:
76#4=&9;#>0&7;#78&7>#;0&:8#68&
Lfww1Opfyhzkcn ftpfcwfw946444999:9=>>76990799;9=07096609=7
90#74&84#>;&78#;:&78#=0&9;#66&
FIKZ/opfyhzkcn kcgobf98>98:78708;;=488;8>647>4480794>8
86#:4&80#;8&>#7=&=#70&88#;>&
Lfww1Kczfyfwz>=989:66>78=060:8770:689967>
#6:&#74&8#:=&8#::&8#:9&
Pyomkz ifmoyf zht99:4766896=:97=68:87:60>:7;8077:
8=#09&80#67&6#;8&:#4>&80#66&
Zht6>;6>>:6>:6994;47098>4=897>099
 
:#87&7#47&9#=7&9#76&9#>6&
 Cfz Kcgobf8==4>>4>;4;>87=8647979449=>7789
88#4;&=#>&7#94&9#68&>#4&KCZFYPYFZHZKOC1
Kc zdf 900:, IHZIG dhj zdf lo~fwz gowz om noojw wolj ~dfyfhw kz ~hw dkndfy kc 9006,900= hcj 9004# Gowz om noojw wolj ~hw dkndfwz >0#70& kc zdf {fhy 900> hlzdovnd whlfw kwbvgd lfww zdhc 9004# Wo, kc 9004, IHZIG pfymoybfj ifzzfy zo goczyol kzw gowz om whlfw~kzd dkndfy whlfw#
Opfyhzkcn ftpfcwf ~hw zdf lo~fwz kc zdf {fhy 900># Kz ~hw bvgd dkndfy kc zdf fhylkfy {fhyw $900:"900=+# Lhzfy, IHZIG bhchnfj zo yfjvgf kzw opfyhzkcn ftpfcwf kc 900> hcj9004# Kc bhchnkcn opfyhzkcn ftpfcwf, IHZIG dhw kbpyo}fj h loz# Ifghvwf kc 9004 kz kwocl{ 90#74&#Kz ghbf zo hlbowz z~o"zdkyj om fhylkfy {fhyw‛ opfyhzkcn ftpfcwf ~dkgd kwoi}kovwl{ h nooj kcjkghzkoc moy kc}fwzoyw zdhz IHZIG kw gocgfczyhzkcn zo yfjvgf zdfky opfyhzkcn ftpfcwf#
Yfmlfgzkcn zdfwf jkmmfyfcgfw, IHZIG hgdkf}fj zdf dkndfwz FIKZ$86#:4& om whlfw+ kc9004 ~dfyfhw kz kw zdf lo~fwz kc zdf {fhy 9006$=#70& om whlfw+# Kc 900:, zdf{ dhj dkndfy FIKZ $88#;>&+ zdhc 9006 hcj 900=# Zdfky pfymoybhcgf kc bhchnkcn hll opfyhzkcnftpfcwfw kc 900: ~hw ifzzfy zdhc kc 9006 hcj 900=#
IHZIG dhj phkj dkndfy kczfyfwz kc zdf fhylkfy {fhyw ~dkgd ghc fhwkl{ if vcjfywzooj myobzdf kcgobf wzhzfbfcz# Wkcgf zdf{ dhj boyf pfygfczhnf om jfiz kc zdfky ghpkzhl wzyvgzvyf,kczfyfwz ftpfcwf ~hw dkndfy kc zdowf zdyff {fhyw# Kc 900> hcj 9004, zdf{ kcgvyyfj lfwwkczfyfwz ftpfcwf $#74& hcj #6:& yfwpfgzk}fl{+ ifghvwf zdf{ yfjvgfj zdfky jfiz pfygfczhnf#
Pyomkz ifmoyf zht moy IHZIG kw zdf dkndfwz kc 9004 $8=#09& om whlfw+# Kz ~hw hlwo bvgddkndfy kc 900: hcj 900>$80#66& hcj 80#67& yfwpfgzk}fl{+# Pyomkz ifmoyf zht kw zdf lo~fwzkc 9006$:#4>& om whlfw+ hcj h lkzzlf ikz dkndfy kc 900=$6#;8& om whlfw+#
Zht ~hw zdf dkndfwz kc 9004 $:#87& om whlfw+ hcj zdf lo~fwz kc 9006 $9#76&+# Kc zdf ozdfy {fhyw, kz ~hw wobf~dfyf ifz~ffc kc zdfwf z~o {fhyw jfpfcjkcn oc zdf pyomkz ifmoyf zht#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->