Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panduan Melahirkan Generasi Soleh

Panduan Melahirkan Generasi Soleh

Ratings: (0)|Views: 266|Likes:
Published by mard

More info:

Published by: mard on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2011

pdf

text

original

 
PANDUAN MEMBINA GENERASI SOLEH DARI KISAH TOKOH TERBILANG
Oleh:Izwan Abdul Halim
 
Keperibadian Ibu Semasa Hamil
Hubungan terawal dalam kehidupan manusia adalah antara anak denganibu. Ia bermula saat manusia diciptakan Allah di dalam rahim ibunya. Sepanjangtempoh kehamilan itu, keperibadian si ibu mempengaruhi kandungannya. AllahSWT memaparkan kisah isteri ‘Imran di dalam al-Qur’an sebagai panduan buatibu yang sedang hamil.
ø
Œ
 Î
)
Ï
 M 
9
%
ß
 N
&
  
ø
Β
 $
#
β≡
  
ô
ϑ 
Ï
ã
Éb
 >
 ‘
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
ß
 N
ö
 ‘
x  
‹ 
Ρ
š
 
9
Β’ 
 Î
 û
 
Í
 _ 
ô
Ü 
/#
 Y
 ‘
§
  
y  
ã
Β
ö
≅ 
 ¬
ù
û
 
Íh
 _ 
Ï
Β
 ( 
y  
 7 
¨
Ρ
 Î
)
|  
 M 
Ρ
&
ß
ì 
Š 
É
Κ 
¡
¡ 
9
 $
#
Þ
 ΟŠ 
 Î
y  
è 
ø
9
 $
#
∩⊂∈∪
 
£
ϑ 
 n 
ù
 p 
κ 
÷
 J 
y  
è 
|  
Ê
 ρ
ô
 M 
9
%
Éb
 >
 ‘
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
 !
 p 
κ 
 ç
 J 
÷
è 
|  
Ê
 ρ
4
 
 \ 
Ρ
 é
&
 ª
!
 $
#
 ρ
Þ
 Ο 
 n 
÷
æ
&
y  
ϑ 
 Î
/
ô
 M 
y  
è 
|  
Ê
 ρ
}  
 § 
ø
Š 
9
 ρ
ã
  
x  
 . 
©
%!
 $
#
4
 
 \ 
Ρ
 W
{
 $
x  
 . 
 ( 
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
 ρ
 p 
κ 
 ç
 J 
ø
‹ 
£
ϑ 
y  
z  
 Ο 
ƒ
ö
  
Β
þ
’ 
 Î o
 Τ
 Î
)
 ρ
y  
δ
ä
‹ 
Š 
Ï
ã
 é
&
š
 
 Î
/
y  
γ 
 −
ƒ
Íh
 ‘
 è
Œ
 ρ
z  
  
Ï
Β
Ç
 ≈ 
Ü 
ø
‹ 
¤
± 
9
 $
#
É
 ΟŠ 
Å
 _
§
  
9
 $
#
∩⊂∉∪
 
y  
γ 
 n 
 ¬
ù
y  
γ 
 š
/
 ‘
 @
Αθ 
 ç
 Î
/
 9
  
|  
¡ 
y  
 m
y  
γ 
/
Ρ
&
 ρ
 ·
 ?$ 
Ρ
 Y
Ζ 
|  
¡ 
y  
 m
y  
γ 
 n 
¤
 
x  
 . 
 ρ
 −
ƒ
Ì
  
x  
 . 
y  
 —
 ( 
....
“(Ingatlah) ketika isteri ‘Imran berkata:"Tuhanku! Sesungguhnya akunazarkan kepadaMu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang  yang bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadaMu semata-mata), maka terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Maka apabila ia melahirkannya,berkatalah ia: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan ialah anak lelaki), - dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu -dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan; danbahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi diadengan peliharaanMu, demikian juga zuriat keturunannya, dari godaan syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan)". Maka ia(Maryam yang dinazarkan oleh ibunya) diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, sertadiserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria…..” 
 
(ali-‘Imran:35-37)
Sebagai meneruskan kesinambungan dakwah beliau dan suami, telahdinazarkannya bahawa anak dalam kandungan itu akan diserahkan untukmenjadi pejuang agama di bumi Baitulmaqdis tempat kediaman mereka.Diungkapkan nazar itu penuh kesungguhan sebagai manifestasi kehambaannya
 
(
ubudiyyah
) yang tinggi kepada Allah. Bahkan rasa hiba beliau melahirkan anakperempuan adalah kerana pada pendiriannya anak lelaki lebih utama untukmenjadi pejuang agama. Namun sebagai hamba yang taat, beliau tetapmenyerahkan anak itu dalam maksud menunaikan nazarnya biarpun itulah satu-satunya pewaris yang dimiliki setelah hamil lewat usia tua. Suaminya ‘Imran pulameninggal saat kandungannya masih baru. Beliau juga berdoa agar Allahmemelihara anak itu dan keturunannya serta dipohon agar dijauhi dari syaitan.Allah SWT menunaikan hasrat beliau dan anak itu dipelihara serta dididik olehNabi Zakaria AS.Keperibadian yang dijelmakan pada sifat-sifat ketaatan dan cita-citanyauntuk agama, selain ubudiyyah dan pergantungannya yang penuh harap kepadaAllah adalah panduan rabbani buat pasangan beriman dalam matlamatmelahirkan generasi soleh. Terbukti dengan keperibadian itu, Allah menjadikananak yang dilahirkannya sebagai antara empat wanita yang terkemuka disisiAllah iaitulah Maryam juga menjadikan keturunan anak itu antara yang terbilangiaitulah Nabi Isa al-Masih.Impian menimang cahaya mata perlulah disertakan niat agar anak itubakal menjadi insan yang berguna untuk agama. Doa hendaklah selaludipanjatkan memohon pemeliharaan Allah bukan sahaja kepada si anak, tetapi juga zuriat keturunannya. Bahkan doa dipanjangkan agar anak itu dan zuriatketurunannya kelak dijauhi dari syaitan yang termaktub adalah musuh yangnyata kepada orang beriman. Moga-moga dengan asbab yang sama, anak danzuriat keturunan yang bakal dilahirkan menjadi insan yang soleh serta Allahmemeliharakan mereka untuk berada di sekeliling jagaan dan didikan insan-insan yang soleh juga.
Beribadat Tanpa Meminggirkan Perjuangan
Peristiwa Isra’ dan Mikraj adalah mustahil untuk dianalisa oleh manusiadengan akal fikiran dan formula logik melainkan dipandang dengan kekuatanaqidah. Dalam peristiwa itu, Baginda Nabi SAW yang diiringi oleh Malaikat Jibriltelah diperjalankan (isra’) dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa diPalestin dan dari Masjidil Aqsa, Baginda diangkat (mikraj) ke langit. Disepanjangperjalanan ke langit Baginda diperlihatkan keadaan syurga dan neraka. BagindaSAW juga dipertemukan dengan para Nabi-nabi. Seterusnya menuju ke langittertinggi iaitu Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah menerima amanah solat.Terkandung ilmu keibubapaan yang dapat dipetik dari peristiwa agung iniyang menjadi keperluan perlaksanaan oleh ibu bapa di dalam mentarbiyyahanak-anak.Masjidil Haram, Mekah adalah tempat Nabi Muhammad SAW yangsinonim sebagai ‘bumi peribadatan’. Masjidil Aqsa, Palestin pula adalah tempat
 
Maryam dan Nabi Isa AS yang sinonim sebagai ‘bumi perjuangan’. Pengajaranisra’ ini mengajak ibu bapa bahawa di dalam menjayakan pentarbiyyah anak-anak, haruslah meletakkan peribadatan sebagai nadi tarbiyyah tanpamemisahkan elemen perjuangan agama. Juga membawa maksud ibu bapaadalah model ahli ibadah dan pejuang agama. Kerana ibadah dan perjuangan itupada hakikatnya saling melengkapi. Beribadah tanpa perjuangan tidak akanmampu memberi sinar gemilang kepada ibadah. Manakala perjuangan tanpaibadah akhirnya akan meluntur dan melemahkan perjuangan.Mikraj membawa pengajaran untuk menjadikan Allah sebagai matlamatdalam tarbiyyah dengan menjadikan segala panduanNya sebagai dasar.Kekuatan aqidah yang meliputi penyampaian berkaitan syurga dan neraka, dosadan pahala, amal ma’ruf dan nahi mungkar menjadi pengisian-pengisian utamatarbiyyah kerana semua manusia akan melalui perhitungan dan penghakimandari Allah Rabbuljalil kelak. Kisah para Nabi dan Rasul juga perlulah menjadisubjek utama sebagai menunjukkan teladan yang perlu dizahirkan di dalammeniti kehidupan.Wujud hubungan yang jelas antara Baginda Nabi Muhammad SAWdengan Maryam dan Nabi Isa AS. Kesamaan mereka terletak pada susur galur keturunan iaitulah masing-masing dari keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga‘Imran; dua keluarga cemerlang yang mendapat pengikhtirafan di sisi Allah SWT.
*¨
β
 Î
)
 ©
!
 $
#
#
’ 
 ∀ 
Ü 
ô
¹
 $
#
Π
y  
Š#
 [
n
 θ 
 ç
Ρ
 ρ
Α
#
 ρ
z  
 ΟŠ 
Ï
δ≡
  
ö
/
 Î
)
Α
#
 ρ
β≡
  
ô
ϑ 
Ï
ã
’ 
 n 
 ? 
ã
 
Ï
ϑ 
 n 
=≈ 
y  
è 
ø
9
 $
#
∩⊂⊂∪
 
“Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, dan Nabi Nuh, dan jugakeluarga Nabi Ibrahim dan keluarga ‘Imran, melebihi segala umat (yang ada pada zaman mereka masing-masing).” 
(ali-‘Imran:33)
Rumah Sebagai Madrasah Tarbiyyah
Keimanan yang bersinar di dalam diri Abu Bakar RA terpancar padaamalan dan usahanya kepada Islam. Dalam memenuhi kewajipan ibadah di awalIslam, setiap dalam solatnya, Abu Bakar RA mengulang-ulang bacaan lembaran-lembaran wahyu yang telah diturunkan dengan suara yang nyaring. Adaketikanya, dia membaca al-Qur’an di luar rumahnya. Musyrikin Quraisy yangkhuatir dengan pengaruh Islam terhadap anak-anak dan kaum wanita mereka,telah mendesak Abu Bakar RA agar tidak beribadah secara terbuka.Menangani desakan itu, Abu Bakar membangunkan sebuah masjid di sisirumahnya untuk membolehkan beliau terus solat dan membaca al-Qur’an.Selain dari keperibadian beliau yang menerima anugerah gelaran ‘As-Siddiq’, usaha beliau membangunkan masjid di sisi rumah itu adalah sebahagianrahsia kejayaannya membina keluarga yang menjadi pendokong utama

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->