Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jyoti Basu (segona part)

Jyoti Basu (segona part)

Ratings: (0)|Views: 2,636|Likes:
Published by Andreu Espasa
Segona part d'un article biogràfic sobre Jyoti Basu, líder històric del comunisme bengalí.
Segona part d'un article biogràfic sobre Jyoti Basu, líder històric del comunisme bengalí.

More info:

Published by: Andreu Espasa on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/21/2011

pdf

text

original

 
]]
E#'&"'+2$1%2"'+"2,'7%'&0"2,$)&%D'%#*'?"1')%#,2"2'%#'&"'8$352"4$"'+3&9,$)"'7%'@\3,$'M"*/'7/2"#,'%&*'*%/*'"#\*')31'"'&97%2'7%'&03+3*$)$6< =./%*,"'*%53#"'+"2,',2"),"'*382%'&0"))$6'7%&*'53?%2#*'7%&'I23#,'70E*./%22%*'"'M%#5"&"'L))$7%#,"&D'%#)"+a"&",*'+%2'M"*/'7/2"#,'?$#,X$X,2%*'"#\*<
R#$+%6.'27,2,
B$M50-$"/0-"%MP"M"l>"M*9"-Y"-/*%/@
C,8,+,$,.AD*)(.T,26.$%.C,-16),
!%.0)-])$"'$'>-0#5P0P@&$M.%'"'^%#I"&"'K))$/%#5"&'m4%I0#"'?"-5n
Daniel Patrick Moynihan, am- baixador nord-americà a l’Índiaals anys setanta, confessà en unaocasió les interferències de laCIA en els processos electoralsde la República de l’Índia. SegonsMoynihan, els nord-americansnomés havien intervingut en duesocasions amb donacions il·legalsde diners: «Totes dues vegades esféu davant la perspectiva d’unavictòria comunista en una eleccióestatal, una vegada a Kerala i unaaltra vegada a Bengala Occiden-tal, on hi ha Calcuta. En les duesocasions, es donaren els diners alPartit del Congrés, que era el queels havia demanat. Una vegadase li donà a la mateixa senyora[Indira] Gandhi, que aleshores erafuncionària del partit.»
1
L’afer de l’ajuda de la CIA alCongrés Nacional Indi (CNI)exemplifica prou bé les ambi-güitats ideològiques del governcentral indi dels anys setanta.D’una banda, en política exterior,Indira Gandhi liderà el Movimentde Països no Alineats i millorà lesrelacions d’amistat amb la UnióSoviètica. En política interior,en canvi, els governs d’Indiracombinaren una política de cairesocialitzant amb una hostilitatsense treva contra el Partit Comu-nista de l’Índia (Marxista) —PCI(M)—, el partit de Jyoti Basu.Indira Gandhi assolí una gran popularitat gràcies a la ràpidavictòria en la Guerra indopakis-tanesa de 1971, que propicià laindependència de Bangladesh.Ben aviat, però, la popularitatd’Indira començà a baixar en picat, especialment a BengalaOccidental. Tres anys seguits de

30% —provocada en part per l’alça dels preus internacionalsdel petroli— deixaren les classes populars econòmicament exhaus-tes. L’agitació social i políticano es féu esperar. Fou justamentSiddhartha Shankar Ray, l’homefort d’Indira a Calcuta, qui es-crigué l’esborrany del Decretd’Emergència Interna, gràcies alqual la primera ministra esquivàun procés judicial per frau elec-toral i assumí poders dictatorialsdurant quasi dos anys, des de juny

nou Estat policial estengué larepressió a qualsevol possibleenemic polític del govern. A principis de 1977, només a les presons de Bengala Occidental, ja es comptaven més de cincmil presos polítics, detingutsarbitràriament i sense judici. Lamajoria eren comunistes del PCI
1 MOYNIHAN, Daniel P.,
A dange-rous place
 , Boston, Little-Brown,1978, pàg. 41.
 
]^
(M).
2
El mateix dia que es de-clarà el nou Estat d’Emergència,Jyoti Basu es trobava a Calcuta.El dirigent comunista aconseguíevitar l’arrest, però la majoria dedirigents del seu partit foren em- presonats. «De fet, l’Emergència ja estava sent aplicada a Bengalades que Siddhartha [Shankar Raj] arribà com a agent d’Indira

d’Emergència fou que la resta del país experimentà el que ja patiaBengala des de 1971.»
3
2),/23%)&*
-
12
-
"%
-
12.#
6
)3:)&%
-
&
-
;&)'53&%
-
12"
-9
3#+'
-
1
42
0>,23320
El moviment de resistència demo-cràtica, liderat pel mític activistaJayaprakash Narayan, mantingué

dos anys de dictadura d’Indira. Malinformada pels seus aduladors,Indira finalment aixecà l’Estatd’Emergència i convocà eleccions

- petir les victòries aclaparadoresdel passat. Per a sorpresa seva, anivell nacional, les eleccions de1977 donaren la victòria al partitJanata, amb massa contradiccionsinternes per suportar gaire tempsl’experiència del govern. A Ben-gala Occidental, en canvi, fou elFront d’Esquerres qui arribà al poder amb una amplíssima majo-ria i encetà una etapa de més detrenta anys de govern. El PCI (M)obtingué tot sol la majoria abso-

dels 294 escons de l’assemblea.A la majoria absoluta del partit deBasu, calia afegir-hi una cinquan-tena més de diputats, obtinguts enles llistes dels partits aliats en el sidel Front d’Esquerres. Jyoti Basufou escollit primer ministre.Des de llavors, el PCI (M) i elsseus aliats del Front d’Esquerreshan guanyat totes les convoca-tòries electorals al parlament es-tatal. L’experiència de govern delscomunistes bengalins presentasingularitats molt interessants. Ala majoria d’estats indis, la políticaelectoral és tan volàtil que els vo-tants acostumen a donar la victòriaal partit de l’oposició. Un governestatal difícilment dura més d’unalegislatura. L’especificitat delsgoverns de Front d’Esquerrestambé té una dimensió interna-cional: els exemples de reiteradesvictòries electorals comunistes enun context d’autèntica competèn-cia multipartidista no són fàcilsde trobar.
D+
#
-
!#;23+2.
-
"%
-3
2/C$"&)%
-
12
-$
2+!%"%
-#
))&12+'%"
E

-cipal responsable d’aquesta sin-gular experiència històrica fouJyoti Basu. La formació del primer govern de Front d’Esquerres aCalcuta creà, des de bon principi,una gran expectació, tant a l’Índiacom a l’exterior. El mateix Basuno es cansà de recordar les serio-ses limitacions dels seus governs:«No estem governant la Repúblicade Bengala Occidental. Som partde l’Índia i hem de treballar sotamoltes restriccions, restriccions presents en la Constitució i res-triccions pròpies de treballar enuna estructura feudal-capitalista.Hem estudiat la situació i sabemque, sota les circumstàncies ac-tuals, no podem tenir un programasocialista, ni tan sols un programasocialdemòcrata. Però tenim un programa bàsic de mínims per a
 
3
La primera tasca immediata delFront d’Esquerres, constituït aCalcuta el juny de 1977, fou el ple restabliment dels drets demo-cràtics, que havien estat contí-nuament trepitjats pels anteriorsgoverns del Congrés. Lluny d’unànim venjatiu, el nou govern escomprometé a garantir el dretdemocràtic a la protesta, tant per  permetre el dissentiment entre elsseus enemics com per encoratjar la mobilització dels seus aliatsen els moviments populars demasses.
3
29#3.%
-
%!3:3&%
=-
/3&#3&'%'
-
12"
-
+#,
-
!#;23+
Com tothom s’esperava, la política prioritària del nou govern fou la
2 GANGADHARAN, Koshy, et al.,
The inquisition, revelations before the ShahCommission
 , Nova Delhi, Path Publishers, 1978, pàg. 260.3 BANERJEE, Surabhi,
Jyoti Basu. The Authorized Biography
 , Nova Delhi, Vi-king-Penguin India, 1997, pàg. 160 i 228.
La CIA intervingué per evitar l’avenç electoraldels comunistes
 
]_
reforma agrària. La reforma no-més es podia proposar objectiusmoderats, a base d’explotar lesescasses competències del governregional amb la màxima creativi-tat possible. Les primeres mesu-res proveïren un mínim socors per als sectors populars del camp:treballadors agrícoles,
bargadars
 (parcers) i petit camperolat. Amés de distribuir terres de propie-tat pública, el govern instaurà unsalari mínim de subsistència, aixícom programes de treball públic per als mesos d’escassa activitat.Gràcies a aquests programes, laconstrucció d’habitatge socialaugmentà considerablement.Els
bargadars
foren el col·lectiumés beneficiat per la reformaagrària. Gràcies a l’anomenadaOperació
 Barga
, més d’un milióde bargadars foren inscrits per  primera vegada en un registre.La campanya permeté frenar l’altíndex de desnonaments i atorgar al col·lectiu
bargadar 
, per primer cop, el dret a herència. Tambés’augmentà substancialment la part de la collita a què teniendret. Fins llavors, el terratinent esquedava amb la meitat o més dela collita. Després de les reformaagrària del Front d’Esquerres, la porció destinada al terratinent esreduí a un 25%. Una altra nove-tat fou l’obertura de programesde crèdit públic a un interès del4%. El nou govern també rebaixàsubstancialment els impostos als petits propietaris i creà un sistema públic de distribució de llavors ifertilitzants. A diferència d’altresestats agraris de l’Índia com araPunjab, Haryana o Gujarat, onles reformes agràries se centra-ren en l’impuls a la renovaciótecnològica, la política agràriadel Front d’Esquerres de BengalaOccidental s’enfocà principal-ment a qüestions estructurals deredistribució de la terra i delsdrets dels parcers.
4
Un indicador dels fruits de la política agrícola del govern deFront d’Esquerres el trobem enla relativa baixa incidència desuïcidis al camp bengalí. En elsúltims tretze anys, es calcula ques’han suïcidat uns 200.000 pa-gesos indis —un tràgic fenomenen augment des de l’adopció de polítiques neoliberals per partdel govern central. Bengala Oc-cidental, juntament amb Kerala,es troba entre els estats indisamb menys suïcidis de pagesosi on, a diferència de la tendèncianacional, el fenomen manifestauna tendència a la baixa.
5
"
%
-
12.#)3:)&%
-
%!3:3&%
=-
)#+
6
>,20'%
-
&
-
.&'F:
-
12
-
"%
-
'3%+09#3
6
.%)&*
-
0#)&%"
-
%"
-
)%./
La reforma agrària de BengalaOccidental no hauria estat possi- ble sense l’ajuda de la democràciade base. Amb l’arribada al governdel Front d’Esquerres, s’iniciarenles reformes legals necessàries per posar en marxa el sistemade
 Panchayati Raj
(consellscomunals). Els
 Panchayati Raj
són òrgans de democràcia local,l’existència dels quals està regu-lada en la Constitució de 1950.A molts estats indis, als consellscomunals només se’ls atorguenfuncions simbòliques. A BengalaOccidental, en canvi, els
 Pancha- yati Raj
han participat activamenten diverses parts del programa dereforma agrària, especialment enla redistribució de terra pública
4 DE, Prabir Kumar,
The politics of land reform: the changing scene in ruralBengal
 , Calcuta, Minerva Associates, 1994, pàg. 21-24.5 SAINATH, P.,“Nearly 2 lakh farm suicides since 1997”,
The Hindu
 , 22 de ge- ner de 2010. Noam Chomsky ens dóna una breu i colpidora explicació delfenomen dels suïcidis de pagesos indis: «(...) Tu destines finançament gover- namental per donar suport a l’enginyeria informàtica i el treus del desenvolu- pament rural —suport per als pagesos, irrigació, crèdit rural. Llavors, forcesels pagesos cap als cultius d’exportació. En comptes de produir menjar per al país i per a ells mateixos, ells produeixen, posem per cas, cotó, que reque- reix alts inputs, fertilitzants i molta aigua, que no està disponible. I els preusfluctuen radicalment. De tal manera que un any pots fer molts diners i l’any  següent, res de res. En l’agroindústria, no importa tant. (...) Però si tu ets un pobre pagès i no pots vendre la collita un any, no els pots dir als teus fills:“No et preocupis, enguany no tenim res per menjar. Potser menjarem l’any que ve.” Llavors t’endeutes. Com que el govern no proveeix crèdit rural, (...)tu demanes en préstec a l’usurer al 40%. L’any següent no el pots pagar i hasde vendre la teva terra. Molt aviat els teus fills s’estan morint de fam i tu no hi pots fer res.» CHOMSKY, Noam,
What We Say Goes
 , Nova York, MetropolitanBooks, 2007, pàg. 49.
El Front d’Esquerresencetà una etapa de més de trenta anys de govern

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->