Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
68Activity
P. 1
10 Indikator PHBS

10 Indikator PHBS

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 4,435|Likes:
Published by Dika Midbrain
10 Indikator PHBS
10 Indikator PHBS

More info:

Published by: Dika Midbrain on Apr 21, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

 
80 Kcjkehzoy PDIW $Pfyklhev Dkjvp Ifywkd - Wfdhz+ jkYvbhd Zhcnnh 
Fjkzoy i{ [oykbkgdk
80 Pfyklhev Dkjvp Ifywkd jhc Wfdhz jk Yvbhd Zhcnnh
 
Hph kzv Pfyklhev Dkjvp Ifywkd jhc Wfdhz $PDIW+?
 8#
 
PDIW hjhlhd wfbvh pfyklhev efwfdhzhc {hcn jklhevehc hzhw efwhjhyhc wfdkcnnhhcnnozh eflvhynh hzhv eflvhynh jhphz bfcolocn jkykc{h wfcjkyk jk ikjhcnefwfdhzhc jhc ifypfyhc hezkm jhlhb efnkhzhc"efnkhzhc efwfdhzhc jk bhw{hyhehz,
9#
 
PDIW kzv avblhdc{h ihc{he wfehlk, ikwh yhzvwhc# Bkwhlc{h zfczhcn Nkqk1 bhehcifyhcfeh yhnhb bhehchc, bkcvb Zhilfz Zhbihd Jhyhd, bfcneocwvbwk nhyhbify{ojkvb, bfbifyk ih{k jhc ihlkzh Ehpwvl ]kzhbkc H# Zfczhcn efwfdhzhclkcnevcnhc wfpfyzk bfbivhcn whbphd phjh zfbphzc{h, bfbifywkdehc lkcnevcnhc#
7#
 
Wfzkhp yvbhd zhcnnh jkhcavyehc vczve bflhewhchehc wfbvh pfyklhev efwfdhzhc#Hph kzv PDIW jk Yvbhd Zhcnnh?
 
PDIW jk Yvbhd Zhcnnh hjhlhd vph{h vczve bfbifyjh{hehc hcnnozh yvbhd zhcnnh hnhyzhdv, bhv jhc bhbpv bflhewhchehc pfyklhev dkjvp ifywkd jhc wfdhz wfyzh ifypfyhc hezkm jhlhb nfyhehc efwfdhzhc jk bhw{hyhehz#PDIW jk Yvbhd Zhcnnh jklhevehc vczve bfcghphk Yvbhd Zhcnnh Wfdhz#Yvbhd Zhcnnh Wfdhz hjhlhd yvbhd zhcnnh {hcn bflhevehc 80 PDIW jk Yvbhd Zhcnnh{hkzv 18# Pfywhlkchc jkzolocn olfd zfchnh efwfdhzhc9# Bfbifyk ih{k HWK fewelvwkm 7# Bfckbihcn ih{k jhc ihlkzh:# Bfcnnvchehc hky ifywkd6# Bfcgvgk zhcnhc jfcnhc hky ifywkd whivc=# Bfcnnvchehc ahbihc wfdhz
 
># Bfbifyhczhw afczke jk yvbhd4# Bhehc ivhd jhc wh{vy wfzkhp dhyk;# Bflhevehc hezk}kzhw mkwke wfzkhp dhyk
 
80# Zkjhe bfyoeoe jk jhlhb yvbhd
 
Hph bhcmhhz Yvbhd Zhcnnh Wfdhz?Ihnk Yvbhd Zhcnnh1
 
Wfzkhp hcnnozh eflvhynh bfcahjk wfdhz jhc zkjhe bvjhd whekz
Hche zvbivd wfdhz jhc gfyjhw#
Hcnnozh eflvhynh nkhz ifefyah,
Pfcnflvhyhc ikh{h yvbhd zhcnnh jhphz jkzvavehc vczve bfbfcvdk nkqk eflvhynh, pfcjkjkehcjhc bojhl vwhdh vczve bfchbihd pfcjhphzhc eflvhynh#
 Ihnk Bhw{hyhehz1
 
Bhw{hyhehz bhbpv bfcnvph{hehc lkcnevcnhc wfdhz#Bhw{hyhehz bhbpv bfcgfnhd jhc bfchcnnvlhcnk bhwhlhd
 ‗ 
bhwhlhd efwfdhzhc#
Bhw{hyhehz bfbhcmhhzehc pflh{hchc efwfdhzhc {hcn hjh#
#
Bhw{hyhehz bhbpv bfcnfbihcnehc Vph{h Efwfdhzhc Ifywvbify Bhw{hyhehz $VEIB+wfpfyzk pow{hcjv, zhivcnhc kiv ifywhlkc, hykwhc ahbihc, hbivlhcw jfwh jhc lhkc"lhkc#
 Hph pfyhc ehjfy jhlhb bf~vavjehc Yvbhd Zhcnnh Wfdhz?
 8#Bflhevehc pfcjhzhhc yvbhd zhcnnh {hcn hjh jk ~klh{hdc{h jfcnhc bfcnnvchehc EhyzvPDIW hzhv Pfcghzhzhc PDIW jk Yvbhd Zhcnnh phjh ivev ehjfy#9#Bflhevehc pfcjfehzhc efphjh efphlh jfwh/lvyhd jhc zoeod bhw{hyhehz vczve bfbpfyolfdjvevcnhc jhlhb pfbikchhc PDIW jk Yvbhd Zhcnnh#7#Wowkhlkwhwk PDIW jk Yvbhd Zhcnnh ef wflvyvd yvbhd zhcnnh {hcn hjh jk jfwh/eflvyhdhcbflhlvk eflobpoe jhwh~kwbh#:#Bfbifyjh{hehc eflvhynh vczve bflhewhchehc PDIW bflhlvk pfc{vlvdhc pfyoyhcnhc,pfc{vlvdhc eflobpoe, pfc{vlvdhc bhwwh jhc pfcnnfyhehc bhw{hyhehz#
 
6#Bfcnfbihcnehc efnkhzhc"efnkhzhc {hcn bfcjvevcn zfy~vavjc{h Yvbhd Zhcnnh Wfdhz=#Bfbhczhv efbhavhc pfcghphkhc Yvbhd Zhcnnh wfdhz jk ~klh{hdc{h wfzkhp zhdvc bflhlvkpfcghzhzhc PDIW jk Yvbhd Zhcnnh#
 Hph kzv pfywhlkchc jkzolocn olfd zfchnh efwfdhzhc?
 Hjhlhd pfywhlkchc {hcn jkzolocn olfd zfchnh efwfdhzhc $ikjhc, joezfy, jhc zfchnh phyh bfjkwlhkcc{h+
Bfcnhph wfzkhp pfywhlkchc dhyvw jkzolocn olfd zfchnh efwfdhzhc?
 Zfchnh efwfdhzhc bfyvphehc oyhcn {hcn wvjhd hdlk jhlhb bfbihczv pfywhlkchc, wfdkcnnhefwflhbhzhc Kiv jhc ih{k lfikd zfyahbkc#Hphiklh zfyjhphz eflhkchc jhphz jkefzhdvk jhc wfnfyh jkzolocn hzhv jkyvave ef Pvwefwbhw hzhvyvbhd whekz Pfywhlkchc {hcn jkzolocn olfd zfchnh efwfdhzhc bfcnnvchehc pfyhlhzhc {hcn hbhc,ifywkd, jhc wzfykl wfdkcnnh bfcgfnhd zfyahjkc{h kcmfewk jhc ihdh{h efwfdhzh lhkcc{h,
Hph zhcjh
 ‗ 
zhcjh pfywhlkchc?
 Kiv bfcnhlhbk bvlhw"bvlhw {hcn zkbivlc{h wfbhekc wfykcn jhc wfbhekc evhzYhdkb zfyhwh efcghcn iklh jkyhih zfyvzhbh phjh whhz bvlhw#Eflvhy lfcjky ifyghbpvy jhyhd jhyk ahlhc lhdky#Eflvhy ghkyhc efzvihc {hcn ify~hych afyckd efevckcnhc jhyk ahlhc lhdky#Bfyhwh wfpfyzk bhv ivhcn hky ifwhy#
 Iklh hjh whlhd whzv zhcjh pfywhlkchc zfywfivz, {hcn dhyvw jklhevehc hjhlhd 1
 Wfnfyh dvivcnk zfchnh efwfdhzhc $ikjhc/joezfy+Zfzhp zfchcn jhc zkjhe ikcnvcnEfzkeh bfyhwh bvlhw ifychphw phcahcn, bfcnhbikl chphw bflhlvk dkjvcn jhcbfcnflvhyehc bflhlvk bvlvz vczve bfcnvyhcnk yhwh whekz#
Hph zhcjh ihdh{h pfywhlkchc?
 Ih{k zkjhe lhdky jhlhb 89 ahb wfahe zfyhwh bvlhw#Eflvhy jhyhd jhyk ahlhc lhdky wfifkvb bflhdkyehc#Zhlk pvwhz hzhv zhcnhc/ehek ih{k zfylkdhz phjh ahlhc lhdky,Zkjhe evhz bfcnfahcBfcnhlhbk efahcn"efahcn#Hky efzvihc eflvhy jhyk ahlhc lhdky wfiflvb zfyhwh bvlhw#Hky efzvihc efyvd jhc ifyihv#Wfzflhd ih{k lhdky, hyk"hyk zkjhe eflvhy#Nflkwhd hzhv bfcnhlhbk efwhekzhc {hcn dfihz#
 
Eflvhy jhyhd ihc{he wfzflhd ih{k lhdky#

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
Suriyono Sentot liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Emmi Wardani NurAqhilu liked this
sepedaontel liked this
Firyal Maulia liked this
gina puspitasari liked this
aduhbingung liked this
Adhitya Phemaw Rahadi liked this
nina_mh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->