Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
24Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FAUST

FAUST

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 5,271 |Likes:
Published by Amela Talić

More info:

Published by: Amela Talić on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
PREDGOVORGETEOVO KNJIŽEVNO DELOPresudan događaj u stvaralaštvu Johana VolfgangaGetea (1749-1832) bio je njegov susret sa Herderom, duho-vnim inspiratorom mlade generacije nemačkih pesnikai intelektualaca, koji mu je otvorio oči za veličinuŠekspira i Homera, gotsku arhitekturu i lepotu narod-ne poezije. Novi pogledi na umetnost i ljubav premaFrideriki Brion probudili su u Geteu pesnika, i za sa-svim kratko vreme, na početku sedamdesetih godina, na-staju lirski, dramski i prozni tekstovi koji će bitipreloman događaj ne samo u nemačkoj nego i u evropskojistoriji književnosti. Osnovni postulati mlade gene-racije - oslobođenje ličnosti od društvenih, moralnihi estetskih stega - kristalisali su se najpre u lirici.Za razliku od artizma rokokoa, koji je vladao literarnomscenom i koji je operisao ustaljenim slikama i motivi-ma, Geteovi stihovi konkretizuju neposredan doživljajindividualnim izrazom. Njegova lirika prestaje da budeneobavezna igra i zasniva se tradicija poezije koju ćeprekinuti tek početak moderne književnosti. Subjekti-van doživljaj u ovom tipu lirike nije više podsticaj,nego čini, i to je ono što je radikalno novo, njenusadržinu. Uz liriku subjektivnosti nastaju i velikehimne u kojima se oseća uticaj Pindara. Ne vodeći mnogoračuna o pravilima tradicionalne poetike i koncen-trišući se na tačan izraz i unutrašnju formu, Gete
 
piše stihove koji će otvoriti put Novalisovim himna-ma, Helderlinovoj poznoj lirici i Rilkeovim elegija-ma. Život u celini, priroda, ljubav, genijalnost, vremei smrt - teme su ovih mladalačkih himni koje rezimira- ju pesnikov pogled na svet. Već prva među njima, Putni-kova pesmauoluji (1772), donela je karakteristične kom-ponente novog stila. Dosledno poštovanjemetričkihstopa stavljeno je van snage i uvedene su neravnomernestrofe ČIJU formu, kako u pogledu dužine stiha tako i upogledu broja stihova, pesnik prilagođava sadržini.Estetski doživljaj temelji se na realizaciji pesnikovihasocijacija, ostvarenih ne kao dotad racionalno-grama-tičkom strukturom rečenice već sugestivnim slikama,simbolima, smelim složenicama i inverzijama. U ne-kim slučajevima i razumevanje je otežano. Posebno mestomeđu himnama zauzimaju Pesma o Muhamedu (1772/73),Prometej (1774) i Ganimed (1774). Figuri Prometeja,poznatoj iz grčke mitologije, Gete je poverio novu ulogu:nije on više titan koji je bogovima ukrao oganj i poda-rio ga ljudima da bi zbog toga bio surovo kažnjen, većstvaralac i buntovnik, sin Zevsov, koji je samosvesno iprkosno ustao protiv svemoćnog oca. Između njega i car-stva bogova, između Prometejeve zemlje i Zevsovog nebamir je nemoguć:Evo me gde sedim, stvaram ljudepo svojoj slici,rod meni ravan,da trpi, da plače,
 
da uživa i da se raduje,i da se ne osvrće na tebekao ni ja!Iako je Geteova himna nesumnjiv vrhunac u tumačenjuPrometeja kao simbola autonomnog stvaraoca u XVIII ve-ku, ona se bez teškoća može čitati i kao protest protivsamovolje jednog boga, kao izazov svakom teizmu, uključu- jući i hrišćanstvo. Prometejevo „do svetosti zažarenosrce" priznaje samo „vreme i sudbinu", drugim rečima -objektivne zakonitosti života, od kojih nije izuzeto ninajviše božanstvo. Konfrontirajući Zevsa i Prometeja,Geteova pesma se predstavila kao svojevrstan i neuvijenodgovor svakom ovozemaljskom despotizmu. Još u dubokojstarosti zazirao je pesnik od političkog aspekta svojihmladalačkih stihova: „Ne dozvolite", pisao je 1820, „dase manuskript suviše razglasi, kako se ne bi pojavio u( Vštampi. On bi našoj revolucionarnoj omladini došaokao poručen i visoke komisije u Berlinu i Majncu moglebi ozbiljno da se namršte na moje mladalačke bube". Ueksplozivnim stihovima, objavljenim tek 1785, i to bezpesnikovog znanja, ne treba gledati pesnikov kredo izmladosti. Gete, koji je život shvatao kao neprekidnopulsiranje, kao proces stalne kontrakcije i ekspanzije,obeležio je Prometejem jednu od dve osnovne komponen-te života koji se kao celina nagoveštava uključivanjemhimne o Ganimedu, a nju je Gete, sigurno ne slučajno, sta-

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Katarina Oljača liked this
Sonja Djordjevic liked this
DejlKuper liked this
Lee Fiora liked this
Andjela Grbic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->