Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
220Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Правописни и пунктуационни правила

Правописни и пунктуационни правила

Ratings:

4.76

(29)
|Views: 103,467|Likes:
Published by slavi

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: slavi on Aug 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
Правописни
 
и
 
пунктуационни
 
правила
.
Правописни
 
и
 
пунктуационни
 
правила
.
СЪДЪРЖАНИЕ
:
ПУНКТУАЦИОННИ
 
НОРМИ
 
ПРИ
 
СЛОЖНИТЕ
 
ИЗРЕЧЕНИЯ
 
СЛОЖНО
 
СЪЧИНЕНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 
СЛОЖНО
 
СЪСТАВНО
 
С
 
ПОДЧИНЕНО
 
ОПРЕДЕЛИТЕЛНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 
СЛОЖНО
 
СЪСТАВНО
 
С
 
ПОДЧИНЕНО
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 
СЛОЖНО
 
СЪСТАВНО
 
С
 
ПОДЧИНЕНО
 
ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 
СЛОЖНО
 
СЪСТАВНО
 
С
 
ПОДЧИНЕНО
 
ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 
СЛОЖНО
 
СМЕСЕНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 
ПУНКТУАЦИОННИ
 
НОРМИ
 
ПРИ
 
ПРОСТИТЕ
 
ИЗРЕЧЕНИЯ
 
ОБОСОБЕНИ
 
ЧАСТИ
 
ЕДНОРОДНИ
 
ЧАСТИ
 
ВМЕТНАТИ
 
ДУМИ
 
И
 
ИЗРАЗИ
 
ПУНКТУАЦИОННИ
 
НОРМИ
 
ПРИ
 
ЦИТИРАНЕ
 
ПРАВОПИСНИ
 
НОРМИ
 
ПРАВОПИСНИ
 
НОРМИ
 
СЛЯТО
,
ПОЛУСЛЯТО
 
И
 
РАЗДЕЛНО
 
ПИСАНЕ
 
СЛЯТО
 
ПИСАНЕ
 
ПОЛУСЛЯТО
 
ПИСАНЕ
 
РАЗДЕЛНО
 
ПИСАНЕ
 
УПОТРЕБА
 
НА
 
ГЛАВНИ
 
БУКВИ
 
СТИЛИСТИЧНА
 
УПОТРЕБА
 
НА
 
ГЛАВНИ
 
БУКВИ
 
ПРОМЕНЛИВО
"
Я
"
ПРАВОПИС
 
НА
 
ШИРОКИ
 
И
 
ТЕСНИ
 
ГЛАСНИ
 
ПРАВОПИС
 
НА
 
ДУМИ
 
С
 
НАЧАЛНА
 
БУКВА
О
ИЛИ
У
ПРАВОПИС
 
НА
 
ДУМИ
,
В
 
КОИТО
"
О
"
и
"
У
"
НЕ
 
СА
 
В
 
НАчАЛНА
 
ПОЗИЦИЯ
 
ПРАВОПИС
 
НА
 
ДУМИ
 
С
 
ГЛАСНИТЕ
е
и
и
ПРАВОПИС
 
НА
 
ДУМИ
 
С
 
ГЛАСНИТЕ
а
и
ъ
НЕПОСТОЯННО
Ъ
ПОДВИЖНО
Ъ
ПРАВОПИС
 
НА
 
БУКВЕНИТЕ
 
СЪЧЕТАНИЯ
-
иа
-, -
ия
-
в
 
думи
 
от
 
чужд
 
произход
 
ПРАВОПИС
 
НА
 
БУЛВЕНОТО
 
СЪЧЕТАНИЕ
-
ея
-
ПРАВОПИС
 
НА
 
ДУМИ
,
СЪДЪРЖАЩИ
и
или
й
БРОЙНА
 
ФОРМА
 
ЗА
 
МНОЖЕСТВЕНОТО
 
ЧИСЛО
 
НА
 
СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ
 
ИМЕНА
 
ОТ
 
МЪЖКИ
 
РОД
 
ПРАВОПИС
 
НА
 
ПРЕДСТАВКИ
 
ПРИЛАГАТЕЛНИ
 
ИМЕНА
 
С
 
ДВОЙНО
Н
И
 
С
 
ЕДИНИЧНО
Н
ПРАВОПИС
 
НА
 
ДУМИ
 
СЪС
 
СЪЧЕТАНИЕ
 
ОТ
 
ДВЕ
 
И
 
ПОВЕЧЕ
 
СЪГЛАСНИ
 
ПРАВОПИС
 
НА
 
ГЛАГОЛНИ
 
ОКОНЧАНИЯ
 
ПРЕНАСЯНЕ
 
НА
 
ЧАСТИ
 
ОТ
 
ДУМА
 
НА
 
НОВ
 
РЕД
 
ЧЛЕНИВАНЕ
 
НА
 
СЪЩЕСТВИТЕЛНИ
 
И
 
ПРИЛАГАТЕЛНИ
 
ИМЕНА
 
И
 
МЕСТОИМЕНИЯ
 
ПУНКТУАЦИОННИ
 
НОРМИ
 
ПРИ
 
СЛОЖНИТЕ
 
ИЗРЕЧЕНИЯ
 
СЛОЖНО
 
СЪЧИНЕНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 1.
Простите
 
изречения
 
в
 
състава
 
на
 
сложно
 
съчинено
 
са
 
свързани
 
със
 
следните
 
съчинителни
 
съюзи
:
и
,
та
,
па
,
че
,
а
,
но
,
обаче
,
ала
,
ама
,
пък
,
или
,
или
-
или
,
и
-
и
,
ту
-
ту
,
нито
-
нито
,
дали
-
или
,
ли
-
или
,
не
 
само
-
но
 
и
 
и
 
др
.2.
Не
 
се
 
пише
 
запетая
 
пред
 
еднократно
 
употребените
 
съюзи
 
и
,
или
,
служещи
 
за
 
връзка
 
между
 
простите
 
изречения
:
Майката
 
стисна
 
очи
 
и
 
заплака
. (
Є
.
Йовков
)
Огнянов
 
се
 
блъскаше
 
на
 
всеки
 
миг
 
с
 
тия
 
изплашени
 
купове
 
или
 
се
 
спъваше
 
в
 
нападали
 
и
 
примрели
 
жени
. (
Ив
.
Вазов
)3.
Запетая
 
се
 
поставя
 
пред
 
съюзите
 
та
,
па
,
че
(
съчинителен
 
съюз
,
използван
 
 
 
вместо
 
съединителния
 
съюз
и
”),
а
,
но
,
ала
,
ама
,
пък
 
и
 
др
.:
Отиде
 
право
 
при
 
него
,/
че
 
се
 
на
 
юнак
 
похвали
. (
Народна
 
песен
)
Стрелна
 
юнак
 
стрела
 
белоперка
,/
та
 
прострели
 
гиздава
 
девойка
. (
Народна
 
песен
)
Нощният
 
вятър
 
брулеше
 
лицето
 
му
,
но
 
той
 
не
 
чувстваше
. (
Ив
.
Вазов
)
Дъската
 
изпращя
 
остро
 
и
 
пронизително
,
а
 
в
 
същия
 
миг
 
вратата
 
на
 
колибата
 
се
 
отвори
. (
Ив
.
Вазов
)
Стихна
 
боят
,
мили
 
мой
,/
ала
 
ти
 
не
 
се
 
завръщаш
. (
Н
.
Вапцаров
)
Какво
 
не
 
ми
 
се
 
е
 
случвало
 
в
 
живота
,
ама
 
съм
 
търпял
... (
Елин
 
Пелин
)4.
Пред
 
съюза
 
обаче
 
се
 
пише
 
запетая
,
когато
 
свързва
 
простите
 
изречения
 
в
 
състава
 
на
 
сложно
 
съчинено
:
Потърсих
 
своите
 
приятели
,
обаче
 
не
 
намерих
 
никого
.
Забележка
:
Пред
 
съюза
 
обаче
 
не
 
се
 
пише
 
запетая
,
когато
 
е
 
употребен
 
след
 
друг
 
съюз
 
или
 
като
 
вметната
 
дума
 
в
 
простото
 
изречение
:
Това
 
не
 
стана
,
но
 
стана
 
обаче
 
друго
 
нещо
. (
Ив
.
Вазов
)5.
Запетая
 
се
 
пише
 
пред
 
втория
 
и
 
пред
 
всеки
 
следващ
 
от
 
съчинителните
 
повторителни
 
съюзи
:
и
-
и
,
или
-
или
,
нито
-
нито
,
ту
-
ту
,
хем
-
хем
,
я
-
я
 
и
 
др
.:
И
 
все
 
по
-
зловещо
 
небето
 
тъмнее
,
и
 
все
 
пт
 
се
 
мръщи
 
студената
 
нощ
,
и
 
все
 
по
-
горещо
 
дружината
 
пее
,
и
 
буря
 
приглася
 
с
 
нечувана
 
мощ
...(
П
.
Яворов
)
Нито
 
съм
 
чувал
,
нито
 
съм
 
виждал
. (
Й
.
Йовков
)
Воденицата
 
ту
 
спираше
,
ту
 
тръгваше
 
и
 
пред
 
нея
 
дъгата
 
или
 
се
 
изгубваше
,
или
 
се
 
явяваше
 
отново
. (
Й
.
Йовков
)
Забележка
:
Не
 
се
 
пише
 
запетая
 
при
 
повторна
 
употреба
 
на
и
”,
когато
 
двата
 
съюза
 
свързват
 
различни
 
в
 
синтактично
 
отношение
 
единици
:
В
 
това
 
време
 
изгърмя
 
пушка
 
от
 
кошарата
 
и
 
планинските
 
екове
 
повториха
 
и
 
продължиха
 
гърмежа
. (
Ив
.
Вазов
)
Първият
 
съюз
и
свързва
 
първото
 
просто
 
изречение
 
със
 
синтактичната
 
цялост
,
образувана
 
от
 
второто
 
и
 
третото
 
просто
 
изречение
.
Вторият
 
съюз
и
е
 
връзка
 
между
 
сказуемите
повториха
и
продължиха
”,
съгласувани
 
по
 
число
 
с
 
подлога
екове
”.
Нощта
 
беше
 
влажна
 
и
 
мрачна
 
и
 
браилските
 
улици
 
пустееха
. (
Ив
.
Вазов
)
Първият
 
съюз
и
свързва
 
еднородните
 
части
влажна
и
мрачна
”,
а
 
вторият
 
съюз
и
е
 
връзка
 
между
 
двете
 
прости
 
изречения
 
в
 
състава
 
на
 
сложното
 
съчинено
.
От
 
нейните
 
черни
 
очи
 
се
 
сипват
 
сълзи
 
като
 
градушка
 
и
 
мълком
 
и
 
неспирно
 
текат
. (
Елин
 
Пелин
)
Първият
 
съюз
и
свързва
 
двете
 
прости
 
изречения
 
в
 
състава
 
на
 
сложното
 
съчинено
,
а
 
вторият
 
съюз
 
е
 
връзката
 
между
 
еднородните
 
части
мълком
и
 
неспирно
”.6.
Запетая
 
се
 
пише
 
пред
 
втория
 
съюз
 
на
 
съотносителните
 
съчинителни
 
съюзи
 
с
 
различни
 
съставни
 
части
:
дали
-
или
,
ли
-
или
,
не
 
само
-
но
 
и
,
не
 
само
-
а
 
и
,
не
 
само
-
ами
,
не
 
че
-
а
 
и
 
др
.
дали
 
ще
 
е
 
дъждец
 
дребен
,
или
 
ще
 
е
 
буря
 
страшна
?(
Хр
.
Ботев
)
Байряк
 
ли
 
се
 
не
 
развява
,
или
 
нямаш
 
сърце
 
младо
?(
Хр
.
Ботев
)
Бре
,
човече
,
ти
 
луд
 
ли
 
си
,
или
 
ще
 
полудееш
? (
Елин
 
Пелин
)
Не
 
само
 
ще
 
отидеш
,
но
 
и
 
хоро
 
ще
 
играеш
. (
К
.
Петканов
)7.
Безсъюзно
 
свързаните
 
прости
 
изречения
 
в
 
състава
 
на
 
сложно
 
съчинено
 
се
 
отделят
 
със
 
запетая
 
или
 
тире
:
Ръцете
 
му
 
вече
 
не
 
треперят
,
езикът
 
се
 
развързва
. (
Елин
 
Пелин
)
Посях
 
любов
-
пожънах
 
срам
,
вражди
. (
Стоян
 
Михайловски
)8.
В
 
елиптични
 
прости
 
изречения
 
в
 
състава
 
на
 
сложно
 
съчинено
 
се
 
поставя
 
тире
 
на
 
мястото
 
на
 
изпуснатата
 
и
 
подразбираща
 
се
 
част
 
на
 
изречението
 
 
(
най
-
често
 
сказуемо
):
Белчо
 
пристъпи
 
еднаж
,
тя
-
два
 
пъти
. (
Елин
 
Пелин
)
Всяко
 
дърво
 
меч
 
е
,
всякой
 
камък
-
бомба
,
всяко
 
нещо
-
удар
,
всяка
 
душа
-
плам
.(
Ив
.
Вазов
)
СЛОЖНО
 
СЪСТАВНО
 
С
 
ПОДЧИНЕНО
 
ОПРЕДЕЛИТЕЛНО
 
ИЗРЕЧЕНИЕ
 1.
Подчиненото
 
определително
 
изречение
 
се
 
въвежда
 
с
 
относителните
 
местоимения
 
който
,
чийто
,
какъвто
,
относителните
 
местоименни
 
наречия
 
където
,
когато
,
подчинителните
 
съюзи
 
че
,
да
,
въпросителните
 
местоимения
 
кой
,
чий
,
какъв
,
въпросителните
 
местоименни
 
наречия
 
кога
,
къде
,
как
,
защо
,
частицата
 
дали
 
и
 
др
.2.
Когато
 
подчиненото
 
определително
 
изречение
 
е
 
след
 
главното
 
изречение
,
запетая
 
се
 
поставя
 
пред
 
подчинителния
 
съюз
 
или
 
съюзна
 
дума
:
Късните
 
студове
 
тая
 
зима
 
се
 
усилваха
 
повече
 
и
 
повече
 
от
 
северните
 
ветрове
,
които
 
духаха
 
непрестанно
 
от
 
две
 
недели
 
насам
. (
Ив
.
Вазов
)
Всички
 
се
 
обърнаха
 
в
 
момента
,
когато
 
Бай
 
Ганьо
 
спря
 
един
 
келнер
,
носещ
 
поднос
 
с
 
кафета
... (
Ал
.
Константинов
)
Имах
 
чувството
,
че
 
човекът
 
зад
 
гърба
 
ми
 
се
 
усмихва
. (
П
.
Вежинов
)
Малкото
 
є
 
личице
 
бе
 
мило
 
и
 
хубаво
 
под
 
бялата
 
забрадка
,
чиито
 
краища
 
бяха
 
пуснати
 
свободно
. (
Елин
 
Пелин
)
Враждата
 
между
 
двете
 
страни
 
достигаше
 
размери
,
каквито
 
никога
 
не
 
беше
 
имала
. (
Й
.
Йовков
)3.
Запетая
 
се
 
пише
 
пред
 
подчинено
 
определително
 
изречение
,
въведено
 
чрез
 
въпросителни
 
местоимения
,
наречия
 
и
 
частици
:
кой
,
чий
,
какъв
,
къде
,
кога
,
как
,
защо
,
дали
 
и
 
др
.:
Даваха
 
му
 
съвети
,
какво
 
да
 
направи
.
И
 
аз
 
неведнъж
 
съм
 
си
 
задавал
 
въпроса
,
защо
 
всъщност
 
това
 
не
 
става
... (
П
.
Вежинов
)4.
Ако
 
пред
 
относителното
 
местоимение
 
който
 
има
 
предлог
,
запетая
 
се
 
пише
 
пред
 
предлога
:
Тая
 
кръчма
 
беше
 
една
 
дълбока
 
изба
,
в
 
която
 
се
 
слизаше
 
по
 
една
 
стръмна
 
и
 
извита
 
стълба
. (
Ив
.
Вазов
)
Забележка
:
Не
 
се
 
пише
 
запетая
 
пред
 
подчинителната
 
съюзна
 
дума
 
който
(
която
,
което
,
които
),
ако
 
подчиненото
 
определително
 
изречение
 
не
 
започва
 
с
 
нея
,
а
 
с
 
друга
 
дума
 
от
 
състава
 
си
.
В
 
този
 
случай
 
се
 
поставя
 
запетая
 
пред
 
началната
 
дума
 
в
 
подчиненото
 
изречение
:
Прокурорът
 
му
 
зададе
 
няколко
 
въпроса
,
смисълът
 
на
 
които
 
беше
 
ясен
... (
П
.
Вежинов
)5.
Не
 
се
 
пише
 
запетая
 
пред
 
еднократно
 
употребен
 
съюз
 
да
,
служещ
 
за
 
връзка
 
между
 
подчиненото
 
определително
 
изречение
 
и
 
главното
:
А
 
естествено
 
аз
 
нямам
 
правото
 
да
 
бъда
 
и
 
виновен
. (
П
.
Вежинов
)
Забележка
:
Когато
 
подчиненото
 
определително
 
изречение
,
въведено
 
чрез
 
съюза
 
да
,
е
 
след
 
съчетание
 
от
 
показателно
 
местоимение
 
и
 
съществително
 
име
,
се
 
поставя
 
запетая
 
пред
 
да
:
Тази
 
мисъл
,
да
 
помага
 
на
 
бедните
,
го
 
вълнуваше
 
отдавна
.6.
Когато
 
подчиненото
 
определително
 
изречение
 
е
 
между
 
частите
 
на
 
главното
,
се
 
огражда
 
със
 
запетаи
 
и
 
от
 
двете
 
страни
:
На
 
същото
 
небе
,
върху
 
което
 
на
 
своя
 
слънчев
 
трон
 
седеше
 
леля
 
Дъмша
,
живееше
 
още
 
едно
 
създание
... (
Елин
 
Пелин
)
Студената
 
декемврийска
 
мъгла
,
която
 
обикновено
 
пада
 
покрай
 
бреговете
 
на
 
Дунава
,
се
 
беше
 
напластила
 
в
 
една
 
от
 
главните
 
улици
 
на
 
града
... (
Ив
.
Вазов
)
Мястото
,
дето
 
друг
 
път
 
се
 
синееха
 
гордите
 
вълни
 
на
 
Дунава
,
сега
 
беше
 
една
 
бяла
 
поляна
... (
Ив
.
Вазов
)7.
Запетая
 
се
 
пише
 
в
 
края
 
на
 
подчиненото
 
определително
 
изречение
,
когато
 
то
 
е
 
пред
 
главното
:
Който
 
се
 
учи
,
той
 
ще
 
сполучи
. (
Пословица
)

Activity (220)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Antoaneta Danova liked this
salina19 liked this
Milka Hristova liked this
minaminas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->