Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skimcoat Double Star - Spec - Vnese

Skimcoat Double Star - Spec - Vnese

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Thiên Trúc

More info:

Published by: Thiên Trúc on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2011

pdf

text

original

 
 
NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD
No. 14, 3A Road, Bien Hoa Industrial Zone II, Dong Nai Province, Vietnam 
Tel: (84).61.3836579 – 3836586 (8 lines), Fax: (84).61.3836346 - 3836349
Page 1
Ref.
 
No. : PDS-0110-VNLaàn ban haønh. : 1Ngaøy söûa ñoåi : 01.07.10
TÀI LI
U K
THU
T
SKIMCOAT DOUBLE STAR
Moâ t
 
Vaù ñaày caùc veát nöùt nhoû cuõng nhö laøm laùng mòn hôn cho caùc beà maët phaàn neà luoân laønhu caàu thaåm myõ caàn thieát, Nippon SKIMCOAT DOUBLE STAR (Hai Ngoâi Sao) ñaõñöôïc nghieân cöùu ñeå thoaû maõn nhu caàu naøy cho caùc beà maët töôøng ngoaïi thaát.
Coâng d
ng
Nippon SKIMCOAT DOUBLE STAR ñöôïc söû duïng nhö laø chaát treùt cho caùc beà maëtngoïai thaát nhö:- Töôøng traùt vöõa - Beâ toâng
 
- T
ườ
ng g
ch
Hoaøn thi
n
M
 Maøu: Traéng
Đặ
c
đ
i
m
- Cöùng vaø raát beàn- Ñoä baùm dính raát toát treân caùc beà maët noùi treân- Raát kinh teá khi söû duïng- Khoâng bò nöùt ôû ñieàu kieän thi coâng bình thöôøng- Khaû naêng choáng thaám nöôùc cao
Döõ lieäu aùp duïngChu
n b
b
m
t
Ñaûm baûo beà maët phaûi saïch vaø oån ñònhTrong tröôøng hôïp töôøng quaù khoâ vaø caùc beà maët huùt nöôùc, neân laøm aåm baèng nöôùcsaïch tröôùc khi treùt SKIMCOAT DOUBLE STAR.
Phöông phaùp thicoâng
Duøng dao treùt ñeå treùt leân beà maët moät lôùp SKIMCOAT DOUBLE STAR, ñoä daøy khoaûng1mm tuøy thuoäc vaøo loaïi beà maët.Ñeå lôùp thöù nhaát khoâ maët trong khoaûng 20 - 30 phuùt thì treùt lôùp thöù hai vôùi ñoä daøytöông töï.Beà maët seõ raát phaúng mòn sau khi hoaøn thieän lôùp thöù hai baèng caùch chaø laùng.
Möùc tieâu hao
Theo lyù thuyeát: 30 - 40 m
2
 / Bao 40Kg (Tuøy thuoäc vaøo ñoä daøy thöïc hieän)
Caùch pha troän
Troän 01 bao SKIMCOAT DOUBLE STAR vôùi khoaûng 14 ñeán 16 lít nöôùc saïch (Neântroän baèng maùy troän neáu coù theå hoaëc duøng duïng cuï khuaáy troän thích hôïp).Neân ñoå boät vaøo nöôùc, khoâng neân ñoå nöôùc vaøo boät ñeå traùnh voùn cuïc.Ñeå hoãn hôïp vöøa troän khoaûng 10 phuùt, sau ñoù troän moät laàn nöõa - Baïn seõ moät hoãn hôïpñoàng nhaát raát deã treùt. Hoãn hôïp ñaõ troän neân söû duïng trong voøng 2 giôø.
V
sinh
Röûa caùc duïng cuï baèng nöôùc saïch ngay sau khi duøng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->