Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23107, 22.4.2011]

Oslobođenje [broj 23107, 22.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 431 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
Foto: Amer KAJMOVI]
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 22. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.107Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
BUDU]NOST
NEUPITNA
3. strana
 Sjednica Vlade Federacije BiH
DANAS PRILOG
Penzi jeve}e
pet pos to?
 Sud iTu`ila{ tvoBiH
Za vido vi}i
Izgorioautomobilminis traOmera{e vi}a
8. strana2. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 22. april 2011. godine
U @I@I
2
^es titkepo vodomUskrsa i Vaskrsa
@elje za obno vumira i rados ti
Patri jarhusrpskomIrine ju i nadbisku- puvrhbosanskomkardinaluVinkuPu- lji}u, te pra voslav cima i katolicima u BiH, sti`ubrojne~estitkepo vodomVas- krsa i Uskrsa.^estitke je uputiopredsjeda va ju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{aRadmano-  vi}. ‘’Dubokasimbolikako jusadr`i ov ogodi{njedatumskopoklapanjepro- sla vekatoli~kogUskrsa i pra vosla vnog  Vaskrsa, nekabudepodsticajsvimlju- dima i narodimako ji`ive u BiH za ve}e me|u vjersko, me|unacionalno i ljud- skopo vjerenje i razumi je vanje i za je- dni~kapregnu}a u budu}nosti“, na-  vodiRadmano vi}. I banjalu~kibiskupFranjoKomarica ~estitao je svimhri{}animanaj ve}ipra- znikVaskrsko ji, kakoka`e, za vjernike zna~iobno vu`ivota, mira i radosti. ^estitke su uputili i predsjeda va ju}iVi-  je}aministara BiH Nikola[piri} ipred- sjednikFBiH@ikoBudimir i premi jer FBiHNerminNik{i}. Visokipredsta vnik i speci jalnipred- sta vnik EU ValentinInzkouputio je naj- bolje`eljekardinaluPulji}u, mitropo- litudabrobosanskomNikola ju, i svim kr{}anima u BiH. “Uskrsnaporuka je porukaljuba vi, po vjerenja, optimizma i pri jesvegauskrsnu}a,a to su stvariko-  je svi ljudidobrevolje u BiH, vjernici i ateisti, mogusla viti i promo virati“, re- kao jeInzko.^estitke su uputili i predsjednikJe-  vrejskeza jednice u BiH JakobFinci, predsjednikJe vrejskeop{tine u Sara je vu BorisKo`emjakin, predsjednikRS-a Mi- loradDodik, potpredsjednikEnesSuljka- no vi}, predsjednikHrvatskogkulturnog dru{tvaNapredakFranjoTopi} i mnogi drugi.
VIJESTI
Ministar za bora~kapitanja u Federaci ji BiHZukanHelez ne vi- di, kako je na prvipogledizgleda- lo, kao stra{nuodlukuUsta vnogsu- daFBiH(USFBiH) da van snagesta-  viUredbu o stjecanjupra va na sta- rosnupenzi ju pod po voljni jimuvje- timabi{ihpripadnikaVojskeFe- deraci je i slu`benikaederalnog Ministarstvaodbrane.
Informaci ja,pa raspra va
- Razumi jem da su i ostaleure- dbe po ko jima se odlazilo u po vo- ljnustarosnupenzi juneusta vne, ali je odlukaSudapri vremenogka- raktera i da jenam vremena(tri mjeseca, op.a) da uredbepre- to~imo u zakon. OdlukaUsta vnog sudaFBiH se manjimdi jelomti~e ministarstva za bora~kapitanja, a  vi{eonog za rad i soci jalnapitanja. Mada}u, kadsu bi{iborci u pita- nju, inter venisati, u skladu sa za- konom, kako bi im se iza{lousu- sret, tvrdiministarHelez. Podsjetimo, odlukaUSFBiHse ti~e4.871 osobeko ja je po poni{te- nojuredbisteklapra vo na po voljnu starosnumiro vinu. Mahom se ra- di o komandantimabataljuna, bri- gada, dobitnicimanaj ve}ihvojnih priznanja, brigadirima i generalima. Na osno vu tri uredbe iz (neusta vne, op.a.) u po voljnumiro vinuoti{lo je oko 6.200 ljudi, mada ih, premain- ormaci jamaUdru`enjapenzione- ravojnihosiguranika, ima i vi{e. - Ne znamta~nokada bi Vladamoglaza vr{itiposaopro vedbeure- dbi u zakon, ali }emo na sli jede}oj sjedniciVladevjero vatnoimatiin- ormaci ju o svemutome i rasprav - ljat}emo o njoj, vidjeti do kada mo`emori je{iti taj problem, pre- tpostav ljaministar. Svo je vremeno, predovogodi{- njeizbore, biv {aVladaFBiH je or- miralaradnugrupuko ja je imala zadatak da sa~ininacrtzakonako-  jim se uredbepreta~u u zakon, no, njen je rad zamrznut.- Nalog MMF-a je bio da se do-no{enjemzakona ne po ve}abroj osobako je su u miro vinuoti{le pod po voljnimuvjetima. Komisi-  ja je napra vilanacrt, dobilasugla- snost i Za voda za PIO/MIO, ali suse po ja vilizahtje vi da i ~lano vi ratnogPredsjedni{tvaRBiHdobi-  jupo voljnemiro vine. To bi zna~ilo da bi po voljnupenzi jutrebalo da dobi je i recimoBiljanaPlav {i} i, me|uostalim, zbogtoga je za- mrznut rad komisi je. Koordinaci-  jabora~kihudru`enjaposlala je  VladiFBiHzahtjev da se akti vira rad komisi je, obrazla`eEsadTopa- lo vi}, ~lankomisi je. Saop}enjem se oglasio i Upra vni odborUdru`enjapenzioneravoj- nihosiguranika u FBiH. Pi{u, ve} dvi jegodinetra`i od VladeFBiH da se donesezakonko jim}e se obje- diniti sve spomenuteuredbe. Pod- sje}ajukako je u periodu od kada  je donesenZakon o slu`bi u vojsci FBiH(2004.g), ederalniZa vod PIO/MIO bio du`andoni jetino va rje{enja za sva licako ja su oti{la po uredbama u penzi juzasno vana na tom zakonu, ali je redo vno“igno- risaozahtje ve ove kategori jepen- zionera, za{to su podne{ene i od- go vara ju}etu`benadle`nomsudu“.
Ishi treneizja ve
- Izja vagospodinaZi jadaKrni}a, direktoraFZPIO/MIO, kako}e voj- nipenzioneriostati bez penzi ja ~im se odlukasudaobja vi u slu`be- nimno vinama, ishitrenaje i pra vno neutemeljena jer posto jimehani- zam za rje{a vanjeovogaproblema... Poru~ujemogospodinuKrnji}u da  je njego vadu`nostbila i rani je da uradiposao po zakonu i da je on ser-  vispenzionera,a ne njegovzakono- da vac, te da se zapitaza{to je do sa- daFZPIO/MIO izgubiomnogepar- nice na suduzbognezakonitogra- danjego veadministraci je.
A. BE^IROVI]
Minis tarHelez o odluciUs ta vnog sudaFederacije BiH
Ni jestra{no
kako je izgledalo
OdlukaSudapri vremenog je karaktera i da je nam vremena da uredbepreto~imo u zakon
ZukanHe ez: In ervenisa i u skladu sa zakonom
PLAV [I]Po ja vili su se zah tje vi da i ~lano vi ra tnog Predsjedni{ tva RBiH dobi ju po voljne miro vine. To bi zna~ilo da bi po voljnu penzi ju  trebalo da dobi je i, recimo, Biljana Plav{i}
Ukoliko do idu}eg~et vrtka ne pristignupri jedlozi za imeno vanje~lano vaUpra-  vnogodboraZa voda PIO, ederalnaVlada}edoni jeti odluku o po ve}anjupenzi ja. UOZa voda, ko ji je nadle`an za dono{enjeodluke o visini koeici jenta za isplatupenzi-  ja u FBiH, jo{ne mo`ebitiimeno van, jer svi kantoni nisunominirali~lano ve. Pot-  vrdio je to ju~er, nakonsje-dniceVlade, ministarrada i soci jalnepolitikeVjekosalv  ^amber, ali ni jena veokoli- ko~lano va i iz ko jihkantona nedosta je. UO bro ji11 ~lano-  va, a za odlu~ivanje je potre- bnonjihosam.
Naknadeprepolovljene
^amber je kazaoda je na ju~era{njemsastanku sa ru- ko vodstvomZa voda PIO in- ormiran da je prilivsredsta-  va od doprinosa u prva tri mjeseca ovegodine{est postove}inego u istompe- riodulani.- Zna~i da je eventualno mogu}epo ve}anjemiro vina do pet posto, i to isklju~ivostarosnih, kazao je ^amber.  Vladaje ju~erizmi jenila uredbu o naknadamako je nema jukarakterpla}e, a odnosi se na ministre, sa vje- tnike, ruko vode}edr`a vne slu`benike i namje{tenike. Naknade za odvo jeni`ivot, stano vanje, re`ijske i tro- {ko vevikendposjetaporo- dici su, premari je~imapre- mi jeraNerminaNik{i}a, prepolov ljene. Objasnio je da je dosadpo prva tri osno- vazvani~nikmogaoinkasi- rati 1.200 KM, uz pla}u, to-pliobrok i ostaleprina- dle`nosti, kazav {ikako ga je to “rapiralo“. Za odvo jeni `ivot~lano vimaVlade pla}at}e se 200 KM, a oni-mako jistanu juvi{e od 70 kilometara od njenogsje- di{ta i nisu u slu`benom stanu 600 KM (sa vjetnici 300 KM), te pola od togakorisnicimaslu`benog smje{ta ja(sa vjetnici 150 KM). Parlamentarci}e nas- ta vitiprimatineumanjene naknade, propisaneZako- nom o pla}ama i naknada- ma u FBiH~ijeizmjene sutako|erna jav ljene. Vlada  je pozvalaParlamentFBiH da sli jedinjenprimjer isma- njiposlani~kepri vilegi je.
 Slobodnistano vi
Ut vr|eno je da Vlada ima908 slu`benihautomobila. Nik{i} je na ja viouvo|enje reda u voznipark, proda ju i poklanjanjedi jelaautomobi- laudru`enjimagra|anako- ja su to tra`ila. No viederal- niministrinisuu{li u slu`benestano veko je su koristilinjiho viprethodnici,  jer oni jo{ nisupredati Slu`bi za za jedni~keposlo-  ve. Komisi ja za statusnapi- tanja}e hitnopodi jeliti13 slobodnihstano va ipripre- mitiizmjeneUredbe o do- djelislu`benihstano va.
 S.[e.
Penzi jeve}e
pet pos to?
SjednicaVladeFBiH
Odluku o po ve}anjudoni jet}e Vlada narednesedmice
Prepolovljene naknadezvani~nicimaVlade
 
Disciplinski postupak
 Vlada je od ministraf- nansi jaAnteKra jineza- tra`ilapokretanjedisci- plinskogpostupkaprotiv  njego vogpomo}nika i ~lanaRadnegrupe za u{tedeEmiraSilajd`i}a. Premi jerNerminNik{i} izvinio se u ime Vladesv imako ji su se osjetili prozvanim, po vri je|e- nim ili ugro`enimzbogSilajd`i}evogmedijskog istupa i izno{enjainor- maci ja s ko jimani jeupo- znataVlada.- Pogri je{io je jedan od slu`benikako ji je, umjes- topremaVladi, po~eosla- tiporukepremaja vnosti, kazao je Nik{i}.
Pove}ane}e bi isamosta osnepenzi e
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 22. april 2011. godine
3
 Sa vjet za razvoj SDP-a BiHBudimir- Köck  ZlatkoLagumd`ija
Promi jeni ti imid` Parlamen ta BiH
^lanGla vnogobora SDP-a BiH Mir- koPe jano vi}kazao je ju~erda ni jedna dr`ava ne mo`eimatiuspje{nude- mokrati ju ako nemasna`an i akti van parlament u ko jem se odlu~uje o za je- dni~kimpitanjimarazvo jadru{tva i dr`ave. On je bio jedan od uvodni~arana sjedniciSa vjeta za razvoj SDP-a BiH na ko joj je razgo varano o demo- kratskojkonsolidaci ji i problemima funkcioniranjaParlamenta BiH u pos- tdejtonskomperiodu. Kazao je da su sve zemljepostsoci ja- listi~ketranzici jepro{le ili di jelom prolazekrozpoliti~kutranzici ju. U toj tranzici ji je osna`enparlament kao centarodlu~ivanja, dono{enja, pri je svega, zakona i politikako je su omo- gu}ile i ukupnutranzici ju, ali i integra- ci ju tih zemalja u EU. U BiH je, po njego vimri je~ima, ne{todrugo. To je tako|erzemljapostsoci jalisti~ketran- zici je, ali i zemljapostratneobno ve i ze- mlja u ko joj se tek uspostav ljaparla- mentarnademokrati ja. “Ona je jo{ krhka. To naj vi{epokazu-  je~injenica da u svimmandatimani-  jeposto jalaparlamentarnave}inasas- tav ljena na koalicionompoliti~kom programu, negoparlamentarnave}ina izvedena na partnerstvu“, kazao je Pe-  jano vi}.Potpredsjednik SDP-a BiH i poslanik u dr`a vnomParlamentuDenisBe}iro vi} smatra da je potrebno, za po~etak, pro- mi jenitiimid`Parlamenta BiH u cjelini. Njega, kazao je, trebazaistapredsta viti kao naj vi{iorganzakonoda vne i usta vo- tvornevlasti u BiH ko ji}e bitiprepozna- tljiv po soci jalnojodgo vornosti, po redu, disciplini i po mnogove}emakti vitetune- go{to je to do sada bio slu~aj.
Aus tri ja naj ve}i in ves ti tor u BiH
PredsjednikFBiH@iv koBudimirpri- mio je ju~erveleposlanikaAustri je u BiH DonatusaKöcka. Razgo varali su o aktualnojpoliti~kojsituaci ji u BiH te je s objestraneizra`enazabrinutostzbog sporogformiranjavlasti na dr`a vnojra- zini. Nagla{ena je bo jazan da bi ovakva situaci jadodatnomoglaote`ati put BiH ka EU.Kock je istaknuokako je Austri janaj ve}i in vestitor u BiH, dok je Budimirizrazio nadukako}e se politi~kapotporaAustri-  je za ulazak BiH u EU, kao i brojnagospo- darskaulaganja, nasta viti i ubudu}e.
 Susret s Ocakom iGrasselli jem
ZlatkoLagumd`ija, predsjednik SDP-a BiH, u odvo jenimse susretimasastao sa am- basadoromTurske, VefahanomOcakom, i ambasadoromSlo veni je, Andre jomGrassel- li jem. Sago vornici su naj vi{epa`njeposveti- liaktuelnimpoliti~kimpitanjima u BiH i de- blokadiputana{ezemlje ka euroatlantskim integraci jama. Lagumd`ija je istakao da je na ni vou BiH najprakti~ni je i najlogi~ni jebilo da  vlada ju}akoalici ja u RS-u i strankepotpisni- ceplatformeformira juvlast. On je dodao da su potpisniciplatformespremni da u|u u for- miranjevlasti i sa dva HDZ-a i SDS-om, sa- mo ako bi to bila{irokakoalici ja.
U @I@I
“Budu}nostSuda i Tu`ila{- tvaBosne i Hercego vine: pro- cesuiranjeratnihzlo~ina i or- ganiziranogkriminala“ bila je temaja vnediskusi jeodr`ane  ju~er u prostori jamaACIPS-a u Sara je vu. Kako je u uvodnomizlaganju naglasilapredsjednicaSudaBo- sne i Hercego vineMedd`ida Kreso, budu}nostSuda i Tu`ila{- tva BiH je neupitna.Kreso je kazala i to da su ove dvi jeinstituci je, od njiho vogsa- mogosni vanja, na udarunear- gumento vanekritike, a u poslje- dnjevri jeme i `estokihnapada.
Neobjekti vno, ne ta~no, zlonamjerno...
- Kadanekokritiku je ove insti- tuci je, to morabitiobjekti vno, argumento vano i odgo vorno. Optu`beko je~ujemo, me|utim, neobjekti vnesu, neta~ne i zlo- namjerne. Sud Bosne i Hercego-  vineni jeneusta vnainstituci ja, kako to neki`eleprikazati, rekla  je Kreso, oci jeniv {ina ja vu o re- ferendumu u RS-u o oprav da- nostiposto janjaSuda i Tu`ila{- tva BiH opasnom.PredsjednicaSudasmatra da bi posljedice tog referenduma bilepogubne i po drugedr`a vne instituci je. - Jer danas sud, sutraneka drugainstituci ja~ijimradom po jedinipoliti~arinisuzado-  voljni, istakla je Kreso. PotpredsjednikUsta vnogsu- daFederaci je BiH i ad hoc sudi-  jaEvropskogsuda za ljudska pra vaFarisVehabo vi}go vorio je  ju~er o usta vnopra vnomaspe- ktuposto janjaSuda i Tu`ila{tva Bosne i Hercego vine. On je naglasio da je Usta vni sud BiH u vi{ena vrataodlu~ivao o usta vnostizakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH i ut vrdio da suoni doneseni u potpunosti u skladu sa Usta vom. - Ono {to se ~estozanemaru-  je je ~injenica da nisuna- dle`nosti BiH odre|enesamo u~lanu3. Usta va BiH, ve}u cjelo- kupnomtestuaneksa4. Dej- tonskogmiro vnogsporazuma, rekao je Vehabo vi}. Kada je ri je~ o na ja vireferen- duma u RS-u, on to smatrane- komvrstompoliti~kogavantu- rizma, s obzirom na to da se ja- snopodri va jutemeljiDejton- skogmiro vnogsporazuma. - A znamo da je to dokument ko ji je zvani~nopriznaoposto-  janjeRepublikeSrpske. Dakle, sasvimsigurnopotez u pogre- {nomprav cu. Legitimno je pra-  vosvakoggra|anina i politi~kih strukturasubjekta da ne budu zado voljniradomodre|enihin- stituci ja. Ali, istotako je zako- nompropisano na ko jina~in se mo`emi jenjatizakon o na~inurada tih instituci ja, kazao  je Vehabo vi}. Gla vnitu`ilacTu`ila{tva BiHMiloradBara{inju~er je po- ru~io da se za budu}nost te in-stituci je ne trebabrinuti. - To je instituci jako jaradi svojposao. Tu`ioci su uvi jek usvomraduimaliproti vnika. Mi imamodobrerezultate, ali uvi-  jektra`im da oni budu na ve}emni vou. PosebanOdjel za ratne zlo~ine, garantu jem, ove }e go- dinedati jo{ ve}erezultate od dosada{njih. S tim predmeti- ma ne trebakalkulisati i oni ne treba juslu`itisvrsijednodne-  vnihpolitika, istakao je Bara{in, naglasiv {i da referendumne}e i ne mo`euticati na rad Tu`ila{- tva BiH, u ko jemradeprofesi- onalci.On je na ja vio da }e u ovojgo- dinibitiokon~anive}ipredme- tiratnihzlo~inapoputDobro vo- lja~keulice i tuzlanskekolone, te organizo vanogkriminala. KurtBassuener, analiti~ar iz  Vi je}a za demokratizaci jupoli- tika, go vorio je ju~er o temi“[i- reimplikaci jereferenduma u RepubliciSrpskoj na me|unaro- dnuza jednicu u Bosni i Herce- go vini“.
Vri jeme je za SAD
- Ja bih rekao da je ovajpotezantidejtonski. To se desiloupra-  vozbogsituaci je u ko joj se me|unarodnaza jednicaposlje- dnjihgodinapostepenopo-  vla~ila, ostav lja ju}iprostor da se mo`edjelo vati na ovajna~in, re- kao je Bassuener.On smatra da bi me|unaro- dnaza jednica, pod vodstvom SjedinjenihAmeri~kihDr`ava, trebalazauzetijasanstav i na-  vesti da }e njezineinstituci je bitiodje sve dok situaci ja u BiH ne budeonakvakakva bi trebalabiti. - S obziromna to da vidimo da narodi ove zemljenisuuspjeli osiguratio~uvanjeintegriteta ove zemlje, vjeru jemo da je ne- ophodno da se po vu~e taj korak. Moj stav je da je neophodno da  Amerikabudelider i ujedini stavZapada o ovimstvarima, smatraBassuener.
J. FETAHOVI]
Budu}nostSuda iTu`ila{ tva BiH je neupi tna
O referendumu u RS-u i dr`a vnim pra vosudnim insti tuci jama
Sud i Tu`ila{tvo su, od njiho vogosni vanja, na udaruneargumento vanekritike, a u posljednjevri jeme i `estokihnapada
Odluka o referendumupoliti~kiavanturizam
Od samogosnivanja, na uda uneargumen ovanekri ike
Foto: A. KAJMOVI]
DOBROVOLJA^KA Bara{in je na ja vio da }e u ovoj godini bi ti okon~ani ve}ipredme ti ra tnih zlo~ina poputDobro volja~ke ulice i  tuzlanske kolone, te organizo vanog kriminala

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jovana Nikolic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->