Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Risposte a Verifica Dei Poteri

Risposte a Verifica Dei Poteri

Ratings:
(0)
|Views: 3,850|Likes:
[da "ospite ingrato", rispondo non in modalità "comments on" (dunque non su N.I.), alle domande che gentilmente Michele Sisto e Francesco Guglieri hanno posto anche a me nel contesto della loro inchiesta "Verifica dei poteri 2.0_ Cinque domande su critica e militanza letteraria in Internet", avviata su N.I. a séguito del loro articolo su «Allegoria»]
[da "ospite ingrato", rispondo non in modalità "comments on" (dunque non su N.I.), alle domande che gentilmente Michele Sisto e Francesco Guglieri hanno posto anche a me nel contesto della loro inchiesta "Verifica dei poteri 2.0_ Cinque domande su critica e militanza letteraria in Internet", avviata su N.I. a séguito del loro articolo su «Allegoria»]

More info:

Published by: marco giovenale / differx on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

 
]fykmkgh jfk pozfyk 9#0ykwpowzf jk
B#N#
Gkcxvf jobhcjf wv gykzkgh f bklkzhcqh lfzzfyhykh kc Kczfycfz
8# Lf lkcff mocjhbfczhlk jk xvfwzh ykgowzyvqkocf zk wfbiyhco plhvwkiklk? 
Wvl pkhco jk vco wzoykgkwbo f jk vc kzfy hzzyh}fywo l‛hgghjvzo, xvfwzhykgowzyvqkocf bk wfbiyh vzklf ‗ wpfgkf hj vwo jk lfzzoyk, wzvjkowk, hvzoyk gdfcoc hiikhco pfywochlbfczf, jkyfzzhbfczf o bfco, }kwwvzo k mhzzk f pfygoywk jfkxvhlk wk jà yhwwfnch# $H bf ä ghpkzhzo jk }k}fycf kc jkyfzzh xvhlgvco, gobf lhpyfwfczhqkocf/jkwgvwwkocf yobhch, kl 6 nkvnco 9009, pyfwwo kl g#w# YkhlzoWhczhbiyonko, jk
Wgyk}fyf wvl myoczf oggkjfczhlf
, jkwgvwwkocf gdf dhpyfgfjvzo f jfzfybkchzo, hcgdf hzzyh}fywo wvggfwwk}f bhkl kcgyogkhzf jk }hykphyzfgkphczk, vch myhzzvyh yhjkghlf myh hlgvck hvzoyk, fj ä wzhzh pkû kcgkwk}h ‗ wvlpkhco jfnlk fmmfzzk ‗ jfnlk hyzkgolk gdf cf woco }fcvzk+#]fyo ä gdf lh ykgowzyvqkocf jfk mhzzk wv ¥Hllfnoykhµ yknvhyjh fwwfcqkhlbfczf vccvbfyo jk ilon lkbkzhzo hllh jkbfcwkocf $pyhzkgh1 jkmfcjkiklf gobf zhlf+
xvhczkzhzk}h
jfllh yfzf1 zoz hggfwwk, zoz hzzfcqkocf 2 zoz kbpoyzhcqh f “xvkcjk‒$fzfyo+lfnkzzkbhqkocf# $Dh
vch
plhvwkiklkzà+# $Gdf }kfcf, h wvh }olzh, }hlkjhzh+#$Hcgdf jhllh ykpyfwh jfll‛hyzkgolo cfl yfgfczf lkiyo jk Qkchzo vwgkzo pfy Ghyoggk+#Pfywochlbfczf, do myfxvfczhzo cfnlk hcck bolzo bfco k ilon mhzzk jh chyyhzoykykwpfzzo h xvfllk mhzzk jh pofzk $kc pykbkw pfcwo hllf kckqkhzk}f wzyhoyjkchykf jkIkhnko Gfpollhyo+# F pfcwo hllh wzfwwh Chqkocf kcjkhch gobf h vc ilonkbpoyzhczf pfy lh pofwkh kzhlkhch5 hj Hiwolvzf pofzy{, hl wvo kckqko5 ohll‛¥Vlkwwfµ#F pfyù zvzzo, hcgdf ykhpplkghcjo kl bfzojo “wzoykgo‒ h ilon jk pofwkh, bkwfbiyh kcjkghyf pfy l‛fccfwkbh }olzh lh pfgvlkhykjfl wkwzfbh gvlzvyhlfkzhlomoco $pvy kc yfzf+ ykwpfzzo hl wkwzfbh bocjo# Kc hlzyf zyhjkqkock f gvlzvyf, lh}hykhqkocf, f lh jkmmfyfcqh"jkmmyhqkocf jfllf }ogk
cfllo wzfwwo hvzoyf
,gowzkzvkwgoco f moybhco nkà jhl myoczf jfll‛kbbhnkchyko, jfll‛kbbhnkchqkocf fjfllh moybhlkqqhqkocf jk xvhczo kbbhnkchzo, lo wpfgkmkgo jfllf fwknfcqf wv gvkjhnlk hcck Co}hczh l‛kjfh wzfwwh $nfcfyhlf+ jk yfzf f jk goccfwwkocf ä }fcvzhh mkoykyf, gyfwgfyf# Coc }onlko fwhnfyhyf f jkyf gdf ~fi wkh vch bkyhgolowhfwgonkzhqkocf jfllh lfzzfyhzvyh $wfbbhk ä yoih
bklkzhyf
, lo whppkhbo+# Bhgfyzo wf wk pvù jkyf gdf kc Kzhlkh jfnlk wgykzzoyk wk woco “wfy}kzk‒ jfllh yfzf$wfgocjo vc‛kjfh wzyvbfczhlf jfll‛kcco}hqkocf, jfl ghbikhbfczo+, hlzyfzzhczobk wfbiyh jk ghpkyf gdf cfnlk VWH f kc Myhcgkh lh wkzvhqkocf ä $wzhzh+yhjkghlbfczf jk}fywh1 lh glhwwf jfnlk kczfllfzzvhlk dh wfbbhk gowzkzvkzo fyhppyfwfczhzo kl goczfwzo wmyhcnkhzo f ophgo bh yfhlf jo}f wk wzh}hco
nkà
flhioyhcjo pfcwkfyk, zfwzk, wgfcf, wgfchyk, wgflzf moybhlk, ZFWZVHLK,
 
jkyfzzhbfczf ykgocjvgkiklk hj fwknfcqf gdf wk whyfiifyo jkbowzyhzf obonfcffhk zyhzzk ghyhzzfykwzkgk jfllh yfzf#Vc gfyzo zkpo jk lfzzfyhzvyh kcco}hzk}h, jk wgykzzvyh jk ykgfygh, ä wzhzh jvcxvf mkcjh wvikzo coc wolzhczo pyoczh h fczyhyf kc yfzf, bh wk ä fwpowzh f jkbowzyhzhgobf jfgkwhbfczf
mocjhczf lh yfzf
# Lh yfzf ä jvcxvf vch phyzf jfl goypolfzzfyhyko jfllh wpfykbfczhqkocf, wpfgkf cfnlk VWH f kc Ghchjh, f moyzfbfczfhcgdf kc Myhcgkh# $Bh pfy l‛Kzhlkh coc ä kcoppoyzvco ykgoyjhyf xvhczo ä wzhzomhzzo jh Chcck Ihlfwzykck goc lhyndkwwkbo hczkgkpo ykwpfzzo h gdkvcxvf+#Pfy VWH f Myhcgkh, pfcwkhbo wolzhczo hk poyzhlk FPG, h PfccWovcj,Viv^fi, Wkzhvjkw, IoToC, hl lh}oyo kbpyfwwkochczf jk Gdhylfw Ifycwzfkc o jkYoc Wkllkbhc, f hl mkoykyf jfk ilon f wkzk jk bhkl"hyz, pofwkh }fyio}kwk}h $gocmoyzkwwkbf pyfwfcqf hcgdf kc zvzzh Fvyoph+, pofwkh wocoyh, }kjfopofwkh f}kjfowpfykbfczhqkocf, gogobf hllh ykgfygh dzbl $gfczkchkh k wkzk, cocykhwwvbkiklk1 wk ykbhcjh hllh phnkch jk lkce jk nhbbb+# Pfy vc‛fgo jk bhwwkbh ‗ yhjhy wv xvhwk vc bknlkhko jk wkzk f ilon ‗ wk pvù gocwvlzhyfdzzp1//jv"gdhbp#ilonwpoz#gob#Kc xvfwzk zfybkck, kc xvfwzo wfcwo, wk pvù phylhyf jk bhzfykhlk nyhzvkzhbfczfjkwpockiklk kc yfzf1 gfczkchkh jk bknlkhkh jk zfwzk, hvjko, mklf nyhmkgk, opfyf}fyio}kwk}f, hygdk}k,
 powz 
gocwfy}hzk gobf zhlk o yhggolzk kc pjm $cozf}olf klghwo jfllh Odko Wzhzf Vck}fywkz{, gdf nyhqkf h Aodc Ifccfzz dh gowzkzvkzo vcnkhgkbfczo golowwhlf kc xvfwzo wfcwo, pfy fwfbpko ghzhlonhcjo w}hykhzknknhi{zfw jhnlk dhyj jkwe jk vc bozoyf wpfykbfczhczf vbhco gobf Aveeh"Pfeeh Efy}kcfc, o whl}hcjo kc pjm lf bknlkhkh f bknlkhkh jk powz hggvbvlhzkcfnlk hcck jh Akb Lfmz~kgd cfl wvo oybhk “glhwwkgo‒ Zftzkbhnfpofb1dzzp1//akblfmz~kgdzftzkbhnfpofb#ilonwpoz#gob+#Xvfwzf opfyf o lvondk bfczhlk f }kyzvhlk
coc
woco ‗ coc
cfgfwwhykhbfczf
woco hl ik}ko zyh pfymoybhzk}o f zfwzvhlf pvyo# Xvfl ik}ko coc fwkwzf#L‛hlzfychzk}h coc ä xvfwzh# Kl pfymoybhzk}o $kl yfhjkcn ykpyfwo kc }kjfo fyfnkwzyhzo kc [ovzvif, l‛f}fczo wv phlgo jk zfhzyo, l‛ftplokz }oghlf, fgg#+ coc ä“kl‒ lvono hlzfychzk}o hllh ghyzh, cë “kl‒ wfcwo jk kczfycfz1 gocjk}kjf wfbbhk lowphqko goc jfgkcf f jfgkcf jk bojk f booj jk}fywk jfllh wpfykbfczhqkocf, jkvch wpfykbfczhqkocf pkû hbpkh $}hlkjhzh kc zozo pfy kl mhzzo jk
h}fyf pviilkgo
,phylhczk, goczfwzo, f h}fylo h}vzo, gowzyvkylo, gobpoyyf k goccozhzk jk vc“nvwzo‒5 f coc pfy kl mhzzo jk }fcky lfnkzzkbhzh jh vc goczfwzo fwzfyco hllh yfzf,wkh fwwo hgghjfbkgo o lhzhbfczf fjkzoykhlf+# Lf lkcff jk mocjo jfll‛hyzkgolo wv¥Hllfnoykhµ jvcxvf golnoco cfl wfnco $hwwvczf f jhzf pfy ivocf hlgvcfgykzkgdf jk gobbfczhzoyk wv C#K#+ h phzzo gdf wk lkbkzk kl wfnco h vch pyocvcgkhjfllh wknlh ¥~~~µ gdf coc zfcnh goczo gdf lh pykbh ¥~µ wzh pfy ¥~oyljµ#
9# Xvhcjo f pfygdhk pfcwhzo gdf Kczfycfz pozfwwf fwwfyf vc lvonohjfnvhzo pfy “pyfcjfyf lh phyolh‒ o pviilkghyf lf zvf gowf? F pok1 ä vc “lvonogobf vc hlzyo‒ $hj fwfbpko nkoychlk, yk}kwzf, pyfwfczhqkock o gocmfyfcqf…+ kc
 
gvk mhy gkygolhyf lf zvf phyolf o dh jfllf ghyhzzfykwzkgdf zhlk jh wpkcnfyzk hj hjozzhyf jfllf jk}fywf wzyhzfnkf yfzoykgdf, lkcnvkwzkgdf, wzklkwzkgdf? 
H}fcjo lh yfzf h gdf mhyf gol lkcnvhnnko fj
fwwfcjo
$vc+ lkcnvhnnko, f cocfwwfcjo ‗ kl lkcnvhnnko vbhco wzfwwo ‗ vco “wzyvbfczo‒ o “lvono‒ bh vchphyzf jfl goypo, fj fwwfcjo gowì vc flfbfczo jk kjfczkzà, wkh pvyf hgxvkwkzh$gobf jfl yfwzo wk hgxvkwkwgoco k lkcnvhnnk+, bk ykfwgf jkmmkgklf ykwpocjfyf hllhjobhcjh, gdf h bko h}}kwo gocwfy}h ‗ gfyzo kc}oloczhykhbfczf ‗ jowk jkjvhlkwbo kc gvk coc powwo ykgocowgfybk# Jkmmkgklf pfcwhyf hllh yfzf gobf h vc“lvono‒, h vc hbikfczf “fwzfyco‒, o hj vc‛hyfh “jo}f pviilkghyf lf bkf gowf‒#Lf bkf gowf coc whyfiifyo xvfllf gdf woco wf coc h}fwwfyo h}vzo jhpykcgkpko $jkyfk jhllh mkcf jfnlk hcck —;0+ xvfk goccozhzk gdf cf yfcjf}hcol‛kjfczkzà obonfcfh h$k lkcnvhnnk jf+llh yfzf# $Gdf chwgf}hco, hlbfco kc gfyzfmoybf, zyh mkcf hcck Ozzhczh f mkcf hcck Co}hczh hppvczo+#Pfy hlgvck hwpfzzk, ä }fyo gdf lh wzyvzzvyh
fwzfych
, nvzfcifyndkhch, wzhbphzh,jfl lkcnvhnnko, cf mh xvhlgowh jk bfco plhwzkgo jfllh wgykzzvyh kc äyh jknkzhlf, fjvcxvf bfco goypoyfh, bfco gobpyobfwwh gol pykcgkpko jk }hykhiklkzà fwowzkzvqkocf, jk hggflfyhqkocf jk pyogfwwk f jk yhpkjkzà jk wgflzf, gdf mocjhzhczo lh yfzf cfvyhlf f lf gfllvlf jfl goypo gdf lh yfzf kczfycfz f k cfz~oye# Pfy hlzyo, ä pvy }fyo gdf l‛kckqko jfl
jknkzhlf
pfy zhczh phyzf jk vch gfyzh lfzzfyhzvyhkzhlkhch $lh wvh mocjhqkocf, kl wvo fwwfyf vch woyzh jk hyzo bhcghczf “hcgoyhpfy pogo‒+ wk gollogh moywf cfl
Zhpf Bhye K 
f cfl jk}fywkwwkbo
Zykwzhco
,fczyhbik jk Ihlfwzykck# Xvfk lvondk lfzzfyhyk hczkgkph}hco coc bfgghckghbfczfbh oynhckghbfczf f nkà oynkhwzkghbfczf lh yfzf# Fj fyhco zyhggkh jk vcwkwzfbh bfczhlf f mkwkgo, goypoyfo, nkà gofyfczf goc kl wkwzfbh yfzf# $Kl zkpo jkpyogfwwk pfygfzzk}k h gvk mhgf}hco ykmfykbfczo coc fyhco }kwkiklk gdfpyowpfzzkghbfczf, cfnlk hcck Wfwwhczh f Wfzzhczh+#Hccozhzo zvzzo gkù, f pfy coc mhylh zyoppo lvcnh, jkgo1 do kckqkhzo h bvo}fybkkc yfzf hllh mkcf jfnlk hcck Co}hczh, bh goc vc pykbo ilon pfywochlf, wvWplkcjfy, wolo cfl 9007# Jh xvfll‛hcco kc h}hczk, do lh}oyhzo kc bolzf jkyfqkockcoc ykhwwvbkiklk kc iyf}f# Cfl 900= woco phwwhzo wvllf pkhzzhmoybf ^oyjpyfwwf Ilonwpoz# L‛flfbfczo jk kjfczkzà wphywf"jkmmfyfczk gdf goccozh onck pyfwfcqhkc yfzf, oncvch jfllf phnkcf gdf gvyo, o}}khbfczf ykgoccozh
l‛kczoyco
fczyo gvkwk }h h gobvckghyf, fbfzzfyf wfnchlk, kc bhckfyh phyzkgolhyf# Vch cozh# Cocdo bhk kczfwo f
vwhzo
lh moybh ilon gobf bojo jk gobvckghqkocf zyhbkzfgobbfczk, cë gobf mlvwwo “gocmfwwkochl‒#
7# H zvo nkvjkqko, wfbpyf yknvhyjo hllh jkwgvwwkocf lfzzfyhykh, lh gykzkgh o lhbklkzhcqh, gow‛dh Kczfycfz jk phyzkgolhyf, jk wpfgkmkgo f ghyhzzfykqqhczf, wf gfl‛dh, ykwpfzzo hj hlzyk bfqqk jk gobvckghqkocf? 
Vch jfllf zhczf ghyhzzfykwzkgdf jfllh yfzf, cfl goczfwzo lfzzfyhyko, ä xvfllh jklk}fllhyf jyhbbhzkghbfczf }fywo kl ihwwo o }fywo kl cvllh hlgvcf fwpfykfcqf# Klnko}hbfczo h}vzo jhl wozzoiowgo nyhqkf h kczfycfz ä hdkcok kcgobbfcwvyhiklf#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->