Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
Dziennik Ustaw Nr 85 5185 Poz. 459
 
Art. 1.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radio-fonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) wpro-wadza się następujące zmiany:1) w art. 1:a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Zadania radiofonii i telewizji, o których mo-wa w ust. 1, są realizowane przez dostar-czanie usług medialnych w postaci progra-mów radiowych i telewizyjnych.”,b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Odbiór krajowych i zagranicznych progra-mów przeznaczonych przez dostawcówusług medialnych do powszechnego odbio-ru jest wolny, z zachowaniem warunkówokreślonych przepisami prawa.”;2) art. 1a otrzymuje brzmienie:„Art. 1a. 1. Ustawę stosuje się do dostawcówusług medialnych ustanowionych naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dostawcę usługi medialnej uważa się zaustanowionego na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on conajmniej jeden z warunków:1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospoli-tej Polskiej oraz:a) decyzje redakcyjne dotycząceusługi medialnej są podejmowa-ne na terytorium Rzeczypospoli-tej Polskiej lubb) istotna część osób zatrudnionychna podstawie stosunku pracy lubumowy cywilnoprawnej przyświadczeniu usługi medialnejdziała na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej, a decyzje re-dakcyjne dotyczące usługi me-dialnej są podejmowane w innympaństwie członkowskim Unii Eu-ropejskiej, lubc) istotna część osób zatrudnionychna podstawie stosunku pracy lubumowy cywilnoprawnej przyświadczeniu usługi medialnejdziała zarówno na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, jaki w innym państwie członkow-skim Unii Europejskiej;2) decyzje redakcyjne dotyczące usługimedialnej są podejmowane na tery-torium Rzeczypospolitej Polskiejoraz istotna część osób zatrudnio-nych na podstawie stosunku pracylub umowy cywilnoprawnej przyświadczeniu usługi medialnej działana terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej, a dostawca usługi medialnejma swoją siedzibę w innym pań-stwie członkowskim Unii Europej-skiej;3) rozpoczął świadczenie usługi me-dialnej na terytorium Rzeczypospoli-tej Polskiej lub na podstawie prawaRzeczypospolitej Polskiej i utrzymu-je stabilne i efektywne związki gos-podarcze z Rzecząpospolitą Polską,chyba że:a) zarówno siedziba dostawcy usłu-gi medialnej znajduje się w in-nym państwie członkowskim UniiEuropejskiej, jak i decyzje redak-cyjne dotyczące usługi medialnejsą podejmowane w innym pań-stwie członkowskim Unii Euro-pejskiej lubb) istotna część osób zatrudnionychna podstawie stosunku pracy lubumowy cywilnoprawnej przyświadczeniu usługi medialnejdziała w innym państwie człon-kowskim Unii Europejskiej, w któ-rym dostawca usługi medialnejma swoją siedzibę, lub decyzjeredakcyjne dotyczące usługi me-dialnej są podejmowane na tery-torium innego państwa człon-kowskiego Unii Europejskiej.3. Za ustanowionego na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej uważa siętakże dostawcę usługi medialnej,jeżeli istotna część osób zatrudnionychna podstawie stosunku pracy lub umo-wy cywilnoprawnej przy świadczeniuusługi medialnej działa na jej teryto-rium oraz dostawca ten:
459
USTAWA
z dnia 25 marca 2011 r.
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
1), 2)
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe, ustawę z dnia 18 lip-ca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną orazustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnościgospodarczej.
2)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacjiwdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europej-skiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w spra-wie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wyko-nawczych i administracyjnych państw członkowskich, do-tyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych(dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)(Dz. Urz. UE L 95 z 15.04.2010, str. 1).
Elektroniczniepodpisany przezJaroslaw DeminetData: 2011.04.2214:56:56 +02'00'
 
Dziennik Ustaw Nr 85 5186 Poz. 459
 1) ma swoją siedzibę na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, a decyzjeredakcyjne dotyczące usługi medial-nej są podejmowane w państwieniebędącym państwem członkow-skim Unii Europejskiej, albo2) ma swoją siedzibę w państwie nie-będącym państwem członkowskimUnii Europejskiej, a decyzje redak-cyjne dotyczące usługi medialnej sąpodejmowane na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej.4. Ustawę stosuje się także do dostawcyusługi medialnej, który:1) korzysta ze stacji dosyłowej do sate-lity zlokalizowanej na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej albo2) nie korzysta z tej stacji, ale korzystaz łącza satelitarnego należącego doRzeczypospolitej Polskiej— mimo że nie odpowiada on warun-kom określonym w ust. 2 i 3 i nie zo-stał uznany za dostawcę usługi medial-nej ustanowionego w państwie człon-kowskim Unii Europejskiej na podsta-wie przepisów prawa tego państwaodpowiadających warunkom określo-nym w ust. 2 i 3.”;3) w art. 2:a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Prawo rozpowszechniania programów ra-diowych i telewizyjnych przysługuje jednost-kom publicznej radiofonii i telewizji orazosobom fizycznym, osobom prawnym i oso-bowym spółkom handlowym, które uzyskałykoncesję na taką działalność, albo — w przy-padku programów telewizyjnych rozpo-wszechnianych wyłącznie w systemach tele-informatycznych — wpis do rejestru takichprogramów.”,b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiemi dodaje się pkt 4—7 w brzmieniu:„4) programów radiowych rozpowszechnianychwyłącznie w systemach teleinformatycznychoraz audialnych usług na żądanie;5) korespondencji prowadzonej z wykorzysta-niem środków komunikacji elektronicznej;6) elektronicznych wersji dzienników i czaso-pism oraz prasy udostępnianej w systemieteleinformatycznym pod warunkiem że nieskładają się w przeważającej części z audycjiaudiowizualnych;7) gier losowych i zakładów wzajemnych, chy-ba że są częścią audycji usługi medialnej.”;4) art. 3 otrzymuje brzmienie:„Art. 3. Do rozpowszechniania programów radio-wych i telewizyjnych stosuje się przepisyprawa prasowego, o ile ustawa nie stano-wi inaczej.”;5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:„Art. 3a. Dostawcy usług medialnych, mając nawzględzie realizację obowiązków określo-nych w ustawie, w szczególnościw art. 14a, art. 16b ust. 3a i art. 18a mogątworzyć i przystępować do kodeksów do-brych praktyk w rozumieniu ustawyz dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziała-niu nieuczciwym praktykom rynkowym(Dz. U. Nr 171, poz. 1206).”;6) art. 4 otrzymuje brzmienie:„Art. 4. W rozumieniu ustawy:1) usługą medialną jest usługa w postaciprogramu, za którą odpowiedzialnośćredakcyjną ponosi jej dostawca i którejpodstawowym zadaniem jest dostarcze-nie przez sieci telekomunikacyjne ogó-łowi odbiorców audycji, w celach infor-macyjnych, rozrywkowych lub eduka-cyjnych; usługą medialną jest takżeprzekaz handlowy;2) audycją jest ciąg ruchomych obrazówz dźwiękiem lub bez niego (audycjaaudiowizualna) albo ciąg dźwięków(audycja radiowa), stanowiący, zewzględu na treść, formę, przeznaczenielub autorstwo, odrębną całość w stwo-rzonym przez dostawcę usługi medial-nej programie lub katalogu audycjiudostępnianych publicznie, zwanymdalej „katalogiem”;3) odpowiedzialnością redakcyjną jestsprawowanie faktycznej kontroli nadwyborem audycji i sposobem ich zesta-wienia w programie lub w katalogu; nieuchybia to zasadom odpowiedzialnościprawnej za treść audycji lub świadcze-nie usługi;4) dostawcą usługi medialnej jest osobafizyczna, osoba prawna lub osobowaspółka handlowa ponosząca odpowie-dzialność redakcyjną za wybór treściusługi medialnej i decydująca o sposo-bie zestawienia tej treści, będąca na-dawcą;5) nadawcą jest osoba fizyczna, osobaprawna lub osobowa spółka handlowa,która tworzy i zestawia program orazrozpowszechnia go lub przekazuje in-nym osobom w celu rozpowszechnia-nia;6) programem jest usługa medialna stano-wiąca uporządkowany zestaw audycji,przekazów handlowych lub innych prze-kazów, rozpowszechniany w całości,w sposób umożliwiający jednoczesnyodbiór przez odbiorców w ustalonymprzez nadawcę układzie;7) rozpowszechnianiem jest emisja pro-gramu drogą bezprzewodową lub prze-wodową do odbioru przez odbiorców;
 
Dziennik Ustaw Nr 85 5187 Poz. 459
 8) rozprowadzaniem jest przejmowanierozpowszechnionego programu w cało-ści i bez zmian oraz równoczesne, wtór-ne jego rozpowszechnianie;9) dostarczaniem usługi medialnej jest jejrozpowszechnianie;10) nadawcą społecznym jest nadawca:a) którego program upowszechnia dzia-łalność wychowawczą i edukacyjną,działalność charytatywną, respektujechrześcijański system wartości, zapodstawę przyjmując uniwersalnezasady etyki, oraz zmierza do ugrun-towania tożsamości narodowej,b) w którego programie nie są rozpo-wszechniane audycje ani inne prze-kazy, o których mowa w art. 18ust. 5,c) który nie nadaje przekazów handlo-wych,d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpo-wszechniania, rozprowadzania lubodbierania jego programu;11) osobą zagraniczną jest osoba zagranicz-na w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawyz dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-łalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593);12) zespołem twórczym jest zespół osóbtworzących audycje, do którego zaliczasię w szczególności: reżysera, autorascenariusza, scenografa, operatora, od-twórców głównych ról i kompozytora;13) programem wyspecjalizowanym jestprogram, w którym nie mniej niż 70%czasu nadawania programu w ciągumiesiąca, w godzinach 6—23, stanowiąaudycje i inne przekazy realizujące przy-jętą specjalizację programu;14) audycją wytworzoną pierwotnie w języ-ku polskim jest audycja spełniająca wy-mogi audycji europejskiej w rozumieniuniniejszej ustawy i powstała na podsta-wie scenariusza wytworzonego pierwot-nie w języku polskim, której pierwotnarejestracja została dokonana w językupolskim;15) audycją dla dzieci jest audycja, która zewzględu na czas nadania i treść jestskierowana głównie do dzieci;16) przekazem handlowym jest każdy prze-kaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bezdźwięku albo tylko dźwięki, mający słu-żyć bezpośrednio lub pośrednio promo-cji towarów, usług lub renomy podmio-tu prowadzącego działalność gospodar-czą lub zawodową, towarzyszący audy-cji lub włączony do niej, w zamian zaopłatę lub podobne wynagrodzenie,albo w celach autopromocji, w szcze-gólności reklama, sponsorowanie, tele-sprzedaż i lokowanie produktu;17) reklamą jest przekaz handlowy, pocho-dzący od podmiotu publicznego lub pry-watnego, w związku z jego działalnościągospodarczą lub zawodową, zmierzają-cy do promocji sprzedaży lub odpłatne-go korzystania z towarów lub usług;reklamą jest także autopromocja;18) sponsorowaniem jest każdy wkładw finansowanie usługi medialnej lubaudycji, przez podmiot, który nie dostar-cza usług medialnych i nie produkujeaudycji, w celu promocji jego nazwy, fir-my, renomy, działalności, towaru lubusługi, znaku towarowego lub innegooznaczenia indywidualizującego;19) telesprzedażą jest przekaz handlowy za-wierający bezpośrednią ofertę sprzeda-ży towarów lub odpłatnego świadczeniausług;20) ukrytym przekazem handlowym jestprzedstawianie w audycjach towarów,usług, nazwy, firmy, znaku towarowegolub działalności przedsiębiorcy będące-go producentem towaru lub świadczą-cego usługi, jeżeli zamiarem dostawcyusługi medialnej, w szczególności zwią-zanym z wynagrodzeniem lub uzyska-niem innej korzyści, jest osiągnięcieskutku reklamowego oraz możliwe jestwprowadzenie publiczności w błąd codo charakteru przekazu;21) lokowaniem produktu jest przekaz hand-lowy polegający na przedstawieniu lubnawiązywaniu do towaru, usługi lub ichznaku towarowego w taki sposób, żestanowią one element samej audycjiw zamian za opłatę lub podobne wyna-grodzenie, a także w postaci nieodpłat-nego udostępnienia towaru lub usługi;22) lokowaniem tematu jest przekaz handlo-wy polegający na nawiązywaniu do to-waru, usługi lub ich znaku towarowegow scenariuszu lub liście dialogowejaudycji w zamian za opłatę lub podobnewynagrodzenie;23) autopromocją jest każdy przekaz pocho-dzący od dostawcy usługi medialnejmający służyć bezpośrednio lub pośred-nio promocji jego audycji, towarów lubusług;24) przekazem tekstowym jest zbiór tekstówi nieruchomych obrazów, rozpowszech-nianych za pomocą sygnału telewizyj-nego lub radiowego równocześniez programem;25) producentem jest osoba fizyczna lubosoba prawna, lub jednostka organiza-cyjna, o której mowa w art. 33
1
§ 1Kodeksu cywilnego, która podejmujeinicjatywę, faktycznie organizuje i pono-si odpowiedzialność za kreatywny, or-ganizacyjny i finansowy proces produk-cji utworu audiowizualnego;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->