Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Σύγκριση αρβανίτικης-αλβανικής γλώσσας

Σύγκριση αρβανίτικης-αλβανικής γλώσσας

Ratings: (0)|Views: 155|Likes:
Published by Arvanites Global
Τζαβάρας, Ξενοφών: "Γλωσσική επαφή και εκπαιδευτική διαδικασία (σύγκριση αρβανίτικης-αλβανικής γλώσσας)", Ήριννα 2 (Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου) 2008. σ. 67-74.
Τζαβάρας, Ξενοφών: "Γλωσσική επαφή και εκπαιδευτική διαδικασία (σύγκριση αρβανίτικης-αλβανικής γλώσσας)", Ήριννα 2 (Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου) 2008. σ. 67-74.

More info:

Published by: Arvanites Global on Apr 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

text

original

 
Ξ. Σαβάξαο: Γισζζή Δαθή α Δαδεπηή αδαζία
 
Γισζζή Δαθή α Δαδεπηή αδαζία
 
(Σύγκριζ αρβανίηικς
-
αλβανικής γλώζζας)
 
Σαβάξαο Ξελνθώλ
 Master
Γισζζνινγίαο
 
 Τνς. δάησξ Γισζζνινγίαο
 
Φιόινγνο ζην Γ/ζν κε Λ.Σ. νκβξαίλαο Βνσηίαο
 
1. Διζαγωγή
 
΢νόο ηνπ αξόληνο άξξνπ είλα  εξγξαθή ηο ζπλεηήο
-
δκνπξγήοεξγαζίαο κε ηίηιν "ζύγξζ αξβαλίηο
-
αιβαλήο γιώζζαο", νπ εόλζε καηή νλόηηα Α΄ Λπείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ κε Λ.Σ. νκβξαίλαο ηνπ λνκνύ Βνσηίαοπό ηλ ανδήγζή καο ζηα ιαίζα ηνπ εαδεπηνύ ξνγξάκκαηνο ΠνιηζηώλΘεκάησλ αηά ην ζρνιό έηνο 2006
-2007
ζην κάκα ηο Νενειιλήο Γιώζζαο, κεαθνξκή ηλ ξαγκάηεπζ ηνπ 1
νπ
 
εθαιαίνπ ηνπ ζρνινύ εγρεξδίνπ «Έθξαζ
-
Έεζ» κε ηίηιν «Γιώζζα α Γισζζέο Πνιίεο».
 
΢πγεξκέλα, αθνύ εξγξάςνπκε ηο δαίηεξεο νλσλννιηζκέοζπλήεο νπ εξαηνύλ ζηλ επξύηεξ εξνρή, α ξνζαήζνπκε λα αηαδείμνπκεηλ κένδν νπ ανινπήζακε, ηα ξνβιήκαηα νπ ζπλαληήζακε α ηνλ ηξόνείιπζήο
 
ηνπο νπ πνεηήζακε, ην γελόηεξν αδαγσγό ιίκα α ηα ανηειέζκαηααό ηλ ξαγκαηννίζ ηο ζπγεξκέλο εξγαζίαο, ηέινο ηα ζπκεξάζκαηα ζηαννία νδγήακε.
 
 Αξρά α εξγξάςνπκε, ελ ζπληνκία, ηλ όι δδαηή αξέκβαζ α ηλδαδαζία εόλζο ηο εξγαζίαο αηά ηλ δάξεα ηο αξαάλσ ζρνιήο ρξνλάο, ηλ ξνζαξκνγή ηνπ κενδνινγνύ ιαζίνπ, ζην ννίν είρακε ζηξρεί γαηλ εόλζ αλάινγο εξγαζίαο ζην αξειόλ, αώο είζο ηο δαθνξεηέοζπλήεο α δεδνκέλα νπ αληκεησίζακε. ΢ηλ ζπλέρεα, α αλαθεξνύκε ζηαανηειέζκαηα ηο ζπγεξκέλο ζπλεηήο εξγαζίαο α, ηέινο, ζηα ζπκεξάζκαηαζηα ννία αηαιήμακε.
 
 
 
2. Μεοδολογικό Πλαίζιο
 
Γα ηλ ξαγκαηννίζ ηο ξνο εξγξαθή ζπλεηήο εξγαζίαοζηξρήακε, ζε γελέο γξακκέο, ζην κενδνινγό ιαίζν νπ είρακε ανινπήζε γα ηλ αληίζηνρ εξγαζία ηνπ ζρνινύ έηνπο 2004
-
2005, ζηλ ννία είρακεαλαθεξεί, ελ κέξε, α ζην ξνγνύκελν ηεύρνο
,ξνζαξκόνληάο ην σζηόζν ζηοαλνύξγεο ααηήζεο. Σλ κένδν απηή α εξγξάςνπκε ελ ζπληνκία, ώζηε λααηαδερνύλ, ζηλ ζπλέρεα, ελαξγέζηεξα ηόζν ν δαθνξέο όζν α ην κέγενοξνζαξκνγήο ηνπ ζηο ααηήζεο ηνπ εξερνκέλνπ ηο εξγαζίαο, ησλ κειώλ ηοζπγεξκέλο καηήο νλόηηαο, .ι..
 
Πν ζπγεξκέλα, αηά ην ζρνιό έηνο 2004
-
2005 ξνηείλακε α ύζηεξα αόελνπζώδ ανδνρή, αλαέζακε ζηλ ελλεακειή καηή νλόηηα Α΄ Λπείνπ ηνπΒαιεηείνπ Γπκλαζίνπ κε Λ.Σ. Ίνπ ηλ εόλζ καο ζπλεηήο
-
δκνπξγήοεξγαζίαο κε ηίηιν "ην γισζζό δίσκα ηο Ίνπ", ανινπώληαο ηλ εμήο κένδν:δίλακε άε βδνκάδα ζε αέλαλ αό ηνπο 9 καηέο αό έλα μερσξζηό έκαξνζαξκνζκέλν ζηνλ ίδν α ηνπο ιξνθνξηέο ηνπ
-
σο ξνο ην εάγγεικα, ην θύιν,ηα ελδαθέξνληα, .ι.
-
βάζε ηνπ ννίνπ έγξαθε έλα είκελν ειεύεξο έηαζο ζην γισζζό δίσκα ηο Ίνπ. Σα είκελα απηά δαβάνληαλ ζηλ ηάμ, ζπγεληξώλνληαλ,δνξώλνληαλ α εζηξέθνληαλ ζηνλ άε
 
καηή ζρνιαζκέλα α δνξσκέλα, κεανηέιεζκα ηλ απμαλόκελ βειηίσζή ηνπο ηόζν ζε έηαζ όζν α ζε νόηηα, ελώ ζεζύληνκν ρξνλό δάζηκα ν καηέο ήηαλ ιένλ ζε έζ λα αλαηύζζνπλ ειεύεξνέκα ηο εινγήο ηνπο, ελώ ζπγρξόλσο σο αηνί νκιηέο
-
 γλώζηεο ηνπ λώηνπδώκαηνο είραλ ηλ επρέξεα λα ααληνύλ ζηο όνεο δεπξλζηέο εξσηήζεο καοζρεηά κε ηλ ιεμινγή, κνξθνινγή, θσλνινγή, ζπληαηή, .ι. δνκή ηνπδώκαηνο, δνξώλνληάο καο ζπρλά κε ελνπζαζκό αηά ηλ ξνζάεα ξνθνξάοα γελόηεξα ξνζέγγζο ηνπ δώκαηνο. Σέινο, ηα 77 ζπλνιά είκελα νπζπγεληξώαλ κε ηλ αξαάλσ δαδαζία ζηα ιαίζα ηο ενλείζαο εξγαζίαοανηέιεζαλ ηλ αθνξκή ζπγγξαθήο ελόο ξώηνπ εζαγσγνύ εγρεξδίνπ ηνπ γισζζνύ δώκαηνο ηο Ίνπ
. 
3. Περιγραθή
 
3.1. Κοινωνικό Πλαίζιο
-
Προβλήμαηα 
 
΢ρεηά κε ην επξύηεξν νλσλό ιαίζν νπ νξνεηεί α ηλ δαίηεξ γισζζή ηαπηόηηα ησλ αηνίσλ ηο εξνρήο
-
ην ννίν ανηέιεζε α αληείκελνηο εξγαζίαο καο
-
κνξνύλ λα εσνύλ ηα εμήο: ζην Γπκλάζν κε Λ.Σ. νκβξαίλαο
 
θνηνύλ καηέο αό ηα ρσξά νκβξαίλα
,Θίζβ
,Υώζηα (Πξόδξνκνο),Ξξνλνκή α Διινία ηο Δαξρίαο Θβώλ ηνπ Ννκνύ Βνσηίαο, ηα ννία ζπγξνηνύλην ήκν Θίζβο, ελώ ν άηνν ησλ ρσξώλ απηώλ είλα ζηλ ζπληξηή ηνποιενλόηηα Αξβαλίηεο
,ν ννίν, ρεξόκελν ενλσλαά εηόο αό ηλ λέαειιλή α ηλ αξβαλίη, ραξαηξίνληα σο δίγισζζν (
 bilinguals)
.Ωζηόζν, δαίηεξ γισζζή κνξθή ενλσλίαο ησλ Αξβαληώλ, δι.  αξβαλίη γιώζζα
 -
όσο α ην ζύλνιν ησλ κενλνηώλ γισζζώλ (
minority languages)
,ζηο ννίεοζπγαηαιέγεηα α  αξβαλίη
,αώο α ησλ δαιέησλ
-
δσκάησ λ
- 
ηειείπό ζηαδαή ζπξξίλσζ
νπ εδιώλεηα κε ηλ απμαλόκελ κείσζ ηόζν ηνπαξκνύ ησλ
 
ελεξγηώλ ρξζηώλ ηο
-
α κάιζηα ησλ λέσλ
-
όζν α κε ηονλσλέο εξζηάζεο ζηο ννίεο ρξζκννείηα (αγξνηέο εξγαζίεο, ρσξαηά,αγσκέλεο θξάζεο, .ι.), ηείλνληαο λα ανηειέζε έλα είδνο εδήο (.ρ.εαγγεικαηήο) γιώζζαο.
 
Σν ξώην ξόβικα, ινόλ, κε ην ννίν ήξακε αληκέησν ήηαλ  δαίηεξαεξνξζκέλ γλώζ ηο αξβαλίηο γιώζζαο ε κέξνπο ησλ καηώλ ηο Α΄ Λπείνπ,ζηνπο ννίνπο αλαέζακε ηλ ζπλεηή εξγαζία: ιήξο αδπλακία ελεξγηήο ρξήζο ηο γιώζζαο α ειάρζηεο δπλαηόηηεο αηαλόζήο ηο νπ εξνξίνληαλ είηεζε κεκνλσκέλα α εύρξζηα ζηνρεία ηνπ ιεμινγνύ ηο εέδνπ (.ρ. "δελ μέξσ","η άλεο", .ι.) είηε ζε νξζκέλα γισζζά ανιώκαηα
-
ζηεξεόηπεο ή πβξζηέοθξάζεο
-
αξνκίεο, .ι. Έηζ, γξήγνξα αληιθήακε όη δελ ήηαλ ζε έζ λαααληήζνπλ άκεζα ζηο όνεο δέο καο δεπξλζηέο εξσηήζεο, αιιά έξεε λαζκεώζνπλ ηλ εξώηζ, λα ηλ πνβάινπλ ζηνπο ιξνθνξηέο ηνπο α ηλ εόκελθνξά λα καο ααληήζνπλ (!).
 
Έλα άιιν ξόβικα ήηαλ ν δαίηεξα κξόο (κξόηεξνο αηά ηα 2/3 ζε ζρέζκε ηλ Ίν) αξκόο κειώλ ηο καηήο νλόηηαο Α΄ Λπείνπ (3). Έηζ, ξνεκέλνπ λα ζπγεληξσεί έλαο εαξήο αξκόο εκέλσλ, νπ α εέηξεε ηλ ζπγξηήξνζέγγζή ηνπο α ηλ εμαγσγή ηπρόλ ζπκεξαζκάησλ, α έξεε αέλαο αό ηνποκαηέο λα γξάθε κεγαιύηεξν αξκό εκέλσλ α' ό,η α έγξαθε ζηα ιαίζα καονιπιέζηεξο καηήο νλόηηαο. Δμάιινπ απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηλξναλαθεξείζα αδπλακία ρξήζο ηο αξβαλίηο α ηλ σο ε ηνύηνπ ααξαίηηζπλεξγαζία κε ηνπο ιξνθνξηέο (ζπγγελείο κεγαιύηεξο α ζπλήσο ηξίηοιίαο), ανηεινύζε έλαλ αόκ εβαξπληό αξάγνληα γα ηλ ξαγκαηννίζηο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ κάιζηα όη ν εξζζόηεξν αό απηνύο εξγάνληαλ, κεανηέιεζκα ν ειεύεξόο ηνπο ρξόλνο λα είλα εξνξζκέλνο.
 
 Άκεζ ζρέζ κε ηα αξαάλσ είρε α ην γεγνλόο όη ζην ιαίζν ηο δαίηεξαεξνξζκέλο ζε αξκό ηξκεινύο καηήο νλόηηαο, ην έλα ηο κέινο ήηαλ όραξβαλίηο αιιά αιβαλήο αηαγσγήο α δελ είρε ηλ δπλαηόηηα ζπγγξαθήοαξβαλίησλ εκέλσλ, αθνύ ν ιξνθνξηέο ηνπ (γνλείο) ήηαλ Αιβαλνί. Έηζ, ναξβαλίηο αηαγσγήο καηέο, νπ α κνξνύζαλ λα γξάςνπλ α λαζπγεληξώζνπλ αξβαλίηα είκελα, εξνξίζηαλ ζε κόιο δύν, κε ό,η απηόζπλεαγόηαλ ζε ζρέζ α κε όζα εώαλ αξαάλσ, ελώ αο ζκεσεί όη ναιβαλήο αηαγσγήο καηήο γλώξε ζε κεγαιύηεξν αιιά α άι όρ αλννηόβακό ηλ αιβαλή (!).
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->