Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buyuk Ortadogu Projesi Great Middle East Project

Buyuk Ortadogu Projesi Great Middle East Project

Ratings:
(0)
|Views: 1,230|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
BÜYÜK ORTADO
Ğ
U PROJES
 
Beyza TANGÜLÜCUMHUR
YET ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜLisansüstü E
ğ
itim, Ö
ğ
retim ve Sınav Yönetmeli
ğ
inin Sosyoloji Anabilim DalıSosyometri Bilim Dalı
çin Öngördü
ğ
ü
YÜKSEK L
SANS TEZ
 
Olarak hazırlanmı
ş
tır.
TEZ DANI
Ş
MANI
Prof. Dr. Ali ERKUL
S
VAS – 2006
 
Beyza TANGÜLÜ tarafından hazırlanan bu çalı
ş
ma jürimiz tarafından SosyolojiAnabilim Dalı / Sosyometri Bilim Dalı YÜKSEK L
SANS TEZ
olarak kabuledilmi
ş
tir.Ba
ş
kan Prof. Dr. Ali ERKULÜye Doç. Dr. Metin EROLÜye Yrd. Doç. Dr. Ziynet BAHADIROnayYukarıdaki imzaların, adı geçen ö
ğ
retim üyelerine ait oldu
ğ
unu onaylarım.30 / 06 / 2006Enstitü MüdürüDoç. Dr. Nevzat GÜLD
KEN
 
 I
ÖZET
Bu çalı
ş
mada, Yeni Dünya Düzen’ini kurmak isteyen ABD’nin yeniyüzyıldaki küresel egemenlik arayı
ş
ı ve bu çerçevede ortaya atmı
ş
oldu
ğ
u “BüyükOrtado
ğ
u Projesi’” ele alınmaktadır. Çalı
ş
manın amacı, Amerika Birle
ş
ikDevletleri’nin, Ortado
ğ
u’ya yeni bakı
ş
açısını yansıtan Büyük Ortado
ğ
u Projesi’ningerçek hedeflerini, stratejik ve tarihi arka planını, hangi ülkeleri kapsadı
ğ
ını,AB;NATO ve
srail ili
ş
kisini ve Türkiye’ye etkilerini incelemektir..ABD’nin güvenlik anlayı
ş
ı do
ğ
rultusunda tehdit algılaması 21.yy’ın ba
ş
ında“terör”’ olmu
ş
tu. El Kaide Örgütü tarafından gerçekle
ş
tirildi
ğ
i açıklanan 11 Eylülsaldırıları, ABD’nin ve müttefiklerinin tehdit algılamasını de
ğ
i
ş
tirmi
ş
ve yeniyüzyılın ilk sava
ş
ının ‘’terörle sava
ş
’’ olarak ilan edilmesine yol açmı
ş
tı. Bununyerine terörle mücadele kapsamında, El Kaide eylemcilerinin bulundu
ğ
uAfganistan’ı i
ş
gal etmi
ş
ti.ABD Haziran 2004’te G-8 toplantısında ve NATO’nun
stanbul Doru
ğ
undayeni Ortado
ğ
u perspektifini içeren Büyük Ortado
ğ
u Projesini ilan etmi
ş
tir. Terörünkayna
ğ
ı olarak gördü
ğ
ü Ortado
ğ
u’da köhnemi
ş
yönetimlerin de
ğ
i
ş
mesi, kadınhaklarının geli
ş
tirilmesi, okuryazarlık oranının yükseltilmesi, bölgeye demokrasiningötürülmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi gibi söylemlerle ortaya attı
ğ
ı“Büyük Ortado
ğ
u Projesi” ile Ortado
ğ
u’da Batı standartlarında demokrasilerkuraca
ğ
ını ve özgürlük yayaca
ğ
ını dile getirmektedir.Büyük Ortado
ğ
u Projesi, Amerika Birle
ş
ik Devletleri’nin So
ğ
uk Sava
ş
 sonrasına tek kutuplu olan dünya üzerinde egemenli
ğ
inin ve Pax Americana’nınsürmesini sa
ğ
lamak üzerine kurulmu
ş
bir projedir.Bölgede ‘Terör ve Kitle
mha Silahları’nın Engellenmesi’ ile ‘demokrasi veözgürlük götürme’ gibi amaçlar, ana hedef de
ğ
il araç hedeflerdir.Çalı
ş
mada, ABD’nin yeni küresel güvenlik vizyonu ı
ş
ı
ğ
ında, küresel güçkompozisyonu içindeki etkile
ş
imi temelinde, Büyük Ortado
ğ
u Projesi’nin arkaplanında yer alan enerji, din, güvenlik boyutlarına yer verilecektir. Stratejik boyutuitibarı ile büyük bir aktör olan Türkiye’ye etkileri de tartı
ş
ılacaktır.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zeki Çelik liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ok1222 liked this
Mustafa Bilgin liked this
Gercekh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->