Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOİ (KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI) TAYİNİ

KOİ (KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI) TAYİNİ

Ratings: (0)|Views: 599|Likes:
Published by atilay29

More info:

Published by: atilay29 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

 
YTÜ ÇEVRE MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜÇEVRE K 
İ
MYASI 2 LABORATUVARI
 
KO
İ
(K 
İ
MYASAL OKS
İ
JEN
İ
HT
İ
YACI) TAY
İ
N
İ
 
1. GENEL B
İ
LG
İ
LER 
Kimyasal oksijen ihtiyac
ı
(KOI), evsel ve endüstriyel at
ı
k sular 
ı
n organik kirlilik derecesini belirlemede kullan
ı
lan en önemli parametrelerden biridir. Tabiatta organik maddeler a
ş
a
ğ
ı
daki denklemdeki gibi karbonlu maddeler oksitlenerek kararl
ı
maddeler olankarbondioksit ve suya dönü
ş
mektedirler.Bu test, sulardaki karbonlu maddelerin karbondiokside dönü
ş
ene kadar ilave edilecek oksijeni ifade etmektedir. Testte oksijen yerine yüksek oksitleyici özellikte oksidant kimyasalkullan
ı
l
ı
r. Oksidasyonun h
ı
zland
ı
ı
lmas
ı
ve tamamlanmas
ı
için kuvvetli asidik veyükseltilmi
ş
s
ı
cakl
ı
ş
artlar 
ı
nda, katalizörlerin de mevcudiyetinde reaksiyon gerçekle
ş
tirilir.Testte elde edilen bilgi ise, sudaki kirletici maddedeki karbonu gidermek için harcananoksidant miktar 
ı
d
ı
r. Harcanan oksidant miktar 
ı
, oksijen ihtiyac
ı
yani oksijen olarak ifadeedilir. Sonuçta testle elde edilen oksijen ihtiyac
ı
at
ı
ksuyun içindeki karbon miktar 
ı
n
ı
n(konsantrasyon) dolayl
ı
bir ölçüsü olur. Ancak bu testte organik bile
ş
ikler, yukarda ifadeedilen yüksek oksitleyici
ş
artlara direnç gösterirler. Dolay
ı
s
ı
yla, bu test, suyun içindeki tümkarbonunu bir ölçüsü olmaz. Ancak kimyasal oksidantla oksitlenebilen karbonlar 
ı
kapsar.Sularda bulunan karbonu do
ğ
rudan ölçmenin yolu, TOK ölçümleridir.Bu föyde verilen standart yöntem, 50 ppm’den daha çok kimyasal oksijen gereksinimi olanat
ı
k sular 
ı
n KOI miktar 
ı
n
ı
n tayininde uygulanan bir analiz metodunu kapsar. Bu standartyöntem, kontrol edilemez giri
ş
im yap
ı
c
ı
etkisi nedeniyle 2000 ppm’den daha yüksek oranlarda klorür iyonu içeren at
ı
k sularda kimyasal oksijen ihtiyac
ı
tayini metotlar 
ı
n
ı
 kapsamamaktad
ı
r.Bir suya ait KOI tayini sonucu, BO
İ
’den farkl
ı
olarak biyolojik yollarla ayr 
ı
ş
mayan baz
ı
 maddeleri de içerdi
ğ
inden, KO
İ
her zaman BO
İ
’den büyük elde edilir. KOI, nehir veendüstriyel at
ı
klar 
ı
n incelenmesi çal
ı
ş
malar 
ı
nda önemli ve çabuk sonuç veren bir  parametredir. At
ı
klar 
ı
n toksik madde içermemesi ve sadece kolayl
ı
kla ayr 
ı
ş
abilecek organik maddeleri içermesi halinde bulunan KOI de
ğ
eri, yakla
ş
ı
k olarak nihai BOI (karbonlu)de
ğ
erine e
ş
it ç
ı
kar.1
 
YTÜ ÇEVRE MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜÇEVRE K 
İ
MYASI 2 LABORATUVARI
 
2. LABORATUARDA KO
İ
(K 
İ
MYASAL OKS
İ
JEN
İ
HT
İ
YACI) TAY
İ
N
İ
 2.1 Deney Metotlar
ı
 
ı
k Reflux Metodu at
ı
klar 
ı
n fazla bulundu
ğ
u büyük hacimdeki sularda daha rahatuygulan
ı
r. Kapal
ı
Reflux Titrimetrik ve Kapal
ı
Reflux Kolorimetrik Metodlar ise çok ekonomik olan metal tuzlar 
ı
ile uygulan
ı
r. Ancak numune içerisindeki ask 
ı
daki kat
ı
lar 
ı
nde
ğ
erlerinin homojen olmas
ı
gerekir. Laboratuar uygulamas
ı
nda Aç
ı
k reflux metoduuygulanacakt
ı
r.
2.2 Deneyde Kullan
ı
lan Malzemeler2.2.1 Kullan
ı
lan Araç ve Gereçler
KOI deneyine (Aç
ı
k Reflux-Titrimetrik Yöntemi) ba
ş
lamadan önce a
ş
a
ğ
ı
da belirtilen cihaz vereaktiflerin haz
ı
r bulundurulmas
ı
gerekir.a. Geri so
ğ
utma ve organik madde çözünürle
ş
tirme düzene
ğ
i: 24/40 boyunlu 250 veya 500ml’lik 
ş
ilifli erlen, 24/40 boyunlu 300 ml’lik 
ş
ilifli so
ğ
utucudan olu
ş
ur.
Ş
ilifli so
ğ
utucu boru,erlen üzerine dikey olarak yerle
ş
tirilir ve
ş
ilifli erlen, elektrikli
ı
s
ı
t
ı
c
ı
n
ı
n üzerine yerle
ş
tirilir. b. Büretc. Pipetd. En az 1.4 W/cm
2
gücünde tablal
ı
elektrikli
ı
s
ı
t
ı
c
ı
 
2.2.2 Kullan
ı
lan Reaktifler1. Standart potasyum dikromat çözeltisi (0.0417 M)
Önceden 103
0
C’de iki saat süreyle kurutulmu
ş
olan 12.259 gr. K 
2
Cr 
2
O
7
kimyasal
ı
, distilesuda çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir.
2. Sülfürik asit reaktifi
 1 kg. deri
ş
ik sülfürik asit çözeltisine, kristal veya toz halinde 5.5 gr. Ag
2
SO
4
ilave edilerek çözülür. Gümü
ş
sülfat
ı
n asit içerisinde tamamen çözünmesi için 1-2 gün bekletilmesi gerekir.
3. Ferroin indikatör çözeltisi
1.485 gr. fenantrolin
 
monohidrat ve 695 mg. FeSO
4
.7H
2
O distile suda çözülür ve 100 ml’yetamamlan
ı
r.2
 
YTÜ ÇEVRE MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜÇEVRE K 
İ
MYASI 2 LABORATUVARI
 
4. Standart demir amonyum sülfat çözeltisi –DAS- (0.25 M):
 98 gr. Fe(NH
4
)
2
(SO
4
)
2
.6H
2
O kimyasal
ı
, distile suda çözülür. Üzerine çalkalayarak azar azar 20 ml deri
ş
ik sülfürik asit eklenir, so
ğ
utulur ve 1000 ml’ye tamamlan
ı
r.
 Bu çözelti,kullan
ı
ld 
ı
 ğ 
ı
her gün, standart dikromat çözeltisine kar 
 ş
ı
a
 ş
a
 ğ 
ı
daki
 ş
ekilde ayarlanmal 
ı
ı
r(*):* Standardizasyon:
10 ml standart K 
2
Cr 
2
O
7
çözeltisi 100 ml’ye tamamlan
ı
r.Üzerine 30 ml deri
ş
ik H
2
SO
4
ilave edilip so
ğ
umaya b
ı
rak 
ı
l
ı
r. Demir amonyum sülfat(DAS) ile 0.10-0.15 ml (2-3 damla) ferroin indikatörü kullan
ı
larak titre edilir vea
ş
a
ğ
ı
daki formülde harcanan K 
2
Cr 
2
O
7
de
ğ
eri yerle
ş
tirilerek DAS’
ı
n molaritesihesaplan
ı
r. Böylece standart DAS çözeltisi, her kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
gün için, standart dikromatçözeltisi (K 
2
Cr 
2
O
7
) ile ayarlanm
ı
ş
olur.
)(SO)Fe(NHmlkullan.içintitrasyon 0.25*)OCr 0.0417(sarfiyatml '
2424 722
=
molaritesi
ı
n DAS 
 
3. DENEY
İ
N YAPILI
Ş
I
 Numune iyice kar 
ı
ş
t
ı
ı
l
ı
r daha sonra numunenin 50 ml’si bir pipet yard
ı
m
ı
ile 250 ml’lik 
ş
ilifli bir erlene aktar 
ı
l
ı
r. Numunedeki KOI’nin yüksek oldu
ğ
u tahmin ediliyorsa, daha az bir hacimal
ı
narak distile su ile 50 ml’ye tamamlan
ı
r. Ayr 
ı
ca seyreltme gerekti
ğ
inde bir balon jojedeseyreltme yap
ı
larak uygun hacim al
ı
narak deneye ba
ş
lan
ı
r. Erlene birkaç kaynama ta
ş
ı
at
ı
l
ı
ve 1.0 gr civa sülfat (HgSO
4
) konulur. Erlen, musluk alt
ı
nda çalkalanarak so
ğ
utulurken 5 mlgümü
ş
lü sülfürik asit (Ag
2
SO
4
-H
2
SO
4
) ilave edilir. Burada civa sülfat
ı
n tamam
ı
çözülmelidir.Erlene, bir pipetle 25 ml standart dikromat çözeltisi konur ve kar 
ı
ş
t
ı
ı
l
ı
r daha sonra erlen,so
ğ
utucuya tak 
ı
l
ı
r, so
ğ
utma suyu aç
ı
l
ı
r. So
ğ
utucunun üst a
ğ
z
ı
ndan 70 ml. gümü
ş
lü sülfürik asit reaktifi yava
ş
ça bo
ş
alt
ı
l
ı
r, bu arada erlen, sürekli olarak çalkalan
ı
r. So
ğ
utucunun tepesineters çevrilmi
ş
bir beher kapat
ı
l
ı
r. Is
ı
t
ı
c
ı
ı
l
ı
r, kademeli olarak 5 dakikada en yüksek dereceyegetirilir. Erlenin içerisindekiler, geri so
ğ
utma alt
ı
nda 2 saat süreyle kaynat
ı
l
ı
r. Reaksiyonlar s
ı
ras
ı
nda so
ğ
utma suyu ç
ı
ı
ş
ı
fazla
ı
s
ı
nm
ı
ş
sa,
ı
s
ı
t
ı
c
ı
kapat
ı
larak kaynaman
ı
n tamamendurmas
ı
sa
ğ
lan
ı
r. 25 ml distile su ile 3-4 kez so
ğ
utucunun içi,
ş
ilifli erlenin içine y
ı
kan
ı
r.Böylece çözelti 300 ml’ye seyreltilir ve a
ğ
z
ı
na bir beher kapat
ı
larak oda s
ı
cakl
ı
ğ
ı
ndaso
ğ
umas
ı
beklenir. Daha sonra 2-3 damla ferroin indikatörü konur. Standart DAS çözeltisi ilemavi-ye
ş
ilden, k 
ı
rm
ı
z
ı
ms
ı
kahverengi renge kadar titre edilir.** Dikkat: Daha evvel belirtildi
ğ
i gibi, kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
her gün standart DAS çözeltisinin,standart dikromat çözeltisi ile mutlaka faktör tayini yap
ı
lmal
ı
d
ı
r.***
Ş
ahit:
Ş
ahit olarak numuneler d
ı
ş
ı
nda bir erlene 20 ml. distile su al
ı
n
ı
r ve içerisine ayn
ı
 reaktifler konularak haz
ı
rlan
ı
r ve yukar 
ı
daki tüm i
ş
lemlerden geçirilir.3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->