Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PH DEĞERININ TAYINI

PH DEĞERININ TAYINI

Ratings: (0)|Views: 598 |Likes:
Published by atilay29

More info:

Published by: atilay29 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
YTÜ ÇEVRE MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜÇEVRE K 
İ
MYASI I LABORATUVARI
PH DE
Ğ
ER 
İ
N
İ
N TAY
İ
N
İ
 
1.
 
GENEL B
İ
LG
İ
LER 
 pH bir çözeltinin asitlik özelli
ğ
inin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksilogaritmas
ı
na (– log [H
+
]) e
ş
ittir. Çevre Mühendisli
ğ
i uygulamalar 
ı
nda s
ı
k kullan
ı
lan pHde
ğ
eri su temininde, koagülasyon, dezenfeksiyon, su yumu
ş
atma ve korozyon kontrolü gibii
ş
lemlerde büyük önem ta
ş
ı
r. Biyolojik proseslerde pH ortamda bulunmas
ı
istenenmikroorganizmalar 
ı
n ya
ş
amas
ı
na uygun olacak 
ş
ekilde ayarlan
ı
r.Do
ğ
al sular 
ı
n pH de
ğ
eri genellikle 4-9 aras
ı
ndad
ı
r. Bu tip sular 
ı
n büyük bir k 
ı
sm
ı
karbonat ve bikarbonattan dolay
ı
bazik ve karbondioksitten dolay
ı
da asidik özellik ta
ş
ı
sa da daha çok karbonat ve bikarbonat iyonlar 
ı
ndan dolay
ı
hafifçe bazik özellik göstermektedir. pH de
ğ
eri karbonat, bikarbonat, karbondioksit, korozyon ve asit-baz dengeleri hesaplar 
ı
ndakullan
ı
lmaktad
ı
r.
Ş
ekil 1’de çe
ş
itli maddelerin pH de
ğ
erlerini gösteren bir diyagramverilmi
ş
tir.
Ş
ekil 1.
Çe
ş
itli maddelerin pH de
ğ
erlerini gösteren asit-baz diyagram
ı
 1
 
YTÜ ÇEVRE MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜÇEVRE K 
İ
MYASI I LABORATUVARI
2.
 
ÖLÇÜM PRENS
İ
PLER 
İ
 
 pH de
ğ
eri;a) Kolorometrik  b) Elektrometrik olarak ölçülebilir.Kolorimetrik ölçümlerde renk, bulan
ı
kl
ı
l
ı
k, yüksek tuz konsantrasyonu, ask 
ı
da (kolloidal)maddeler, serbest klor, çe
ş
itli yükseltgen ve indirgen maddelerin engelleyici rolü olabilir.Ayr 
ı
ca kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rma için haz
ı
rlanan renk standartlar 
ı
nda indikatör bozulabilir.
İ
ndikatörlerinrenk de
ğ
i
ş
tirmeleri nedeni ile numunenin pH de
ğ
erinin ölçümünde tamponlanm
ı
ş
çözeltilerdeuygulanmas
ı
önerilir.
Ş
ekil 2’de kolorimetrik ölçümlerde kullan
ı
lan pH ka
ğ
ı
tlar 
ı
 gösterilmi
ş
tir.
Ş
ekil 2.
Kolorometrik ölçümlerde kullan
ı
lan pH ka
ğ
ı
tlar 
ı
 
Ş
ekil 3’te pH ka
ğ
ı
tlar 
ı
ndan elde edilen renkleri gösteren kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rma skalas
ı
verilmi
ş
tir.2
 
YTÜ ÇEVRE MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜÇEVRE K 
İ
MYASI I LABORATUVARI
Ş
ekil 3.
pH ka
ğ
ı
tlar 
ı
ndan elde edilen renkleri kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rma skalas
ı
 Elektrometrik pH ölçümünün temel prensibi, bir standart hidrojen elektrodu ve bir referanselektrodu kullanan potansiyometrik ölçümle, hidrojen iyonlar 
ı
aktivitesinin belirlenmesidir.Genelde hidrojen elektrodunun bozulma tehlikesine sahip olmas
ı
nedeniyle, cam elektrottercih edilmektedir. Cam elektrot sisteminde üretilen elektromotor kuvveti (emk) pH iledo
ğ
rusal olarak de
ğ
i
ş
mektedir. Bu do
ğ
rusal de
ğ
i
ş
me kullan
ı
larak, farkl
ı
pH daki tamponlar için ölçülmü
ş
emk de
ğ
erlerinin i
ş
aretlendi
ğ
i bir grafik yard
ı
m
ı
yla herhangi bir numuneninemk de
ğ
erinden pH s
ı
n
ı
bulmak mümkün olmaktad
ı
r.
3.
 
G
İ
İŞİ
MLER (HATA NEDENLER 
İ
)
Cam elektrotlar, pH >9-10'da sodyumdan gelen giri
ş
im hariç, renk, bulan
ı
kl
ı
k, kolloidalmadde, indirgeyici ve yükseltici maddeler ve yüksek tuzluluktan pek etkilenmezler. Bunedenle, sodyum giri
ş
iminden etkilenmeyen özel elektrotlar kullan
ı
lmaktad
ı
r. pH ölçümleri s
ı
cakl
ı
ktan iki
ş
ekilde etkilenir:1) Elektrotta meydana gelen mekanik etkiler (Elektrotlar 
ı
n potansiyelleri kendilerindende
ğ
i
ş
ir),3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->