Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Contraloria Social en El Area SALUD

Contraloria Social en El Area SALUD

Ratings:
(0)
|Views: 106|Likes:
Ensayo para poner en practica los controles en Salud Publica
Ensayo para poner en practica los controles en Salud Publica

More info:

Published by: Osmán De Jesús Argüello Sequera on Apr 23, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

 
Ejn}rlijrçl Ujekli hn hi ìrhl UlixmMr. Jugìn LroùhiijTrhukmhn}h Lujeklekõn Qhnhvjilnl mh Knajrgl}kel hn Ulixm@lbilnmj { bxuelnmj knajrglekõn mh iju luthe}ju Ujeklihu { ë}keju mh ilu Ekhneklu mh ilUlixm hn Ejnfxn}j) uh mhbhn mh }jglr hn exhn}l erk}hrkju mh hpthr}ju hn il Gl}hrkl) thrjejgj kn}horln}h le}kqj mh iju h|xktju mh Ulixm) { ejgj trjahukjnli) }lgbkën gh mhbjhn}hrlr mh }jmju iju luthe}ju hn Ulixm) luç ejgj }lgbkën hi rhu}j mh nxhu}rju ejiholu mhiìgbk}j mh Ulixm hn Ohnhrli. Exlnmj hn}rlgju hn hu}ju mh}liihu { rhqkulgju hi Luthe}jH]KEJ) hi Luthe}j IHOLI) { hi luthe}j UJEKLI) nju hnejn}rlgju ejn ij ukoxkhn}h6Ilu içnhlu mkrhe}kqlu ejnjehn tjej hi elrìe}hr Ujekli mh uxu trjahukjnhu) j bkhn tjr ali}l mh Jrkhn}lekõn) j tjr glnhfj mh erk}hrkju Trkqlmju { nj töbikeju hn ux ìrhl mh }rlblfj.@l `lbkmj xn hrrjr ejneht}xli) eluk hik}huej hn hi }rl}j mh ij Ujekli) hn}rlnmj hn xnokoln}huej tlrlmkogl tlrl gxe`ju trjahukjnlihu hn Ulixm6 il mkahrhneklekõn Ujekli hn ill}hnekõn mh iju Tlekhn}hu‡Hu}h Tlrlmkogl) li koxli |xh j}rju ejgj hi u}l}xu trjahukjnli) { hi glnhfjmkuerkgknl}jrkj |xh }lgbkën uh qh hn lioxnju eluju `lehn |xh il l}hnekõn hn Ulixm uhlmhakekhn}h j tjbrh) ukn }jglr hn exhn}l iju qhrmlmhrju tlrìgh}rju mh L}hnekõn Jrkhn}lmju lij Ujekli. Il ajrglekõn mh orxtju mh ejn}rlijrçl Ujekli) tjmrçln }hnhr rhutxhu}l l hu}ju trjbihglu) thrj JFJ6 hnajelmju hn ghfjrlr il l}hnekõn { iju uhrqkekju Ujeklihu) nxnel}jelnmj iju ghmkju |xh nj ij uhln) lxn|xh iju uhrqkekju Trkqlmju }lgbkën mhbhn }hnhr xnElrìe}hr Ujekli) nj }khnhn nk glnhfln iju gkugju trjbihglu |xh hi Uhe}jr Txbikej) tjr ij}ln}j nj iju }rl}lrh hn hu}l Hptjukekõn.Il TJIK]KEL) ejgj Tjiç}kel) `l hnajelmj gx{ gli) tjr mëelmlu il l}hnekõn hnUlixm) bkhn uhl tjr|xh uh hnajelrjn hn ejgbl}kr htkmhgklu { hnmhgklu) ghfjrlnmj ijuuku}hglu mh trhqhnekõn { mh glnhfj mh hu}lu hnahrghmlmhu) j tjr hnajelr iju huaxhrvju hnhi glnhfj mh Knu}k}xekjnhu ejn aknhu nh}lghn}h tlr}kmku}lu) j tjr glnhflr kn}hrhuhu mh tjeju) { mhuqkr}xlnmj hi qhrmlmhrj glnhfj lmgknku}rl}kqj luku}hnekli) ejul |xh hu }jmlqçlarhexhn}h qhr hn gxe`lu knu}k}xekjnhu txbikelu mh Ulixm. Iju rhexruju iiholn) thrj ujnmhakekhn}hu) `l{ gli glnhfj lmgknku}rl}kqj) tjr mhuejnjehr il qhrmlmhrl axhn}h mh iju trjbihglu) il mhuknajrglekõn) hu xn hnhgkoj }hgkbih l qhnehr) hn}rh j}rju) |xh njmhuerkbkrë l|xç) tjr|xh uhrkl hn}rlr hn mh}liihu |xh uhrkl tjej trjmxe}kqj }rl}lr l|xç. Il trknektli kmhl hn hu}h }hgl hu Jrkhn}lr l iju orxtju |xh uh hu}ìn ajrglnmj hn iluejgxnkmlmhu l ehrel mh ij |xh rhtrhuhn}l j hu il ejn}rlijrçl Ujekli hn hi ìrhl mh Ulixm.Exlnmj gxe`ju tkhnuln hn ij UJEKLI) tkhnuln hn hi Ujeklikugj }rlunje`lmj mh ijuqkhfju ikmhrhu rhqjixekjnlrkju mhi Ukoij tlulmj) { rhuxi}l uhr |xh ij ujekli mhbh }hnhr xnlnxhql jrkhn}len) il mh il qhrmlmhrl ejnarl}hrnkmlm mh iju `jgbrhu) xn lgbkhn}hejneht}xli mkahrhn}h tlrl ilu nxhqlu ohnhrlekjnhu hu leht}lr hi `he`j mh ilu mkahrhnekluhn}rh ilu thrujnlu) thrj trhmjgknlnmj hi hutçrk}x mh l{xml hn}rh }jmju iju `jgbrhu) huj huqhrmlmhrlghn}h xn ELGBKJ hn il ghn}likmlm mh ilu nxhqju ikmhrhu |xh uxrfln hn hu}lujrolnkvlekjnhu Ejgxnk}lrklu) { |xh mhbhn uhr ilu ohnhrlekjnhu mh rhihqj mhi ax}xrj) tlrlghfjrlr rhlighn}h nxhu}rj tlçu. Nj uh mhbh erhhr hn kmhlikugju) uh mhbhn qhr tlitlbihu iluejulu tlrl mlrihu xn uhn}kmj Trlogì}kej) trle}kej) ejn qhrmlmhrj lielneh l }jmju ijuknmkqkmxju tjr koxli) mjnmh uhln iju `he`ju) iju |xh `lbihn tjr uk ujiju mh ilu jbrlu mh iju`jgbrhu‡ Hu xn uhn}kmj mh RHUTJNULBKIKMLM tjr elml uhr `xglnj |xh hu}l ehrel mh
 
}k) rlvõn { uhn}kr |xh uh hp}khnmh l }jmju iju kn}horln}hu mhi orxtj j ejgxnkmlm) tlrljb}hnhr xn akn ejgön6 hi bkhnhu}lr mh }jmju‡Hu}h thnulr { uhn}kr hu mh `jgbrhu |xh `ln rhlighn}h ejnu}rxkmj tlçuhu trõuthrju {axhr}hu) nj tjr lrglu nk oxhrrlu) uknj tjr trjuthrkmlm { tlv tlrl }jmju) uknmkuerkgknlekjnhu) huj hu qhrmlmhrlghn}h xn thnulr { uhn}kr Ujekli. Hn hi ukoij tlulmj) thnulr hn ij Ujekli) hn il ghn}h mh gxe`ju hrl thnulr hn hi ejgxnkugj) kmhjijoçl |xh `j{mçl uh qh tlitlbih ux arleluj l nkqhi gxnmkli) iju tjeju tlçuhu |xh gln}khnhn huh }ktj mhTjiç}kelu) ujn rh}rlulmju }ëenkel) ekhn}çakel) { lelmëgkelghn}h) lmhgìu mh }hnhr xn nkqhi {elikmlm mh qkmlu mhtijrlbihu) { nj `loj ghnekõn mh nknoxnj tjr rhuth}j l uxu `lbk}ln}hu) thrj gxe`ju ulbrìn exlihu ujn.Uk }jej hu}h }hgl) hu trhekulghn}h tjr|xh hi hnaj|xh UJEKLI) nj hu kmhjiõokej) humh }rl}j { glnhfj kn}hrthrujnli) ejgj uhrhu `xglnju ujgju uhrhu Ujeklihu) }hnhgjuhutçrk}x orholrkj (orxtli+) qkqkgju hn ejgxnkmlmhu mjnmh hn ohnhrli il ohn}h hu laçn xnlejn j}rl) hu}h hu hi uhn}kmj ujekli mh il qkml) hi tjmhr ejnqkqkr fxn}ju { ltrheklrnju xnju lj}rju) rhuth}lrnju { qkqkr hn ulnl tlv { }jihrlnekl. L`jrl ejgj ltikelgju hu}h uhn}kmjujekli l iju uhrqkekju mh l}hnekõn ghmkel) qjiqhgju li hutçrk}x Ujekli) l il kn}hrrhilekõn mhiju knmkqkmxju { uxu ejgxnkmlmhu. Uh }rl}l mh il tlr}kektlekõn ujekli ejn erk}hrkju mhkneixukõn3 hu}j hu mkuhülr xn nxhqj }ktj mh qkml hn il exli }jmlu ilu thrujnlu mh xn tlçu}khnhn mhrhe`j l uhr ejnukmhrlmju hn iju tilnhu mh hgtihj) ulixm { hmxelekõn ejgj tlilnelu mh mhulrrjiij ax}xrj. Il tlr}kektlekõn ujekli uh ejnqkhr}h luç hn hi önkej ale}jr mhqhrmlmhrl mkahrhneklekõn ejgth}k}kql |xh txhmh iiholr l }hnhr xn tlçu tlrl }hnhr qklbkikmlmhn hi ghrelmj oijbli.[ liiç hu}ì il tlr}kektlekõn ujekli3 nj hn xnju tilnhu mh xnlu gknjrçlu tlrl knejrtjrlr l xnlu gl{jrçlu) uknj mh xnlu gl{jrçlu kgtxiulnmj trjehuju mh elgbkj { luhoxrìnmjuh mh|xh hu}ju elgbkju jexrrln3 { |xh jexrrln mh xnl glnhrl lrgõnkel |xh luhoxrh xn ax}xrjghfjr tlrl }jmju. Hn mhaknk}kql il hpthrkhnekl nju `l gju}rlmj (tjr huj hu}lgju mjnmhhu}lgju+ |xh exli|xkhr gjmhij mh mhulrrjiij hejnõgkej |xh nj ejnukmhrh l }jmju ijurhexruju `xglnju) elrheh mh uxu}hn}lbkikmlm { qklbkikmlm hn hi }khgtj. Hn tjelu tlilbrlu)ij gìu qlikjuj |xh tjuhh exli|xkhr nlekõn ujn uxu `lbk}ln}hu) hu}ën mjnmh hu}ën { `loln ij|xh `loln) ux gl{jr qlijr) hu hi qlijr `xglnj.Il kneixun Ujekli) nj ujij hu nhehulrkl) uknj |xh ukn hiil) uhnekiilghn}h njiiholrhgju l nknoön ilmj) }hrgknlrçlgju hn oxhrrlu ekqkihu ukn exlr}hi) `lu}l |xh xnl tlr}huliol mhbkik}lml { il j}rl ajr}lihekml) { ujij gkhn}rlu xnl hu}h mëbki) il j}rl tjmrçl uxbuku}kr  tlrl hn lioön gjghn}j qjiqhr l hgthvlr hn hu}h glelbrj fxhoj mh uhn}kr { thnulr mkahrhn}hu) ukn qhr |xh xnju mhthnmhn mh j}rju { qkehqhrul) { luç }hrgknln ukn `lbhr xnolnlmjr) }jmju tkhrmhn (hn xnl oxhrrl nlmkh olnl) iju gxhr}ju nj mkuarx}ln mh nknoxnloijrkl) il gkugl uh mhbhrçl mkuarx}lr hn qkml+.@j{ hn mçl uh mkuex}hn mju tjukekjnhu arhn}h l iju Tilnhu Ujeklihu6l+ Il xnkqhrulikmlm6 l{xml tlrl }jmju iju ekxmlmlnju (ohnhrlighn}h) il lmjt}ln iju tlçuhuglu mhulrrjiilmju+ b+ Il ajelikvlekõn6 l{xml ujij tlrl xn orxtj. ]khnh il mhuqhn}lfl mh |xh hpku}h mkakexi}lm tlrl ux mh}hrgknlekõn) { ohnhrl eikhn}hikugj { mkuerkgknlekõn tjiç}kel.Uk bkhn hu ekhr}j |xh `l{ xnl mhxml ujekli ejn iju le}xlighn}h hpeixkmju) hu trhahrkbihil tjukekõn mh il xnkqhrulikmlm |xh il mh il ajelikvlekõn3 hu ejgj elgbklr xn tlrlmkogl {rjgthr ejn hi tënmxij.
 
Iju tilnhu ujeklihu ujn xn bxhn txn}j mh lrrln|xh tlrl kn}rjmxekr hi ejneht}j mhejn}rlijrçl ujekli) txhu |xkhn ghfjr |xh il ejgxnkmlm l il |xh qln mkrkokmju iju tilnhu tlrlmlruh exhn}l uk hu}ìn iiholnmj j nj. Uh hu}kgl |xh xn 14 mh il l{xml mh iju tilnhuujeklihu ql tlrl aknlneklr il hu}rxe}xrl mh mku}rkbxekõn mhi olu}j (uxhimju { bxrjerlekl töbikel+) gkhn}rlu |xh ujij xn =4 iihol ejgj l{xml hahe}kql3 mh liiç il orln jtjr}xnkmlmmh ilu gkukjnhu |xh axnekjnln ejgj xnl hu}rxe}xrl tlrlhu}l}li ukn hi thuj mh il bxrjerleklhu}l}li. Eilrj |xh `l{ |xh hu}lr l}hn}ju txhu iju uku}hglu }rlmkekjnlihu mh ejn}rji nj }khnhnlxn il hpthrkhnekl tlrl jthrlr hn huh lgbkhn}h) { mh liiç il kgtjr}lnekl mh il ejn}rlijrçlujekli.Il bluh mhi ejneht}j tlr}kektl}kqj hu |xh iju tilnhu uh ejnu}rx{hn ejnfxn}lghn}h ejnil ejgxnkmlm) tlrl il ejgxnkmlm. [ il ejgxnkmlm erhl iju ghelnkugju tlrl ejn}rjilr)}ln}j iju tilnhu) ejgj ux hfhexekõn. Tjr hfhgtij uk `l{ xn trj{he}j tlrl ejnu}rxkr xnlgbxil}jrkj) il ejgxnkmlm kgtle}lml tlr}kektl hn hi mkuhüj) hn iju tikhoju) hn il ikek}lekõn)hn il lmfxmkelekõn) hn hi lqlneh mh il jbrl) hn iju mhuhgbjiuju) hn il elikmlm { trhekj mh ijugl}hrklihu) hn il x}kikvlekõn mh glnj mh jbrl mh il vjnl { hn il ejgtrl mh knuxgju ijelihu.[ ixhoj mh }hrgknlmj hi trj{he}j) tlr}kektl hn il lmgknku}rlekõn) hn il elikmlm mh ill}hnekõn) hn hi knqhn}lrkj mh ghmkeknlu) { hn ohnhrli ij kn}horl l ux qkml. Knejrtjrlukgxi}ìnhlghn}h il hakekhnekl (`lehr bkhn ilu ejulu+ { il hakelekl (jb}hnhr rhuxi}lmju+.Xnj tjmrçl thnulr |xh hu aln}luçl) thrj hu}ì jexrrkhnmj) }çgkmlghn}h) }li qhv nj hn}jmju iju uhoghn}ju) nk hn ajrgl hu}rxe}xrlml) thrj hu}ì jexrrkhnmj. [ jexrrkrì elml qhvglu) txhu il ohn}h tjej l tjej ql ejgtrhnmkhnmj { }jglnmj ejnekhnekl mh |xh hu il önkelglnhrl mh ijorlr rhuxi}lmju6 luxgkhnmj rhutjnulbkikmlm) hu mhekr luxgkhnmj ux tlthiUJEKLI [ H]KEJ ejn il ujekhmlm mjnmh qkqh.Hn exln}j l il ë}kel) xn lgkoj gh mheçl |xh 28 mh il ohn}h hu `jnhu}l) {l uhl |xh ilhu}ën ejn}rjilnmj j nj3 28  hu mhu`jnhu}l ukhgtrh (hu}rxe}xrli+ { |xh hi 84 hu `jnhu}lujij uk il hu}ìn qkokilnmj. Hi ejn}rji mhbh hu}lr mkrkokmj l huh 84 tjr ij |xh rhajrvlr higë}jmj }rlmkekjnli lmkekjnìnmjih hi ejn}rji ujekli) nju ql l l{xmlr l ijorlr xn ?8 mxrj mhohn}h `jnhu}l.Tlrl hi uhe}jr bikej }lgbn hu xn elgbkj) txhu mhbh leju}xgbrlruh l uhejn}rjilmj tjr uxu eikhn}hu (|xh ujn iju |xh gxe`lu qhehu iju hikohn tlrl huju elroju+)exlnmj hu}lbl leju}xgbrlmj ujij l iju ejn}rjihu knu}k}xekjnlihu iju exlihu) mh il glnhrl|xh hu}ìn mkuhülmju) `ln trjblmj gx{ blfju nkqhihu mh hakelekl. Hu}ìn gìu jrkhn}lmju l iliholikmlm { exgtikgkhn}j mh hqhn}ju mhi tlulmj) |xh l il elikmlm mh hqhn}ju tjr qhnkr. Mh`he`j xnl mh ilu glnhrlu mh kgtxiulr }rlnuajrglekjnhu tlrl lokikvlr { mknlgkvlr iju trjehuju mh ejn}rji ajrglihu (kn}hrnj * hp}hrnj+ hu il trhukõn mh il ejn}rlijrçl ujekli.Xn hfhgtij uhrkl hi mh xn lgbxil}jrkj) mjnmh mhbhl `lbhr xnl }l|xkiil mhejn}rlijrçl ujekli (açukel { qkr}xli+ l il exli txhml lexmkr il ejgxnkmlm tlrl rhqkulr  trhuxtxhu}ju) tloju) ejn}rl}ju) ejn}rl}lekjnhu) { tlrl tjmhr mhnxneklr l|xhiij |xh mhbl uhr ejrrhokmj) j ln}kektlmj tlrl hqk}lr |xh jexrrl) ejgj hn hi eluj mhi glnhfj mhghmkelghn}ju) knuxgju { exli|xkhr j}rj hihghn}j mhi exli mhthnmh xnl bxhnl elikmlm mhl}hnekõn hn Ulixm. Hn iju le}xlihu gjghn}ju hn }jmlu ilu knu}k}xekjnhu txbikelu mh ulixmmhi tlçu) mh xnl x j}rl ajrgl) hu}ju ujn txn}ju gx{ mëbkihu mh iju gkugju) { hn}rh j}rluelxulu hu mhbkmj l il ali}l mh ejn}rjihu hahe}kqju mh hu}ju mhtlr}lghn}ju j ìrhlu hn ilugkuglu.Il tlr}kektlekõn ekxmlmlnl (gìu liiì mh il tlr}kektlekõn tjiç}kel+ uhrì hi ghfjr hu}çgxij tlrl ijorlr |xh Ojbkhrnj { ekxmlmlnçl }rlblfhn ejnfxn}lghn}h hn lfxu}lr xn

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Osmán De Jesús Argüello Sequera liked this
Osmán De Jesús Argüello Sequera liked this
Osmán De Jesús Argüello Sequera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->