Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu Ve QLVH Luoi Dien Va TBA

Tai Lieu Ve QLVH Luoi Dien Va TBA

Ratings:
(0)
|Views: 2,309|Likes:
Published by langtu_phieudu_kaka

More info:

Published by: langtu_phieudu_kaka on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
Dùng cho ngh
QLVH đưng dây v
à tr
m
-t
p 1
giangdt-H
i đáp qlvh điện
1
Câu h
i 1:
Gi
i tch tại sao bộ điu chỉnh điện áp ca máy biến áp lại đặt pa
cu
n dây cấp mà không đt pa cun dây thcấp?
Tr
li:
Máy bi
ến áp thưng có mt cun dây sơ cp v
à có m
t hoặc hai cun
dây th
c
p. Khi đặt đin áp U
1
vào cu
n dây sơ cp th
 ì trong cu
n dây n
ày s
có d
òng
đin I
1
ch
y qua v
à trên cu
n dây thcp xuất hin điện áp U
2
. Khi có ph
ti đu
vào cu
n dây thứ cp th
 ì trong cu
n dây thcp sẽ có d
òng
đin I
2
ch
y qua. Độ
l
n
c
a d
òng
đin sơ cp v
à th
cp ng gim theo phtải. Quan hệ gia số v
òng
y sơ cp W
1
và s
v
òng dây th
cp W
2
v
i d
òng
đin I, điện áp U ca máy biến
áp tuân theo quy lu
t sau:
W
-vòngW
1
U
1
~ I
2
~ I-Ampe= = U-VonW
2
U
2
~I
1
~
S
v
òng dây t 
ỉ lthuận vi đin áp v
à t 
ỉ lnghịch với d 
òng
đin.
Do bán kính cung c
p đin ln tn đưng dây có nhiu phti v
à công su
t ti
êuth
đin ca các phtải trong mt ny thưng dao đng y ra sdao đng đin
áp
cui ngun. Má
y bi
ến áp lc thưng có
b
điu chỉnh điện áp đt phía cundây sơ cp đ:
+Tr
c tiếp điu chỉnh sv
òng dây c
a cuộn dây cp cho ph
ù h
p đin áp đu
ngu
n, g
i
đưc đin áp pa đầu ra ca máy biến áp đt định mc.
+H
n chế đưc quá đin áp máy biến
áp.+Gi
m đưc tn tht đin năng cho lưi đin.
Vì dòng
đin đi qua cuộn dây cấp nhỏ n
ênng
đin đi qua tiếp điểm của bĐCĐA ng
nh
do đó các ch tc ca tiếp đim bộ ĐCĐA cũng gim đi dễ
ch
ế to, hđưc giá th
ành. Vì b
điu chỉnh đin áp đưc chế tạo theo kiu phân
n
c n
ên ch
ỉ có khả ng điu chỉnh điện áp đầu ra ca máy biến áp gn bng định
m
c.
Các máy bi
ến áp 3 pha thông dụng không y
êu c
u ổn định điện áp n
ên
thưng hay d
ùng
b
điu chỉnh đin áp 3 pha kiu đơn gin có t3 đến5 đu
 phân n
c
, không cho phép điều chỉnh đin áp khi máy biến áp vn h
ành mang t
i.
M
i khi thay đổi đu pn nc điều chỉnh điện áp phải ct điện to
àn b
máy biếnáp, sau đó phi đo điện trở tiếp xúc rồi mi đưc phép đóng điện.
T
t cc máy biến áp c
ó yêu c
u ổn định điện áp đều phải lp bđiu chỉnhđináp i tải. Bộ ĐA có cu to đặc bit cho phép điu chỉnh đưc đin áp
c
a máy biến áp ngay ckhi y biến áp đang mang tải.
 B
điu chỉnh đin ápdưi ti 3 pha thưng đưc chế to 19 nc.
Câu h
i 2:
Máy bi
ến điện áp l
àm nhi
m vg
 ì trong tr
m biến áp? Sự ging nhau
và khác nhau gi
a máy biến áp lực v
à máy bi
ến điện áp? Sự ging nhau v
à khácnhau gi
a máy biến điện áp v
à máy bi
ến d
òng
điện?
Tr
li:
Máy bi
ến điện áp l
à máy bi
ến áp chun dùng để biến đi điện áp có 3 nhim v:
1-Cung c
p đin áp 100V~ cho đng hVont để đo điện áp phía cao thế.
 
Dùng cho ngh
QLVH đưng dây v
à tr
m
-t
p 1
giangdt-H
i đáp qlvh điện
2
2-Cung c
p điện áp 100V~ cho các cun dây điện áp ca công tơ điện
3pha.3-Cung c
p điện áp thứ tự không (3U
0
) cho le o chạm đt khi chmđất phía cao thế.
Máy bi
ến đin áp có mt số đim ging máy biến áp lực:
Máy bi
ến điện áp v
à máy bi
ến áp lc đưc chế to da tr
ên nguyên lý c
mng đin t.
 Năng lưng đinđưc truyn dn tcun dây cp sang cun dây
th
cấp tng qua quá t
ình c
m ng t
.
Máy bi
ến điện áp v
à máy bi
ến áp lc có cu to cơ bản ging nhau, máy
bi
ến điện áp v
à máy bi
ến áp lc đu có cun dây v
à lõi thép.Máy bi
ến điện áp có mt sđim khá
c máy bi
ến áp lc:
Công su
t ca máy biến đin áp tng nhca đến 1kw, dung lưng S
c
a máy biến điện áp đưc tính bng VA (S
250VA).
Công su
t ca máy biến áp lc ln, dung ng S ca máy biến áp tính bng
kVA (S
50kVA)
Máy bi
ến đin áp tng có kích thưc h
 ình h
c nhhơn máy biến áp lc
r
t nhiu.
Máy bi
ến điện áp có kích tc mch tch tc ca các cuộn dây
nh
. Theo chủng loi v
à v
i tng cấp điện áp khác nhau máy biến điện áp ít thayđổi vcu to, kiu cách, h
 ình dáng và kích t
hưc.
Tu
theo tng loại máy biến áp lc, cuộn dây cp v
à th
cp có nhiu cpđiện áp khác nhau, trong khi đó y biến đin áp chỉ có duy nhất mt cp đin áp
th
cp l
à 100 V~.
Máy bi
ến áp lực 3 pha có rt nhiều tổ đấu dây khác nhau, trong khi đó má
ybi
ến điện áp 3 pha tng có tđấu dây Y
0
 /Y
0
 / 
h
.
Máy bi
ến điện áp giống máy biến d
òng
điện:
Máy bi
ến điện áp v
à máy bi
ến d
òng
đin cùng đưc chế to da tr
ênnguyênc
m ng đin t. Năng lưng đin đưc truyn dn tcun dây cp sang
cu
n
dây th
cấp tng qua quá tr
 ình c
m ng đin trưng v
à t
trưng.
Máy bi
ến đin áp kc máy biến d
òng
đin:
nhiệm vng c:
+y bi
ến đin áp
chuyên làm nhi
m vbiến đi U.
+y bi
ến d
òng
đin chuy
ên làm nhi
m vbiến đi I.
ch đu y trong lưi đin:
+y bi
ến đin áp đấu song song trong mch đin.
+y bi
ến d
òng
đấu ni tiếp trong mch đin.
 
Dùng cho ngh
QLVH đưng dây v
à tr
m
-t
p 1
giangdt-H
i đáp qlvh điện
3
Câu h
i 3:
Máy bi
ến d
òng
điện l
àm nhi
m vg
 ì trong h
thống điện? Tại sao
trong v
n hành không đưc phép đhở mch cun
dây th
cp máy biến d
òng
điện?
Tr
li:
Trong h
thống đin máy biến d
òng ( TI ) làm nhi
m vbiến đi d
òng
đin ttr
s
ln th
ành tr
ị snh, trị sd
òng
đin thứ cp định mc ( I
2
đm) ca máy biến
dòng
đưc quy chun l
à 5A ho
c 1A.
Công d 
ng:
ng để cấp điện cho mch d
òng
điện của ampe mét, watt mét, công tơđiện.
Các thi
ết bị đo đếm nói tr
ên mu
n đu v
ào TI ph
i đưc chế to theo quy
chu
n d
òng
đin định mc l
à 5A ho
c 1A cho ph
ù h
p vi d
òng
đin định mc
phía th
cp ca máy biến d
òng.
Thí d 
:
N
ếu d
òng
đin đi qua cun dây cấp ca TI l
à 500A, dòng
đin định mc
c
a cun y thứ cp ca TI l
à 5A thì TI có t
ỉ sbiến đi l
à:k
I
= 500A/5A = 100
N
ếu d
òng
đin đi qua cun dây cấ
p c
a TI l
à 500A dòng
đin định mc
c
a cun y thứ cp ca TI l
à 1A thì TI có t
ỉ sbiến đi l
à:k
I
= 500A/1A = 500Trong các tr
m biến áp 110kV mi TI đưc chế to 2 cun
dây th
cp, 1 cun
ng cho đo ng v
à 1 cu
n dùng cho rơ le bảo vệ. Trong các trm biến áp phân
ph
i hthế 220/380V tng d
ùng 2 b
TI, mt bng riêng cho đng hồ am pe
m
t bộ dùng riêng cho công điện. Không cho phép c thiết bị đo trong trạm
bi
ến áp d
ùng chung 1 b
TI đđm bo cho công tơ đin l
àm vi
c đưc cnh c.
Trong v
n h
ành n
ếu đhmch thcp máy biến d
òng s
y ra cy hỏng v
 ìhai nguyên nhân:
 Nguyên nhân 1:
Gây t
ừ hóa l
õi thép làm nóng m
ch tdẫn đến cách đin
MBD chóng
 
b
ị gi
à c
i.
U
1
~U
1đm
~I
1đm
~I
2đm
~ = 5A( ho
c 1A
)
Sơ đđu dâyMáy biến áp lựcSơ đđu dâyy biến điện ápSơ đđu dâyy biến ngđin
U
2
~

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
HoangKim Trung liked this
dinhqui liked this
Kien Nguyen liked this
hieuvv liked this
liemthanhbui liked this
HungTND liked this
sieuhuydiet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->