Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu Ve QLVH Luoi Dien Va TBA

Tai Lieu Ve QLVH Luoi Dien Va TBA

Ratings:
(0)
|Views: 2,309|Likes:
Published by langtu_phieudu_kaka

More info:

Published by: langtu_phieudu_kaka on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
Dùng cho ngh
QLVH đưng dây v
à tr
m
-t
p 1
giangdt-H
i đáp qlvh điện
1
Câu h
i 1:
Gi
i tch tại sao bộ điu chỉnh điện áp ca máy biến áp lại đặt pa
cu
n dây cấp mà không đt pa cun dây thcấp?
Tr
li:
Máy bi
ến áp thưng có mt cun dây sơ cp v
à có m
t hoặc hai cun
dây th
c
p. Khi đặt đin áp U
1
vào cu
n dây sơ cp th
 ì trong cu
n dây n
ày s
có d
òng
đin I
1
ch
y qua v
à trên cu
n dây thcp xuất hin điện áp U
2
. Khi có ph
ti đu
vào cu
n dây thứ cp th
 ì trong cu
n dây thcp sẽ có d
òng
đin I
2
ch
y qua. Độ
l
n
c
a d
òng
đin sơ cp v
à th
cp ng gim theo phtải. Quan hệ gia số v
òng
y sơ cp W
1
và s
v
òng dây th
cp W
2
v
i d
òng
đin I, điện áp U ca máy biến
áp tuân theo quy lu
t sau:
W
-vòngW
1
U
1
~ I
2
~ I-Ampe= = U-VonW
2
U
2
~I
1
~
S
v
òng dây t 
ỉ lthuận vi đin áp v
à t 
ỉ lnghịch với d 
òng
đin.
Do bán kính cung c
p đin ln tn đưng dây có nhiu phti v
à công su
t ti
êuth
đin ca các phtải trong mt ny thưng dao đng y ra sdao đng đin
áp
cui ngun. Má
y bi
ến áp lc thưng có
b
điu chỉnh điện áp đt phía cundây sơ cp đ:
+Tr
c tiếp điu chỉnh sv
òng dây c
a cuộn dây cp cho ph
ù h
p đin áp đu
ngu
n, g
i
đưc đin áp pa đầu ra ca máy biến áp đt định mc.
+H
n chế đưc quá đin áp máy biến
áp.+Gi
m đưc tn tht đin năng cho lưi đin.
Vì dòng
đin đi qua cuộn dây cấp nhỏ n
ênng
đin đi qua tiếp điểm của bĐCĐA ng
nh
do đó các ch tc ca tiếp đim bộ ĐCĐA cũng gim đi dễ
ch
ế to, hđưc giá th
ành. Vì b
điu chỉnh đin áp đưc chế tạo theo kiu phân
n
c n
ên ch
ỉ có khả ng điu chỉnh điện áp đầu ra ca máy biến áp gn bng định
m
c.
Các máy bi
ến áp 3 pha thông dụng không y
êu c
u ổn định điện áp n
ên
thưng hay d
ùng
b
điu chỉnh đin áp 3 pha kiu đơn gin có t3 đến5 đu
 phân n
c
, không cho phép điều chỉnh đin áp khi máy biến áp vn h
ành mang t
i.
M
i khi thay đổi đu pn nc điều chỉnh điện áp phải ct điện to
àn b
máy biếnáp, sau đó phi đo điện trở tiếp xúc rồi mi đưc phép đóng điện.
T
t cc máy biến áp c
ó yêu c
u ổn định điện áp đều phải lp bđiu chỉnhđináp i tải. Bộ ĐA có cu to đặc bit cho phép điu chỉnh đưc đin áp
c
a máy biến áp ngay ckhi y biến áp đang mang tải.
 B
điu chỉnh đin ápdưi ti 3 pha thưng đưc chế to 19 nc.
Câu h
i 2:
Máy bi
ến điện áp l
àm nhi
m vg
 ì trong tr
m biến áp? Sự ging nhau
và khác nhau gi
a máy biến áp lực v
à máy bi
ến điện áp? Sự ging nhau v
à khácnhau gi
a máy biến điện áp v
à máy bi
ến d
òng
điện?
Tr
li:
Máy bi
ến điện áp l
à máy bi
ến áp chun dùng để biến đi điện áp có 3 nhim v:
1-Cung c
p đin áp 100V~ cho đng hVont để đo điện áp phía cao thế.
 
Dùng cho ngh
QLVH đưng dây v
à tr
m
-t
p 1
giangdt-H
i đáp qlvh điện
2
2-Cung c
p điện áp 100V~ cho các cun dây điện áp ca công tơ điện
3pha.3-Cung c
p điện áp thứ tự không (3U
0
) cho le o chạm đt khi chmđất phía cao thế.
Máy bi
ến đin áp có mt số đim ging máy biến áp lực:
Máy bi
ến điện áp v
à máy bi
ến áp lc đưc chế to da tr
ên nguyên lý c
mng đin t.
 Năng lưng đinđưc truyn dn tcun dây cp sang cun dây
th
cấp tng qua quá t
ình c
m ng t
.
Máy bi
ến điện áp v
à máy bi
ến áp lc có cu to cơ bản ging nhau, máy
bi
ến điện áp v
à máy bi
ến áp lc đu có cun dây v
à lõi thép.Máy bi
ến điện áp có mt sđim khá
c máy bi
ến áp lc:
Công su
t ca máy biến đin áp tng nhca đến 1kw, dung lưng S
c
a máy biến điện áp đưc tính bng VA (S
250VA).
Công su
t ca máy biến áp lc ln, dung ng S ca máy biến áp tính bng
kVA (S
50kVA)
Máy bi
ến đin áp tng có kích thưc h
 ình h
c nhhơn máy biến áp lc
r
t nhiu.
Máy bi
ến điện áp có kích tc mch tch tc ca các cuộn dây
nh
. Theo chủng loi v
à v
i tng cấp điện áp khác nhau máy biến điện áp ít thayđổi vcu to, kiu cách, h
 ình dáng và kích t
hưc.
Tu
theo tng loại máy biến áp lc, cuộn dây cp v
à th
cp có nhiu cpđiện áp khác nhau, trong khi đó y biến đin áp chỉ có duy nhất mt cp đin áp
th
cp l
à 100 V~.
Máy bi
ến áp lực 3 pha có rt nhiều tổ đấu dây khác nhau, trong khi đó má
ybi
ến điện áp 3 pha tng có tđấu dây Y
0
 /Y
0
 / 
h
.
Máy bi
ến điện áp giống máy biến d
òng
điện:
Máy bi
ến điện áp v
à máy bi
ến d
òng
đin cùng đưc chế to da tr
ênnguyênc
m ng đin t. Năng lưng đin đưc truyn dn tcun dây cp sang
cu
n
dây th
cấp tng qua quá tr
 ình c
m ng đin trưng v
à t
trưng.
Máy bi
ến đin áp kc máy biến d
òng
đin:
nhiệm vng c:
+y bi
ến đin áp
chuyên làm nhi
m vbiến đi U.
+y bi
ến d
òng
đin chuy
ên làm nhi
m vbiến đi I.
ch đu y trong lưi đin:
+y bi
ến đin áp đấu song song trong mch đin.
+y bi
ến d
òng
đấu ni tiếp trong mch đin.
 
Dùng cho ngh
QLVH đưng dây v
à tr
m
-t
p 1
giangdt-H
i đáp qlvh điện
3
Câu h
i 3:
Máy bi
ến d
òng
điện l
àm nhi
m vg
 ì trong h
thống điện? Tại sao
trong v
n hành không đưc phép đhở mch cun
dây th
cp máy biến d
òng
điện?
Tr
li:
Trong h
thống đin máy biến d
òng ( TI ) làm nhi
m vbiến đi d
òng
đin ttr
s
ln th
ành tr
ị snh, trị sd
òng
đin thứ cp định mc ( I
2
đm) ca máy biến
dòng
đưc quy chun l
à 5A ho
c 1A.
Công d 
ng:
ng để cấp điện cho mch d
òng
điện của ampe mét, watt mét, công tơđiện.
Các thi
ết bị đo đếm nói tr
ên mu
n đu v
ào TI ph
i đưc chế to theo quy
chu
n d
òng
đin định mc l
à 5A ho
c 1A cho ph
ù h
p vi d
òng
đin định mc
phía th
cp ca máy biến d
òng.
Thí d 
:
N
ếu d
òng
đin đi qua cun dây cấp ca TI l
à 500A, dòng
đin định mc
c
a cun y thứ cp ca TI l
à 5A thì TI có t
ỉ sbiến đi l
à:k
I
= 500A/5A = 100
N
ếu d
òng
đin đi qua cun dây cấ
p c
a TI l
à 500A dòng
đin định mc
c
a cun y thứ cp ca TI l
à 1A thì TI có t
ỉ sbiến đi l
à:k
I
= 500A/1A = 500Trong các tr
m biến áp 110kV mi TI đưc chế to 2 cun
dây th
cp, 1 cun
ng cho đo ng v
à 1 cu
n dùng cho rơ le bảo vệ. Trong các trm biến áp phân
ph
i hthế 220/380V tng d
ùng 2 b
TI, mt bng riêng cho đng hồ am pe
m
t bộ dùng riêng cho công điện. Không cho phép c thiết bị đo trong trạm
bi
ến áp d
ùng chung 1 b
TI đđm bo cho công tơ đin l
àm vi
c đưc cnh c.
Trong v
n h
ành n
ếu đhmch thcp máy biến d
òng s
y ra cy hỏng v
 ìhai nguyên nhân:
 Nguyên nhân 1:
Gây t
ừ hóa l
õi thép làm nóng m
ch tdẫn đến cách đin
MBD chóng
 
b
ị gi
à c
i.
U
1
~U
1đm
~I
1đm
~I
2đm
~ = 5A( ho
c 1A
)
Sơ đđu dâyMáy biến áp lựcSơ đđu dâyy biến điện ápSơ đđu dâyy biến ngđin
U
2
~

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
HoangKim Trung liked this
dinhqui liked this
Kien Nguyen liked this
Thanh Nguyen Tuan liked this
hieuvv liked this
liemthanhbui liked this
HungTND liked this
sieuhuydiet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->