Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea 329 din 2003 republicata privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Legea 329 din 2003 republicata privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Ratings:
(0)
|Views: 200|Likes:
Published by PolitistiRo

More info:

Published by: PolitistiRo on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,
PARTEA I
, Nr. 306/8.V.20075
REPUBLIC√RI
LEGEA Nr. 329/2003*)privind exercitarea profesiei de detectiv particular
*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei dedetectiv particular, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 530 din23 iulie 2003.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1)
Detectivul particular 
este persoana atestat„ Ón condi˛iile prezentei legi ∫i care, f„r„ s„ aduc„ atingeredreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi∫i libert„˛i fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desf„∫oar„ activit„˛i specifice de investigare,referitoare la:a) conduita ∫i moralitatea public„ a unei persoane;b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea uneipersoane fizice sau juridice poten˛ial„ partener„ Óntr-oafacere;c) persoanele disp„rute de la domiciliu;d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur„ civil„sau penal„ Ónstr„inate Ón scopul prejudicierii intereselor uneip„r˛i Ón proces;e) asigurarea protec˛iei Ómpotriva scurgerii unor informa˛iidin sfera vie˛ii private sau a activit„˛ii operatorilor economicicare doresc s„ p„streze confiden˛ialitatea acestora.(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar„reglement„rilor legale interne sau celor interna˛ionale lacare Rom‚nia este parte, siguran˛ei na˛ionale, ordiniipublice ori bunelor moravuri.(3) Informa˛iile ob˛inute Ón urma activit„˛ilor desf„∫uratede detectivul particular sunt destinate exclusiv clientuluiacestuia, Ón condi˛iile prezentei legi.Art. 2. — (1) Detectivul particular Ó∫i poate exercitaprofesia, dup„ caz, Ón cadrul societ„˛ilor specializate sau alcabinetelor individuale de detectivi particulari, Ónfiin˛ateconform legisla˛iei comerciale ∫i care func˛ioneaz„ Ón bazalicen˛ei eliberate de Inspectoratul General al Poli˛ieiRom‚ne.(2) Obiectul de activitate al societ„˛ilor specializate ∫i alcabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.(3) Conduc„torii executivi ai societ„˛ilor specializate dedetectivi particulari trebuie s„ fie absolven˛i ai facult„˛ii dedrept sau ai unei ∫coli postliceale de detectivi ori s„ fi Óndeplinit func˛ia de poli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul uneiinstitu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ordinii publice sausiguran˛ei na˛ionale cu grad de ofi˛er ∫i s„ Óndeplineasc„condi˛iile prev„zute la art. 5 lit. c), d), e) ∫i f).(4) Asocia˛ii sau ac˛ionarii persoane fizice ai societ„˛ilorspecializate de detectivi particulari, Ónfiin˛ate conformalin.(1), trebuie s„ Óndeplineasc„ cumulativ condi˛iileprev„zute de art. 5 lit. d) ∫i e).Art. 3. — (1) Detectivul particular este obligat s„p„streze secretul profesional asupra datelor ∫i informa˛iilorob˛inute.(2) Datele ∫i informa˛iile prev„zute la alin. (1) pot ficomunicate, la cerere, Ón condi˛iile legii, numai instan˛elor judec„tore∫ti ∫i Ministerului Public, dac„ acestea sunt utilepentru aflarea adev„rului Ón cauzele penale.(3) Œn activitatea desf„∫urat„, detectivul particular sesupune legii, statutului societ„˛ii specializate sau alcabinetului individual de detectivi particulari.CAPITOLUL II
Dob‚ndirea calit„˛ii de detectiv particular
Art. 4. — Activitatea de detectiv particular poate fidesf„∫urat„ numai de persoanele care sunt atestateprofesional.Art. 5. — Poate dob‚ndi calitatea de detectiv particularpersoana care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:a) are cet„˛enia rom‚n„ sau cet„˛enia unuia dintrestatele membre ale Uniunii Europene ori ale Spa˛iuluiEconomic European;b) posed„ cel pu˛in studii medii ∫i este absolvent„ aunei ∫coli postliceale de detectivi sau a Óndeplinit func˛ia depoli˛ist ori lucr„tor Ón cadrul unor institu˛ii publice cu atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice sau siguran˛ei na˛ionaleori este absolvent„ a unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior;c) este apt„ din punct de vedere medical;d) s„ nu fi fost condamnat„ pentru infrac˛iuni s„v‚r∫itecu inten˛ie;e) nu desf„∫oar„ o activitate care implic„ exerci˛iulautorit„˛ii publice;f) a ob˛inut avizul inspectoratului de poli˛ie jude˛ean saual Direc˛iei generale de poli˛ie a municipiului Bucure∫ti,dup„ caz;g) a promovat examenul de atestare a calit„˛ii dedetectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori de˛ine uncertificat de calificare Ón aceast„ profesie sau un atestatsimilar eliberat Ón unul dintre statele membre ale UniuniiEuropene ∫i ale Spa˛iului Economic European.Art. 6. — Pentru sus˛inerea examenului de atestare acalit„˛ii de detectiv particular, cei interesa˛i trebuie s„depun„ la inspectoratele de poli˛ie jude˛ene sau, dup„ caz,la Direc˛ia general„ de poli˛ie a municipiului Bucure∫tiurm„toarele acte:a) cerere;b) curriculum vitae;c) actul de stare civil„, Ón copie legalizat„;d) actul de studii, Ón copie legalizat„;e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, Óncopie legalizat„;f) certificate medicale ∫i de testare psihologic„, eliberatede o unitate sanitar„ specializat„, respectiv de un laboratorautorizat;g) certificat de cazier judiciar;h) declara˛ie din care s„ rezulte c„ Óndepline∫te condi˛iaprev„zut„ la art. 5 lit. e);i) dovada achit„rii tarifului pentru sus˛inerea examenuluide atestare a cuno∫tin˛elor, stabilit Ón conformitate cudispozi˛iile legale.Art. 7. — (1) Calitatea de detectiv particular sedob‚nde∫te Ón urma verific„rii Óndeplinirii condi˛iilorprev„zute de lege ∫i a examin„rii candida˛ilor de c„tre ocomisie instituit„ la nivelul inspectoratului de poli˛ie
Produs electronic destinat exclusiv inform
ă
rii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public
ă
în Monitorul Oficial al României
 
 jude˛ean, respectiv al Direc˛iei generale de poli˛ie amunicipiului Bucure∫ti.(2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) se Óntrune∫tetrimestrial, iar verificarea cuno∫tin˛elor se face potrivittematicii aprobate de Inspectoratul General al Poli˛ieiRom‚ne.(3) Dup„ promovarea examenului, detectivului particulari se elibereaz„ un atestat, pe baza c„ruia se poate asociaori angaja la o societate licen˛iat„ sau Ó∫i poate Ónfiin˛acabinet individual pentru desf„∫urarea de activit„˛i deinvestigare.(4) Persoana respins„ la examen poate depunecontesta˛ie la Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne Óntermen de 3 zile, acesta av‚nd obliga˛ia s„ o solu˛ioneze Ón termen de 30 de zile de la data depunerii.(5) Cet„˛enii din statele membre ale Uniunii Europene ∫iale Spa˛iului Economic European care au calitatea dedetectiv particular pot desf„∫ura activit„˛ile specifice acesteiprofesii pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile prezentei legi,exclusiv Ón baza unei delega˛ii emise de societatea pe careo reprezint„, Ón vederea solu˛ion„rii cazului ce facenecesar„ prezen˛a acestora Ón Rom‚nia. Cet„˛enii dinstatele membre ale Uniunii Europene ∫i ale Spa˛iuluiEconomic European fac dovada calit„˛ii de detectivparticular cu actul care atest„ Ón mod valabil aceast„calitate Ón statul de origine sau de provenien˛„.(6) Detectivii prev„zu˛i la alin. (5) au obliga˛ia ca Ónaintea desf„∫ur„rii oric„ror activit„˛i specifice ∫i la Óncetarea acestora s„ Ón∫tiin˛eze organul de poli˛iecompetent teritorial.Art. 8. — (1) Calitatea de detectiv particular Ónceteaz„:a) prin renun˛are scris„, care se depune la inspectoratulde poli˛ie jude˛ean sau, dup„ caz, la Direc˛ia general„ depoli˛ie a municipiului Bucure∫ti;b) prin anularea atestatului Ón condi˛iile art. 23 alin. (2);c) c‚nd persoana Ón cauz„ nu mai Óndepline∫tecondi˛iile prev„zute la art. 5 lit. a) ∫i c)—e).(2) Calitatea de detectiv particular se suspend„:a) c‚nd Ómpotriva persoanei Ón cauz„ se pune Ónmi∫care ac˛iunea penal„, pentru o infrac˛iune s„v‚r∫it„ cuinten˛ie, Ón leg„tur„ cu activitatea sa de detectiv; Ón acestcaz suspendarea dureaz„ p‚n„ la solu˛ionarea definitiv„ acauzei;b) pe timpul c‚t detectivul particular se afl„ Ón unadintre situa˛iile prev„zute la art. 10;c) Ón condi˛iile prev„zute la art. 20 ∫i art. 23 alin. (1).Art. 9. — (1) Dup„ promovarea examenului de atestaredetectivul particular utilizeaz„, Ón scopul dovedirii acesteicalit„˛i, legitima˛ia de detectiv particular.(2) Legitima˛ia de detectiv particular este nominal„ ∫i nueste transmisibil„. Modul de eliberare, forma ∫i con˛inutullegitima˛iei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor ∫ireformei administrative, care se public„ Ón Monitorul Oficialal Rom‚niei, Partea I.Art. 10. — Exercitarea profesiei de detectiv particulareste incompatibil„ cu:a) activitatea salarizat„ Ón cadrul altor profesii, careimplic„ exerci˛iul autorit„˛ii publice;b) activit„˛i care influen˛eaz„ independen˛a profesiei oricontravin bunelor moravuri;c) exercitarea nemijlocit„ de fapte de comer˛, cuexcep˛ia celor conforme obiectului de activitate ∫i Óndepliniriiatribu˛iilor specifice.CAPITOLUL III
Drepturile ∫i obliga˛iile detectivului particular,ale societ„˛ilor specializate ∫i ale cabinetelor individuale Ón care acesta Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Art. 11. — (1) Œn exercitarea profesiei detectivulparticular are dreptul s„ efectueze investiga˛ii Ón leg„tur„cu persoanele, bunurile, faptele, datele ∫i Ómprejur„rile carefac obiectul acestei activit„˛i, cu respectarea strict„ adrepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, precum ∫i a dispozi˛iilorlegale.(2) Œn efectuarea investiga˛iei detectivul particular poatesolicita persoanelor fizice sau autorit„˛ilor publice informa˛iicare, potrivit legii, nu sunt clasificate ∫i nu aduc atingeredreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi∫i libert„˛i fundamentale ale persoanei vizate.Art. 12. — Detectivul particular are urm„toarele obliga˛ii:a) s„ manifeste probitate ∫i con∫tiinciozitateprofesional„, scopul activit„˛ii sale fiind aflarea adev„rului Ón cauza pentru care a fost angajat;b) s„ foloseasc„ metode ∫i mijloace de investigare princare s„ nu aduc„ atingere normelor de drept ori drepturilor∫i libert„˛ilor cet„˛ene∫ti;c) s„ p„streze, chiar ∫i dup„ Óncetarea calit„˛ii dedetectiv particular, secretul profesional cu privire la actele,faptele, datele ∫i Ómprejur„rile despre care a luat cuno∫tin˛„ Ón timpul desf„∫ur„rii activit„˛ii, cu excep˛ia cazurilor expresprev„zute de lege;d) s„ nu uzeze de calitatea de detectiv particular dec‚t Ón interesul serviciului.Art. 13. — Detectivului particular, Ón desf„∫urareaactivit„˛ii, Ói este interzis„ efectuarea de investiga˛ii cuprivire la:a) activitatea personalului reprezentan˛elor diplomatice ∫iconsulare sau a organiza˛iilor interna˛ionale cu statutsimilar;b) activitatea persoanelor, desf„∫urat„ permanent oritemporar, cu orice titlu, Ón interesul autorit„˛ilor publice,institu˛iilor sau altor persoane juridice de interes public ori Ón serviciile de interes public;c) datele confiden˛iale cu privire la convingerile politice,religioase, filozofice sau sindicale ∫i la exprimarea acestorconvingeri, la orientarea sexual„, s„n„tatea, origineasocial„ ori etnic„ a unei persoane;d) cauzele penale aflate Ón lucru la organele judiciare;e) activit„˛ile specifice desf„∫urate de institu˛iile cuatribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛eina˛ionale.Art. 14. — Societ„˛ile specializate ∫i cabineteleindividuale de detectivi particulari au urm„toarele drepturi:a) s„ se doteze ∫i s„ foloseasc„ mijloacele tehnice deinvestigare ∫i comunica˛ii permise de lege;b) s„ organizeze cursuri ∫i alte activit„˛i de preg„tireprofesional„ ∫i fizic„ specifice pentru perfec˛ionareapreg„tirii personalului propriu;c) s„ se afilieze Ón asocia˛ii profesionale care s„ lereprezinte interesele Ón rela˛iile cu alte asocia˛ii sau cuinstitu˛ii ale statului;d) s„ solicite oficial de la autorit„˛ile publice datedespre persoane, bunuri sau situa˛ii necesare detectivuluiparticular Ón procesul de investigare, care, potrivit legii, nusunt clasificate ∫i nu aduc atingere dreptului la via˛„ intim„familial„ ∫i privat„ ori altor drepturi ∫i libert„˛i fundamentaleale persoanei vizate.Art. 15. — (1) Œn organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛iidetectivii particulari din societ„˛ile specializate ∫i dincabinetele individuale au obliga˛ia:MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,
PARTEA I
, Nr. 306/8.V.20076
Produs electronic destinat exclusiv inform
ă
rii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public
ă
în Monitorul Oficial al României

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Vizitiu Daniela liked this
ileana_damean5551 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->