Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Banka Qendrore Dhe Politika Monetare

Banka Qendrore Dhe Politika Monetare

Ratings: (0)|Views: 664|Likes:
Published by Mentor Qorrolli
Shenime per Banken qendrore dhe Politiken monetare
Shenime per Banken qendrore dhe Politiken monetare

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Mentor Qorrolli on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
Banka Qendrore dhe Politika Monetare - Makroekonomi
Analiza e politikes monetare nuk mund te mendohet jashte funksionimit te sistemit bankar, ku vendin kryesor e ze BANKA QENDRORE. Banka Qendrore perfaqeson njeinstitucion financiar te zoteruar nga shteti qe sherben per te kontrolluar sistemin bankar dhe qe eshte i vetmi autoritet i emetimit te parase. Te gjitha vendet me ekonomi tregu tezhvilluar kane nje sistem bankar me dy nivele.BANKA QENDRORE DHE POLITIKA MONETARE 
Funksionet e Bankes qendrore DHE Instrumentet e Politikes Monetare
Analiza e politikes monetare nuk mund te mendohet jashte funksionimit te sistemit bankar, ku vendin kryesor e ze BANKA QENDRORE. BANKA Qendrore perfaqeson njeinstitucion financiar te zoteruar nga shteti qe sherben per te kontrolluar sistemin bankar DHE qe eshte i vetmi autoritet i emetimit te parase. te gjitha vendet me ekonomi tregu tezhvilluar kane nje sistem bankar me dy nivele:- ne nivelin i pare eshte BANKA qendrore;- ne nivelin i dyte bankat e tjera (tregetare, te kursimit, etj).ne fillim, Bankat Qendrore u krijuan pergjithesisht, si BANKA private qe u sherbenin bankave tregetare, kryesisht per t'i mbrojtur nga falimentimi. Zhvillimi ekonomik DHErendesia e madhe e funksioneve qe moren keto BANKA, cuan gradualisht ne lidhjegjithnje e me te ngushta te tyre me shtetin, deri sa u shnderruan ne instrumente shteterore,qe luajne nje rol te rendesishem, vecanerisht ne drejtimin e politikes monetare. Megjithevecorite qe kane bankat qendrore te vendeve te ndryshme, ato kryejne disa funksione baze:• BANKA Qendrore ka te drejten e
emetimit te parase
. Nepermjet ketij funksioniajo ploteson nevojat e ekonomise per para te gateshme (kartmonedhe), sa here qe eshte enevojshme nje gje e tille.• BANKA Qendrore sherben si
banke e bankave
te nivelit te dyte. Lidhur me ketefunksion, para se gjithash, ajo siguron nje sistem per mbledhjen DHE likujdimin e ceqeve(qe njihet ne praktike si kleringu i ceqeve ). Ceqe te ndryshme, qe depozitohen ne nje banke nga individe te caktuar, por qe jane leshuar nga nje banke tjeter, mund telikujdohen lehtesisht nga kjo banke nepermjet bankes qendrore, pa qene nevoja per transaksione te drejtperdrejta me banken leshuese, gje qe do te kerkonte kohe DHEshpenzime te medha. BANKA Qendrore mban gjithashtu edhe rezervat e institucionevedepozituese si edhe te bankave te nivelit te dyte, duke siguruar mundesine per te perballuar transaksionet e parashikuara DHE te paparashikuara. Gjithashtu, BANKA
 
Qendrore ju siguron kredi bankave, kur ato kane nevoje per mjete financiare, ose jane neveshtiresi per shkak te terheqjeve te paparashikuara. ne kete kuader, BANKA Qendrorembikqyr bankat e tjera duke kontrolluar ne menyre periodike DHE pa paralajmeruar,menyren e dhenies se huase DHE te zbatimit te kerkesave ligjore.• BANKA Qendrore sherben DHE si
banke e Qeverise
. Qeveria ka nevoje qefondet e saj t'i mbaje ne nje llogari bankare, ku mund te beje depozita DHE terheqjenepermjet ceqeve DHE per kete qellim sherben BANKA Qendrore. Gjithashtu, kjo efundit ndihmon Qeverine ne mbledhjen e taksave DHE ne shitjen DHE blerjen e letraveshteterore me vlere.• BANKA Qendrore
rregullon oferten monetare
. Rregullimi i ofertes monetareeshte nje nga funksionet me te rendesishme te Bankes Qendrore. Nepermjet kontrollit teofertes monetare, BANKA Qendrore realizon nje politike te caktuar monetare dukendikuar ne nivelin e GNP, papunesise DHE inflacionit.• BANKA Qendrore
nderhyn dhe rregullon tregjet monetare
. Pervec ketijfunksioni, BANKA Qendrore nderhyn ne tregjet monetare edhe per qellime te tjera, si p.sh per kontrollin e normave te interesit (duke i mbajtur ato te uleta) kur rritet borxhishteteror, me qellim qe te ulet kostoja e ketij borxhi, etj. Gjithashtu, BANKA Qendroresynon zbutjen e luhatjeve te normave te interesit te cilat sjellin pasoja per bankat DHEinstitucionet financiare. Nje nga karakteristikat e Bankes Qendrore eshte pavaresia e saj nga Qeveria. Shkalla e pavaresise eshte e ndryshme ne vende te ndryshme DHE shpesh here eshte objekt idiskutimeve te shumta. Sidoqofte, BANKA Qendrore merr ato vendime qe ajo mendon se jane ne interes te shoqerise, pavaresisht se keto vendime mund te bien ndesh me pikepamjet DHE interesat e castit te individeve qe jane ne krye te qeverise. Per terealizuar kete, veprimtaria e bankes qendrore rregullohet me ligj DHE drejtuesit e sajemerohen nga organet me te larta (psh. nga Presidenti ose Parlamenti) per afate me tegjata se nje legjislature (p.sh. ne SHBA guvernatori emerohet per nje periudhe 14vjecare). Por, kjo pavaresi eshte relative, gje qe shprehet edhe me ligj, DHE organetshteterore ushtrojne presion mbi Banken Qendrore.Realizimin e politikes monetare BANKA Qendrore e ben nepermjet instrumentave tendryshem qe ajo mund te perdore per te arritur objektiva te caktuara si, rritjen e shpejte eGNP real, stabilitetin e cmimeve, nivelin e papunesise, etj. Ndermjet instrumentave te politikes monetare (si tavanet e kredise, operacionet e tregut te hapur, kredite me zbritje,rezervat e kerkuara, etj.) DHE objektivave te mesiperme qendrojne disa objektiva tendermjetme, qe lidhen me vlera te caktuara te normave te interesit, ofertes monetare, etj.Keto objektiva te ndermjetme kane rendesi se jane hallka te procesit te ndikimit te ketij
 
instrumenti te politikes monetare mbi objektivin perfundimtar (si p.sh GNP.). nga anatjeter, ne realizimin e objektivave te politikes monetare ndikojne edhe faktore te tjere,keshtu qe parashikimi i mases se ndikimit te politikes monetare kerkon njohjen e gjithemekanizmit qe realizon kete ndikim.Le te ndalemi fillimisht na analizen e instrumentave te politikes monetare. •Tavanet e kredise perfaqesojne metoden me te thjeshte per te kufizuar huate bankareDHE si rrjedhoje, edhe oferten monetare. BANKA Qendrore vendos kufij te siperm per huate qe mund te japin bankat e nivelit te dyte. Natyrisht keto kufij (pra, keto tavane),nuk jane te pandryshueshem, por ndryshimin e tyre mund t’a beje vetem BANKAQendrore, ne perputhje me objektivat e saj. Disavantazhi i ketij instrumenti qendron nefaktin se shuma e huase percaktohet nga BANKA Qendrore DHE jo nga forcat e tregut.•
Operacionet e tregut te hapur
, perbejne instrumentin me te rendesishem neduart e Bankes Qendrore. Keto operacione perfaqesojne shitjen ose blerjen e letraveshteterore me vlere (bono thesari, obligacione etj) ne tregun e hapur. Kjo behet me qellimqe BANKA Qendrore te ule ose te rrise rezervat e bankave. Shitja ose blerja e letraveshtetrore me vlere behet me vendim te organit perkates te Bankes Qendrore, ne funksionte objektivave qe kerkohen te arrihen. P.sh, ne qofte se mendohet qe inflacioni po rritetDHE kerkohet ulje e tij, atehere BANKA Qendrore nepermjet organit perkates vendos qete shese letra me vlere, me qellim qe te pakesoje rezerven monetare te bankave, dukeshtrenguar kushtet e kredise. Shitja e letrave me vlere pakeson rezervat e sistemit bankar,fillimisht ne masen e shitjes, pra ne masen qe paraja hyn ne Banken Qendrore, DHEnepermjet levizjes ne sistemin bankar, ky pakesim shumohet.•
Kredia ne zbritje
eshte nje instrument tjeter ne duart e Bankes Qendrore.BANKA Qendrore mund t'u jape hua bankare. Keto hua i quajme rezerva te huajtura.Efekti i ketij instrumenti ne drejtim te rezervave ne depozitat bankare eshte me pak isakte se instrumenti paraarrdhes, sepse BANKA Qendrore nuk mund te percaktoje mesaktesi sa kredi do te marrin bankat. Ajo vetem i rrit ato nepermjet ndryshimit te perqindjes se zbritjes (normes se diskauntit), e cila perfaqeson interesin qe paguajne bankat per kredine qe marrin nga BANKA qendrore. Kur kjo e fundit deshiron te rriseoferten monetare, nxit marrjen e kredive duke ulur perqindjet e zbritjes. Por ajo nuk idetyron dot bankat te marrin kaq apo aq kredi.&bull
; Rezervat e kerkuara
Sic eshte vene ne dukje me siper, BANKA Qendrorevendos nje norme te detyrueshme te rezervave qe duhet te mbaje cdo banke tregetare, ecila quhet norme e rezerves se kerkuar. Kjo i siguron asaj mundesine e kontrollit teofertes monetare. Vecoria e ketij instrumenti eshte se cdo ndryshim sado i vogel irezerves se kerkuar, con potencialisht ne nje ndryshim shume te madh te ofertesmonetare. BANKA Qendrore perdor normen e rezerves se kerkuar si mjet per tengushtuar ose zgjeruar diapazonin e shumefishimit te parase, per nje njesi shtese tedepozitave bankare. Psh, ne qofte se BANKA qendrore synon te ndjeke nje politike teshtrenguar monetare, ajo pervec instrumentave te tjere, mund te rrise normen e rezerves

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->