Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity

Table Of Contents

Cấu trúc một chương trình C
Giới thiệu chung về Linux
Hệ thống file trên Linux
Một số lệnh cần thiết
Trình soạn thảo emacs
Các lệnh cơ bản trong emacs
Các lệnh trong emacs (tiếp)
Các lệnh trong Emacs
Một số lỗi thường gặp khi biên dịch
Chương trình C đầu tiên
Chương trình C
Mở rộng 1
Tên (Định danh)
Biến (variable)
Mở rộng 2
Chú ý
Các kiểu dữ liệu cơ bản
Biến và hằng số
Hằng số
Kiểu và chuyển kiểu (typecasting)
Các Toán tử
Các toán tử so sánh và toán tử logic
Số nhị phân
Các phép toán số học
Toán tử tăng giảm
Các phép gán tắt
Hàm printf
Ký tự Escape
Hàm scanf
Một số hàm nhập xuất khác
Câu lệnh điều kiện if
Lỗi đơn giản nhưng dễ phạm
Lệnh if else if
Ví dụ: Kiểm tra nhiều điều kiện
Lặp - lệnh while
Ví dụ: Biến đếm điều khiển
Thiết kế giải thuật Top-down
Các cấu trúc điều khiển lồng nhau
Lặp - lệnh for
Lệnh for (tiếp theo)
Ví dụ
Ví dụ - giao diện chương trình
Tìm số nguyên tố lớn
Ví dụ minh họa: continue
Tìm thừa số nguyên tố
Thực hành lệnh lặp
Lệnh switch
Một số toán tử và lệnh khác
Từ khóa của C
Mảng
Ví dụ thực tế
Khởi tạo mảng
Bảng lượng mưa (tiếp)
Nhập xuất dữ liệu cho mảng
Khởi tạo ngẫu nhiên
Sắp xếp mảng
Mảng hai chiều
Mảng nhiều chiều
Ví dụ: Lượng mưa hàng năm
Nhập Mảng 2 chiều
Lập trình cấu trúc
Hàm – Mô đun hóa chương trình
Hàm
Các hàm toán học
Ví dụ đầu tiên: Hàm lập phương
Hoạt động của hàm
Khai báo hàm
Tệp tiêu đề
Các thành phần của hàm
Hàm radian
Thành phần của hàm – Tên hàm
Danh sách tham số
Giá trị trả về (return value)
Thân hàm (function body)
Hàm tìm USCLN giữa hai số
Phạm vi truy cập của biến
Phạm vi của biến
Biến tự động
Biến toàn cục
Biến tĩnh (static)
Biến tĩnh
Biến register
Lệnh return
Một số ví dụ
Một số ví dụ minh họa
Một số bài tập
Truyền tham số khi gọi hàm
Truyền giá trị
Tại sao truyền giá trị không làm thay đổi giá trị đối số
Truyền bằng tham chiếu
Tại sao truyền bằng tham chiếu làm thay đổi giá trị đối số
Dừng chương trình và mã lỗi
Truyền mảng cho hàm
Hàm truy cập, in Mảng 2 chiều
Chương trình
Nguyên lý
Tính giai thừa
Dãy Fibonaci
Dãy Fibonaci (tiếp)
Lời gọi hàm đệ quy và Điều kiện dừng của thuật giải đệ quy
Bài toán Tháp Hà Nội
Thuật giải
Cài đặt bằng đệ quy
Con trỏ
Truyền tham số qua trị
Giá trị biến và địa chỉ trong bộ nhớ
Kiểu dữ liệu Con trỏ
Sử dụng Con trỏ
Các phép toán trên con trỏ
Sử dụng con trỏ như tham số
Hàm swap
Con trỏ void
Con trỏ và mảng một chiều
Truyền mảng qua con trỏ
Con trỏ và mảng nhiều chiều
Tính địa chỉ từng phần tử
Mảng các con trỏ
Ví dụ: sắp xếp thông qua con trỏ
Mảng nhiều chiều và mảng con trỏ
Giải phóng vùng nhớ đã cấp phát
Ký tự (character)
Nhập xuất Ký tự
Một số hàm khác
Chuỗi ký tự (string)
Ký tự và Chuỗi
Xâu ký tự
Khai báo và khởi tạo một xâu
Khai báo dưới dạng mảng ký tự
Lỗi khi tạo một chuỗi
Ký tự trong xâu
Thư viện hàm thao tác với ký tự
Danh sách các hàm
Làm việc với chuỗi
Gán một chuỗi vào chuỗi khác
Lỗi thường gặp 1
Lỗi thường gặp 2
Ghép chuỗi bằng strcat()
Biến đổi chuỗi sang số
Nhập/xuất chuỗi
Mảng các chuỗi: char * [ ]
Kiểu liệt kê (enumerated type)
Khái niệm và định nghĩa
Cấu trúc (structure)
Khai báo kiểu cấu trúc
Kích thước của một cấu trúc
Khai báo biến cấu trúc
Khai báo biến cấu trúc (tt)
Truy cập qua con trỏ
Truy cập thành phần cấu trúc
Truyền cấu trúc như là tham số
Truyền bằng tham trị
Mảng các Cấu trúc
Mảng cấu trúc
Union
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[C] Giao Trinh C - DHBK - Viet Nhat

[C] Giao Trinh C - DHBK - Viet Nhat

Ratings: (0)|Views: 2,007|Likes:
Published by maiconfet7

More info:

Published by: maiconfet7 on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 22 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 72 are not shown in this preview.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Harry Cong Dat liked this
Điểm Lê Văn liked this
Nguyễn Quý liked this
Sáng Bùi Quang liked this
hohuynghi liked this
Be You liked this
Paul Warburg liked this
Phong BK liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->