Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pentaksiran Pendidikan - Di Antara Mitos Dan Realiti

Pentaksiran Pendidikan - Di Antara Mitos Dan Realiti

Ratings:
(0)
|Views: 238|Likes:
Published by Ahli Sarjana
holisticeducentre.weebly.com
holisticeducentre.weebly.com

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ahli Sarjana on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

 
:;
~
,;;
II
PentaksiranPendidikan:DiantaraMitosdanRealiti
OthmanbinLebar,(Phd.)UniversitiPendidikanSultanldris
AbstrakKertasinimerupakanperbincangantentangisu-isuberkaitandenganpentaksiranpembelajaran.Tumpuanakandiberikepadamembincangkantentangkelebihandankelemahanpentaksiranpiawaisertakesannyakeataskurikulum,pengajaran,pembelajarandanpelajar.Persoalan-persoalanyangakandibincangkanantaranyaadalah:Adakahberlakuketidakpadananapayangdiujidalamujianpiawaidenganapayangsepatutnyadiajarolehgurudisekolah?Setakatmanakahkeputusanskorujianpiawaibolehdigunakanuntukmengukurkeberkesanansekolahatauuntukdijadikanasasbagimenentukansekolahberpencapaiantinggidansekolahberpencapaianrendah?Setakatmanakahujianpiawaimenyumbangkepadapeningkatanpengajarandanpembelajaran?Sejauhmanakahujianpiawaimemberitekanankepadagurudansekolah?Patutkahskorujianpelajardijadikanindikatorkeberkesanansekolah?Adakahpenekananyanglebihkeatasujianpiawaitelahmenguncupkankandungankurikulumyangdiajardisekolah?Adakahguruhanyamengajartopik-topik/kandunganyangdijangkaakankeluardalampeperiksaanpiawaisahaja?Adakahtekananujianpiawaimenyebabkanberlakunyapenipuanujiandalamkalangangurudanpelajar?SesuaidenganisucadanganpemansuhanUPSRdanPMR,perbincanganiniakancubamemberikananalisisterhadappentaksiranpembelajarandiperingkatsekolahrendahdansekolahmenengahdiMalaysiadenganmerujukkepadapenyelidikan-penyelidikanyangtelahdilakukandidalamdandiluarnegara.Seterusnyasatukerangkamodel pentaksiranakandibincangkansebagaipentaksiranalternatifkepadaUPSRdanPMR.
Pengenalan
Dalammembincangkantentangkonsepdanprosespembelajaranhariinidanakandatang,terdapatbeberapakeperluanyangharusdiberiperhatian.Diantaranyaialahkebergantunganyanglebihkepadateknologikomunikasidankomputeryangmenyumbangkepadatahapdanbentukbarudalamkreativitidanpembelajaranpelajar-peiajar;perubahandalamperanangurudaripada'penditadiataspentas'kepadamentor, penyeiidik,penggunateknologi,penghasiJpengetahuan,pengambiJrisikodanpembeiajar seumurhidup;penglibatanibubapasecaraaktifdalampembelajarananak-anakmereka;sertaperkongsianantaraorganisasimasyarakatdanindustridengansekoJahbagimembolehkanmerekaterJibatsecaraaktifdisekolah.
 
Daripadakeperluandiatas,jelasmenunjukkanbahawasekolahpadamasainidanmasahadapanmestilahlebihterbukadanfleksibel.Kemudahanteknologikomunikasiyangadaakanmeningkatkanlagikolaborasiantarapelbagaipihak.Apayanglebihpentingadalahguru-guruperludiberisokonganyangsesuaidalampenggunaanteknologibarudalampengajarandanpembelajaransertadalamperkembanganprofesionalismemereka.BagipeJajarpula,merekaperlulahberkeupayaanmenggunakanteknologitersebutuntukmencapaisatutahappembelajaranyangbarusertamendapatkankemahiran-kernahiranteknologimaklumatyangbaru.Inijelasmenunjukkanbahawabanyakkernahiran-kemahiranbaruyangdiperlukandalammasyarakat'on-line'yangberasaskanmaklumat ini.Kebolehan-kebolehanuntukmenyesuaikandenganpantaskepadasituasi-situasidanteknologibarusertaberupayamemprosesmaklumatyangbegitubanyak.Selarasdenganperubahandankeperluantersebut,pentaksiranpencapaianpelajarperlumengalamiperubahan
hasil
daripadatuntutanpengetahuandankebolehanbaruyangdihadapiolehpelajar-pelajar.Dalamtuntutanekonomiglobal,pelajar-pelajarperlumemahamibukansahajapengetahuandankemahiranasastetapijugaberupayaberfikirsecarakritis,membuatanalisissertamembuatinferensi.Membantupelajarmembinakemahiran-kemahiraninimemerlukanperubahandalampentaksirandiperingkatsekolahdanbilikdarjah,begitujugadenganpendekatanbarukeataspentaksiranperingkatnasional.
KonsepPembelajarandan
PengetahuanMengikutteoripembelajaranawal,kemahirantahaptinggiyangkompleksperludikuasaisedikitdemisedikitdenganmemecahkanpembelajarankepadakemahiran-kemahiranprasyarat,iaitupendekatanyangdipanggil'building-block-of-knowledge'.Dalamkonteksperkernbanganteoripembelajaranpadamasainimemperlihatkanperkembanganyangmenarikdalambidangsainskognitif.Konsepkecerdasantelahmengalamiperubahanhasildaripadakajian-kajianyangtelahdijalankanolehahli-ahlipsikologilimabelastahunkebelakanganini.Yangjelasnyaterdapatkecenderonganmelihatkecerdasansebagaisatupotensiyangpelbagaidimensi.Konsepkecerdasanyangdikemukakanoleh
2
 
HowardGardnerdanrakannyaSternbergmisalnyabanyakmempengaruhipendekatanke ataskonsepkecerdasan.GardnerdenganteoripelbagaikecerdasandanSternbergdengan "TriarchicTheory"menunjukkanyangkecerdasantidaksemata-rnatabergantungkepada keupayaanseseorangdalammengingatfaktasertamenyelesaikanmasalahlogik matematik,lisandanbahasasemata-rnatasepertiyangterdapatdalamUjianKecerdasan (lQTest),tetapikecerdasan·seseorangbanyakbergantungkepadakeupayaannya menggunakanpemikirannyauntukmenyesuaikandiridanperlakuannyadengan persekitarannya.Denganertikatalain,seseorangyangdikatakanmempunyaiperlakuan kecerdasanbergantungkepadakonteks,budayasertajenistugasanyangperlu diselesaikannya. Buktidaripadapsikologikognitifkontemporarimenunjukkanyangsemuapembelajaran memerlukanpelajarberfikirdansecaraaktifmembinamodel-modelmental.Dengan ertikatalain,pembelajaranbermaknaadalahmerupakansesuatuyangreflektif, konstruktifdanterarah-kendiri(self-regulated).Manusiadilihatbukansahajasebagai penerimamaklumattetapijugasebagaipenciptastruktur-strukturpengetahuanmereka yangunik.Untukmengetahuidanmemahamisesuatubukansahajamencernamaklumat tetapijugamenginterpretasidanmenghubungkaitkandenganpengetahuanyangsedia ada.lnimenunjukkanpentingnyabukansahajamengetahuibagaimanamelakukan sesuatutetapijugabilahendakmelakukannyadanbagaimanahendakmenyesuaikan perlakuandengansituasi-situasibaru.Pembelajarandalampengertianinibukanlah merupakansesuatuyanglinear,tetapiberlakudalampelbagaiarahsecaraserentakdan mengikutkadaryangtidaksama.Pembelajarantentangsesuatukonsepmisalnyabukan lahsesuatuyangbolehditangguhkansehinggamencapaiumur-umurtertentuatau sehinggasemuafakta-faktaasastelahdikuasai.Manusiadisemuaperingkatumurdan tahapkebolehansentiasamenggunadanmemperbaikikonsep.Dalamkonsep pembelajaranyangbegini,sudahtentulahmemerlukanpenilaianyangmementingkan bagaimanapelajarmengatur,menstrukturdanmenggunamaklumatdalamsesuatu konteksbagimenyelesaikanmasalah-rnasalahyangkompleks.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cthaiza71 liked this
Dewi Nuraqma Akil liked this
mashira019 liked this
lcf8682 liked this
Roses Rose liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->