Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
April 2011

April 2011

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Apr 25, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
89ì104
11 Íõú±à 1418 Îü±÷õ±õþ 
F
 õø¸Ç 9 üÑàɱ 1
F
25 Û¿›¶ù,2011
F
4 ó±î±
F
 ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ
 ß±ûDZùûþ
%
03512 - 220522
)
response@aamadermalda.in
Îö±é Îõ¿ú á±Ëæ±Ëù, ßÂ÷ üÅæ±ÂóÅ  Ëõþ
n
 ¿õñ±òüö± ¿òõÇ  ±äÂËò ÷±ùð± Îæù±õþüõÇ  Ë÷±é Îö±é ýËûþËå 82.24 úî±Ñú/ Ûõþ÷ËñÉ üõËäÂËûþÎõ¿ú üÑàÉß Îö±é ÂóËhÂËå á±Ëæ±ù ¿õñ±òüö± ÎßÂËf/ Ûý×ÎßÂËf Îö±é ÂóËhÂËå 86.25 úî±Ñú/ ÕòÉ¿ðËß üÅ  æ±ÂóÅ  õþ ÎßÂËf Îö±é ÂóËhÂËå  ÷±S 77.93 úî±Ñú/ Îæù±õþ Î÷±é 20,79,765 æò Îö±é±Ëõþõþ ÷ËñÉ Îö±é ð±ò ßÂËõþ Ëåò 17,10,310 æò/Ã
 ü±î ÎßÂËf Îö±é õûþßÂéÂ
n
 ¦š±òÏûþ ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþð±¿õËî Îæù±õþ ü±î¿é Îö±éÂËßÂËfõþÎö±é±õþõþ ± Îö±é õûþ ßÂé ßÂËõþ Ëåò/ Ûý×ü±î¿é ÎßÂf ýù äÒ±äÂù ¿õñ±òüö±õþÕ™LÃáÇ  î 47 Ý 170 òÑ Îö±éÂáèýí ÎßÂf, üÅ  æ±ÂóÅ  õþ ÎßÂËfõþ 1òÑ Îö±éÂáèýí ÎßÂf, ÷±ùðý  ¿õñ±òüö±õþ96 òÑ Îö±éÂáè ýí ÎßÂf Ý á±Ëæ±ù ¿õñ±òüö±õþÕ™LÃáÇ  î ßÂõþ ßÂî áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ Ûß¿é õÅ  Ëï Îö±é±õþõþ± Îö±é õûþ ßÂé ßÂËõþ Ëåò/ Îæù±õþ Î÷±é 34¿é Îö±éÂûLa à±õþ ±Âó ýûþ/ î±õþ ÷ËñÉ Îö±é ð±ò ÂóÓõÇ Âóõþώ± ßÂõþ ±õþü÷ûþ 25¿é  ûLa ¿õßÂù Âó±Ýûþ ± û±ûþ ÛõÑ Îö±é áè ýí q ýÝûþ±õþ Âóõþä±õþ¿é Îö±éÂûLa ßÂËKé˜Â±ù  ý× ëÂ× ¿òé ¿õßÂù ýûþ ÛõÑ ÕòÉ ä±õþ ¿é Îö±éÂûËLaõþõɱùé ý× ëÂ׿òé à±õþ±Âó ýûþ/
 å¿õ Ð
 ÷Å  ßÅù ýß 
Îö±éÂð±Ëò ú±¿™L, ðËù Õú±¿™L
 ü£Ó˚G˛úÑ˛
 ¿õËúø¸ Ã›¶¿î¿ò¿ñ Ð
Îö±é ýù ú±¿™LÃËîÂ/ ¿ßÂc üõ ðËùý×Õú±¿™Là õ±hÂù/ ÷±ùð±ûþ18 ۿÛ¶Ëùõþ ÂóõþÛé±ý×Ûàò ÃûÅ  ûÅ ñ±ò ðÅ  ý× ÂóˎÂõþÎýÒ ËüËùõþ ý±ù/ Ûß ¿õ¿äÂS  ¿÷ù îÂï±ß¿ïî õ±Ë÷-ë±ý×Ëò/ ð±¿õõþ õýËõþÝ ÕõúÉ ¿÷ù Õ±Ëå/ ðÅ-ÂóˎÂõþÛ¶ñ±ò ðÅý× Îüò±Âó¿î Îö±éÂûÅËX õh ÛßÂé± ÷±ï± õ± á±-â±÷±ò ¿ò/ ÕñÏò¦š¸  ÷òüõð±õþËðõþ¿ðËûþý×ÆüòÉ •Âóh³Âò âÒ  Å  ¿é— ä±ù±ä±¿ù ßÂËõþ Ëåò ÛõÑ ¿ßÂ÷±}ÂûÇ÷Ä   ÕîÂÐÂóõþ÷Ä ¯ ðÅ  ý×ðËùõþ Îòî±ý× ð±¿õ ßÂËõþ Ëåò, 12-õþ ÷ËñÉ 7-8 ¿ò¿}™LÃ/ Ûý×  ð±¿õ ÕòÅ  û±ûþ  Ï î±ýËù Îî± Âóõþ±¿æî ÂóŽÂ 4-5 ¿é ßÂËõþÕ±üò Âó±Ëõ/ õþ ±ËæÉõþ  ôÂù±ôÂù û¿ð Îæù± ÕòÅü±õþÏ ýûþÎî± ÷±ùð±õþ Âóˎ ÷¼ù/ Õ±õþû¿ð Ûà±ËòÎýËõþ Ýà±Ëò ÎæËî õ± Ûà±Ëò ¿æËî Ýà±Ëò ý±ËõþîÂËõ ßÂÏ Îû Õ±Ëå Õö±ᱠ÷±ùð±õþßÂÂó±Ëù Îß æ±Ëò¯ îÂËõ ÎõÒ ËäÂ-õËîÇ Â ï±ß±õþ÷î Õö±æòËðõþæòÉ ÛßÂé±  ö±Ëù± üË‚Âî ձËå/ ðÅ-ÂóˎÂý× ‘âõþúSn’ ÛõÑ ‘Ë᱇ÂÏõ±æ’Ëðõþ ¿òËûþ ü‚Âé õ±hÂËå/ î±ý×Îòî±õþ± ûàò ðù •Õ±üËù Î᱇ÂÏ — õÒ ±ä±Ëî ßÓ ÂéÂõÅ  ¿XÂõþ ÷{¡  õÏõþýËûþ  ëÂ× êÂËõò, îÂàò Õö±æòõþ± ¦¤±ö±¿õß ß±õþ Ëíý× õÏõþ -ÂóżõËðõþ÷Ëò±Ëû±á ÎïËß Îõþ ý±ý×Âó±Ëõ/ ÕõúÉ ÛßÂ-Õ±ñõ±õþð±õ±õþ âÅ  Ò¿é Îî±  ýËîÂý× ýËõ/ ÝéÅ ÂßÅ Î÷Ëò ÎòÝûþ±õþ ßÂÂó±ù ¿òËûþý× Õö±æòËðõþæiœ/Ûõ±Ëõþ Îö±é äÅÂËßÂËå ÛËßÂõ±Ëõþ ý× ú±¿™LÃËîÂ/ Û¶±ïÇÏ  ÷Ëò±òûþ ò ÎïËß Ûý×Û¶¿îÂËõðò Îùà±õþ ü÷ûþ ÂóûÇ™Là¿õËúø¸ Îß±òÝ üÑâËø¸Ç  õþàõõþÎòý×/ Îö±ËéÂõþ¿ðò  ý×ÑËõþæõ±æ±Ëõþõþ ßÂÑËáèü Û¶±ïÇÏ õ± üÅæ±ÂóÅ  Ëõþõþ ßÂÑËáè ü Û¶±ïÇ   Ï ‘õÅ ï ßÂɱÂóä±õþ’ õ± ‘æɱ÷’ ßÂõþ ±õþÎû  Õ¿öÂËû±á îÅ ÂËù¿åù, î± Îñ±ËÂó ÎéÂËß¿ò/ ¿ü ¿Âó Û÷-Ûõþ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Îß±òÝ Îß±òÝ ÎßÂËf î±ËðõþÛ¶îÂÏß¿äÂý ‘äÅÂò ¿ðËûþ ¿÷¿éÂËûþ’ ÎðÝûþ±õþ Îû áŠÎôÒÂËð¿åù ÎüéÂ±Ý Îúø ÂóûÇ  ™Là ðÒ ±h±ûþ ¿ò/ Îö±ËéÂõþ ¿ðò  ßÂɱ¥ó ü±¿æËûþ ä±, ¿õ¦Å¨éÂ, ¿üá±Ëõþé ¿õ¿ù ßÂËõþÎö±é±õþñõþ±õþ ôÒ±ð Âó±î±õþ ðÔ úÉÝ ¿åù ò±/ ðùÏûþ Îß±òÝ ßÂ÷ÇÏðù Îö±é±õþ Ëðõþ ¿ÂóåÅ¿ÂóåÅ ÎýÒËé ÎýÒËé òõþË÷-áõþË÷ ä±Âó üÔ¿©†õþ ÎßÂÌúù ¿òËûþ ï±ßÂËùÝÎüé± ÛËßÂõ±Ëõþ òáòÉ ™¦¸Ëõþ¿åù/ î±ý×õËù ú±¿™LÃõþÎö±ËéÂõþæòÉ Ûß¿é ñòÉõ±ðÝ õþ ±æÍò¿îÂß ðù&¿ùõþÛ¶±ÂóÉ òûþ/ üõÇËúø¸ ¿ýËüõ ÕòÅ  û±ûþÏ, ÷±ùð± Îæù±õþ 12¿é ¿õñ±òüö± ÎßÂËf Îö±é ÂóËhÂËå 82.24 úî±Ñú/ Îö±é ¿ðËûþËåò 17ùŽÂ 10ý±æ±õþ 310 æò Îö±é±õþ/ û± áî ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂËòõþ ÎäÂËûþ ü±÷±òÉ Îõ¿ú/ Îæù± Û¶ú±ü¿òß üÓËS Ûý×àõõþ æ±ò±Ëò± ýËûþËå/ Õ±Âó±îÂî Îö±éÂûLa&¿ù ÎßÂfÏûþ Õ±ñ± ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ îÂMW±õñ±Ëò ÷±ùð± Âó¿ùËéÂß¿òß ßÂËùæ Ý äÒ±äÂù ßÂËùËæ üÅõþ ¿ŽÂî ձËå/ ú±¿™LÃÂóÓíÇ Îö±ËéÂõþæòÉ î±ý× ñòÉõ±ð û¿ð ß±ëÂ× Ëß ¿ðËîÂý× ýûþ îÂËõ Îüé± ¿òõDZäÂò ß¿÷úËòõþ Û¶±ÂóÉ/ Û¶±ûþ 83 úî±Ñú ÷±òÅø¸ Îû Ûý× ö±Ëõ Îö±é ¿ðù, Îüé± ß±õþÝÛ¶¿î öÂËûþ õ± ö¿MËî òûþ/ Õ±ñ±ü±÷¿õþ ß õ±¿ýòÏõþéÂýùð±¿õþõ± ßÂh±ß¿hÂËî  ÷±òÅø¸ û¿ð ßÅÂÒßÂËh ÎûîÂ, îÂËõ Ûî Îù±ß âËõþõþ õ±ý×Ëõþ ÎõõþËî Âó±õþî ò±/Îö±é±õþ õþ± Ûß¿é ¿ò¿}™Là üÑߊ ¿òËûþ ý× Îö±é ¿ðËûþËå/ û± ßÂàòý× ‘ÎòËá¿éÂöÂ’ õËù ëÂ× ¿hÂËûþÎðÝûþ ± û±Ëõ ò±/ ¿û¿ò Îû üÑßÂËŠý×Îö±é ¿ðò ò± ÎßÂò, îÒ±õþü‚Š  îÂÒ ±õþ¿ðß ÎïËß ÕõúÉý× ‘ÂóËæÿ¿éÂöÂ’/ Õ±õþÛý× ß±õþËíý× ôÂù±ôÂù ¿òËûþÕ±á±÷  ¿ßÂåÅ õù± ¿òî±™Là ðùÏûþî± å±h± Õ±õþ ¿ßÂåÅ òûþ/Ûõ±Ëõþ õþ Îö±ËéÂõþÛ¶ñ±ò ðÅ  ý×ÂóŽÂ ÕõúÉý×Âó¿õþõîÇÂòÂóLšÏ ßÂÑËáè ü-îÔÂí÷Ó  ù Îæ±é ÛõÑ Ã›¶îÂɱõîÇÂòÂóLš   Ï õ±÷ôèÂKéÂ/ Ûý× ðÅ  ý×ÂóˎÂõþ ü˼ ý±ý× ËôÂËòõþ÷î æÅ  Ëh ձËå   üÏ¿÷î ΎÂËS îÂï±ß¿ïî ðÅ  -ä±õþ æò ¿òðÇ  ù/ îÂËõ îÔÂîÂÏûþÛß¿é ÂóŽÂÝ Õ±Ëå, ¿õ  Îæ ¿Âó/ Ûý×ýÒ±¿hÂõþö±ËîÂõþôÂɱò çÂõþ ±Ëù ôÂɱò û¿ð Îæ±ËéÂõþ¿ðËß áh±ûþ, Îî±  ßÂËûþ ß¿é ΎÂËS Îæ±ËéÂõþÂÛ¶±ïÇ   Ï åҠɱß± à±Ëõ Õ±õþ ö±î ëÂ× êÂËõ õ±Ë÷ËðõþÂó±ËîÂ/  ¿õ Îæ ¿Âó-õþý±Ëî ï±ßÂËõ ౿ù ýÒ±¿h ձõþý±î±/ ý±î Âó±îÂËù õ±÷ÂóŽÂ Îü ΎÂËSÛé± Îüé± ÷Å¿©†¿öŽ± ¿ðËîÂÝ Âó±Ëõþ, ÎðÝûþ ±õþŽÂ÷î± æÅ  éÂËù/ Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá ÎïËßÂý×ùŽÂÉ ßÂõþ± û±¿Båù, ßÂÑËáèü ÛõÑ ¿ü ¿Âó Û÷-Ûõþ ýÒ ±¿hÂËîÂÎö±ËéÂõþ Õ±ÒËä ÷Ëò±òûþ ò ÂóËõÇ  ý× áõþ÷ æËù ä±ù ôÅÂéÂËå/ Îû÷ò Îß±îÅÂûþ±¿ù öÂõòÎ÷±ï±õ±¿hÂËî á¿ò w±îÔÂZËûþõþö±¿¢Ÿ Îúýò±æ ß±ð¿õþ Ëß ÛõÑ ÆõøžõòáËõþõþÂóÅS  Öú± à±òËß Û¶±ïÇ   Ï ßÂõþËî õXÂÂó¿õþ ßÂõþ/ õþ ±æÍò¿îÂß òûþ, ¿òî±™LÃý×Âó±¿õþõ±¿õþ ß Âó±¿ïÇõ ßÂùɱËòý׿åù Ûý× ëÂ×Ëðɱá/ ¿õø¸  ûþ é± ñËõþÎôÂËùò Îß±îÅ Âûþ±¿ùõþΦ§ý±¿úü  õ¿=Áî ÛßÂðù ßÂÑËáè ü Îòî±/ Û÷òßÂÏ Îß±îÅ Âûþ±¿ùõþ Ûß ¿õË^±¿ýòÏÝÎ÷±ï±õ±¿hÂËî Îß±îÅ Âûþ ±¿ùËß ÎêÂß±Ëî ëÂ× Ëê ÂóËh ù±Ëáò/ ¿î¿ò ÕõúÉ ÕòÉ Ûß Âó±¿ïÇõ ß±õþËí Æõøžõòáõþ ¿òËûþ òÏõþõ ¿åËùò/ ß±õþíé± ¿òî±™LÃý×Âó±¿õþ õ±¿õþ ßÂ/ ðËùõþ ÎßÂfÏûþÎòîÔÂQ  ÆõøžõòáËõþ Îß±îÅ Âûþ±¿ùõþ Õ±õð±õþ Î÷Ëò ¿òËùÝÎ÷±ï±õ±¿h ÷±Ëò¿ò/ Î÷±ï±õ±¿hÂËî ðùÏûþà ›¶±ïÇ   Ïõþ ¿õËX Îæù± üö±Âó¿îÂõþÎä±õþ±Ëá±l± Õ¿öÂû±ËòõþàõõþÎö±ËéÂõþ ÂóõþÕ±õþ Ý îÂÏõè¿õ˦£Â±õþ Ëíõþ üË‚Âî  ¿ðËBå/Îß±îÅÂûþ±¿ùõþ â¿ò‡Â÷ýù üÓËS Õ¿öÂËû±á ëÂ×ËêÂËå,ÛßÂæò ü±Ñüð üÅ  æ±ÂóÅ  Ëõþ ‘ÎùõÅ  ð±õþüõÇ  ò±ú ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂËõþËå’/ ÕòÉ¿ðËß Îß±îÅ Âûþ±¿ù â¿ò‡ÂËðõþÛß¿é ò±Ë÷õþùß± Û¶Ëðú ßÂÑËáè ü ðlËõþÂó±¿êÂËûþ  ¿ðËûþ Õ¿öÂËû±á ßÂõþ± ýËûþËå/ Ûõþ± Î÷±ï±õ±¿hÂËî ðËùõþ Û¶±ïÇÏ ü±¿õò±õþ ¿òõDZäÂËò ü±Ëõ±î±æ ßÂËõþ Ëå/ ßÂÑËáèËüõþ ôÅÂé™Là ýÒ±¿hÂËî ö±î üÅ  ¿üX ýËùÎß±îÅ Âûþ ±¿ùõþŽÂ÷î±õþÎßÂf¿õjÅ à±ò ÎäÂÌñÅ  ¿õþ Ëðõþ¿ðß ÎïËß Ýý×Âó¿õþ õ±Ëõþ õþÆõõ±¿ýß ձRÏûþòÓ  õþ Ëðõþ ¿ðËß  üËõþ ÎûËî Âó±Ëõþ/ ÎûËýîÅ Â á¿òw±îÔÂZûþ Ûõ±õþ ¿òõÇ  ±äÂËò ۶߱ËúÉ üÅæ±ÂóÅ  õþ ÛõÑ Æõøžõòáõþ ÛõÑÎá±ÂóËò Î÷±ï±õ±¿h å±h± ÕòÉ ÎßÂËf ÎîÂ÷ò ëÂ×Èü±ý Îðà±ò¿ò, î±ý×ðù ö±ù ôÂù ߏߠõ± ÷j, Âó¿õþí¿îÂé± îÒ±Ëðõþ¿õÂóˎÂý× û±Ëõ/ Îö±ËéÂõþ Âóõþ Ûé±ý×æõõþ àõõþ/ Õú±¿™LÃõþ àõõþ¿ü ¿Âó Û÷-ÛõþÎýÒËüËùÝ/ Îö±ËéÂõþ Õ±Ëá ÷±ùð±õþüõËäÂËûþõh Îòî±, û±Ëß ý×ÑËõþæõ±æ±Ëõþ Û¶±ïÇ   Ï ÎäÂËûþ¿åËùò, õþ ±æÉ ÎòîÔ Q îÒ±Ëß Û¶±ïÏÇ ò± ßÂËõþ, Îòî±õþ üõËäÂËûþ ÕÂóåËjõþ ÷±òÅø¸¿éÂËß Û¶±ïÇÏ ßÂËõþ Ëå/ Îòî±Ëß ÕõúÉ õþ±æÉ ß¿÷¿é ¿õ÷Å à ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò/ õõþÑ õù± ö±Ëù±, ðËùõþ›¶ö±õú±ùÏ ÕÑú õËü  û±Ýûþ±õþ öÂËûþ ÷±ï± òî ßÂõþ Ëî ýËûþËå õþ±æÉ ÎòîÂÔ QËßÂ/ õɱÂó±õþ é± ßÂÑËáè Ëüõþ Î÷±ï±õ±¿h ÛõÑ ÆõøžõòáËõþ õþÕ±Ëõþß üѦ¨õþí/ Âó±ïÇ  ßÂÉ û± î± ýù, ßÂÑËáè Ëüõþ ΎÂËS ðÅ  ¿é ΎÂËSý× ÕöÂÉ™LÃõþÏí ü±Ëõ±î±ËæõþÕ¿öÂËû±á/ ¿ü ¿Âó Û÷-Ûõþ ΎÂËS ý×ÑËõþæõ±æ±Ëõþ ðùÏûþ ü±Ëõ±î±æ ÕòÉ ÎßÂf¿éÂËî ¿õÂóŽÂ ¿ú¿õõþ ÎïËß ¿ßÂËò Õ±ò± Îù±ËßÂËðõþ áV±¿õþ/ ÛõÑ Ûõþ Âó¿õþí¿îÂËî ðËùõþ Û Îß±Ëí Îü Îß±Ëí ß±ò±ß±¿ò ßÂï±/ Ûõþ Âó¿õþí¿îÂËî ðËùõþ õ±Ëõþf ÎòîÔÂQ õþ±ìÂÿÏ Î|íÏËî õðËù û±Ýûþ±õþ Õ±ú‚± õþËûþ Ëå/ ôÂù ö±ù Îý±ß õ± ÷j Îö±ËéÂõþÂóõþ Ûé±ý׿ü ¿Âó Û÷- Ûõþ îÂ±æ± àõõþ/
Îæù±õþ 12¿é ¿õñ±òüö± ÎßÂËf Îö±頠óËhÂËå 82.24 úî±Ñú/ Îö±é ¿ðËûþËåò17ùŽÂ 10ý±æ±õþ 310 æò Îö±é±õþ/ ÷±òÅ  ø¸ Îû Ûý× ö±Ëõ Îö±é ¿ðù, Îüé± ß±õþÝ Ã›¶¿î öÂËûþ õ± ö¿MËî òûþ/ Õ±ñ±ü±÷¿õþß õ±¿ýòÏõþ éÂýùð±¿õþ õ± ßÂh±ß¿hÂËî ÷±òÅø¸ û¿ð ßÅÂÒßÂËh ÎûîÂ, îÂËõ Ûî Îù±ß âËõþõþ õ±ý×ËõþÎõõþËîÂÂó±õþî ò±/Îö±é±õþõþ± Ûß¿é ¿ò¿}™LàüÑߊ ¿òËûþý× Îö±é ¿ðËûþËå/û± ßÂàòýבÎòËá¿éÂöÂ’ õËù ëÂ׿hÂËûþ ÎðÝûþ ± û±Ëõ  ò±/¿û¿ò Îû üÑßÂËŠý× Îö±é ¿ðò ò±ÎßÂò, îÒ±õþü‚Š îÂÒ±õþ¿ðß ÎïËß  ÕõúÉý× ‘ÂóËæÿ ¿éÂöÂ’/
 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ÛΡ±ÀÓ ‰±˝◊
 ø‰¬øfl¬»¸±  ø‰¬øfl¬»¸± 
¬Û±S ‰¬±˝◊
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ø˙é±  ø˙é± 
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ™L×ð¿ŽÂí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ߏò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ× #;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿ŽÂí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ¿õ:±Âóòð±î±õþü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ ±õþÕ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ  ûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸  Ëûþ Ûý×üÑõ±ðÂóS Îß±òÝ ¿ò}Âûþ î± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþò±/
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 fl¬˜«‡±ø˘ 
 ÷±ùð±Ëî ¿ùá±ù 
 ßÂòü±ùËé¿k Õ¿ôÂËüÛ÷.Ûü. Õ¿ôÂü æ±ò± ÷¿ýù± ¦œ±éÇ Õɱ¿üˆÂɱKé ä±ý×/ õûþü Õò¿ñß 30 õåõþ/ ÎõîÂò 3000 é±ß±/Îû±áËû±á Ð 9800670605
 üîÂßÂÏÇ  ßÂõþí  ¿õ:¿l 
Â
 óÓÐõÐ ÍõúÉ ü±ý± 30
+
,
5
4
’’
,
 ¦§ ±îÂßÂ, ëÂ×Ð úɱ÷õíDZÂó±SÏõþüÐ ä±ßÅ ÂËõþ“ Û¶¿î¿‡î  õÉõü±ûþÏ Âó±S ß±÷É/ Îô±ò98510 36162 •ügÂɱ7 -10é±—
 Õ¿ôÂü,õɱ‚Â,Û.¿éÂ.ÛË÷õ 
  þ æòÉ Ã›¶±ûþ 4000 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂé æ±ûþá± ö±h± ÎðÝûþ± ýËõ/ ÷±ùð± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ Ý ý±üÂó±î±ËùõþÂó±Ëú, ¿ü¼±îÂù± Îõþ±ËëÂ/Î÷±õ±ý× ù 9733144071
English Teacher 
(Female) wanted for Class V student of St. Xavier’s School,Malda. Contact97349 31437 (6 pm-10 pm)
Required
‘Communicatve and SofskillFaculy’
for Basundhara Green EducatonalTrus ( known as Tally Academy), Malda
Only experienced candidaes will be enerained.Experience more han one year in a repued inst‐uton. Salary will be bes in he Indusry.
Send your complee Biodaa wih passporphoo wihin 7 days o:
Basundhara Green Educational Trust
No.1 Govt. Colony, MaldaPhone: 9933399113/ 9874730720eMail: rajatbget@basundharagreen.com
 ÷±ùð±õþÛ¶àɱî ß¿¥óëÂ× é±õ 
  þ úËÂó Õ¿ôÂü Õɱ¿üˆÉ±Ké ÝÎüùüÄ÷ɱò ä±ý×/ õûþ üüÏ÷± Õò¿ñß 30 õåõþ/Îû±á±Ëû±á Ð 9233415147
 v˛yˆÏÎ˚ !Ó˚
 xy õy ˆÏî Ó˚
    2
 üðÉ Âó±éÂö±㱠òîÅ Âò ú±¿hÂõþ÷î àÅ  Ëù û±ËBå ¿ðò€ û±õþÂóõþ Ëî Âóõþ Ëî  ÕËäÂò± ágÂ/ üÓËûÇõþ ßÅÂüÅ  Ë÷ ÛàòÝ ù±Ëá¿ò Õ±&ò/ Ûàò Ûý× ß±ßÂËö±ËõþðÓ  Ëõþú±Ëùõþæ¼ù ÎïËß &¿é &¿é Âó±Ëûþ ëÂ× Ëê Ûù òîÅ Âò  õåËõþ õþÛ¶ï÷ ¿ðòé±/ Õ±æ Îö±õþ õþ ±Ëî ՙ¦¸ á±÷Ï äÒ±ð âÅ  ÷ ÎïËß ÎëÂËß  îÅ ÂËù ß±Ëò ß±Ëò õùù, ú±Ëùõþæ¼Ëù üõËäÂËûþ ëÂ×Ò äÅ Â á±åé±õþá±Ëûþý×  ò±¿ß Îü 鱿ãËûþ ÎõþËà ÛËüËå ÛßÂé± Îá±é± òîÅ Âò õåõþ/ ÆäÂS-õüË™LÃõþÂó±ù± Îúø¸€ ü±÷Ëò Õ±õþ Ý ÛßÂõþ±ú òîÅ Âò ¿ðò/ òîÅ Âò Õ±ú±õþ ¦¤›Ÿ Îä±Ëà ¿òËûþ/ Ûý×Æõú±Ëàý×Îû ö±áÉ ¿òñÇ  ±¿õþ î ýËûþ û±Ëõ, â¿éÂ-õ±ã±Ëùõþ  õ±Ñù±õþ ÷±¿éÂËî ß±õþ ý±Ëî Ûõ±Ëõþõþ õþ ±æÂó±é ձüËõ/Ûõ±Ëõþ õþ Îö±é ßÂ÷-Ëõ¿ú Õ±÷±Ëðõþ üßÂùËßÂý× ÷Ëò ÷Ëò Îõú ౿òßÂé± ÛËù±Ë÷Ëù± ßÂËõþ ¿ðËûþËå/ ÕËòß ÕÛ¶îÂɱ¿úî âéÂò±, ÕÛ¶îÂɱ¿úî ÕòÅ  öӠ¿î æ±ûþá± ßÂËõþ ¿òËûþËå ÷ËòõþÕæ±Ë™LÃý×/ õɱàɱ Îà񱾱 ͱõþ àÒ  ÅËæ ò± Âó±Ýûþ±€ ö±òé± Û÷ò Îûò õɱàɱé± Îî± 汿ò/ òîÅ Âò ßÂËõþÎúà± Îû, ÷±òÅ  ø¸  Ëß Îõ±ç± Õî üýæ òûþ/ æé Âó±ß±Ëò± ÛßÂé± Õ±Ëõá/ ¿õ¿öÂi§ ÎÂóú±áî ß±õþ Ëí ûÒ ±õþ ± ¿òËæËß õÅ  ¿XÂæÏ¿õ õËù æ±Ëòò, îÒ±õþ±Ý Ûàò ûË渚  üîÂßÇ Â/ ¿ŽÂl æòáí ‘õÅ  XÂæÏ¿õ’ ús¿é ä±ùÅ ßÂõþ ±õþÂóõþ ý×õùËî Âó±Ëõþ ò õÅ¿XÂæÏ¿õõþ ð±÷ ßÂË÷Ëå/  òáõþ üöÂÉî±ûþï±ß±õþüÅ  õ±Ëð ò±á¿õþ ßÂî±õþüÅ  ä± Îâõþ ±Ëé±ËÂóõþ÷ËñÉ ÎïËßÂÝ Ûõ±Ëõþ õþÎö±é ձ÷±ËßÂ-Õ±Âóò±Ëß  åÒÅ  Ëûþ ¿áËûþ Ëåý×/ ðÅ ñÂóÅ  ßÅ ÂËõþ õþáŠé± Ûàò Õ±õþÎßÂëÂ× ¿õ«±ü ßÂËõþ ò±€ õõþÑ Îð¿à Îüý×ÂóÅ  ßÅÂËõþ õþ ß±ò±ûþ ß±ò±ûþ  éÂùéÂù ßÂõþ Ëå qñÅ æù/ ¿ßÂc ÂóÅ  ßÅ Âõþ é± Îû ðÅ  Ëñõþý×ýÝûþ± ëÂ× ¿äÂî ¿åù, ÷±òÅ  ø¸ Ûé± ¿õ«±ü ßÂõþËù Îî± Õ±õþÎüé±  æËù öÂËõþ ëÂ× êÂî ò±/ ¿õ«±ËüõþŽÂûþÎû ý× ¿îÂ÷ËñÉý× ßÂîÂé± áöÂÏõþ, Îß æ±Ëò· îÂõÅ ÎûéÅ ÂßÅ Â Õ±Ëå ÎüéÅ ÂßÅ Âý×õþ ŽÂ±  ßÂõþ ± üûËP/ î±ý× Îî± Îö±é ÛËù âõþÎåËh ձ÷õþ ± õÅ  Ëïõþ¿ðËß Âó± õ±h±ý׀ ¿êÂß Îûò ÆäÂËSõþÎúø¸ ¿õËßÂùé±õþ  ÷î ÂóËõþ õþ ¿ðËòõþòîÅ Âò üÓ  ûÇ  Ëß Âó±Ýûþ ±õþÕ±ú±ûþ/ Âó¿õþõîÇ Âò ä±ý×, ý±Ýûþ ±ûþÎöÂËü û±Ýûþ ±õþÕ±Ëá Õ±¿÷Ý üîÂßÇ Â ýù±÷€ ¿òËæõþ Âó±õ¿ùß ý× Ë÷æé± &¿åËûþ¿òù±÷/ Âó¿õþ õîÇÂò Îî± ä±ý×, ¿ßÂc ß±Ëß ä±ý×î± Îî± 汿òò±/ Õ±¿÷ Îß±òÝ ðËù Îòý×/ î±ýËù· Îß±ï±Ý Îûò Ûõ±Ëõþõþ Îö±é ձ÷±õþ ÕöÂÉ™¦¸ æÏõòû±ÂóËòõþüÅ  õþÎßÂËé ¿ðËûþËå/ õþ±á ýËBå õ±Ë÷Ëðõþ ëÂ×ÂóËõþ€ âÔí± ýËBå/ ÎßÂò î±õþ± ÎöÂËã ¿ðËBå Õ±÷±õþ ¿ò¿}Âî ÕöÂɱËüõþ Õ±õõþí· Õ±÷±õþ õþ ±á ýËBå ¿õËõþ ±ñÏËðõþëÂ×ÂóËõþ€ ÎßÂò Ûõþ±-Ýõþ±  Õ±÷±õþ Õ±ËõáËß ò±h± ¿ðËî ä±ûþ· ÎßÂò ð±¿õ ßÂËõþ Õ±÷±õþ ß¿÷éÂË÷Ké· ò±á¿õþß üöÂÉî±õþ üÅ  õ±Ëð  ¿õðɱõÉõü±ûþÏ Õ±¿÷€ ßÂàòÝý׿ß Âó±õþõ Û Õ±¿÷õþ Õ±õõþí ¿åÒËh Îõ¿õþËûþ Õ±üËî·
Ìyv≈˛
I
15.04.2011
I
mail2chirasree@gmail.com
 õø¸  Ç 9 üÑàɱ 111 Íõú±à 1418Îü±÷õ±õþ
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú±
 – 
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 
Îü±÷õ±õ 
  þ
n
25Û¿›¶ù,2011
 Õ±æ 1 Æõú±à€
ÎÛ¶Ë÷ò ¿÷¿Mõþ ¿ùËà¿åËùò, Õ±÷±ûþû¿ð ýêÂ±È Îß±òÝ åËùÎßÂëÂ×ßÂËõþÎðûþ Õ±æËß õþ±ËîÂõþ õþ±æ± ß¿õþÎá±é±ßÂËûþß ձý×ò 汿õþ ðÅ  -ÛßÂæò±ûþàÅ  õ ßÂËø¸ ¿ðý× ü±æ±//  î± ëÂ׿ò ¿ùàËù ßÂÏ ýËõ¯ Õ±÷õþ ± ö±Ëù±ý×汿ò, áíîÂËLa ‘õþ±æ±’ ýûþò±/ Õ±õþ áíîÂËLa Õ±ý× ò 汿õþßÂõþ± Õ±õþü±æ± ÎðÝûþ± ðÅý× -ý× àÅ  õ ß¿êÂò/ ñò, Ûý× Îû Õ±÷±Ëðõþ õþ ±ËæÉ  ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂò ýËî û±ËBå€ Õ±÷õþ ± ßÂÏ æ±òî±÷ ÎûÛßÂæò ÷±òÅ  ø¸ õþ ±æòÏ¿î ßÂËõþò, ðÏâÇ¿ðò ñËõþ ü±ñ±õþí  ÷±òÅ  Ëø¸õþýËûþùh±ý×ßÂõþËåò, îÂÒ ±õþ± ¿õñ±òüö±ûþ û±Ëõò,  ÷±òÅ  Ëø¸õþ ü÷üɱ îÅÂËù ñõþ Ëõò, ü÷±ñ±Ëòõþõþ±™¦¸  ± Îðà±Ëõò/ Ûàò Âó¿õþõîÇ ÂËòõþ ý±Ýûþ ±ûþ Îü üËõõþ ðõþ ß±õþÎòý×/ Ûàò  ðõþ ß±õþ ß©† ßÂËõþÎòî±Ëðõþ¦a   Ï-ÂóÅ  S-ßÂòɱ ¿ßÂÑõ± ÂóÅ  SõñÓ   ýÝûþ±õþ/ î±õþÂóËõþ ðËùõþ¿é¿ßÂËé ðÒ ±¿hÂËûþû±ò/ ¿÷¿ëÂûþ ±  Õ±Ëå, ðù Õ±Ëå€ æòáíËß ¿êÂß ‘à±ý× Ëûþ ÎðËõ’/ ÛàòÎö±ËéÂõþÕ±Ëá üõ±ý×õùËå ‘æòáËíõþà±Ýûþ±õþ’ ßÂï±/  Õ±üËù Ûàò ü÷ûþé±ý× ýù, à±Ýûþ ± Ý à±Ýûþ±Ëò±õþ/ Õ±Ëõþ ßÂé± üÅËû±á Õ±Âóò±õþ ß±Ëå ձËå/ Õ±Âóò±õþû¿ð õûþü ò± ï±Ëß î±ýËù ÎåËù-Î÷ËûþËðõþ ۶ɱ߿éÂü ßÂõþ±Ëî Âó±Ëõþ ò/ñò å¿õ Õ±Ò ß±, á±ò ßÂõþ±, Õ¿öÂòûþ ßÂõþ ±... Ûý× üõ/ îÂËõ   å¿õ Õ±õþá±ËòõþàÅ  õ ðõþ€ ¿üËò÷±ûþ Õ¿öÂòûþßÂõþËù Îî±  ßÂï±ý× Îòý×/ ¿õñ±ûþ ß Õïõ± Îù±ßÂüö±õþ ¿é¿ßÂé õÒ±ñ±/ Õ±õþ î± ò± ýËù ¿òËðòÂóˎ ¿õ¿öÂi§ ß¿÷¿éÂËîÂ, Îûà±Ëò û±î±ûþ ±îÂàõþ ä±, ¿é¿ôÂò-÷±¿üß ü±¥œ±¿òß ö±î± õÒ±ñ±€ Õ±õþ ¿é¿öÂËî ձËù±äÂò±üö±ûþ ë±ß Âó±Ýûþ± Îî± ¿ôèÂ/ ëÂ× ð±ýõþí Îî± ý±ËîÂõþ  ß±Ëåý×/ îÂËõ ýҠɱ, ú±üß¿õËõþ ±ñÏ ýËù Õ±õ±õþÛßÂéÅ Â  Õ±Ëj±ùËò ÕÑú ¿òËî ýËõ, Õ±õþ¿úŠ-¿úŠÏËðõþ ¦¤±ñÏòî± ¿òËûþßÂï± õùËî ýËõ/ îÂËõ ü¥x¿î Ûß ÷ý±ò á±ûþß ÛõÑ ü±Ñüð ¿úŠÏõþ ¦¤ ±ñÏòî± ý±Ëh ý±Ëh õÅ  ËçÂËåò/ Õ±õþ õÅËçÂËåò õËùý× Ûý× ¿òõDZäÂËò îÂÒ±õþÎß±òÝ ßÂï± Îòý×/2008 ü±Ëù æòáíËß à±Ýûþ ±Ëò± ýËûþ¿åù/ Ûàò Õ±õþÎ|¿íüÑáè±Ë÷õþßÂï± õù±õþðõþß±õþ Îòý×/ Ûàò ëÂ× i§ ûþ òý×  ýËBå Î|¿íüÑáè ±÷/ 2006-Û õù± ýù, ¿úŠ áh±ý× ýËBå Ûàò Î|¿íüÑáè ±÷/ æòáí Îüý× Î|¿íüÑáè ±÷ ý±Ëh ý±Ëh õÅ  çÂù/ î±õþÂóõþ æòáí æ±ò±ù, ßÂÏ ßÂËõþ öÅ Âù ¦¤Ïß±õþ ßÂõþ Ëî  ýûþ, ¿õòûþß±Ëß õËù· Õ±õþæòáí ÷Ëò ÷Ëò Îðàù, Îõþ Ëùõþ ßÂÏ ¿õú±ù ŽÂ÷ ßÂî ¿úŠ¯ ßÂî Î骠ò¯ æòáí Õ±õþÝ Îðàù, åûþ æò ÷LaÏõþ÷ËñÉ ß±æ ßÂËõþ ò ÷±S ÛßÂæò/ Ûàò æòáíý× ¿êÂß ßÂõþ Ëõ î±õþ ± àõþä ß¿÷Ëûþ÷±S ÛßÂæËòõþ õþ±æÉ ÷La   Ïüö± ßÂõþ±õþÕòÅ  Ë÷±ðò ÎðËõ ßÂÏò±/ Û Îî± Îáù ðÅ’òûþ ò/ îÔÂîÂÏûþòûþò àÅ  ùËù Îû ßÂÏ ýËõ· 5 ۿÛ¶ù ÎïËß ձ÷õþ± Õ±i§ ± ö±ý× -Ûõþ Õ±Ëj±ùËòõþ ò÷Å  ò± Îðàù±÷/ Îðàù±÷ û™LÃõþ-÷™LÃõþ åÅ  -Ûõþ ÷ɱ¿æßÂ/ ÷±S ü±îÂâKé±õþÕòúËò üõþß±õþ áËù æù îÂËõ Ýý× Õ±Ëj±ùËò ß±Ëù± ß±Ëù± ò± ÎàËî Âó±Ýûþ± Îù±ßÂ&Ëù± ¿åù ò±/ ¿åù õ¿ùëÂ× ë ò±ûþ ßÂ-ò±¿ûþ ß±õþ ±, ñ÷ÇÏûþ&õþ±, Õ±õþ Ûü Ûü Îòî±õþ ±/ Ûõþ±ý×ò±¿ß ðÅ  òÇÏ¿î ¿ò÷ÇÓ  ù ßÂõþ Ëõò/ ¿úàù±÷ ñ±j±õ±¿æ Õ±õþðÅ  òÇÏ¿î ձù±ð±¯ î±ý×îÂÔîÂÏûþòûþòé± Îà±ù±  õþ ±àËîÂý×ýûþ/ îÂËõ Ûý× ¿òõÇ  ±äÂËò Õ±÷õþ ± üõ±ý×Îòh±,  î±ý×ÎõùîÂù±ûþ Îî± ÎûËîÂý×ýËõ/
 Õ±÷±Ëð¿õþ ÎõùîÂù± Îü 
 Õ¿õþj÷ ¿õ«±ü
Îðõ¿Ã›¶ûþ Âó±ù 
3
ۿÛ¶ù,
 ÷±ùð± ßÂËùæ Õ¿ëÂË鱿õþûþ÷, ðÅáÇ  ±¿ßÂÑßÂõþ üðËò‘¿ô¿òË'’õþÛ¶Ëû±æò±ûþ õ±ðù üõþß±ËõþõþðÅ  ¿é ò±éÂßÂ-‘ýAË÷ù±õþ  ÝÂó±Ëõþ’ Ý ‘Âóõþ  Ï¦š  ±Ëò ÎßÂËù‚±¿õþ’ ÎðàËî ¿áËûþ ÷Ëò ÂóËh Îáù,  ¿áõþÏú ß±õþò±ËëÂõþ Îüý× ëÂ׿M, Îû Îß±òÝ ò±éÂÉ Ã›¶Ëûþ±æò±ýבëÂ×Âó^õ’ üÔ¿©†õþ ŽÂ÷î± õþ±Ëà/ ÕõúÉ ‘ëÂ×Âó^õ’ Îû üõü÷ûþ Õ±ŽÂ¿õþß ÕËïÇý× âéÂËõ, î± ÷Ëò ßÂõþ±õþ Îß±òÝ ß±õþí Îòý×/ ðúÇ  ËßÂõþ¿ä™Lñ-ÎäÂîÂò±Ëß ëÂ× üËß ÎðÝûþ ±, î±Ëß Ûß ¿öÂi§ ÷Å àÏ ¿õߊ ñ±õþ±ûþ ä±ùò± ßÂõþ±Ý ßÂ÷ õh ‘ëÂ×Âó^õ’ òûþ/ Îü ‘ëÂ×Âó^õ’ ý׿îÂõ±äÂßÂ Ý áêÂò÷ÓùßÂ/ ò±éÂß Îðà±õþ÷æ±Ëß Õõ:± ò± ßÂËõþ, Õïä ¿òåß ձ÷±ËðõþÆðò¿jò åß ÎïËß Îõ¿õþ Ëûþ æÏõËòõþ ¿ßÂåÅ Î÷Ì¿ùßÂ, îÂï±ß¿ïî ‘›¶¿î¿‡ÂîÂ’ ñ±õþí± ¿òËûþ Ûß¿é õh üÑàÉß ÷±òÅ  ø¸  Ëߠ۶˝Ÿõþ ÷ÅËà±÷Å¿à ðÒ ±h ß¿õþËûþÎðÝûþ ±õþÎû ò±éÂßÂ, û±õþ  üÓSÂó±î âËé¿åù Îõè úÄ  ËéÂõþý±ËîÂ, Îüý× âõþ ±ò±õþý×ëÂ× Mõþ üÓ  õþÏ õ±ðù  üõþ ß±õþ Ý îÒ±õþ ò±éÂßÂ/ ò±éÂËßÂõþò±ò± ñ±õþ ± õ±ðù üõþ ß±Ëõþ õþò±éÂÉîÂMWËß ÂóÅ  ©† ßÂõþ ËùÝ Îü&¿ùõþ &íáî Âó¿õþ õîÇ Âò ýËûþ Ëå îÒ±õþ ý±ËîÂ/ ÷=Á ò±éÂß ÎïËß ‘ï±ëÇ Â ¿ïËûþé±õþ’¸ õ± îÔÂîÂÏûþ ñ±õþ ±õþò±éÂËß üËõþ Õ±ü± îÒ±õþ ß±Ëå  Îß±òÝ Õ±ß¿¦œß âéÂò± òûþ/ Õ±üËù ÛßÂé± ¿ò¿ðÇ  ©† Âó¿õþËÛ¶¿ŽÂËî ¿ïËûþé±õþËß ‘÷ÅM’ ßÂõþËî ÎäÂËûþ, ¿ïËûþé±õþ Ëß ¿ðò õðËùõþÕ¦a  ¿ýü±Ëõ õÉõý±õþßÂõþ Ëî ÎäÂËûþõ±ðù üõþ ß±Ëõþ õþ¿ä™Lñõþ¿õõîÇ ÂËòõþ  ôÂüù/ Õ±¿¼ß õ± ôÂ÷ÇüõÇ  ¦¤ò±éÂËßÂõþ ¿õÛ¶îÂÏËÂó ðÒ±¿hÂËûþ î±ý× ¿î¿ò Îæ±õþ¿ðËûþ õùËî Âó±Ëõþ ò... ‘Õ±÷±õþ ß±Ëå, ï±ëÇ Â ¿ïËûþé±õþ ÛßÂé± ðúÇò, ÛßÂé± ðÔ ¿©†ö¼Ï/ Îû ßÂï±&Ëù± Õ±÷õþ± õùËî ä±ý× ¿å Îüé±ý× Õ±÷±Ëðõþ Û¶±ï¿÷ßÂ, Îüà±ò ÎïËßÂý× üõ¿ßÂåÅ q ýËBå/ ÕïÇ±È ßÂòËéÂKé ÎïËßÂý× üõ¿ßÂåÅ q ýËBå/ Õ±÷õþ ± Îß±òÝ ôÂ÷Ç-Ûõþ ß±Ëåý×ß¿÷ËéÂë òý׀ Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå õMõÉ Ã›¶ß±úé±ý× Õ±üù, Îüà±Ëò ôÂ÷Ç  é± ÛËßÂõ±Ëõþ ÎüËßÂ`±¿õþ/’‘ýAË÷ù±õþ ÝÂó±Ëõþ’ Ûß¿é ձðÉ™Là ôÂɱK鱿üõþ áŠ/ Õ±÷±Ëðõþ æáîÂ, ðúÇËßÂõþ æáî ýù ýAË÷ù±õþ Îðú Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþî±h±ÎàËûþÛý×æáËîÂõþðÅ  ý×Îä±õþ ÎßÂò±õþ±÷ Õ±õþÎõä±õþ±÷ ËÂóÒÌËå û±ûþ  ýAË÷ù±õþ ÝÂó±Ëõþ Ûß ձ}ÂûÇ ‘ý×ëÂ×Ë鱿Âóûþ±ûþ’/ ¿ßÂc Îü ¿ßÂÎßÂõùý× ßŠò±õþ Õõ±™¦¸õ æáî· Û÷ò Ûß Îðú, Îûà±Ëò ðõþð±÷, é±ß±Âóûþ ü±, äÅ¿õþ-Îæ±B䊿õþ õþ Îß±òÝ ñ±õþí±ý×Îòý×/ Õïä  ÷±òÅ  Ëø¸õþ ¿òîÂÉ Ã›¶Ëûþ ±æò ÂóÓõþËíõþÎß±òÝ â±é¿îÂý× Îòý×/ Û ¿ß Ûß±™LÃý× ÕüyÂõ ߊò±· Îõä±õþ ±÷ á± ö±¿üËûþ Îðûþ Îüý× ÕùÏß ðÅ  ¿òûþ±õþÎüý× Õ±}ÂûÇ åËj/ ÕòÉ¿ðËß üËjý Õ±õþ Õ¿õ«±ËüõþÎß±éÂËõþõ¿j ÎßÂò±õþ ±÷ Îûò üÑúûþðÏíÇ ðúÇ  ËßÂõþ ý×Û¶¿îÂBå¿õ/ ÎßÂò±õþ ±÷ Ý Îõä±õþ ±Ë÷õþöӠ¿÷ß±ûþûï±SË÷ ðÏÂó‚ÂõþðM Ý Î÷Ëý¿ð   ý±ü±ò ðÅ  æËòý× Õ±÷±Ëðõþ÷Å * ßÂËõþò/ õ±ðù üõþß±Ëõþõþ ‘ï±ëÇ  ¿ïËûþé±õþ’-Ûõþ Õ±¿¼ß Û¶Ëü¿òûþ±÷ ÷Ë=Á Û¶Ëûþ±Ëáõþ ÆòÂóÅËíÉÂó¿õþ ä±ùß ÕòÅ  õþ ±ñ± ßÅ ÂG± ¿õËúø¸ ßÔ¿îÂËQõþ ð±¿õ õþ±Ëàò/ ÷Ë=Á  Õ±Ëù±õþ õÉõý±õþüÑûîÂ Ý î±ÈÂóûÇ ÂóÓíÇ/Îüý× ÛßÂý×ügÂɱûþ ‘¿ô¿ò'’-Ûõþ¿ZîÂÏûþ Û¶Ëû±æò± ‘ÂóõþϦš±ËòÎßÂËù‚±¿õþ’ îÅ Âùò±ûþ ¿ß¿=Áî ¥¡  ±ò/ û¿ðÝ ò±éÂß¿éÂËî ౿òßÂé±  ¿ëÂËéÂß¿éÂöÂÄ áËŠõþõþ ýüÉ ëÂ×Ëiœ±äÂËòõþ ñÒ ±Ëä õÉ˼õþ îÂÏËõþ ¿õX  ßÂõþ± ýûþÕ±æËßÂõþ üõÇú¿M÷±ò ¿÷¿ëÂûþ ±Ë߀ õÉõü±õþ౿îÂËõþÎû Îß±òÝ ÎßÂËù‚±¿õþßÂõþ ËîÂý×Îü Û¶dîÂ/ î± Îü Âó±¿ß™¦¸±ò Îý±ß  õ± ¿ýjÅ  ¦š  ±ò ¿ßÂÑõ± Âóõþ  Ï¦š  ±ò/ Ûý×ò±éÂËß õþ ±æ±-õþ±æÂóÅ  S-õþ±ŽÂü  õþ±æßÂòɱ å±hÂ±Ý Õ±÷õþ ± Ûß &QÂóÓ íÇ öӠ¿÷ß±ûþÂó±ý×Îß±õþ ±üË߀ Îû Îß±õþ±ü ÂóõþϦš±Ëòõþ Õ±÷ æòî±õþ Û¶¿î¿ò¿ñ, Îû Îß±õþ±ü‘Íð¿òß üõÅæÂóõþÏ’õþ õþ+ÂóßÂï±ûþ ý±õÅëÅÂõÅ à±ûþ/ Õ±õ±õþ Îüý×Îß±õþ ±üý×Õ±Ýûþ±æ Îî±Ëù ‘õþ ±æÂóÅËSõþ¿õä±õþä±ý×’€ ð±¿õ ßÂËõþ  õþ±ŽÂËüõþ ÷Ô îÂËðý Îðàõ±õþ/ Ûö±Ëõý× Æî¿õþ ýûþ æò÷îÂ, õþ±æÂóÅËSõþ áí¿õä±õþ û±õþ Âó¿õþí±÷/ Õ±õþ Ûý× áí¿õä±Ëõþõþ Õ±üËõþý×àÅ  Ëù û±ûþ¿÷¿ëÂûþ ± õ± áí÷±ñÉË÷õþñ±m±õ±¿æõþ÷Å  Ëà±ú/  ÷±òÅ  Ëø¸  õþÎäÂîÂò±õþÛý× ëÂ× Ëiœø¸ Õ±÷±ËðõþÕ±«™¦¸ ßÂËõþ, ëÂ× ZÅ  X ßÂËõþ/ ‘Æð¿òß üõÅ  æÂóõþÏ’õþü¥ó±ðßÂËߠhÂËûþ¿ðËûþ ÂóõþϦš±Ëò ¿ôÂËõþ  Õ±Ëü ú±¿™LÀ õþ ±æÂóÅ  S õ<÷±¿òßÂÉ Õ±õþ õþ ±æßÂòɱ Îá±ù±Âóõ±ù±õþ  ¿õËûþ Ëî õþ+ÂóßÂï±õþÂó¿õþü÷±¿l/ ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ õÅ  çÂËî ÕüÅ¿õñ±  ýûþò± Îû, õ±™¦¸  Ëõ ‘üõÅæÂóõþ  Ï’ ü¥ó±ðßÂËðõþ î±h±Ëò± Õî üýæ   ß±æ òûþ/ ¿Âó¿åËûþ Âóh±õþöÂËûþ Õ±÷õþ ± Û¶¿î¿ðò îÒ±Ëðõþú±üòËßÂý×  ßŠ¿òÇ  ú ßÂËõþä¿ù/ àõËõþ õþ ß±áËæõþýß±Ëõþ õþ öӠ¿÷ß±ûþÕ¿öÂËø¸  ß  Õü±ñ±õþí/ Û¶±ûþ ÛßÂý×ü˼ õùËî ýûþ, ¿÷¿ëÂûþ± é±ý×ßÅÂò‘Æð¿òßÂÂüõÅæÂóõþÏ’õþ ü¥ó±ðËßÂõþ öÓ¿÷ß±ûþ ÎßÂð±õþò±ï  õËjɱÂó±ñɱËûþõþßÂï±/ ü±õ±ú ¿ô¿ò'¯ Îî±÷±õþÂóõþ õîÇ ÂÏ ëÂ× h±ËòõþÛ¶îÂώ±ûþõþ ý×ù±÷/
 üÓS Ð ß±æù äÂSõîÇ ÂÏËß ÎðÝûþ ± ü±ŽÂ±Èß±õþ, 1985
ÎäÂîÂò±õþ ëÂ×ËiœËø¸õþ Õ±Ëûþ±æËò ¿ô¿ò'
 ÷±S ÛßÂé± ús, ‘Âó¿õþõîÇ Âò’/ 34 õåõþ õ±Ëð Âó¿õþ õîÇÂËòõþ é±ý×ôÅÂò Õ±åËh ÂóhÂËî ä±ý× Ëå Âó¿}Â÷õ˼õþ ëÂ×ÂóËõþ/ ÎßÂëÂ× ö±õËåò, ÷±òÅø¸  õÅ¿ç üõ ûÅ¿M-îÂË!Âõþ Îî±ûþ±!± ò± ßÂËõþý× õXÂÂó¿õþßÂõþ Âó¿õþõîÇ ÂËò€ Õ±õ±õþëÂ×öÂûþ üÑ‚ÂËéÂÝ/ Ûß¿ðËß Îõþ¿æË÷ËKéÂë ðËùõþ ÕäÂù±ûþîÂò, ÕòÉ¿ðËß Æòõþ±æÉõ±ðÏ Ûß ú¿M/ Æòõþ ±æÉ ÛËù Õ±üÅßÂ, Îû Îß±òÝ ÷ÓËùÉý× ÕäÂù±ûþ îÂò ö±ãËî ýËõ/ õ±ðõ±¿ß ¿õúÔºùî±õþ ü˼ ÂóËõþÎõ±ç±Âóh± ßÂËõþ ÎòÝûþ± û±Ëõ/ 34 õåõþ ñËõþ ûÒ±õþ± Ûý× õ±Ñù±õþ æò÷±òËüõþÕ¿öÂö±õßÂ, îÂÒ ±õþ± Õ±üËù Ûý×ßÂï± ÷±òËîÂý× ä±ý× Ëåò ò± Îû, Õ±÷õþ ±Ý õÅ  ¿ç ձæËßÂõþ¿õߊ ¿ßÂc Õ±á±÷Ïß±ùý×ßÂý× ËûþõþçÒ±Ëß  ¿÷Ëú û±Ëõ/ Îü¿ðËòõþ áíLaß õ±÷ ¿õߊ Îû Õ±üËù qñÅ÷±SÛßÂé± ¿õqX ÷±ûþ±/ î±õþÕ¿™¦¸Q-Õò¿™¦¸  ËQ Õ±õþ ¿ßÂåÅ Õ±Ëü û±ûþ ò±/ Õ¿öÂö±õßÂQ îÅ ÂËù ¿òò/ ß±Ëß Îö±é Îðõ Õ±õþß±Ëß Îðõ ò± õ± Õ±ËðÌÎðõ ßÂÏ ò±, Ûý×ö±õò±é± Ûõ±õþ æòáíËßÂý× ö±õËîÂý׿ðò/Âó¿õþõîÇ Âò Îî± ä±ý×/ ý× ¿îÂý±Ëüõþ ÎðõÏ ¿ßÂc õh ¿ò÷Ç÷€ ÷Ëò ß¿õþ Ëûþ  ¿ðËBåò åËûþ õþðúËßÂõþÎúËø¸  õþ¿ðËß ßÂ÷Ëõþ ëÂõþ± ‘Îá±-õɱßÂ’ ß±h±-  ò±ß±h± õ±¿æËûþ ¿õ«õɱ˂Âõþ ßÂîDZËß ð÷ð÷ ÎïËßÂý× ¿ô¿õþËûþ ¿ðËûþ¿åËùò/ úýËõþý×Û¿Ké˜Â Îðò¿ò Îü¿ðò/ î±õþÂóõþ á¼±ûþßÂî Âó¿ù  æË÷Ëå/ Âó±ùDZË÷Ké ü±ôÂüÅ  îÂËõþ ± ßÂËõþ õþ÷õþ ¿÷Ëûþ õËü õþ±æòÏ¿îÂËî  ¿üXÂý™¦¸ ýËûþ Ëåò Õ±Âóò±õþ ±, ßÂ÷Ëõþ ëÂ/ î±õþÂóõþ· ¿õáî ¿îÂò ðúËßÂõþ Ý Îõ¿ú ü÷ûþ Õ±Âóò±õþ± Ûý×õ±Ñù±õþ÷±òÅ  ø¸Ëß õÅ  ¿çÂËûþËåò, ß¿÷ëÂ× ¿òæÿ ÷  Õ±üËù Ûß¿é ¿õ:±ò€ ÕîÂÛõ ß¿÷ëÂ× ¿òˆÂ ÷±Ëòý׿õ:±òÏ/Âó¿õþ õîÇ ÂËòõþÎàù Îî± Õ±Âóò±õþ ±ý×Îðà±Ëùò/ ÷±ßÇ ÂüÏûþßÂɱ¿Âóé±ù ÎåËh  é±é±õþßÂɱ¿Âóé±ùËß ÷±ï±ûþîÅ ÂËùËåò€ Û¶¿îÂËõþ ±ñ ¿ß äÅ ÂÂó ßÂËõþï±ßÂËõ·  ä±ø¸  ±õþ Îö±é ձõþ é±é±õþÎò±é ðÅ  ý× -ý×Îáù ÷±çÂà±ò ÎïËßÂ/ ÛßÂü÷ûþ  ß¿¥óëÂ×é±õþìÅ ÂßÂËî Îðò¿ò, Õ±õþ Ûàò Ûî ýÒ±ßÂë±ß ßÂËõþÕ±ý׿é Âó±ßÇ Â áhÂËåò, ¿ôÂËõþ Ý ÎðËà ò± ÎßÂëÂ×/ áè ±÷ ÎïËß úýõþ, ßÔ¿ø¸ ÎïËß  ¿úŠ€ òÏ¿îÂ-Õ±ðËúÇõþ Îà±ù-òùËä üõ õðËù ¿ðËùò/ î±ËîÂÝ ÷ò ÝËê ò±¯ öӠ¿÷ýÏòËß æ¿÷ Õ±Âóò±õþ±ý׿ðËûþ Ëåò, Õ±õ±õþÕ±Âóò±õþ ±ý× ÎßÂËh ¿òËî ä±ý×Ëåò/ Õòɱûþé±ý×üõ±ý× Îðàù, Âó¿õþ õîÇ Âòé±· Õ±Ëá   õËùËåò, Û¶±ï¿÷Ëß ý×ÑËõþ¿æ äÂùËõ ò±, Ûàò õùËåò ò± ÂóhÂËù ¿Âó¿åËûþÂóhÂËî ýËõ/ Õ±Ëá ð±¿õ ò± ¿÷éÂËù ß±õþà±ò± õg ßÂËõþ, 骠±÷ ÂóÅ  ¿hÂËûþñ÷Çâé ë±Ëß±/ Îâõþ±Ý 䱿ùËûþû±Ý/ Ûàò ñ÷Çâé ßÂõþ± ëÂ× ¿äÂî  òûþ/ ÛõþÂóËõþÝ õùËå üõ±ýבÂó¿õþ õîÇÂò’ ä±ý×·  õ±Ñù±õþ ÷±¿éÂõþÛß±Ñú ö±õËå, üõ±ý× Ëß ü÷±ò ÷ûÇ  ±ð±ýÏò ßÂËõþÎðÝûþ ± Îý±ßÂ/ î±õþÂóõþ ò± ýûþ, ü÷÷ûDZð± Û¶¿î‡± ßÂõþ± û±Ëõ/ Õ±üËù ßÂÏ  æ±Ëòò, Îö±ËéÂõþæûþ Îî± Îüý×ðËùõþý×æûþ/ Îüà±Ëò áíîÂËLa  õþæ±ûþá± Îß±ï±ûþ· Õ±õ±õþ Ý Îüý× ‘Õ±÷õþ ±-Ýõþ±’õþ¿õö±æò/ Îß±òÝ ëÂ×XÂîÂ-  ÷Å àÇ ÷Å  Ëà õËù Õ±õþ ÎßÂëÂ×äÅ ÂÂó ßÂËõþÎïËß ÛßÂý×ÂóËï äÂËù/ ...Îû ðùý×  ¿æîÅ Âß ò± ÎßÂò, ðûþ± ßÂËõþ ‘ù±ù Âóî±ß±’é± ÎÂó±h±Ëõò ò± õ± ¿åÒ hÂËõò ò±€ Îû ù±ùõþãé± ü±ð± Îä±Ëà Îðà± û±ûþ, Îüé± Õ±üËù ù±ù ýËûþ Ëå  qñÅ  ÷±S ¿úß±Ëá±õþÕ±Ëj±ùòõþ î |¿÷ËßÂõþ õþ ËM òûþ€ î±÷±÷ ðÅ  ¿òûþ ±õþ  Õ±Ëj±ùòß±õþÏ Õ±÷±õþ -Õ±Âóò±õþÕËòß ¿Ã›¶ûþ æËòõþ õþ ËMÝ/ ÕËòß  ýù, Ûõ±õþÂó¿õþõîÇ ÂòËß ¿æ¿îÂËûþ ÎðÝûþ ± û±ûþ ò±·
Âó ¿õþ õ îÇ ò 
 
3
 Õ±÷±ËðõþáõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± 
 – 
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
Îü±÷õ±õ 
  þ
n
25Û¿›¶ù,2011

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->