Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pandangan Awal Terhadap Kesedaran Dan Pemupukan Kreativiti Dan Inovasi

Pandangan Awal Terhadap Kesedaran Dan Pemupukan Kreativiti Dan Inovasi

Ratings:
(0)
|Views: 353|Likes:
Published by Ahli Sarjana

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ahli Sarjana on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
-.;
"'
"KreativitidanInovasidalamDuniaSemasa:PendekatanIslami"
9-10November2010/2-3Zulhijjah1431H
SesiIV
PandanganAwalTerhadapKesedarandanPemupukanKreativitidanInovasi
Oleh
PN.AZRINASOBIAN
Fellow,PusatKajianSainsdanAlamSekitar,(KIM
Anjuran
INSTITUTKEFAHAMANISLAMMALAYSIA(lKIM)
Bertempatdi
DEWANBESAR.IKIM.KUALALUMPUR
8
 
KesedarandanPemupukanKreativitidanInovasi
PANDANGANAWALTERHADAPKESEDARANDANPEMUPUKANKREATIVITIDANINOVASI
AzrinaBintiSobianFellow,PusatKajianSainsdanAlamSekitar,IKIM
Pengenalan
KemunduranumatIslamdalambidangsainsdanteknologimerupakansatupetunjukbahawawujudnyakekurangandalamkreativitidaninovasidalamkalanganmasyarakatIslam,tidakterkecualimasyarakatIslamdiMalaysia.Untukitu,usahamembangunkankreativitidanseterusnyamenggalakkaninovasiamatdiperlukanmasakini.Bagitujuantersebut,seawalusahamembangunkankreativitidaninovasidalamkalanganmasyarakat,merekasewajarnyaterlebihdahulumengiktirafkeperluandankepentingankreativitidaninovasidalamkehidupan.Denganitu,ahlimasyarakatjugasewajarnyamempunyaikefahamandanpengetahuantentangbagaimanamengembangkankreativitidaninovasi.Namunmalangnya,maklumattentangsejauhmanakefahamanmasyarakatIslam(terutamanyadiMalaysia)terhadapkreativitidaninovasimasihtidakdifahamidenganjelas.Inikerana,masihbelumadakajianyangdijalankanbagimelihatkefahamansertakesedaranmerekaterhadapkreativitidaninovasi.Punbegitu,kajian-kajiantentangpemupukankreativitidaninovasitelahbanyakdijalankan.Namun,kajianpemupukankreativitidaninovasisecaraIslamimasihtidakbegitumenonjol.Olehitu,berdasarkankefahamanmasalahyangserbaringkasini,kertaskerjainidisediakanbagimembincangkanpandanganawaltentangkesedaranmasyarakatIslamdiMalaysiaterhadapkreativiti/inovasisertamelihatdanmenilaiunsur-unsurpentingyangperludiberiperhatiandalamusahamemupukkreativitidaninovasidalamkalanganmasyarakatIslamdiMalaysia,terutamanyaberasaskanpandanganhidupIslam.Diharapkan,kandungankertaskerjainidapatmemberigambaranawalterhadapusahamenghuraikandanmeningkatkankefahamanterhadaphubunganmasyarakatdanbidangkreativiti/inovasidinegaraini.Kertaskerjainidibahagikankepadakepadaduabahagian.SahagianpertamamellhatkepadakesedarankreativitidalamkalanganmasyarakatMuslimdiMalaysia.Darisudutini,kesedaranyang
~~
dimaksudkanialahdalambentukpengetahuan,kefahamansertaamalankreatifyangwujuddalammasyarakat.Dalammasayangsama,kefahamantentangkesedarankreativitidaninovasijugadilihatdarisudutciri-cirimasyarakatkreatif.Bahagiankeduapulamelihatkepadapemupukankreativitiyangmenumpukankepadaunsur-unsurpentingyangperludiambilkiradalamusahapemupukankreativiti.Seterusnya,bilamanaperlu,unsur-unsurtersebutdinilaiberdasarkanpandanganhidupIslam.
f!:e~
1
 
KesedarandanPemupukanKreativitidanInovasi
BahagianI:KesedaranterhadapKreativitidanInovasi
Untukmenjadimasyarakatyangkreatifdanseterusnyaberupayauntukberinovasi,kesedaranterhadapkreativitidaninovasiitupenting.Kesedaraninidiharapkanmenjadipemangkinawalkepadapelbagai aktivitikreatifdanpenghasilanprodukkreatifyangbolehdimanfaatkanolehmasyarakat.Dalamkontekskertaskerjaini,"kesedaran"membawamaksudbahawamasyarakatmempunyai pengetahuantentangtakrifankreativiti,memah~mikepentingandankesannyasertawujudnya3.mala··- amalansecarakolektifdalamkegiatankreatif..-
c.,...y.-,;
1.-
;rv7V?'~,
~<../~{;:
>
Walaubagaimanapun,perluditegaskandisinibahawabelumadamana-manakajiandinegaraini y~ngmelihatkesedaranmasyarakatterhadagkreativiti.Malah,setakatini,dalamkalanganpengkaji Baratlluar,kajiansebeginijugabelumpernahditemui.Sebaliknya,kebanyakantentangkreativitilebihmenumpukankepadamelihat~QID'.E.ankreativiti-..Sesebua~arak~,pembentukankaedah pengukurankreativiti,perbandinganaplikasipengukurankreativitidanpemupukankreativiti.
-
----
--.-
-
~----
-
Kajian-kajianyangdisebutkaninijugasangatjarangditemuidinegarakitadanuntukiturujukan-rujukanyangadakaitannyadenganMalaysiajugasangatterhadjumlahnya.Malah,jikaadadisenaraikan kajiantempatandalambidanginimakanamapenyelidiklpengkajiyangsamasahajaakanmunculdansenaraiitutidaklahpanjang.Lebihmencabarlagijikainginmelihattemakertaskerjainidarisudut pandanganhidupIslam.ApayangpastirujukanberasaskanpendekatanIslamibolehdibilangdengansatutangan.Penjelasaninisecaratidaklangsungmenunjukkanbahawakegiatanpenyelidikandalambidangkreativitidinegarainibelumbegituberkembangsubur.Malah,keadaaninijugamenunjukkanbetapakesedaranuntukmemahamibidanginidiperingkattempatanjugabelumbegitumenyerlah.Olehitu,jikakesedarandalamkalanganpengkaji(golonganintelek)sendiribelumbegitumemberangsangkan,maka bagaimanapulakesedarandalamkalanganahlimasyarakat?Berbalikkepadaaspekkesedaranterhadapkreativiti,kertaskerjainiakanmenunjukkanataumembuktikankewujudan(atauketidakwujudan)kesedarantersebutdalamkalanganmasyarakat.Dalamkontekskesedaranini,apayangdipaparkandidalamkertaskerjainikebanyakannyabergantungpadakaedahpemerhatiandansumberrujukansekunder.Sebagaipermulaan,kefahamanterhadapkesedaranmasyarakatterhadapkreativitiakandilihatdarisudutpengetahuan/kefahamanumummasyarakatterhadapkreativiti/inovasi.Selanjutnya,akandilihatpulaamalankreativitidalamkalanganmasyarakat.
PengetahuanlKefahamanumummasyarakatterhadapKreativitillnovasi
Melaluipemerhatianterhadaphubungansosialkanak-kanakdanwanitasertapemerhatianterhadapperkembanganmedia(cetakdanelektronik)semasa,dapatdiperhatikanpengetahuan/kefahamanumum masyarakatterhadapkreativiti.Dalamhalini,duasituasihubungansosialdalamkalangankanak-kanak danwanitadicatatkandisinibagimembuktikanwujudnyapengetahuan/kefahamanumummasyarakatMalaysiaterhadapkreativiti:
2

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hayfa Khayla liked this
Nur Nadiah Isa liked this
Nur Nadiah Isa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->