Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radulovic Vampir

Radulovic Vampir

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by Ana Ortriz

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ana Ortriz on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

 
М
ОНОГРАФСКА
 
СТУДИЈА
 
УДК
39 (497.11) (091)
 Етноантрополошки
 
проблеми
 
н
.
с
.
год
. 1.
св
. 1 (2006)
 
Lidija Radulovi
ć
 
Vampir: osuje
ć
eni mitski predak i simbolosuje
ć
enog muškog seksualnog potencijala
 
Apstrakt
: Fenomen vampirizma u tradicijskoj kulturi Srba posma-tran je u kontekstu kulta mrtvih i posmrtne sudbine pokojnika u na-meri da se ukaže na simboli
č
ku predstavu vampira kao osuje
ć
enogmitskog pretka. U drugom delu rada, argumentuje se hipoteza pokojoj su razli
č
iti koncepti seksualnosti u tradicijskoj patrijarhalnojkulturi implicitno produkovali odre
đ
ene mitološke predstave o vam- piru. Kolizija izme
đ
u razli
č
itih maskulinih skripti rezultira potiski-vanjem onih koje ne pripadaju javnom pravoslavnom diskursu, takoda su procesi latentne hristijanizacije implicitno reprodukovali pred-stave o vampiru kao osuje
ć
enom muškom seksualnom potencijalu.
Klju
č
ne re
č
i
: rod/pol, seksualnost, maskulinost, vampir, mitski predak 
Vampir mitski "brend" srpske kulture
Etnografska gra
đ
a o vampiru obimna je u meri u kojoj su bogata i sama ve-rovanja i religijska praksa vezana za ovo demonsko bi
ć
e. Kako mnogi smatraju,ona je znatno bogatija negoli kod ostalih slovenskih naroda koji znaju za vampi-ra. Termin vampir (
vampire
) stigao je u Evropu putem izveštaja jednog revno-snog sreskog starešine austrijskim vlastima o doga
đ
aju u selu Kiseljevu (VelikoGradište)
1
. Naime, nakon smrti izvesnog Petra Blagojevi
ć
a umrlo je i desetoroseljana koji su prethodno izjavili da ih je mu
č
io navedeni pokojnik. Seljaci sutražili da zajedno sa sveštenikom iskopaju telo ovog pokojnika. Našli su telo uneraspadnutom stanju, tako sa
č
uvano da "nije moglo bolje biti ni za života", bezneprijatnog mirisa, sa nekoliko kapi krvi na usnama. Razjarena gomila probila je telo pokojnika glogovim kolcem iz kojeg je zatim istekla sveža i crvena krv. Nepoverljivi T.
Đ
or 
đ
evi
ć
smatra da je sreski starešina ovaj izveštaj pisao ne naosnovu li
č
nog vi
đ
enja, ve
ć
na osnovu ina
č
e prisutnih verovanja i kazivanja se- 
Tekst je rezultat rada na nau
č
noistraživa
č
kom projektu MNZŽS RS br.147035
 Kulturni identiteti u procesima evropske integracije i regionalizacije
.
1
Objavljen u Vossische Zeitung, 1725 (kod nas preveden i objavljen u Vremenuod 4. januara 1932).
 
L
IDIJA
ADULOVI
Ć
 
 Етноантрополошки
 
проблеми
 
н
.
с
.
год
. 1.
св
. 1 (2006)
 
182
ljaka
2
. Postoje i stariji dokumenti o verovanju u vampire ali oni nam ne govoreo samoj formi verovanja. Naime, u Dušanovom zakoniku se zabranjuje va
đ
enje pokojnika iz zemlje i spaljivanje pod pretnjom da
ć
e selo platiti vraždu a da
ć
e pop koji bude u
č
estvovao u ovom
č
inu biti raš
č
injen. I nakon toga (naro
č
ito odXV do XVII veka) na prostorima bivše Jugoslavije postoje arhivski dokumentiu kojima se pominje "vampir" ali nesumnjivo je zna
č
ajna
č
injenica da je naziv"vampir" još u XVIII veku bio svojevrstan "brend" srpske kulture. Kako nismozaštitili sam naziv "vampir" u nekim re
č
nicima osporava nam se izvornost pa senavodi da je re
č
o terminu slovenskog porekla kao na primer u
 Re
č 
niku ameri
č 
-kog nasle
đ 
a (AHD
3
 )
dok se u trotomnom izdanju poljskog re
č
nika navodi da je"vampir" re
č
srpskohrvatskog porekla. Me
đ
utim, verovanja u vampira koja su1725. godine sa ovih prostora otišla u Evropu nisu samo naša, pre bi se moglore
ć
i da su opšteslovenska, budu
ć
i da su poznata svim slovenskim narodima i danazivi imaju sli
č
nu osnovu: kod Rusa i Ukrajinaca
upir 
i
vapir 
, kod Belorusa
vupor 
, kod Bugara
vapir 
i
vampir 
itd
4
. Pretpostavlja se da su u vampira StariSloveni verovali još pre nego što su se raselili a da su zatim verovanja koja po-stoje na našem prostoru nastala mešanjem sa veoma razvijenim religijskimkompleksom vezanim za smrt kod starosedelaca Balkana.Etnografska gra
đ
a s kraja XVIII i tokom XIX i XX veka pruža nam razli
č
i-te, ali i nedovoljno konceptualizovane predstave o ovom demonskom bi
ć
u. Naosnovu generalizovanih deskripcija
č
esto ne možemo da rekonstruišemo širidruštveni kontekst vampirenja (odnosi u zajednici, odnos zajednice prema
č
la-nu koji se kasnije povampirio), ili individualni kontekst tj. životne biografije,ve
ć
se svako vampirenje reinterpretira kroz naknadne racionalizacije kojevampira smeštaju u kontekst aberantnog života, netipi
č
ne smrti ili neadekvat-ne pogrebne prakse.
Vampir u tuma
č
enjima etnologa
Prva velika sistematizacija ove etnografske gra
đ
e o vampiru izneta je ustudiji Tihomira
Đ
or 
đ
evi
ć
a pod nazivom
Vampir i druga bi
ć
a u našem vero-
 
2
 
Đ
or 
đ
evi
ć
T. 1953
Vampir i druga bi
ć
a u našem verovanju i predanju
. Srpski et-nografski zbornik LXVI. Beograd: SAN Odeljenje društvenih nauka :152.
3
 
The American Heritage Dictionary of the English Language
1992. Third Edition.Houghton Mifflin Company.
4
Narodne predstave o vampiru u našoj tradicijskoj kulturi su veoma bogate ali ineujedna
č
ene, razlikuju se lokalna verovanja, nazivi, karakteristike njegovog izgleda,verovanja o transformacijama i verovanja o njegovim aktivnostima. Lokalni nazivi zaovo bi
ć
e se razlikuju i u krajevima bivše Jugoslavije:
vapir 
,
upir 
,
lampir 
,
vukodlak 
,
kodlak 
,
tenac
,
 gromnik i drugi
.
 
V
AMPIR 
...
 Етноантрополошки
 
проблеми
 
н
.
с
.
год
. 1.
св
. 1 (2006)
183
vanju i predanju
5
. Prvu zna
č
ajnu, analiti
č
ku raspravu napisao je, me
đ
utim, tek Dušan Bandi
ć
1980. godine kada je i objavljena, najpre u
č
asopisu
 Kultura
azatim i u njegovoj knjizi
Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko
 
6
. Ova inventiv-na studija osvetljava vampirizam iz sasvim novog ugla i otkriva, do tada neu-o
č
ene, funkcije i zna
č
enja ovog fenomena. Na osnovu izdvajanja osnovnih va-rijanti predstava o vampiru i zajedni
č
kih ideja koje ih povezuju, formulisanjahomogenih ideja i njihovog logi
č
kog povezivanja u šire idejne celine, a zatim primenom komunikacijskog pristupa, Dušan Bandi
ć
identifikuje verovanja uvampira kao specifi
č
nu religijsku formu koja nam prenosi odre
đ
ene poruke oaberantnim pojedincima. Funkciju ovih religijskih predstava sagledava u kon-tekstu "tradicionalnog" tipa društva, malobrojnih seoskih i rodovsko-plemen-skih zajednica koje teže homogenosti, a u kojima prisustvo aberantnih pojedi-naca preti da naruši normalno funkcionisanje zajednice. U tom smislu, a u ne-dostatku institucionalnih mehanizama za kanalisanje ili spre
č
avanje aberacija,ceo kompleks verovanja i praksa ubijanja vampira služe kao veoma jasna opo-mena pripadnicima zajednice ukoliko bi kršili obrasce ponašanja koji su dru-štveno i kulturno propisani
7
.
 
Posmrtno uništenje vampira je, smatra Bandi
ć
,simboli
č
no uništenje aberantnog pojedinca. Naime, u društvima tradicional-nog tipa ne postoje institucionalna sredstva za obra
č
un sa takvim pojedincima,te se ovim postupkom zapravo ukazuje na posledice koje
č
ekaju svakog poje-dinca koji prekrši društvene norme ponašanja. Na taj na
č
in se usmerava i ka-nališe ponašanje pripadnika zajednice.Vampirizam je metafora straha, smrti, zla i neda
ć
a, metafora za nepoznateuzroke životnih nevolja kao što su epidemije stoke i ljudi, prirodne nepogode idrugo
8
. Možda se na taj na
č
in može i objasniti potreba za verovanjem u o
č
u-vano telo pokojnika koje ne truli kao što je o
č
ekivano jer, upravo materijalizo-vano zlo omogu
ć
ava i da se konkretnim
č
inom ubijanja, probadanja kolcem ispaljivanjem ono i otkloni. Na taj na
č
in je uverenost u efikasnost otklanjanjazla mnogo ja
č
a kod prisutnih negoli ako bi se recimo vršio neki egzorcisti
č
kiobred isterivanja vampira koji bi bio zamišljen samo kao nematerijalni princip – duh
9
. Bojan Jovanovi
ć
prime
ć
uje da
ć
e nakon rituala ubijanja vampira životu zajednici pote
ć
i uobi
č
ajenim tokom ali da
ć
e svest o uspešnosti takvog po-stupka uticati na izazivanje budu
ć
ih kriznih situacija
10
.
5
 
Đ
or 
đ
evi
ć
T. op. cit.
6
Bandi
ć
D. Vampir u religijskim shvatanjima jugoslovenskih naroda. U:
Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko
. XX vek, Beograd 1997: 85-115.
7
Ibid. 110 -111.
8
Jovanovi
ć
B. Vampir kao metafora. U:
GEI SANU 
LII. 2004: 227-234.
9
Bandi
ć
D. Vampir..... 115.
10
Jovanovi
ć
B. op. cit. 231.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
BAJRAM CURI liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->