Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Θουκιδίδης

Θουκιδίδης

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 7,761|Likes:
Published by Carlos

More info:

Published by: Carlos on Sep 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ
 
«
ς
µ
έ
 ν
 
κρ
ό
ασιν
 
ἴ 
σως
 
τ
ό
µ
 ή
µ
 υθ
δες
 
α
τ
 ν
 
τερπ
έ
στε
-
ρον
 
φανε
ῖ 
ται 
.
σοι 
 
δ
έ
 
βουλ 
 ή
σονται 
 
τ
 ν
 
τε
 
γενο
µ
έ
 νων
 
τ
ό
 
σαφ
έ
ς
 
σκοπε
ῖ 
 ν
 
κα
ί 
 
τ
 ν
µ
ελλ 
ό
 ντων
 
ποτ
έ
 
α
θις
 
κατ
ά
 
το
 
 ν
-
θρ
ώ
πινον
 
τοιο
ύ
των
 
κα
ί 
 
παραπλησ
ί 
ων
 
σεσθαι 
,
φ
έ
λι 
µ
α
 
κρ
ί 
 νειν
 
α
τ
ά
 
ρκο
ύ
 ντως
 
ξει 
.
 Κτ 
 µ
α
 
ς 
 
α
ἰ 
ε
ί 
µ
 λλον
 
 
-
γ
ώ
νισ 
 µ
α
 
ς 
 
τ 
ό
 
παραχρ
 µ
α
 
κο
ύ
ειν
 
ξ 
ύ
γκειται
».
«
 
λλειψη
 
το
µ
 υθ
ώ
δους
 
π
ό
 
τ
 ή
 
δι 
 ή
γησ
 ή
µ
ου
 
ἴ 
σως
 
τ
 ή
 ν
 
κ 
ά
 νει 
 
λιγ
ό
τερο
 
ε
χ 
ά
ρι 
-
στη
.
λλ 
ά
 
θ
ά
 
ε
ἶ 
µ
αι 
 
ἱ 
κανοποιη
µ
έ
 νος
 
 ν
 
τ
ό
 
ργο
µ
ου
 
κριθ
 ῆ
 
φ
έ
λι 
µ
ο
 
π
ό
 
σους
 
θε
-
λ 
 ή
σουν
 
 ν
ά
 
χουν
 
κριβ
 ῆ
 
γν
ώ
ση
 
τ
 ν
 
γεγον
ό
των
 
πο
ύ
 
συν
έ
βησαν
 
κα
ί 
 
κε
ί 
 νων
 
πο
ύ
 
θ
ά
 
συ
µ
βο
 ν
 
στ
ό
µ
έ
λλον
,
τ
ά
 
οπο
ῖ 
α
,
π
ό
 
τ
 ή
 ν
 
πλευρ
ά
 
τ
 ῆ
ς
 
 νθρ
ώ
πινης
 
φ
ύ
σεως
 
θ
ά
 
ε
ἶ 
 ναι 
 
µ
οια
 
 ἤ
 
παραπλ 
 ή
σια
.
 Ἔ
γραψα
 
τ 
ή
ν
 
Ἱ 
στορ
ί 
α
µ
ου
 
γι
ά
 
ν
ά
µ
ε
ί 
νει
 
α
ἰώ
νιο
 
κτ 
 µ
α
 
τ 
ν
 
νθρ
ώ
πων
 
κα
ί 
 
ὄ 
 χι
 
σαν
 
ἔ 
 ργο
 
π 
ί 
καιρου
 
νταγωνισ 
 µ
ο
 
γι
ά
 
ἕ 
να
 
πρ
ό
 χειρο
 
κροατ 
ή
-
 ριο
».
(
Μετάφραση
 
γγελου
 
Βλ 
ά
χου
).
 
"
"
:
"
"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η
 
 
 
 
 
 
4
1
5
π
.
 
µ
α
 
 
µ
 
 
Η
 
 
 
 
 
 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
 
Στον
 
Θουκυδίδη
 
Ο
 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ
 
ΚΑΙ
 
Η
 
ΕΠΟΧΗ
 
ΤΟΥ
 
Το
 
κοινωνικό
 
περιβάλλον
 
ασκεί 
 
εξίσου
µ
εγάλη
 
επίδραση
 
στην
 
ανάπτυξη
  µ
ιας 
 
προσωπικότητας 
 
όσο
µ
ια
 
προσωπικότητα
 
στην
 
ανθρώπινη
 
κοινωνία
.
Ο
 
Θουκυδίδης 
 
αποτελεί 
µ
ια
 
από
 
τις 
 
ση
 µ
αντικότερες 
µ
ορφές 
 
στην
 
ιστορία
 
του
 
πολιτισ 
 µ
ού
 ,
καθώς 
 
είναι
 
ο
 
πρώτος 
 
που
 
προσπάθησε
 
να
 
ερ
 µ
ηνεύσει
 
την
 
ανθρώπινη
 
συ
 µ
περιφορά
µ
ε
 
 βάση
 
τους 
 
κανόνες 
 
της 
 
 λογικής 
 
παρατήρησης 
 ,
έχοντας 
 
ως 
 
στόχο
 
την
 
εξαγωγή
 
συ
 µ
περασ 
 µ
άτων
 
για
 
το
µ
έλλον
.
Ήταν
 
ό
 µ
ως 
 
ταυτόχρονα
 
ένα
 
δη
 µ
ιούργη
 µ
α
 
της 
 
εποχής 
 
του
 ,
παράγωγο
 
της 
 
πνευ
 µ
ατικής 
 
και
 
φιλοσοφικής 
 
κίνησης 
 
ενός 
 
κορυφαίου
 
επιτεύγ
 µ
ατος 
 
του
 
παγκόσ 
 µ
ιου
 
πολιτισ 
 µ
ού
 ,
της 
 
 Αθήνας 
 
του
5
ου
 
αιώνα
 
π 
.
 Χ 
.
 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
 
Σ
.
ΜΠΕΛΕΖΟΣ
 
Υποψήφιος
 
διδάκτωρ
 
Μεσαιωνικής
 
Ιστορίας
 
Πανεπιστη
µ
ίου
 
Αθηνών
 
Η
 
ζωή
 
του
µ
εγάλου
 
ιστορικού
 
και
 
οι
 
επιδράσεις
 
στο
 
έργο
 
του
 T
α
 
ιστορικά
 
στοιχεία
 
που
 
διαθέτου
µ
ε
 
για
 
τον
µ
εγαλύτερο
 
ιστορικό
 
της
 
αρχαιότητας
 
είναι 
 
εξαιρετικά
 
περιορισ
µ
ένα
.
 Έχουν
 
σωθεί 
 
δύο
 
βιογραφίες
 
του
, µ
ε
 
εκτενέστερη
 
αυτή
 
του
 
Μαρκελλίνου
,
γρα
µµ
ένη
 
τον
5
ο
 
αιώνα
µ.
Χ
.,
ενώ
 
διάσπαρτες
 
πληροφορίες
 
απαντούν
 
σε
 
έργα
 
της
 
αρχαίας
 
ελληνικής
 
γρα
µµ
ατείας
.
Την
 
πιο
 
αξιόπιστη
 
πηγή
 
για
 
τη
 
ζωή
 
του
 
Θουκυδίδη
 
συνιστούν
 
οι 
 
λίγες
 
πληροφορίες
 
που
 
αποκαλύπτει 
 
ο
 
ίδιος
 
για
 
τον
 
εαυτό
 
του
,
ά
µ
εσα
 
ή
 
έ
µµ
εσα
.
Στην
 
αρχή
 
του
 
έργου
 
του
 (
Α΄
 
1
)
παραδίδει 
 
το
 
όνο
µ
α
 
και 
 
την
 
πόλη
 
του
: «
Θουκυδίδης
 
Αθηναίος
».
Σε
 
ένα
 
άλλο
 
ση
µ
είο
(
Ε1
26)
πληροφορεί 
 
τους
 
αναγνώστες
 
ότι 
 
έζησε
 
έως
 
το
 
τέλος
 
του
 
πολέ
µ
ου
 
και 
 
την
 
καταστροφή
 
των
 
Μακρών
 
Τειχών
 
της
 
Αθήνας
 
από
 
τους
 
 νικητές
.
Για
 
τον
 
πόλε
µ
ο
 
είχε
 
τη
 
δυνατότητα
 
 να
 
εκφραστεί 
 
ά
µ
εσα
 
και 
µ
ε
µ
εγάλη
 
γνώση
 
όσων
 
συνέβησαν
,
καθώς
 
αναφέρει 
 
ότι 
 
εξελέγη
 
στρατηγός
 
των
 
Αθηναίων
(
∆΄
 
1
04)
το
424
π
.
Χ
.,
αλλά
 
κατηγορήθηκε
 
για
 
την
 
αποτυχία
 
της
 
πόλης
 
του
 
κατά
 
τις
 
επιχειρήσεις
 
στη
 
Θράκη
 
και 
 
εξορίστηκε
.
Στην
 
εξορία
 
παρέ
µ
εινε
 
επί 
 
είκοσι 
 
έτη
,
τα
 
οποία
 
αφιέρωσε
 
στην
 
έρευνα
 
στοιχείων
 
για
 
τη
 
συγγραφή
 
του
 
έργου
 
του
.
Αν
 
και 
 
οι 
 
παραπάνω
 
πληροφορίες
 
είναι 
 
πενιχρές
,
αποτελούν
 
πολύτι 
µ
η
 
βάση
 
για
 
την
 
εξαγωγή
 
έ
µµ
εσων
,
αλλά
 
ασφαλών
 
συ
µ
περασ
µ
άτων
.
Για
 
 να
 
έχει 
 
εκλεγεί 
 
το
424
π
.
Χ
.
 
 
στρατηγός
 
ο
 
Θουκυδίδης
, 9
α
 
πρέπει 
 
 να
 
ήταν
 
τουλάχιστον
 
τριάντα
 
ετών
.
Εάν
 
συνδυαστεί 
 
αυτό
 
το
 
στοιχείο
µ
ε
 
πληροφορία
 
του
 
Μαρκελλίνου
 
ότι 
 
ο
 
ιστορικός
 
δεν
 
βρισκόταν
 
σε
 
προχωρη
µ
ένη
 
ηλικία
 
το
404
π
.
Χ
.,
όταν
 
τελείωσε
 
ο
 
πόλε
µ
ος
,
εξάγεται 
 
το
 
συ
µ
πέρασ
µ
α
 
ότι 
 
γεννήθηκε
µ
εταξύ
 
του
460
και 
 
του
454
π
.
Χ
.
και 
 
ότι 
 
ανήκε
 
στον
 
αθηναϊκό
 
δή
µ
ο
 
του
 
Αλι 
µ
ούντα
,
του
 
ση
µ
ερινού
 
Αλί 
µ
ου
.
Εκείνη
 
την
 
εποχή
 
οι 
 
Αθηναίοι 
 
ήταν
 
κατανε
µ
η
µ
ένοι 
 
σε
 
δή
µ
ους
µ
ε
 
κριτήριο
 
την
 
καταγωγή
 
και 
 
τον
 
τόπο
 
κατοικίας
 
των
 
προγόνων
 
τους
 
κατά
 
την
 
περίοδο
 
εισαγωγής
 
των
µ
εταρρυθ
µ
ίσεων
 
του
 
Κλεισθένη
 
και 
 
όχι 
µ
ε
 
βάση
 
τον
 
πραγ
µ
ατικό
 
τόπο
 
κατοικίας
 
τους
.
Σύ
µ
φωνα
µ
ε
µ
αρτυρία
 
του
 
Θουκυδίδη
(
'
1
04),
το
 
όνο
µ
α
 
του
 
πατέρα
 
του
 
ήταν
 
 Όλορος
,
ενώ
 
 υπάρχει 
 
πληροφορία
 
ότι 
 
η
µ
ητέρα
 
του
 
ονο
µ
αζόταν
 
Ηγησιπύλη
.
Τα
 
στοιχεία
 
αυτά
 
σε
 
συνδυασ
µ
ό
µ
ε
 
το
 
γεγονός
 
ότι 
 
ο
 
Αθηναίος
 
στρατηγός
 
και 
 
 νικητής
 
του
 
Μαραθώνα
,
Μιλτιάδης
,
είχε
 
 νυ
µ
φευθεί 
 
την
 
Ηγησιπύλη
(
κόρη
 
του
 
θράκα
 
ηγε
µ
όνα
 
Ολόρου
)
και 
µ
ε
 
την
 
πληροφορία
 
ότι 
 
ο
 
Θουκυδίδης
 
είχε
 
στην
 
κατοχή
 
του
µ
εταλλεία
 
στη
 
Θράκη
,
αλλά
 
και 
µ
ε
 
την
 
αναφορά
 
του
 
Μαρκελλίνου
 
ότι 
 
ο
 
τάφος
 
του
 
ιστορικού
 
στην
 
Αθήνα
 
βρισκόταν
 
στα
«
κι 
µ
ώνεια
» µ
 νή
µ
ατα
(
δηλαδή
 
στους
 
τάφους
 
του
 
γένους
 
του
 
Μιλτιάδη
),
οδήγησαν
 
στην
 
 υπόθεση
 
ότι 
 
 υπήρχε
 
κάποια
 
συγγένεια
µ
εταξύ
 
του
 µ
εγάλου
 
ιστορικού
 
και 
 
του
 
γένους
 
των
 
Φιλαϊδών
,
στο
 
οποίο
 
ανήκαν
 
ο
 
Μιλτιάδης
,
ο
 
γιος
 
του
 
Κί 
µ
ων
 
και 
 
ο
 
τύραννος
 
Πεισίστρατος
.
Ο
 
Μιλτιάδης
 
ό
µ
ως
 
ανήκε
 
σε
 
διαφορετικό
 
δή
µ
ο
 
από
 
το
 
γένος
 
του
 
Θουκυδίδη
,
χωρίς
 
αυτό
 
 να
 
αποτελεί 
 
αδια
µ
φισβήτητο
 
στοιχείο
 
για
 
την
 
ανυπαρξία
 
κάποιου
 
συγγενικού
 
δεσ
µ
ού
µ
εταξύ
 
τους
.
Φαίνεται 
 
εξάλλου
 
ότι 
 
 υπήρχε
 
κάποια
 
συγγένεια
 
και 
µ
ε
 
τον
 
συνονό
µ
ατο
 
του
 
ιστορικού
,
τον
 
πολιτικό
 
Θουκυδίδη
 
του
 
Μελησίου
,
ηγέτη
 
της
 
συντηρητικής
 
παράταξης
 
στην
 
Αθήνα
 
και 
 
αντίπαλο
 
του
 
Περικλή
.
Λόγω
 
της
 
 υποτιθέ
µ
ενης
 
σύνδεσης
 µ
ε
 
τους
 
Πεισιστρατίδες
 
δικαιολογείται 
,
σύ
µ
φωνα
µ
ε
 
κάποια
 
εκδοχή
,
το
 
ενδιαφέρον
 
του
 
Θουκυδίδη
 
για
 
την
 
αποκατάσταση
 
της
 
ιστορικής
 
αλήθειας
 
σχετικά
µ
ε
 
τους
 
γιους
 
του
 
Πεισιστράτου
µ
ε
 
δύο
 
παρεκβάσεις
 
στο
 
έργο
 
του
(
Α΄
20
και 
 
Στ΄
54).
Οι 
 
σχετικές
 
αναφορές
 
ό
µ
ως
 
λα
µ
βάνουν
 
περισσότερο
µ
εθοδολογικό
 
χαρακτήρα
 
και 
 
επιδιώκουν
 
 να
 
παρουσιάσουν
 
τον
 
διαφορετικό
 
τρόπο
,
τον
 
οποίο
 
επέλεξε
 
ο
 
Θουκυδίδης
 
για
 
 να
 
ερευνήσει 
 
και 
 
 να
 
παρουσιάσει 
 
τα
 
γεγονότα
,
σε
 
αντίθεση
µ
ε
 
τους
 
προηγού
µ
ενους
 
ιστορικούς
.
Η
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 
ΚΑΙ
 
Η
 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ
 
ΤΟΥ
 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η
 
Η
 
οικογενειακή
 
κατάσταση
 
και 
 
η
 
κοινωνική
 
θέση
 
του
 
ιστορικού
 
αποτέλεσαν
 
επίσης
 
αντικεί 
µ
ενο
 
διαφωνίας
.
Ο
 
ίδιος
 
αναφέρει 
 
ότι 
 
ήταν
 
γνήσιος
 
Αθηναίος
(
Α΄
 
1
 
και 
 
Ε΄
26),
ενώ
, µ
ε
 
βάση
 
 νό
µ
ο
 
που
 
ίσχυε
 
στην
 
Αθήνα
 
από
 
το
45
1
 
π
.
Χ
.,
δεν
 
θα
µ
πορούσε
 
 να
 
αναλάθει 
 
το
 
αξίω
µ
α
 
του
 
στρατηγού
,
αν
 
και 
 
οι 
 
δύο
 
γονείς
 
του
 
δεν
 
ήταν
 
Αθηναίοι 
.
 Όπως
 
παραδίδει 
 
ο
 
ίδιος
(
'
1
05),
κατείχε
µ
εταλλεία
 
χρυσού
 
στις
 
ακτές
 
ανά
µ
εσα
 
στη
 
Θάσο
 
και 
 
την
 
Α
µ
φίπολη
,
στις
 
όχθες
 
του
 
Στρυ
µ
όνα
,
περιοχή
 
η
 
οποία
 
κατά
 
την
 
αρχαιότητα
 
θεωρείτο
 
τ
µ
ή
µ
α
 
της
 
Θράκης
.
Η
 
θέση
 
των
µ
εταλλείων
 
του
 
ταυτίζεται 
 
σή
µ
ερα
µ
ε
 
την
 
τοποθεσία
 
Σκαπτή
 
 Ύλη
.
Η
 
κατοχή
 
των
 
ορυχείων
 
οφειλόταν
 
πιθανότατα
 
στη
 
συγγένεια
 
των
 
προγόνων
 
του
µ
ε
 
επιφανείς
 
θράκες
 
ηγε
µ
όνες
,
οπότε
 
θα
 
πρέπει 
 
 να
 
γίνει 
 
δεκτή
 
η
 
συγγένεια
 
του
µ
ε
 
τον
 
Μιλτιάδη
 
και 
 
η
 
σύνδεση
 
του
µ
ε
 
τους
 
αριστοκρατικούς
 
κύκλους
 
της
 
Αθήνας
,
καθώς
µ
όνο
 
ισχυρά
 
γένη
 
ευγενών
 
είχαν
 
τη
 

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ritsos liked this
Rania Petraki liked this
Dimitra Pdimitra liked this
ritsos liked this
kostikon liked this
Panos Sotiriou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->