Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
conditii-norme-licenta-brevet-turism

conditii-norme-licenta-brevet-turism

Ratings:

4.33

(6)
|Views: 4,051|Likes:
Published by emil.pop
legislatia romaneasca turism
legislatia romaneasca turism

More info:

Published by: emil.pop on Sep 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
GUVERNUL ROMÂNIEIHOT
Ă
RÂREprivind condi
Ń
iile de acordare a licen
Ń
ei
ş
i brevetului de turism
În temeiul prevederilor art. 108 din Constitu
Ń
ia României, republicat
ă
 
ş
i ale art. 27alin. (3) din Ordonan
Ń
a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea
ş
i desf 
ăş
urareaactivit
ăŃ
ii de turism în România, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioareGuvernul României adopt
ă
prezenta hot
ă
râre.Art. 1. (1) Agen
Ń
iile de turism î 
ş
i pot desf 
ăş
ura activitatea de producere, organizare
ş
icomercializare a serviciilor
ş
i a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Românieinumai în baza licen
Ń
ei de turism emise de Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism.(2) Persoana care asigur
ă
conducerea operativ
ă
a unei agen
Ń
ii de turism, a unei filialea acesteia din alt
ă
localitate sau a unei structuri de primire este obligat
ă
s
ă
de
Ń
in
ă
brevetde turism, prin care se atest
ă
preg
ă
tirea profesional
ă
în domeniul turismului.Art. 2. În sensul prezentelor norme metodologice urm
ă
torii termeni se definesc astfel:- agentul economic din turism reprezint
ă
societatea comercial
ă
care organizeaz
ă
 
ş
icomercializeaz
ă
servicii turistice;- agen
Ń
ia de turism touroperatoare este o unitate specializat
ă
care produce, organizeaz
ă
 
ş
i comercializeaz
ă
pe cont propriu pachete de servicii turistice sau componente aleacestora, direct sau prin intermediari.- agen
Ń
ia de turism detalist
ă
este o unitate specializat
ă
care comercializeaz
ă
în contulunei agen
Ń
ii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente aleacestora contractate cu acestea.- filiala agen
Ń
iei de turism constituie un punct de lucru al societ
ăŃ
ii comerciale, titularal licen
Ń
ei de turism, situat în afara sediului agen
Ń
iei, în care se desf 
ăş
oar
ă
activit
ăŃ
ispecifice agen
Ń
iei de turism.- licen
Ń
a de turism pentru agen
Ń
ia de turism touroperatoare este documentul prin care seatest
ă
capacitatea titularului de a produce, organiza
ş
i comercializa serviciile turistice încondi
Ń
ii de calitate
ş
i siguran
Ńă
pentru turi
ş
ti
ş
i posibilitatea de a înfiin
Ń
a o agen
Ń
ie deturism;- licen
Ń
a de turism pentru agen
Ń
ia de turism detailist
ă
este documentul prin care se atest
ă
 capacitatea titularului de a comercializa serviciile turistice în condi
Ń
ii de calitate
ş
isiguran
Ńă
pentru turi
ş
ti
ş
i posibilitatea de a înfiin
Ń
a o agen
Ń
ie de turism;- brevetul de turism este documentul prin care se atest
ă
capacitatea profesional
ă
îndomeniul turismului a persoanelor fizice care asigur
ă
conducerea agen
Ń
iilor de turismsau a structurilor de primire turistice cu func
Ń
iuni de cazare
ş
i alimenta
Ń
ie.
 
2
-
 
voucherul turistic este un document specific turismului individual
ş
i grupurilor careatest
ă
achitarea de c
ă
tre turist a serviciilor turistice
ş
i const
ă
într-un înscris emis deagen
Ń
ia de turism partener
ă
, con
Ń
inând:a)
 
numele turistului sau numele contractantului ;b)
 
perioada sejurului;c)
 
serviciile turistice comandate;d)
 
numele
ş
i adresa agen
Ń
iei emitente ;e)
 
sigla sau num
ă
rul seriei;f)
 
numele
ş
i adresa furnizorului serviciului (hotel, societate de transport etc);g)
 
valoarea presta
Ń
iilor pe tip de servicii (cazare, transport, mas
ă
);h)
 
ş
tampila datat
ă
a firmei;i)
 
numele persoanei care a întocmit voucherul;- voucherul turistic va fi înso
Ń
it de o copie a facturii fiscale pentru confirmarea pl
ăŃ
iiserviciilor.Art. 3. (1) Licen
Ń
ele
ş
i brevetele de turism se elibereaz
ă
de c
ă
tre AutoritateaNa
Ń
ional
ă
pentru Turism, la cererea agentului economic
ş
i, respectiv, a persoanelorfizice care solicit
ă
ob
Ń
inerea brevetului de turism.(2) În termen de 60 de zile de la data înregistr
ă
rii cererii agentului economic,respectiv a persoanei fizice, Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism va efectua verific
ă
rilenecesare
ş
i va elibera licen
Ń
a
ş
i, respectiv, brevetul de turism.(3) În situa
Ń
ia în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru emiterea licen
Ń
ei
ş
i,respectiv, a brevetului de turism, Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism va comunicasolicitan
Ń
ilor, în termenul prev
ă
zut la alin. (2), motivul pentru care acestea nu pot fieliberate.Art. 4. (1) Licen
Ń
a
ş
i brevetul de turism sunt netransmisibile
ş
i se afi
ş
eaz
ă
în copiecolor la loc vizibil în incinta agen
Ń
iei de turism
ş
i a filialelor acesteia, pentru a daposibilitatea turi
ş
tilor s
ă
cunoasc
ă
dac
ă
agen
Ń
ia în cauz
ă
func
Ń
ioneaz
ă
legal.(2) Pe documentele emise de agen
Ń
iile de turism
ş
i filialele acestora este obligatorius
ă
se înscrie num
ă
rul licen
Ń
ei de turism; op
Ń
ional acesta va fi înscris
ş
i pe firma agen
Ń
iei
ş
i a filialelor.Art. 5. În situa
Ń
ia în care se schimb
ă
sediul agen
Ń
iei/filialei de turism sau denumireasociet
ăŃ
ii care o administreaz
ă
, agentul economic în cauz
ă
are obliga
Ń
ia s
ă
solicite întermen de 10 zile Autorit
ăŃ
ii Na
Ń
ionale pentru Turism eliberarea unei noi licen
Ń
e deturism, potrivit condi
Ń
iilor efectiv îndeplinite.Art. 6. Licen
Ń
ele de turism vor fi preschimbate de Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentruTurism din 3 în 3 ani. Agentul economic va solicita preschimbarea licen
Ń
ei de turism cucel pu
Ń
in 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia.Art. 7. Criteriile
ş
i metodologia pentru eliberarea licen
Ń
elor
ş
i brevetelor de turismsunt prev
ă
zute în normele metodologice din anexa la prezenta hot
ă
râre.
 
3
Art. 8. (1) Licen
Ń
a de turism se suspend
ă
pentru o perioad
ă
de pân
ă
la un an de c
ă
treAutoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism, în una dintre urm
ă
toarele situa
Ń
ii, când:a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaz
ă
ă
r
ă
respectareareglement
ă
rilor legale în vigoare;b) agen
Ń
ia de turism nu asigur
ă
ghizi atesta
Ń
i pentru derularea în bune condi
Ń
ii aprogramelor turistice, conform reglement
ă
rilor în vigoare;c) sunt utilizate autocare neclasificate în vederea derul
ă
rii programelor turistice;d) asigurarea de servicii de cazare
ş
i alimenta
Ń
ie se realizez
ă
în structuri de primireturistice care nu de
Ń
in certificate de clasificare;e) func
Ń
ionarea agen
Ń
iei de turism sau a filialei acesteia din alt
ă
localitate decât cea încare este situat sediul agen
Ń
iei f 
ă
r
ă
ca persoana care asigur
ă
conducerea s
ă
de
Ń
in
ă
brevetde turism;f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale agen
Ń
iei turistice care nu au ob
Ń
inutlicen
Ń
a de turism.g) agen
Ń
ia de turism are 5 reclamatii confirmate în cursul unui an calendaristic.h) agen
Ń
ia de turism nu mai îndepline
ş
te criteriile care au stat la baza eliber
ă
riilicen
Ń
ei.i) func
Ń
ioneaz
ă
în cl
ă
diri insalubre, improprii desfasurarii activitatii de turism.(2) Licen
Ń
a de turism este suspendat
ă
pe perioada în care agentul economic nu mai areachitat
ă
poli
Ń
a de asigurare.Art. 9. (1) Licen
Ń
a de turism se retrage de c
ă
tre Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism în urm
ă
toarele situa
Ń
ii, când:a) se repet
ă
una dintre situa
Ń
iile prev
ă
zute la art. 8 alin. (1);b) agentul economic comunic
ă
Autorit
ăŃ
ii Na
Ń
ionale pentru Turism, din proprieini
Ń
iativ
ă
, renun
Ń
area la desf 
ăş
urarea activit
ăŃ
ii de turism;c) licen
Ń
a de turism este transmis
ă
în scopul utiliz
ă
rii de c
ă
tre alt agent economic carenu a ob
Ń
inut licen
Ń
a;(2) Titularul unei licen
Ń
e de turism retrase în condi
Ń
iile prev
ă
zute la alin. (1) lit. a)
ş
i c)nu mai are dreptul s
ă
solicite eliberarea unei noi licen
Ń
e de turism timp de 2 ani de ladata retragerii.Art.10. Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism va publica pe site-ul propriu, periodiclista cuprinzând licen
Ń
ele de turism suspendate sau retrase
ş
i, respectiv, lista cuprinzândbrevetele de turism retrase.Art.11.(1) Brevetul de turism se retrage de c
ă
tre Autoritatea Na
Ń
ional
ă
pentru Turism în situa
Ń
ia în care titularul brevetului a s
ă
vâr
ş
it infrac
Ń
iuni economice dovedite princazierul judiciar;(2) Brevetul de turism se suspend
ă
pe o perioad
ă
de 4 ani de c
ă
tre AutoritateaNa
Ń
ional
ă
pentru Turism în situa
Ń
ia în care titularul brevetului desf 
ăş
oar
ă
activitate deturism la dou
ă
unit
ăŃ
i din localit
ăŃ
i diferite.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
HEDY1977 liked this
Mihai Vasile liked this
andrei9212 liked this
Ramona liked this
Toni Kiss liked this
iulicka205 liked this
veveriflaie liked this
juligroza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->