Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
MONITOR
p
OL
S·
KI
DZIEIIIIIK
URZĘDOWY
PO
LS
KI
EJ
RZECZYPOSPOLITEJ
LUDOWEJ
.,l,
Wa~szawa,
dnia
I
grudnia
1961
r.
Nt'
9tl
T R-E
SC:
Poz.:
ZARZĄDZENIE
380-'
Ministra Finansów
z
dnia
10
listopada
-1
961
r.
zmieniającezarządzenie
z
dnia
26
czerwca
1958 r. w
spra
.
wie
całkowitego
lub
częściowego
zwolnienia
od
opłaty
skarbo-wej
niektórych gruposób
lub
niektórych
,/~
.
przedmiotów tej opiaty
P'l
S
t.1
O
O
K
Ó
N
E
829381
.:..-
nr
230
Prezesa
Rady
'
Ministrów
z
dnia
25
listopada
1961
r.
w
sprawie
p'
rac typiza
.
cyjnych
w
budow-nictwie
. ..._
829'
OBWIESZCZENIE
382
-
Prez~sa
mrodowego
Banku
PGJskiego z
dnia
l
grudnid
1961
r_w
sprawie
kursów
dewiz
i
pienięd.zy
­
zagranicznych
831
380
ZARZĄDZENIE
MINISTRA
FINANSOW
z
dnia
10
listopada
1961
r.
zmieniające
zauądzenie
z
dnia
26
czerwc;a1958 r.w
sprawie
całkowitego
lub
częściowego
zwolnieniaod
opłaty
skarbowej niektórych grup
osób lub
niektórych przedmiotów
tej
opłaty.
_Na
podstawieart.
1 ust.4
ustawy
z
dnia
13
grudnia
1957 r. o
opłacie
skarbowej
(Dz.
U.
z 1958
r.
Nr
1,
poz.
1)
zarządza
się,
co
następuje:
§
1.
W
§
l
zar
ządzen
ia
Ministra Finansów
z
dnia
25
czerwca
19
58
r.ws
prawie
całkowitego
lub
częściowego
zwolnieniaod
opłaty
skarbowej
n
iektóryc
h
grup
osóblub
niektórych
przedmiotów
t
ej
opłaty
(MonitorPo
lski
z
19
58
r.
Nr
53,poz.
31-1:
z
1959
r.
'
:NF
24,
poz.109i
Nr
61,
poz.304
oraz
z 1960 r.
Nr-
29,
poz. 135 i
Nr
82, poz.
374)
dodaje
się
pkt
.5 w
brzmieniu:
"
.. 5)
wnoszone
przez
stud
entów
-cudzoziemców
odbywają-
o
cycbstud
ia
lub
praktyki
stud
'
enckie
w
Pols
ce
o
udzielenie
wizy
lub
o
przedłużenie
jej
ważności."
§
2.
Zar
ządzenie
wchodzi
w
życie
z
dnieIllogłoszehia.
Minister Finansów:
J.
Albrecht
331
JJISMO OKÓLNE
Nr
230
PREZESĄ
RADY
MINISTROW
z
dnia
25
listopada
1
961
r.
w
sprawie prac
typizacyjnych
w
budownictwie.
Uchwała
nr
235
Rady
Ministrów
z
dnia
:2
lipca
19
59
r.
'IN
sprawie
przy
jęcia
tez
dotyczących
typizacji
w
budownic
t
wie
(Monitor
Polski
Nr
70,poz.365
),
zwanadalei
"u
c
hwałil
nr
2B5
Rady Ministrów", oraz
uchv/ała
nr
507
Rady Mini
strów
z dnia
31
grudnia
1959
r.
w
sprawie
uzupełnienia
t.ez
d
otycz
ących
typizacji
w
budownictwie
(Monitor
Polski
z:1960
r.
Nr
23,
poz.109),
zwana dalej
"uchwalą
nr
507
RadyMinistrów",
ustalają,
że
głównym
celem typizacji
jest
stworzenie
warunków
do
uprzemysłowi
e
nia
i
obniżenia
kosztów
budownictwa
orazprzys
p
ieszen
ia -realizacji
zadań
in
westy
cyjnych.
Osiągnięcie
t
egocelu wymaga
w
pierwszy
m
rzędzie
sto
sowania
wewszystkich
projektach
·
typowych elementów
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych
i
wyposa
żenia
orazstworzenia
n
iez
b
ędnego
zasobu
projektów
typo
wych
(obiektów,
sekcji
i
segmentów)
opartych
na
tycht yI
Powych elementach.
W
dotychczasowych pracach nad
realizacją
tez
o
typi
zacji
osiągnięto
poważne
wyniki,
między
innymi
polegające
na
powszechnym stosowaniu
w
projektowaniu
modułu
i za
sadkoordynacji
wyiniarowej orazzna
cznym
wzbogaceniuzasobu
-
typowych
opracowań
elementów
i budynj<.ów (se
gmentów,
sekcji).
.
Przygotowano
i
coraz
s
zerzej
reali
zuje
się
programy
pra{;
typizacyjnych
w
jednostkach
gospodarqych,
a
realiza~
cja
planówtypiza
c
ji.
z
roku na rok wykazuje
pewną
po;
prawę·
Znaczny
wpływ
na
usprawnienie
realizacji
zadar'!
radnar
odowyc
hw
zakresiebudownictwa
wywćłrlo
wprowadzen
ie
zaleconej
uchwałami
nr
285 i 507
Rady
lvlinistrów tYt1i/acjilo
kalne
j,
stosowanej
daść
s
zeroko
w nie
których
wojewódz
twach.
Jednocześnie
prowadzono praceunilikacy
jne
wzal{re
sie
ty
powyĆh
ele
mentów
i
proj
e
któw.
Prace te
zostały
rOl-
poczęte
i
zaawansowańe
w
większych
ośrodka
c
h
budowla
nych,
a·
mianowicie
w
Wars
zawie,
Krakowie, Wroclawitl,Kato
'
wicach
i
Gdańsku.
.
Znacznym
osiągnięciem
w
zakresie ro
z
szerzenia
i
upo
wszechni
e
nia
informacjibud
ow
lan
ej jest
wprowad
ze
nie
Kata
logubudownictwa,
który
stan
owi
pOQstawowe
żródło
nie
zbędnychwiadomości
przy programowaniu,
projektowaniu
i
realizacji inw
e
stycji.
Pomimo
wykazanego
wyżej
postępu
w dziedz
inie
\
prac
t
ypizacyjnych
występuje
jeszcze
s
zereg
braków
i
niedo
magań,
w
szczególJ;lości:
-
slaby
postęp
prac
'w
zakresie unifikacjielementów
i
przygotowania
warunków
do
ich
masowej
produkciJ,
-
niedostateczna
koordynacja
pomię
d7yp
roj
ekt
owa
ni
N
ł1
a
produkcją
elementówbudowlanych,
_-
brak
.
planu rejonizacji
metod.
wykonawstwa
buclnwla
nego opartej
na
terenowymbilansie
material
ów
bu
.
dowlanydi.,
 
Monit.or
Polski
Nr
90
-
1330
1'OZ.
381
-.
Jlieujmowan
ie
przez
resorty
przemysłowe
w
progra
I
mach prac
ty
pizacyjrwch
w
należyt
y
m
zakresie
opra
cowań
projektów
oBiektów
i
elementów budowlanych,
-
brak
opracowań
projektów
i
elementów
typowych
uwzględniających
potrzeby
różnych
branż
i
terenów
w
zakresie budownictwa
przemysłowego,
ogólnego
i
wiejskiego,
opóżnienia
w re
alizacji
planów
w,
zakresie
typizacji,szczególnie
w
Ministerstwie
Przemysłu
Spożywczego
i
Skupu,
Ministerstwie
Przemysłu
Lekkiego, Minister
stwie
Kultury
i
Sztuki oraz
w
Głównym
Komitecie
Kultury
Fizycznej
i
Turystyki
(w
zakresie
urządzeń
tur
y
stycznych),
-
brak
systematycznego
wdrażania
rygorów
typizacjiprzez
niektór
'e
służby
inwestycyjne, biura
projektów,
.
prze
dsiębiorstwa
produkujące
dla
potrzeb
budownictwa oraz
terenowe
służby
nadzoru
budowlanego.
Wymienione
wyżej
braB
i
niedomagania
hamują
właści­
wyrozwój
typizacji.
W
z
wiązku
z
przepisami
uchwał
nr
285
i
507
Rady
Ministrów
zwraca
się
uwagę,
że
poczynając
od
roku
'
1963
wszystkie
nowo rozpoczynane
inwestycje
powin
ny
być
realizowane
z
przestrzeganiem
przepisów
zawartych
w t
yc
h
uchwałach.
VV
związku
z
powy
ższy
m
ustala
się,
co
następuj
e
:
l.
Ministrowie
i
ki
e
rownicy
UTzędów
centralnych
spo
wodują
uzupełni
e
nie
programów
typizacji
(
z
ałożenia
resor
towe
i
gen
e
ralne
typi
z
acji)
w
zakresie
niezbędnym
do
pełnej
r
ea
lizacji
zadań
wynikający
c
h
dla nich
z
uchwał
nr
285
i
507
Rady
Ministrów
.
2.
Prezyd1a
wojewódzkich
rad
narodowych
(rad
narodo
wych
miast
wyłączon
ych
ż
województw)
przystąpią
do
usta
l
eni
a tem
atów
opracowań
typowych
niezbędnych
dla
realizacji
zadań
inwestycyjnych
naich
terenie.
Szczegółowe
·
wniosk
i
dot
yczą
ce
tych
tem
atów
przekażą
one
w
terminie
do
dnia
20
grudnia
1961
r.
właściwym
resortom
z
powiado
mieniem
KomitetuBudownictwa,
Urbanistyki
i
Archit
e
ktury
w
cel
u
u
z
upełnienia
tematykiplanów
t
yp
i
zacj
i.
3.
Ministrowie
i·
kierownicy
ur
zędów
centralnych
za
p
ew
nią
należy
te
u
względnienie
w
planachtypizacji opraco
wań
typowychprogramów
użytkowych,
sekcji
,
segmentów
itp., a
przede
wsz
ys
tkim
el
ementów
konstrukcyjnych
i
bu
d
ow
lan
yc
h
oraz
elementówinstalacyjnych,
wyposażenia
itp.-
zgodnie
z
warunkami
ora,,:
potrzebami
branż
i
terenu.
4.
Ministrowie
i
kierownicy
urzędó
w
central
nych
re
ali
zujących
z
adania
objęte
planami typizacji
zapew
nią:
l)
wzmożenie
pr
zez
służby
resortowe nad
zorunadtermino-
wą
i
rytmiczn
ą
realizacją
planu typizacji,
.2)
wydanie
do
końca
1961·
r.
zlece
ń
na
wy
kon
anie projek
w
i
opracowań
zgodnie
z
planem typizacji na
rok
1962,
3)
w:;moc_
nienie
.
nad
zo
ru
nad
służbami
inwestycyjnymi
wz
akr
esie
przestrzegania stosowania projektów
i
opraco
waft tYiJOwych w
realizowanych
inwe
stycjac
h.
5.
Przewodniczący
Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki
i
Architektury,ministr
owie
i
kierowni
cy
urzędów
central
nych
nadzorujący
biura
projęktów,
wykonujące
zadania
.określone
w
planie
t
ypi
z
acji:
1)
zapewn
ią
pierws
z
eństwo
dla
t
yc
h
prac
i
odpow
i
ed
nie
wa
runki
um
ożliw
iaj
ące
terminową
r
e
ali
za
cję
.
prac
typizacy jnych,
2i
zapew'nią
sk
on
ccntr
owilllie
pracbiur
ki
e
ruj
ą
cych
na r
ea
lizacji
planu
ty
-p
izacji,
3)
p.olecą
biurom
kierującym
typizacją
w sz
erszym
niż
do
tych
cza
s
zakresie
zlecać
w
ybranetematy
objęte
planem
tYP;lilcji,
zwłaszcza
w
zakres
ie
budownic
twaogólnegomiej
skiego
i
wiejski~go
(
mie
s
zkań;
szkól,szpitali,
agro
nomówek
itp.).
do
bezpośreclnie
~
Jo
wykonania
t
erenowym
b
iurom
(prac
owniom) projek
tów,
4)
podejmą
sf0dki
ni:
ez.bGdr.e
do
po
dnie
s
ienia
j
a
kośc
i
typo
wychprojektówelementów
i
obieklów,
/
6.
Pr
z
ewodniczący
Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki
i
Architektury
w
porozumieniu
z
zainteresowanymiministra
.
mi
i
kierownikami
urzędów
centralnych dokona
nie
z
będnych
uzupełnień
i
usprawnień
w
organizacji
i
zakresie
działania
biur
kierujących
typizacją.
7.
Przewodniczący
Komitetu
BUclownictwa,
Urbanistyki
.
i
Architektury
w
porozumieniu
z
Ministrem
Budownictwa
i
Przemysłu
Materiałów
Budowlanych
powoła
Ośrodek
Typowych
Elementów Budownictwa do
prowadzenia
prac
uni
fikacyjnych oraz koordynacji projektowania
i
produkcji
(pre
fabrykacji)
typowychelementów budowlanych,
instalacji,
wyposażenia
·itp.
8.
Minister
Budownictwa
i
Przemysłu
Mat
e
riał
ó
w
Budo
wlanych zapewni wprowadzenie
do
planu
typi
z
acji
w
roku
1962
niezbędnego
asortymentu
opracowań
elementów
budo
wlanychoraz
ich
zestawów
dla potrzeb
budownictwa
po
wszechnegoorazzapewni
ich
realizację
i
produkcję.
9.
Minist
er
Budownictwa
i
Przemysłu
Materiałów
Budo
wlanych
pr
ze
dstawi
w I
kwartale
1962
r.
projekt
planu rejonizacji
uprzemysłowionego
budownictwa
mie
szkaniowego
orazwnioskicodo
zapewnienia
reali
z
acji
tegoplanu.
10
.
Prezydia
wojewódzkich
rad nar
o
dowych
(rad
naro
dowych
miast
wyłączonych
z
województw)
.
z
apewnią
warun-
,
ki
systematycznej
i
zorganizowanej
pracy
w
zakresie:.
1)
wdrażania
typizacji
w
budownictwie danego
wojewóclz
twa
oraz
koordynacji
działania
podległych
orga.nów,2)
rejonizacjimetod
budownictwa
na
swoim
terenie,
3)
prze
'
prowadzenia
unifikacji
elementów
n.a
podstawie
roz
wiązail
projektowych,
m. in. z
typiza
c
ji lokalnej,
4)
programowaniapotrzebterenu
i
stawianra
wniosków
do
tyczących
te
matów
opracowań
typowych
do
planów
ty
pizacji,
5)
stawiania
wni06ków
w
sprawiewyboru
proj
ektów
ind
y-
widualnych
do
uznania
ichza
typow
e.
Przy realizacji tych
zadań
należy
zapewnić
udziałsłużb
architektonic
z
no-budowlanych, inwestorów,
biur
projęktów,
zjednoczeń
budowlanych
oraz
stowar
z
yszeń
t
ec
hnic'znych
(Stowar
zys
zenie
Architekt
ówPolskich
"SARP",
Polsk
i
Zwią­
zek
Inżynie
rów
i T
ec
hników
Budownictwa
[tp
.)
Prezydia wo
jewódzkich
rad
narodowych
(rad
narodowych
miaSt
wyłą­
czonych
z
województw)
zapewnią
wzm'
ocnienie
nadzoru
głównych
ar
c
hit
e
któw
-
dla
zaostrzenia dyscypliny
stoso
wania elementów
i
proj
e
któw
typowych
przez
podlegle
służ­
by
nadzoru
budowlanego
.
Pr
zew
odniczący
KomitetuBudow
n
ic
twa,
Urbanisty~i
i
.Architekturyzapewni
ogólną
koord
y
nację
i
pomoc prezydiomrad
narodow
ych,
szczególnie
w
za
kresie
prac
związanych
z
unifika
c
ją
elementów
iz
astos
owa
-.
nia
ichw
projektach.
11.
Pr
zewod
niczący
Komitetu
do
Spraw
Tec
hniki
w po
rozumieniu
z
Przewodniczącym
Komit
e
tu
Budownictwa,
Ur
banistyki
i
Architektury
przedstawi
w
terminie
do
dnia
31
grudnia
1961
r.
wnioski
w
sprawie
objęcia
przez
K0l11itet
do
Spraw
Techniki
prac
w
zakresietypi
z
acji
urządzeń
technologicznychdla
produkcji
przemysłowej.
12.
Minister
S
zkolnictwa
Wyżs
zeg
o
i
Minister
Oświatysprawdzą
dotychczasowy
pr
ze
biegprac
i
podejmą
odpowied
nie
środki
zabezpiecza
j
ą.ce
pełną
realizację
zadań
nałożo­
n
yc
h
uchwa
'
łami
nr
285
i
507
RadyMinistrów
na
oba
res
or
tyw
zakresie wprowadzenia
zagadnień
typizacji
do progra
mów nauczani
a'
wyższych
i
średnich
sz
kól
technicznych
.
I..
13.
Minister
Fi
nansów
w
porozumien
iuz
Przewodmczą
-
cymKomitetu Budownictwa,
Urbanistyki
i
Architektury
us
tali
zasady wykorzystaniakontroli bankowej'
dla
oceny
pr
ze
biegu
i
warunków
wdrażania
typi
zacji w
realizowanych
i
nwestycjach
.
14.
M
inistrowie
i
kierownicy
ur
z
ędów
centraln
yc
h
usprawnią
tryb
uz
gauniunia
'i
zatwierdzania
opracowań
i
pro
jektówtypowych
należących
do
ich
zakresu
działania
w

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->