Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 100|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Cena numeru
Zł
15
Opł.t~
pocztowa uIszczona rycza!'lem
Nr
52
Warszawa, 24 kwietnia1947
roku
Rok
XXVI
·
MONITOR
POLSKI
OZIElliK
URZł;OOWY
RZECZYPOSPOLITEl
POLSKIEJ
Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Warszawa,
uL
Młodz.
Jugosław.
11,
tel. 89-640.
Oddział
Redakcji w
Łodzi:
uli.
Piotrkowska 133, tel. 139-31.
Prenumeratę
..
Monitora Polskiego"
przyjmują
wszystkie
oddziały
P.A
;P.:
KRAKOW, Rynek KleParski
4;
KATOWICE, Jana
11;
POZNAN,
Piera-ckiego 8; BYDGOSZCZ,
Libelta
4;
LUBLIN,
Spokojna
4;
KIELCE, Focha
39;
rORUN. Lazienna
I;
SZCZECIN,
ul.
5-go
Lipca 9;
SOPOT, Grunwaldzka
4/6;
WROCŁAW,
Widawska
30;
OLSZTYN,
l-go Maja
I;
BIAŁYSTOK,
Grottgera
2;
Konto czekowe I
4797
PKO -Warszawa.
TREŚĆDZIAŁU
URZĘDOWEGO'
Zarządzenia
Władz
Naczelnych
Poz. 362.
Uchwała
Prezydium Krajowej RadyNarodowej
dnia
19
lipca 1946
r.
o odznaczenilachpracowników Ministerstwa
Żeglugi
i Handlu
Zagra
nicznegoza
zasługi
położone
na polu organizacji ad-ministaracji
państwowej.
'Poz. 363,
Uchwała
Prezydium Krajowej Rady Narodowej z
dnila
19
lipca 1946 r. o odznaczeniach obywateli za
działalność
powojenną
przy utrwaleniu demokratycznych form
państwowości
polskiej.Poz. 364.
Uchwała
Prezydium Krajowej RadyNarodowej z dnia 7 sierpnia 1946 r. o odznaczeniach
generałów,
oficerów i szeregowych
27
Zarządu
Budownictwa Obronnego Armii Czerwonej
b.
I-Biało
ruskiego Frontu, za wybitne
za:sługipołożone
w dziele budowy mostów, przepraw
I
rozminowania
Pra
gi, Warszawy i szeregu innych
miejscowości
na terenie Polski.Poz. 365.
Uchwała
'Prezydium.
Krajowej
RadyNarodowej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o odznaczeniachoficerów i szeregowych Wojsk Lotniczych, za gorli
wą
pracę
i sumienne
wypełnianie
obowiązków
służ
bowych.Poz. 366.
Uchwała
Prezydium
Krajowej
Rady NafQdo\Vej
~
dnita
19
sietpnia 1946 r. o odznaczeniach,na
··
·wnjo.sek.·Ministra·.
Oświatyiobywat~li
·
za
·
zasługi
·
położone
na'polu
działalności
oświatowej
i kulturalnej..Poz. 367.
Uchwała
Prezydium Krajowej Rady
Ną­
rodowej z dnia
tl
października
1946
r.
o odznacz(l.niach obywateli za
ofiarną
pracę
przy
urządzaniu
Muzeum Wojska Polskiego w okresie
od
grudnł
·
a
1945 r. do
października
1946 r.Poz. 368.
Uchwała
Prezydium Rady Narodowejz dnia 8
października
1946 r. o odznaczeniach
pri-
cowników
państwowych.
'Poz. 369.
Uchwała
Prezydium Krajowej RadyNarodowej z dnia
19
sierpnia 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych za gorli
wą
pracę
i sumienne
wypełnianie
obowiązków
służ
bowych.Poz. 370.
Uchwała
p,'ezydium Krajowej RadyNarodowej z.dnia
17
października
1946 r. o nadaniach
odznaczeń
za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie
się
w walce z niemieckim
najeźdźcą
oraz
:ta.
gorliwą
pracę
i sumienne
wypełniani'e
obowiązków
służbowych.
Poz. 371.
Uchwała
Prezydium Krajowej RadyNarodowej z dnia
20
grudnia
19460
nadaniach cd
znaczeń
za
bohaterskie czyny i dzielne zachowanie
się
w walce z niemieckim
najeźdźcą
oraz
za
gorliwą
pracę
i sumienne
wypełniani'e
obowiązków
służbo
wych.Poz. 372.
Uchwała
Prezydium Krajowej RadyNarodowej z dnia 16 stycznia 1947
r.
o odznaczeniach matek licznego potomstwa na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej.Poz. 373.
Uchwała
Prezydium Krajowej Rady·Narodowej z dnia
16
stycznia 1947 r. o odznaczeniach,na wniosek Warszawskiej WojeWódzkiej Rady Narodowej, obywateli, którzy
przeżyliprzeszło
50
lat
wjednym
zwi'ązku
małżeńskim.
Poz.
3~4.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. z dnia l
marca
1947
r~
o odznaczeniach, na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej RadyNarodowej, obywateli, którzy
przeżylii
przeszło
50
lat
w jednym
zwilązku
małżeńskim.
PQz.
385.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1
marca
1947 r. odznaczeniach,na wniosek Warszawskiej Wojewódzki'
ej
Rady Narodowej, matek licznego potomstwa.Poz. 386.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos"politej Polskiej z dnia 1
marca
1947 r. o odznaczeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej RadyNarodowej, obywateli; którzy
przeżyliprzeszło
50
lat
w
jednym
związkumałżeńskim.
Poz. 374.
Uchwała
Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia
16
stycznia 1947
r.
o odznaczeniach,
na
wniosek
Poznańskiej
Wojewódzkiej Rady Naro-dowej, matek licznego potomstwa. Poz. 387.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-.
..
politej z dnia l
marca
1947 r. o odznaczenilach,
na
Poz.
3:5.
Uc~wała
PrezydIUm Krajowej Rady wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady NarodoN.arodoweJ z .dma
16
styc,znł.a
.1947.
r.,o
o~~nacze-I
wej
matek licznego potomstwa.mach, na wmosek PoznanskteJ WOJewodzkteJ Rady ,Narodowej, obywateli, którzy
przeżyli
przeszło
50 Poz. 388.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos·lat w jednym
zwi'ązku
małżeńskim.
politej Polskiej z dnia
l
marca
1947 r. o odznacze--Poz. 376.
Uchwała
Prezydium Krajowej Rady ni'ach, na .wniosek
~rakowskiej
Wojewódzkiej Rady
Na
'rodcwej z dnia
16
stycznia 1947
r.
o odznacze-Narodowej, matek hcznego potomstwa.
ni
ach, na wniosek
Wrocławskiej
Wojewódzkiej Rady Poz. 389.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-Narodowej, matek licznego potomstwa. politej Polskiej z dnia
l
marca
1947 r. o odznacze-Poz. 377.
Uchwała
Prezydium Krajowej Rady niach, na wniosek Krakowskiej
Wojewółizkiej
RadyNarodowej z dnia
23
stycznIa 1947
r.
o
odznacze-Narodowej,
małek
licznego potomstwa.oiach, na wniosek Pomorskiej·Wojewódzkiej Rady Poz. 390.
Rozporządzeni'e
Prezydenta Rzeczpos-Narodowej, matek licznego potomstwa. poDtej'Polskiej z dnia
l
marca
1947 r.
Q
odznacze-
·
i
.
318..
Uchwala'p'rezyditim
I{.rajo~J
.
kady
'ni"tth
na
wniosel{
Katowicki'ej Wojewódzkiej RadyNarcdowej z dnia 3 lutego 1947 r. o odznaczeniu za Narodowej, matek licznego potomstwa.
wi1eloletnią
pracę
kierowniczą
w
teatrach.
Poz. 391.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-Poz. 379,
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos'"
poli~ej
Polskiej z dnia l
marca
1947 r. o odznaczel
po
litej Polskiej z dnia 1
marca
1947 r. o odznacze-niach, na terenie Pruszkowa, obywateli, którzy przeniach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady
żyli
przeszło
50 lat w jednym
związku
małżeńskim.
Narodowej, matek licznego potomstwa.Poz. 392.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-Poz. 380.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-poliej Polskiej z dnia l
marca
1947 r. o odznacze-politej Polskiej z dnia l
marca
1947
r.
o'odznacze-nilach na terenie Pruszkowa, matek licznego potom
ni
ach, na wniosek Krakowskiej Wojewódzkiej Rady t
swa
.Narodowej, obywateli którzy
przeżyliprzeszło
50
lat
w jednym
związkumałżeńskim.
Poz. 393.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-politej Polskiej z dnia 3
marca
1947 r. o odznacze-Poz. 381.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-niach, na wniosek
Łódzkiej
Wojewódzkiej Rady Na-poliltej Polskiej z dnia 1
marca
1947 r. odznaczeniaclJ rodowej, obywateli, którzy
przeżyliprzeszło
50
lat
na wniosek Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Na-w jednym
zwi'ązku
małżeńskim.
rodowej, matek licznego potomstwa.Poz. 382.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-Poz. 394.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpos-politej Polskiej z dnia l
marca
1947 r. odznaczeniach, politej Polskiej z dnia l
marca
1947 r.
Q
odznaczena wniosek
Krakow~krej
Wojewódzkiej Rady Naro-niach na wniosek
P~znań,skiej
Woj~w?dzkiej
Radydowej, matek licznego potomstwa. Narodo.wej,
obY":"
,ateh,
kto~z~
przezyh
przeszło
50Poz. 383.
Rozporządzenia
Prezydenta Rzeczpospo-lat w Jednym
zWiązkumałzensktm
.•
litej Polsldej z dnia 1
marca
1947 r. o odznaczeniach Poz. 395.
Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczpospo
na
wniosek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady NarOdO-\Iit.e
j
Polskiej z dnia l
marca
1947 r. o odznaczeniach,wej, obywateli którzy
przeżyli
przeszło
50
lat
w jed-na wniosek
Poznańskiej
Wojewódzkiej Rady Narodo-nym
związkumałżeńskim.
wej, matek licznego potomstwa.
18.
Jaworski Wiktor,
9.
Łychowski
Tadeusz,
10.
Modze-I Bogusi.
10.
Danysz Edmund,
l).
Dudzik Antoni.,
DZI~t
URZĘDOWY.
Jewski Zygmunt, l
t.
Paóski Jerzy,
12.
Smidowicz
12.
Firkowski Marian,
13.
Głowa
Edward,
14.
Gra-Adam,
13.
Staniszkis
W1told,14.
Tomaszewski Kazi-biak Feliks,
15.
Gromnicki Manian,
16.
Jabłoński
Jan,mierz,
15.
Tomorowicz Jerzy,
16.
Wagner
Henryk,
17.
Korsak Tadetlsz,
.18.
Kordek
Stanisław,
19.
Ko
Zarządzenia
Władz
Naczelnych
17.
WalIas Waldemar
ps.
Gabriel,
18.
Woźnicki
Józef, smala Julian, 20. Kowalczyk
Bronisław,
21.
Krużycki
19.
Zagrodzld
Wacław,
20.
Załuski
Kazimierz.
I
Wal.enty, 22. Lewandowski Jan,
23.
Lisowski Tadeusz. "Emil", 24. Meirowski Wiliam,
25.
MolIer Stef;:m,SREBRNYM KRZYZEM
ZASŁUGI
26.
Pigłowski
Wojciech, 27. Swieca Lucjan, 28.
St;1-
362
l.
Bronzaft Jakub,
2.
BujaIski
Stanisław
Leon,·chowicz Józef, 29. Strzelecki Roman, 30. Tkacz
Bo-
UCHWAŁA
; 3. Czarnecki Erazm,
4.
Ejme Zbigniew ps. liski,
5.
Gar-.
lesław.
Vchwdą
Prezydium Krajowej Rady Narodowej
nusz~wski
An.to~i,
6.
Gniewecki Antoni, 7.Goebel
An-I
363
powziętą
na posiedzeniu w dniu
19
lipca 1946 r., na
i
drze], 8. Golanski Jan,
9.
Gorazdowska Jamna,
10.
Hey-wniosek Ministerstwa Zeglugi i Handlu Zagranicznego:
nar
Tadel1s~.
Jan,.
11.
H.ubel
Jerz~.
12.
KazubekCze-
.1
UCHWAŁA
-za
zasługi
położone
na polu organizacji admini-
sław,
13;
Kl]Owskl
MarCIn,
14.
Ko~berg
Stefa?,
15. KO:I
.
U~hv;ałą
Pre~ydiu~
Krajo~!e.i
R~dy
Narodowej
itracji
państwowej.
zostali odznaczeni
następujący
ł,ako\;'Skl
Tadeusz,
I~
..
K<;>mar
Janina,
17.
~ossakowskl
pO~lZlętą
na posiedzeniu
~.
dn!tJ 19
hpc~
1946.~.,
napracownicy Ministerstwa 2eglugi i Handlu Zagranicz-
Jerz)
,
18.
dr.
~UCI~1Skl
Jan.'
19.
Lekki
~adysła:w,
wmosek Prezesa Rady Mlnlstrow, za
dZlałalnosc
po-
nego:
20.
Przelaskows1n. \Vltold. (Wlk!or),
21.
Rud.n.lckl.Ml~-
wojenną
przy utrwaleniu dcmol<ratycznych form
pań-
czysław,
22.
Zawlstowskt
Stamsław,
23. Rozyckl
WI-
stwowości
po,lskiej na terenie
całego
kraju zostali
od-
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL. told. znaczeni
następujący
obywatele:
l.
Lubecki
Frandszek.
BRĄZOWY
M KRZY2EM
ZASŁUGl
ZŁOTYM
KRZYZEM ZASLUGf
1.
Andrzejewski Kazimierz,
2.
Adamczyk Stani-
I.
Borakowski Henryk,
2.
Chwie}ewski Jan,
3.
Dep-
sław,
3.
Aniezak Kazimierz,
4.
Baranowski Edward.!
tułaStanisław,
4.
Drozdowski Marian, 5
.
Fabqaóski
5.
Be~kowski
Stanisl
·
aw~
11.
Biernacki
Ta~eusz,
7.
Bud:
I
Franciszek, 6. Godecki
Jan,
7.
Jaworski Stamslaw"
~.ewskl
Aleksander, 8. Chrzanowska
Mana,
9.
CzersklORDEREM ODRODZENIA POLSKI
II
KL
l.
Stańczyk
Jan.ORDERI:M ODRODZENIA POLSKI
III
KL.
l.
Kwiatkowski Eugeniusz.
 
/
_2_
 
_-
____
.:-
__________
~,,~M~O~N~ITOR
POLSK
_
"
_-_D_n_ia_
~
__
k_wi~t_n_ia
'"
I.~~
~
.:..7~r:..;.
·
._
·
______________
r.
52
ORDEREM
ODRODZENIA POLSKI
IV
KL.
I.
prof. Pio
trow
s
ki
Jan
Adam,2.
Siwiński
Brom
staw,
3.prof.Szulc
StefanAleksander
4.
dr
.Szuldenfrei
M.ichał
,
5.
Zabłudowski
Tadeusz,
6.
dr
.
Zuniak
Józef
Michał
ZLOTY
M
KRZYZEM
ZASŁU
GI
1
J.
ppor.
Pnia
k
Stani9ław,
12. ppor. Rus1n
Władysław,
13. ppor.
Switkowski
Feliks, 14. ppor.
Wawruch
Wła
dysław,
15. ppor.
Wincentak
Zdzisław,
16
.
chor
.Du
fajn Aleksander
,
17
.
chor.
K;
jek
Teodor
,18. chor. Lisiewicz
Mieczysław,
J
9.
chor
.
Rutkowski
Stani
s
ław,
20.c
hor.
Sobik Józef,21. chor.
Walewski Zenon
,22.st.
sier
ż.
Kotlet
Z
dz
i
s
ław,
23.plut. R·
oman
Mieczy
s
ław
I.
Adler
S
tanisław
-
pośmie
rtnie,
2.
Chaber Fer
-dynand, 3.
C
z
ar~ecki
Ewaryst
, 4.
~gr
.
FiHpowicz Ber-
B
RĄZOWY
M KRZYZEM
ZASŁUGI
nar
d,5.Gut1
Jozef
,6.
Herbst
EmIl, 7.
Jędras
W~ady-
I
..
sła
w
.
8.
mgr
Kłopotowski
Zyamunt
9.
Kowadło-Ko-I
I.
chor
.
DOOlgl
WICZ
Krz
ysztof, 2.
chor.
Reszko
w.ali~
Mieczysł
a
w
,
10
Morawski
Wil~tor
,
11.
Osmólski
!
~n?:
z
ej
,
3.
s
t.
s
ierż
.
D
z
i
e
rza~o~ski
~acław,
4.
~ier.ż.
Joz
el, .
12.
~ad~wicz
Zy
gmunt
,13.
Płoski
Stanisław,
Krol.lko.wskl .
Czesł.aw,
5. Slerz.
Mlc~~la~
Wnahs,
1~
.
R~~
S~
a
m
s
ła
w,
15
.
Romański
Mieczysław,~
·
Slerz.
StoJa?o~lcz
Ja~,
7.
plui. Sohnskl
Leo~ard
,
16
.
Schonowltz
Zofia,
17
.
Sommersteln
Emil,
18
.Sz
v-
o.
plut.
Skrzynskl
Ludwik,9.plut.
Sto-n
Eugemusz,
dłowski
Roman,
19
.
Tyczyńska
Janina,
20
Zaremba
!O.
plut. Wolski.
Kazimierz
,
II.
kpr.
Matias
Ryszard,
Zygmunt
J~n
,
21
.
Zdrodowska Stefania
Stani
s
ława
.
12.kpr.
Podcząslak
Janusz,
13.
kpr
.
Zarzeczny
Tade-
usz,
14
.
szer.
Beiger Eugeniu
sz,15.
szer
.
Czapla
Ste-
SREBRNYM KRZYZEM
ZASŁUGI
fan,
16
.
szer.
BogatekStefan,
17.
szer.
Dec
Tadeusz,
I
B'd w D t 2 B
I'
.
M'
h
ł
3
C
t
1
18
.szef. Dudek
Bolesław,
19. szer.
Grzeda Zygmunt,
..I 0St
a.
r
oa,.
rosz
()eWICZ
IC
a,
'.
e-
20
.
sz
er
.
Kalbarczyk
Ryszard
,21.
szer
Kwaśniewski
n~ro~lfz
,
~OI~
awa
,
4
'
k~~ngrat
T;d~usz,
5.
GkaJ~t-
I
Jan
,
22
.
szer.
Kotecki
Jerzy,
23.
sze
;.
Kraśniewski
~.
a
e
~n
a
K
..
a~czrsNienr~
9
'K
rzeszc~~
T da.,
Edmund
,24.
szer.
Lisiak
Konrad,
25.
szef.
Naludziński
"annf6
K'.
aml~nt~c
<t
.auryc
l
Y\
.
K 
łarpokwsEI\.
b
~
t
e-Julia
n,
26.
sz
er.
Mocny
Władysław,
27.
szer.
Paster-
nsz,.
1I10WS
a a
urmna,ozows
a z le a, niak
Jan
28
szer
p'
t
I
St
.
I
29 P ,12.Krysiak
Henryk,
13
.Kubik
Tadeusz
,14.
Lauen-.
,.
T
"
I
~
e<
ams
~w,
.
szer.
oznan-
bergRachela,
15
.
Masiewicki
Aleksander, 16. Miller skI
Władysła",
30
.
sz
er
.
Podczaslak
Ja:
nusz
, 31.
szer.
Edmund
,
17.
Mortimer Fryderyk,
18.
Mościcki
Hen-
Sendula
~a~~u
s
~,
32 .szer. Szmalde! '
Z~gmunt,
k
19
Ol k· J
20
P
.,
k
J
d'
21
'P 33. szer. Sh wms!o
Saturnm.
34.
szer
.Tobl,anskl
Jerzy.ry
., .
szews
1
an,
.
apms
a.
a
wIga,
.
a-
..
ter
Zofia.
22
.
Podgajny
Eugeniusz,
23.
Podgór
s
ka Techniczna
Szkoła
Lotnicza:
Wanda,
24.
Próchnicki Ignacy, 25
Rossman
Helena,
26.
Sawicki
Jerzy,
27.\VeGer
Jan,
28.Wilk
Jakub,
35.pchor. Olech
Lucjan,
36.
pchoJ".
Dziadek
29
Wójcik
Józef
Piotr
,30.
Wójtowicz Aleksandra. Oswald,
37.
pchor.
Czysta
w
Tadeusz,
38.
pchor
.Kalski
364
UCHWAŁA
Cze~ław
,
39. pchor. Kopica
Bogdan, 40
.
I.?chor.
Szmidt
Marian, 41.
pchoJ".
Tomaczak
Stanisław
,
42. pchor.
Wardzyński
Walent
v.
4~
.
"-t.
sierż
.
WMczak
Kazimierz,
44.plut.
Kryst
Zpnon.
45
.
kpr.
Gemza
Orłowski,
Edmund,
17. Kowalski
Józef Marcin,
18.
inż.
Korolec
Michał,
19.
I\uran
Józef, 20.dr.
Kryński
Jerzy,
21.
Lang
e
Stanisław
,
22. mgr.Klima
Franciszek
le
szek, 23.
Lewandow
s
ki
Zygmunt
"W.
D
ąb".
24. dr.
Majewski
Stanisław
Apoloniu
sz
,
25
.
Makaruk Jan,
26.
Małkows
k
i
Stani
slaw, 27.dr.
Mazurek
Stefania,
28.
Michajło
w
Włod
zi
mier
z,
29
.dr.
Paz
y
ra
Stanisław
,
30.
Powtak
Michał
,
31.Re
gorowicz
Ludwik. 32.
inż.
Ryżko
Stanisław,
,33.
Szmytkiewic
zMa
rian
Miecz.,34. dr. Sperczyr'lski
Wład
y
s
taw
,
35.
Staff
Franciszek,
36.
Staszewski
Bron
is
ław,
37.
dr
.
SŁojanowski
Józef,38. dr.
Str
a
szewicz
St
e
fan
,39.
Świdwiń
s
ki
Stanisław,
40.
Tarskalrena,
4\.
ks.
Tęgowski
Jan,
42.
Tomaszew
ska Anna,
43.
mgr
.Wójcik J
óz
ef,44.
Wroński
Henryk
,45. dr.
inż.
Zawadzki
Józef
,46.
mgr.
Zytko Stefan,
47.
Zbyszewska
Stefania
, 48.
Zygler Tadeusz.
/
SREBRNYM
KRZYZEM ZASLUGI1.
Abraszewska
St
a
nisław
a
,
2.
Banaszak
Dominik,3. Bohusze·wicz Zofia, 4.
Boruk
Stanisław.
5.
8Lałkow
ska Anna,
6.
Brzo
sto
wska Marra,
7. Bubiak
Tetesa,
8.
Czarnecki
Franciszek,
9.
Ciskówna
Agata
,10.
<Z:y-
gański
Kazimierz,
11
.dr.
Der
e
jczyk
Wacław,
12.
Du
baj
Michał.
13.
Gutry
Czesław,
14
.
Jakoniewski
Fran
ciszek,
15.
Jamiński
AnatolilJ.lsz,
16
.
inż.
Jaślan
Stani"
sław,
17
.
Józefowic
z
Bernard
,
18
.Kalend
Zdzisław,
19.
I{araśkiewicz
Edmund,
20.
Kaszyński
Zbigniew,
21. Kesler..
Jan,
22
.
Kiljańsk
:
i
Antoni., 23.
Koneczny
Zygmunt,
24.
Kaniorowa Wanda,
25.
Kowalski
Julian
Wiktor,
26.
Kowalska Natalia,
27. Kutn:ikowska
Stefa
nia, 28
.
Lewandowski Tadeusz,
29.
MargielaEdward,
30.
Ostrowski Tadeus
z,31.
PokoraLucyna,
32.
S.ie
miątkowskl
Wacław
Antoni,33.
Skórko Lucjan
,34.
Smutek Jan,
35
.
Sobczak
Stanisław
,
36.
Soroczyń
ska
Zofia, 37.
Szipper
Henryk,
38. ks.
Szczęsny
Mie
czysł
1
aw,
39. Szulc
Jerzy,
40.
Tarłowska
Lucyna,
41.
Todys
Zygmunt
,42.
Walczak
Stań
,
isław,
43.
Wró
blewski Witold,
44.
ZbrożYll1
l
a
Barbara,
45.Zik5łkowski
Zygmunt.
za zabezpieczenie mienia
państwowego
BRĄZOWYM
KRZYZEM ZASLUGr
Uchwałą
Prezydium
Krajowej
Rady
Narodowej
46.kpr.
Karolek Henrvk.
47.kf'r.
Nicyfor
Zdzisław,
powz.i
1
ętą
na
posiedzeniu w dniu 7
sierpnia
1946 r.,
na
4~
.
kpr.
Włod
a
rcwk
Jan.
49
.st.
szer.
Muranty
Kaziwniosek
Naczelnego Dowódcy
Wojska
Polskiego,
za
mi~rz,
5~.
st.
szer.
BaIchnerowski
Edward,
51. st.
szer.
wybitne
zasłu
g
i
położone
w dziele
budowy
mostów,
DZladowlcz
Jan
,52. st.
szer.
Orze~Władysław,
53. plut.
przepraw,
rozminowaniu
Pragi, Warszawy
i
szeregu
Zebrowski Tadeusz.
54.
kor.
Tuszyński
Mar
4
an,
innych
miejscowości
na
terenie
Polsk~
-zostali od-I 55. st.
szer
.
UszkurMarian,
56.
szer.Lamch
Antoni,znaczeni
następującygenerałowie,
oficerowie
i
szere-
57. kpr.
Czarnecki
Stefan., 58.
kpr.
Skwarek
Bronisław,
gowi
27
Zarzadu
Bu do
wnidwa
Obronnego
Armii 59.st.
szer
.
Stefański
Józef,
00.
szer.
Lochowski
Wła-
l.
Głaczyński
Antoni
,2.
Głazik
Wojciech, 3.
Kar-Czerwonej,
b.
PiiE!rw
,szecro
Biatoruskiego
Frontu:
d
y
sław,
61.
szer. Wiaderek
Stefan,
62.
st.
sierż.
Hru-
żewski
Zenon,
4.
Krzemiński
Aloj:;y, 5.
Narojczyk
b
~iewkz
Kazimierz,
63.st.
sIerż.
Smolucha Jerzy,! Piotr,
6.
Olechniewicz
Franciszek
,7.
Polak
Michał,
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI
IV KL. 64. st.
sierż.
Stocki
Henryk,
65.
st.
sierż.
Teper
Bro-8.
Swi
'
erczyński
Józef
,9.
Zurawski
Władysław
,
I.
gen
.
oryg
.
Pruss
Ilia.
nislaw,
66.
sierż.
Goliński
Karol,
67.
sierż.
KowalskiAnton
J, 68.
sierż.
KoItuniak
Wiktor,
69.
sierż.
KHs
ORDEREM
ODRODZENiA POLSKI
V
KL
Mie~zy~ław,
70.
sie~ż
..
Kruk
Zdzisław,.
71.
sierż
.
Sko-
. . . . . .
\~ronskl
Jan
,. 72.
~Ierz
.
Wasko
FranCiszek, 73. plut.2.
ppłk.
mz
.KrasnolbaJew AlekSIeJ, 3.
ppłk.
Szczer-!
Kaczmarek
Hleromm
,74. plut.
Kowalski Zbigniew,
bakow
Aleksander
.'75.
kpr
.
Dysz
y
Czesław,
76.
k"r.
Goral
Stanisław,
ZLOTYM
KRZYZEl\
ZASŁUGI
4.
ppłk
.
inż
.
Bylejew Serafin,
5.
ppłk.
mz
.
JudJiIn
Michał,
6.
mjr.
inż.
Krawcow
Grigor~i,
7.
mjr.
Ryss
Cezar,
8.
mjr.
inż.
Korolew Wadim,
9.
mjr.
Lisicyn
Naum
,
10
.
ppłk
inż.
Kulikow
Michał.
SREBRNYM KRZYZEM
ZASł.UGI
11.
mjr
.
inż.
Borozdicz Wiktor,
12.
mjr.
inż.
JeHsieJew
Wasił,
13.
mjr
.
inż.
Rodowskij
Lazar,
14
.
mjr.
inż.
Sorokin
Borys,15.
mj
if.
inż.
KulJi
,
kowskij
'
Michał,
16.
mjr.
Zentucha
llia,
17
.
mjr.
Silw:iestrow
Roman,
18
.
mjr.
inż.
Kalnickij
Mikołaj
,
19
.
mjr.PopowIwan,
20.
mjr. FieldmanArkadij,
21
.
mjr
.
inż.
Panszyn
Lew,
22.
mjr
.
inż
Fratkin
Leonid, 23. mjtr.
Fiłippow
Alek
sander
,24.
mj
r.
Batiszewskij
Paweł,
25
.
mjr.
Prygow
Borys,
26
.
mjr
.
Gerszman
Michał
,
27.
mjr.
inż.
Sofinskij
Iwan, 28
.
mjr
.
Wladimirow
Wladimir,
29.
mjr.
inż.
Lewites Jefim
,30. m}r.
Gogin
Georgi'j, 31. kpt.
inż.
Tabolin
Mikołaj
,
-32.
inż.
arch
.
Dubrowin
Miko~aj,
33. kpt.
inż.
Jak~wlew
Georgij,
34.kpt.
Gorelkin
Jew
genij,
35.kpt.
inż.
Zagalow
Andrej,
36. kpt.
inż.
Ma
nillkow
MikQłaj
,
37.kpt.
inż
.
P;ckol
Lew
,38.kpt.
inż.
Finogenow
Afanasiej
,39. kpt.
Pawlikow
WasiI,40.kpt.
inż.
Czernoki~ilO
Mikołaj,
4
1.
kpt.
inż
.
Komiej
ko
Władimir,
42.ppor.
Kaporcew
Mikołaj
,
43
.st.
sierż
.
Andrejew
Miko-łaj,
4
4.
s
t.
s
ierż
.
SiemJenucha
Georgij,
45.
sierż
Lapunow
Wasil,46.
sierż
.
PylnowJegor.
47.plut.
Jaszczenko
Mikolaj,
48.
inż.
arch
.
SolowiewKonstanty.
BRĄZOWY
M
KRZYZEM
ZASŁUGI
49
.
szereg.
Dmitrowicz
Gr,igorij,
50
.
szereg
.Pie
tro
w
Michał,
51.
szereg
.
Czujew Iwan
.
365
UCHWAŁA
U
ch
w
afą
Pre
zy
dium
Krajowej
Rady
Narodowej
powzi
ę
t
ą
na
posiedzeniu w dniu 8
sierpnia
1946 r.
na
wniosek Ministra
Obrony Narodowej, za
gorliwą
pra
cę
is
umienne
wypełnianie
obowiązków
służbowych
,
zostali
odznaczeni oficerowie
i
szeregow
i
Wojsk
Lotniczych:
'l
SREBRNYM KRZYZEM
ZASLUGII. por.
Bochniak
Jan,
2. por.
Hermanowski
Wła
dysław,
3. por.
Martynowicz
Józef
,4. por. Ziola
Jan,
5.ppor
Brzezi
·
ński
Czes~aw
,
6.
ppor
.
Greniek
Włady
sl
aw
.7 ppor.
Kwoka
z
ef,8. ppor.
Jacewicz
Józef,
g
ppol".
Latosiński
Stefan,
10. ppor.
LecekAndrzej
,77.
kpr
.
Kielbasiński
Władysław,
78.
kpr.
Rogalew'icz
Je
ny
, 79. kpr.
Laczmarski
Ta<'feusz,
80.
kpr.
StmHc
Alojzy,
81
.
kpr
.
PytIarz Jan,
82
.st.
szer.
Gajdziński
Janusz,
~J
.
szer
.I-'eplowski Jer7.v.
366
UCHWAŁA
Uchwałą
PrezydiumKrajowej
Rady
Narodo
.
wej
powziętą
na
posiedzeniu w
dniu
19
sierpnia
1946 r.
na
wniosek
Mv
nistra
Oświaty
odznaczeni
zostali
nast
eou-
jąc
y
oIby
watele
na
terenie
całego
kraju
....
za
zasługi
na polu
działalności
oświatowej
i
kulturalnejORDEREM
ODRODZENIA POLSKI
III
KL.\. Biedowicz
Bronisław
.
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI
IV
KL.
l.
inż
.
Borowski
Leon,2.
Chała
si
iJski
Józef,
3. Dz
iewulski
Władysław,
4.
Górski Józef,
5.
GrodekAndrzej
. 6.
Kolankowski
Ludwik,7.
Konorski
Jerzv
8.
dr.
Kormanowa Zanna
,9.
Kotarbiński
Tadeusz:
10
.
KuIczyński
S
ta
n
i
s
ław,
11
.
Kuczewski
Władysław
12
.
Kwiatkows
ki
St
a
ni
s
ław
,
13. Loria
Stanisław:
14.
Nawroczyński
Bog
dan
,15.
Niemierko
Włodzimierz,
16
.
dr
.
Parna
sJóze
f,
17
.
P
i
eńko
ws
ki
Stef
an.
18
.
Pra
wocheiis
ki
Roman
,
19
.
Schayer
Wacław
,
20
.
Stefa
nowski
Bogdan,
21.
dr
.
Stefański
Witold,22.
dr
.
Stra
wiński
Konstanty,
23.
Suchard
a
Edward
,24.
Szafer
Władysław
,
25.S
zy
manowski
Zygmunt,
26
.dr.
T0ma
szewski
Tadeusz
,
27
dr
Trawiński
AJlfred, 28
Turski
Sta
nislaw,
29.
Warchałowski
Edward,
30. dr. WierzbickiWilold, 31. dr.
Wiśniewski
Pi
otr,
32. dr.
Zembrzuski
Ludwik, 33.
dr
.
Ziemnowicz
Miecz
y
sław,
34.
ZaGiński
I
Albin, 35.
Zeńczalt
Marian,
36. dr.
Zeńczykowski
Wa
cław,
37.
Dryjański
Jan.
ORDEREM
ODRODZENIA POLSKI V KL.I.
Czernichowski
Edward
,2. Stebelski
Adam,
3.
inż
.
Zacharewicz
Olgierd.
ZLOTYMKRZYZEM
ZASŁUGI
l.
Balicld
Stefan,
2.
mgr.Barhag
Józef,
3.
Bartosikówna Jadwiga,
4.
Burzyński
Stanisław
,
5.
dr
.
mał
kowskiLeon
Ignac
y,6.
Błażejewski
Antoni,
7.
dr.
Brokman
Kozłowska
Melania,
8.
inż
.
Dahlik
Włbdzi
mierz
,9.
Degen
-
Slósarska
Zofia, 10.
mgr.
Esman
Tadeusz,
11
.Feliksiak
Stanisław,
12
.
Gadzińska
Adela
13
.Goetel
Waler
y,1
4.
G
r
eń
k
o
ws
ki
Stani
s
ław
GabrieI',15.
inż.
Jasnorzewsk.i
Jerzy,
16.
mgr.
Kaczanowskiza
gorliwą
I
wydajn~
pracę
BRĄZOWYM
KRZYZEM ZASLUOI
,
"'"'':
:"~
.
"",
.
,;:
,,
_~
:
.
i;
:
;
:i
.
:·~.~~
,:
,
.iit:
},
j
"
l.
Jasek
Stanisław,
2. Kami,(lski
Staqisłąw
;
3.'
Kc.v
lo dziej
Ja
n, 4.
Krukowski
Bronisław,
5.
Krupka
Józef,
'6. Lin
Michał,
7.
M
i
ros
~
aw
Jan,
8.
Murat
Józef,
9.
Pawlak
Władysław
,
lO
.
PawłowskiWładysław,
11.
Sadowski
Stefan,
12
.
Sieciechowska
Maria,
);l
Szczepaniak
Wacław
,
14.SkUlblewski
Józef,
15.
Sztur
Stanisław
,
16
.
Woch
Wadaw.
za
usprawnienie
administracji
państwowej
ZLOTY M KRZYZEM
ZASŁUGI
1.
Dworaczek Ryszard
,2.
Kasprzyk
Emil, 3.
mgr.
Kopeć
Antoni, 4.
Kuroczko Eustachy.
5.
Łukasiewicz
.
Antoni, 6. dr.
MarowskiJerzy,
7.
Nowakowa Jadwiga,
8.
Pomianowski
Zbigni~w
,
9.Wilanowski
Władysław.
SREBRNYM KRZYZEM
ZASLUGI
I.
mgr.
Buczkowski
Jan,
2.
Cwikłowski
Jan.
3. Dzierzbicki
Eugeniusz,
4.
Jasiński
Adam,
5.
Luczak
Ludwik
Mari
,
an
,
6.
MiszczakLeokadia,
7.
Przyłuska
.Feliksa, 8.
Robakiewicz Julia
,
9.
Stępowska
Janina,
10
.
Strawiński
Karol,
l
I.
Szymańska
Irena,
12
.
Zam·
browicz Krystyna.
BRĄZOWYM
KRZYZEM ZASLUGI
I.
Burkacki Wieczorek Henryk,
2.
Jurkowska
Maria
,3.Kopka
Fra
nci
sz
ek
Stan
is
fl
aw,
4.
ModelewskiSz
czepan
,
5.
Rogolil1ska
Lucy
na,
6.
Rurka
Michał,
7.
Ruszczewski
Lucjan
Władysław,
8.
Stefko Zygmunt,
9.
S
z
częsny
Józef,
10.
Terpilow
ska
Anna,
I
I.
Witkows
ki
Zbigniew.367
UCHWAŁA
Prezyd
d
Um
Krajowej
RadyNaro
d
owej
w
dniu
!
l
października
uchwala na wniosek gen
.dyw.
Mariana
Spychaiskiego
-
od.-LIllac,zyć
za
ofiarn
ą
pracę
przy
urządzaniu
Muzeum
Woj
ska Polskiego w
okresie
odXII. 1945
r.
do X 1946
r.
ZŁOTYM
KRZYZEM ZASLUGl
I.
Bogusz
M8Jfian.
SREBRNYM KRZYZEM
ZASŁUGI
l.
Szymański
Bolesław
,2.
JesiJOn
AUred, 3.SIu
sarczyk
Jan
,4.
Serafińsk
i
Edward.
BRĄZOWYM
KRZYZEM
ZASŁUGI
I.
Sokołowski
Marian,
2. Kowalski
Jan.
3.
Pawlak
Władysław,
-4.
Fintek
Stanisław.
 
_N:-r.~5_2
_____________
..;.....
__
~"M~O::..:N~IT.!.:O:::R~P~O:::L~S~KI"
-Dnia 24 kwietnia 1947 r.
368
UCHWAŁA
Prezydium
Krajowej
Rady
Narodowej
w dni'u
~październik~
1946 r., uchwala na wniosek
Prezesa
Rady Ministrów odZ1aczyr
następujących
pracowników
państwowy
'
ch:
za
zasługi
w walce
!brojnej
pod LeninoKRZY2EM GRUl'\W ALDU
III
KL
I.
Inż.
Różański
Henryk.za
zasługi
na
polu adminislracji publicznej
ZŁOTYMKRZY2EM
ZASŁUG!
I.
Inż.
Stefański
Jan.za
gorliwą
i
wydajną
prac\!,L Chojecki Roman,
2.
Marszałek
Edward, 3. Witkowski Klemens.
4.
Parzydło
Bronisław.
369
UCHWAŁA
.
Uchwałą
Prezydium
Krajowej
Rady
Narodowej
powziętą
na posiedzeniu w dniu
19
sierpnia 1946 r.
za
gorliwąpracę
i
wzorowe
wypełnianie
obowiązków
.służbowych,
zostali odznaczeni
następujący
oficerowie, podoficerowie i szeregowi W.
P.
ORDEREM KRZY2A GRUNWALDU III KL.
l.
mjr. Zylberger Beniamin, 2.por. Jaskulski
Fran-
ciszek, 3.
sierż.
podch. Radkiewicz Maciej.KRZYZEM VIRTUTI MILITARI V KL.
l.
por.
Buchajster
Ludwik,
2.
por
.
Kaźmierczak
Jan,
3.
por.
Marowski
Ludwik.
ORDEREM
ODRODZENIA POLSKI V KL.
\
370
UCHWAŁA
Prezydium
Krajowej
Rady Narodowej na posIedzeniu w dniu
17
października
1946 r.
uchwaliło
zabohaterskie czyny i dzielnE' zachowanie
się
w walcez niemieckim
najeźdźq,
oraz
za
gorliwąnracę
i sumienne
wypełnianie
·
obowiązków
słu7;>)Jwych
nadać:
ORDER "KRZY2 GRUNWALDU"
III
KI
.
l.
mjr
.Zieleniak Bogdan.ORDER "ODRODZENIE POLSKI" IV
T-(T
2.
ppłk
Flato
StanisławMichał.
KRZY2 V KL. ORDERU VIRTUTI MILI
r
Ai-V
3. ppor. J acewicz Józef.KRZYZ WALECZNYCH;
4.
kpt. Cypko
Jerzy,
5.
por. Babiez Eu6eo
i
usz,6. por Cegielski Julian, 7. por. Mich'alak Jan, 3 porPaluch Tadeusz, 9.
por
Pełczyński
ZygmunŁ.
10
por.Puls akowski Ryszard,
11.
por.
Łańcucki
Edward,
12
.ppor.
Mazurkiewicz
Antoni, 13. ppor.
Mo~zumafi­
ski Leon,
14.
ppor. Moryk
Mieczysław.
I
SREBRNY MEDAL
"ZASŁUZONYM
NA
DOLUCHWALY"15. kpt.
Kłos
Jan,
16.
por.
Wengłowski
Zygmunt,
17. ppor. Koniak
Henryk
SREBRNY KRZYZ
ZASŁUGI
18.
kpt.
Doliński
Marian,
19.
kpt.
Raj
Sergiusz,20. por. Aponowicz Antoni, 21. por. Fiedorczuk Wa
cław,
22. por.
Jackiewicz
Feliks, 23. por. K0wiecki
Mieczysław,
24. por. Morks Izydor Ludwik, 25 ppor.
BiałasStanisław,
26.ppo!'. Bielski Zygmunt,27.ppor.
Goworek
Mieczysław,
28. ppor. Jedynak Tadeusz,29. ppor.
Kołaczyk
Grzegorz,
30. ppor. MiltszczykJózef, 31. ppor.
Ołdziejewski
Waldemar, 32. chor. Denderski
Czesław,
32. chor. Rzepka Leopold, 34. plut.pchr. Staniewski Edmund.
371
SREBRNY KRZY2
ZASŁUGI
1. mj>r.
Czeszejko-Sochacki Zygmunt,
2.
mjł.
Koehne Zygmunt,
3.
mjr. Molski Antoni,
4,
mjr.OrsikAntoni,
5.
mjr. Stych Franciszek, 6. kpt. ArletRoman,
7.
kpt.Godlewski Leon, 8. kpt.
HaakU-
mund,0.kpt.Kicia
Stanisław,
10.
kpt. Kubecki Józef,
11.
kopt
Kucharek
Jan,
12.
kpt. Michalec,k,i Teodor,
13.
kpt.
PawIka
Michał,
14.
kpt.
Poznańsk~
Tomasz,
15.
kpi.
Sajenczuk
Piotr,
16.
kpt Siedlecki, Rajmund,
17.
kpt.SiemaszkoBartosz,
18.
kpt.
Tallat
Bohdan,
19
.
por. Ciszak Antoni, 20. por. Dawidowicz Leon,21. por.FrankowskiFranciszek, 22. por.
HupałoQwski
Tadeusz,23. por.
Kadłuhowski
Jerzy,
24. por. Ko
chańskiMichał,
25. por. Konopski Kazimderz, 26. por.Kowalski Zygmunt, 27.por.
Krzesiński
Karol, 28. por.Lokkaj Leon, 29.
pOi.
Mackow
Kazimierz. 30. por.MulIer
Czesław,
31.por.
Palczak
Adam, 32. por.PierzchaIski.Roma'n,33.pm. Swadowsk,i
Paweł,
34.
flOr.
Szewczyk Alfred, 35. ppor. Adamczyk Edward,36.ppor. Chmielewski
Wacław,
37. ppor.
Czmyłło
Eugeniusz,38. ppor.
Czyżewi~z
Julian, 39. ppor.Dziarski
Jan,
40.
ppor.
Frak
Władysław,
41. ppor.
Jarosz
Henryk, 42.ppor. Klembalski Tadeusz,43. ppor.K
1
'emczak
Wacław,
44.ppor. Latek
Wacław,
45
.ppor
M0zurbewkz
Mirosław,
46.
ppor.
Rus
~dzis
ł
aw
,
47.ppor.
Szafaryn
Kazimierz, 48. ppor.
W~dołowski
Czesław,
49. ppor. Wdowezak Teo
ilI
,
.s0.
pDm
ZieniawaAntoni.51. chor.
Budzińska
Ja-
nina,52. chor.
MajerHenryk,
53. chor. Sawicki Roman,
,54
ch
o
r.
Skraba
Eugeni'llsz, 55. chor.
Stalma-
.zyńska
Maria,
56.
chm.
Swiałocha
NikoOden
.
BRĄZOWY
KRZYZ
ZASŁUGI
l.
st.
si
'
erż.
Borkowski
Zygmunt,
2. st.
sierż.
KolczAugust,
3.
st.
sierż.
Orlikowski
Mieczysław,
4.
si.
sierż.
PogorzelskiAntoni,
5.
st.
si~
·
rż.
Potok
Ludwik,6.
sierż.
Cegłowski
Zdzisław,
7.
sierż.
Sałek
Eugeniusz,
8.
plut.KotStefan, 9.
p1ut.
Le'wandowsklJerz.y,.lO.plut.
Murzyński
Stefan,
11.
kpr. KacprzakKazlmIerz,
12.
st.
mar. KJdziawcew
Borys,
13.
mar.
Wakułow
Konstanty.' .,372
UCHWAŁA
I.
mjr.Bajtner
Natalia, 2. mjr. Kalinowska Irena,
I
3 mjr.
Kazaczyński
Michał,
4.
mjr. Kroze
Leonard'l
5 mjr.
Przymanowski Janusz,
6. kpt. Cybulska Zofia,
I
UCHWAtA
7. kpt. Górski
Michał,
8. kpt.
Hakman
Blanka, 9. kpt. . ".
Hrycyszyn Grzegorz,
10.
kpt.
Kozłowski
Jan,
11. por.
I.
P,r-ezydliUI?
Krajowej
R~dy
Narod?wej
na
posle-_
Pr~zyd
i
Llm
Krajowej
Rady Narodowej
na
posiedze
nIU
dma
16
styczma
1947 r. uchwala na wniosek Wo.:ewóc!zkie jRady N ar·ochwejw
Warszawie
odznaczyć
nast
~
puj
ą
ce
matki licznego
potomstwa:
Pakuła
Roman,
12.
por.
Szubert
Florian, 13. ppor.
I
z.emu w dn:u
2~.
XII. 1946 r.
~ch'Yałlło
za
bohat~r
Stankiewicz
Zdzisław.
skIe czyny
I
GZ'l,elne
zachowame
Się
w walce z nIemieckim
najeźdźcą
oraz
za
gorliwi!
pracę
i sumienne
wypełnianie
obowiązków
służbowych
nadać:
ZŁOTYM
KRZYZEM
ZASŁUG!
KRZY2EM
WALECZNYCH
1.
mjr. Kost
Jakub,
2.
por. Bielankiewicz
Bolesław,
S.
ppor.
Głos
Henryk,
4.
ppor. Kazimiruk Ignacy,5. ppor. Sadownik Tadeusz,
6.
sierż.
Sokołows
.
ki
Wła­
dysław,
7.
kpr. podch. DZliadosz
Stanisław,
8. kpr. Gu-lanowski
Marian.
.SREBRNYM
KRZY2EM
ZASŁUGI
1.
por.
Bodzińska
Henryka,
2. por. Ciszewski Jerzy, 3. por. Czuchrowski
Franciszek,
4. POL
Nycz
Adam,
5. por.
Serwatowski
WUold, 6. por. Sienkiewicz
Piotr,
7.
por.
Szwajkowski
Karol, 8. ppor.
DubrawskiJanusz,
9. ppor.
Gołąb
Getzel, 10. ppor.
Kantor
Stani
sław,
II.
ppor. Sech
Ferdynand,
12. ppor. SiedleckiKazimierz, 13. ppor. Zlborowski Edward,
14.
chor.
Błaszczyk
Ryszard,
15.
chor.
Kaczmarek
Kazimierz,16. chor. Reinholz Antoni, 17.
sierż.
podch.
Stanisła
wek
Władysław.
,
BRĄZOWYM
KRZY2EM
ZASŁUGI
ORDER KRZYZ GRUNWALDU III KL.
l.
por.
Grudziński
Mieczysław.
1.
Witczak
KazimiNa,
2.
Kostrzewska
Leokadia
3.
Śmi
e
tańska
Marianna,
4.
Pawlak
Paulina, 5.
Czaj~
kowskaMari8,
6.
Idzikowska Józefa,
7.
Adamowicz
J08D1na,
8.
BorowskaHelena.SREBRNY M KRZYZEM
ZASŁUGI
ORDER ODRODZENIA POLSKI V KL.
1.
Lipillska
Małgorzata,
2.
Niedźwiedź
Stanisława,
l.
ppłk
BardachWojdech,
2.
ppbk.
Brzeziiiski Wi.
3.
DuszakAleksandra,
4.
Gałązka
Felkja
5.Grodecka
toQld,
3.
ppłk.
Laskowski
Franciszek,
4.
ppłk.
Skibicki,.
Marta,
6.
Lewandowska
Zofia, 7.
Osińska
Józefa,Ludgard, 5.
ppłk.
ToQruńStanisław,
6.
mjr.
Adamo-8. Marosz.ek
Franciszka,
9.
Białkowska
Helena, 10. Zawicz
Paweł,
7.
mjr.
Kośdński
Stanislaw,
8. mjr. Mo-
siewska
Wacława,
11.
Wincewicz Wiktoria, 12. Ukle
rawski
Edward, 9.
mjr.
Wendt
Edward,
10. mjr. Wy-
jowa
Bronisława,
13.
Lewandowska Joanna,
14. Porzykowski
Kaml,
11. kpt. Kowalewski Zygmunt. stek
Marianna,
15
.Kwiatkowska
Marianna,
16. PoKRZY2 WALECZNYCH
1.
ppłk
Zawla
Iwan,
2.
mjr~
Freudenhaym
Mie
czysław,
3. kpt.
Caliński
l
Marcin,
4.
kpt.
Domański
Romua·ld,
5.
por.
Jackowski
Romuald,
6.
kpt.
Kołtun
Stefan,
7. kpt.
Latak
Stanisław,
8.
kpt.
Nomańczuk