Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
MONITOR POLSKI
DZIENNIK
URZĘDOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
al
WARSZAWA.
21
lipca
1950
Nr
A-82
Poz.
967-972
TRESC:
DZIAŁ
I.
SPRAWY
OGóLNE
Poz.
9S7.
Zarządzenie
Prezydenta
Rzeczypospolitej w
sprawie
zamknięcia
zwyczajnejsesjiwiosennej
Sejmu
Ustawodawczego,
zwołanej
w
dniu
26
kwietnia
1950 r.Poz.
968.
Zarządzenie
Ministra
Obrony
Narodowej
okre
.
śłające
zawody
i
studia
uprawniające
poborowych do
ubie
,
gania
się
4)
odroczenie
zasadniczej
służby
wojskowej w
ro-
ku
1950.'
DZIAŁ
II.
SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ.
Poz
.
969.
Uchwala Prezydium
Rządu
w
sprawie przesuwa
nia
inżynierów
1
techników
do
produkcji.
DZIAŁ
1
S
PRAWY
OGÓLNE
967,
ZARZ4DZENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z
dnia
21
lipca
1950
r.
w
sprawie
zamknięcia
zwyczajnej
sesji
wiosennej
Sejmu
Ustawodawczego,
zwołanej
w
dniu
26
kwietnia
1950
r.
Na podstawie
art.
7
ust. 1
i
3
Ustawy Konstytucyjnejz
dnia
19
lutego
1947
r. o ust
roju
i zakresie
działania
naj
wyższych
organów Rzeczypospolitej Polskiej -
zamykam
z
dniem
21
lipca
1950
'r.
zwyczajną
sesję
wiosenną
Sejmu
Ustawodawczego,
ótwartą
w
dniu
26
kwietnia
1950
r.
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Bolesław
Bierui
PREZES
RADY
MINISTRóW Józef
Cyrankiewicz
968
ZARZ4DZENIE MINIS'J'RA OBRONY NARODOWEJ.
z
dnia.
14
lipca
1950
r.
określające
zawody
i
studia
uprawniające
poborowych do
ubiegania
si~
o
odroczenie
zasadniczej
służby
wojskowej w
roku
1950.
Na podstawie
art.
27
ust.
S ustawy
z
dnia.
4
lutego
1950
r.
o powszechnym
obowiązk.u
wojskowym
(Dz.
U.
R.P. Nr
6,
poz.
46)
zarządza.
się,
co
naatępuje:
§
1.
Należy
udzielić
odroczeń
za.sa.dnloc.zeJ
służby
wojsko
weJ
na
przeciąg
jednegoroikuze
~lędu
na
odbywaniestudiów w
zakładach
naukowych,
podległych:
1.
Ministerstwu
Szkół
Wyższych
l
Nauki:
a)
studentom
szkół
wyższych,
.
b)
słuchaczom
sLudl6w przygotowawczych do
Ból
wyż~
szych;
2.
Minl8tersbwu
~wJaty:
a)
uczniom
08ta,nieJ
klasy
szkół
ogólnoks2llieJcących
~stkich
typów &topnia llcealnego.
b)
uczniom
szkół
pracy
społecznej,
c) uezniom oal;aitniej klasy liceów
peda~ych
1kursów pedagogic.znych o
programie
licealnym.d)
studentom
wyższych
szkół
pedagogicznych;
3.
Ministerstwą
Handlu
Zagranicznego:
a)
uczniom ostatniej klasy
państwowych
li'OOÓw
handlu
zagranicznego,.b)
słuchaczom
rocznego
studiumhandlu
zagranicznego;
4.
Ministerstwu Rolnictwa
i
Reform
Rolnych:a) uczniom
ostatniej
klasy liceów
II
stopnia,b) uczniom
ostatniej
klasy liceów czteroletnich,
e)
uczniom ost3ltnJ.ej klasy
liceów
I stopnia..
Poz.
970
.
Zarządzenie
Prezesa Rady
Minis
,
trów
w
sprawieustanowienia
pr
z
ymuso
wego
zarządu
państwowego
nacł
przed
s
iębior
st
wem
firmy:
..
Wytwórnia
Wyrobów
Tłoezo
nych
-
Lomar"
we
Wrocławiu.
Poz.
971.
Zarząd
z
enie
Ministra
Przemysłu
Ciężkiego
w
sprawie zakresu
powszechnej
elektryfikacjiwewsiach
l
,
osiedlach.
Poz.
972.
Zarządzen
i
e
Ministra
Przemysłu
Lekkiego
"sprawie-
ustanow
i
enia
przymusowego
zarządu
państwowe-
go
nad
przedsiębiorstwami
.
'
d)uczniom
osta
t
nie
jklasyliceów I s
topnia
.
dla
doro-
słych,
'
e)
wszystkim uczniom
s2lkół
prSiktyków specjalistów
(szkoły
jednoroczne);5.Mi:nisterstW'll
Leśnictwa:
a)
.uezniom
ostat~j
klasy
liceów
leśnych
U.
stopnia,
b)
uczniom
ostatniej
klasy liceów
l
~
śnych
i
prremysłu
drzewnego
I
stopnia;
6)
Ministerstwu Zdrowia:
a)
studentom
akademii
medycznych,
b)
uczniom
II-go
kursu
państwowej
S2JkołY
labor
ant
ów,c) uezniom
szk
ó
ł
felczerskich;
7.
Ministerstwu
Sprawiedliwości
:
a)
studentom
Szkoły
Prawniezej inl,
T.
Duracza,
b)
słuchaczom
szkół
prawniezych
12-mie.sięcznych;
8.
Ministerstwu
:2:eglugi:
a)
uczniom
ostatni
ej klasy Pal'istwowej
Szkoły
Jungów,
8)
uczniom przedostatniej i oStatniejklasy
P
a
ństwo~
wej
Szkoły
Rybaków Morskich,c) uczniom
państwowych
szk
ó
ł
morskich,d) uczniom ostat.niej
kla
sy
państwo
w
e~
liceum
bu-
downictwa
okrętowego;
9.
Minist
ers
twu
Przemysłu
'
Rolnego i
Spożywczego:
-
słuchaczom
Technikum
Spożywczego
w Zabrzu;
10
.Ministerstwu Poczt i Telegrafów: a)uczniom ostatniej klasy
3~letnich
liceów telekomu
nikacyjnych
i
5-letnich
liceów teletechnieznych
oraz
liceów telekom\U1ikacyjnych
dla
dorosłych,
b)
uczniom
ostatniej
klasy liceów telemechanicznych
I
stopnia,c) uczniom
osta
tnie.go rolm
nauki
2-letnich kursów
te
letechnicznych
1
telemechanicznych;
11.
Ministerstwu KomunikaCji:
a)
uczniom
ostatniej
klasy
szkół
zawodowych
I 1
n
stopnia. licealnego,
b)
słuchaczom
lS-miesięcznych
szkół
techników
komu
.
nlkacyjnych;
12.
Ministerstwu Budown1ctwa:
a)
uczniom'
18-mlooięcznych
wkół
techników budowla
nych,
b)
uczniom
osta
tniej klasy
2-letnich
średnich
szkół
bu
dowlanych,'c) uczniom
ostatniej
klasy.2-letnich
średnich
szkół
rzemiosł
budowlanych,d)
słuchaczom
rocznej
s
'bk
o
ł
y
mistrzów,e) uczniom
osta
tniej klasy
sz
kół
budowla
nych
s
top
nia
licealnego;
13.
Ministers
twu
Kultury
i
Sztuki:a)
st
udentom
wy
ższych
s
zk
ó
ł
art
ystycznych
i
Akademii
sz
t
uk
Pięknych
,
.b) uczniom
2-e,i
klasy
pa
ń
s
t
w
o
wy
c
h
sz
k
ół
instruktorów
tea
tw
och
ot.nic.zyr
h.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->