Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Perancangan Struktur Basis Data Berorientasi Objek Pada Sistem Informasi Kredit Bank X

Perancangan Struktur Basis Data Berorientasi Objek Pada Sistem Informasi Kredit Bank X

Ratings:
(0)
|Views: 257|Likes:
Published by Ade Sulistiana

More info:

Published by: Ade Sulistiana on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

text

original

 
Wfbkchy 
 
Chwkochl 
 
Zfecolonk 
 
900> 
 
$WCZ 
 
900>+
 
KWWC
 
1
 
8;>4
 
‗ 
 
;>>> 
 
[on{hehyzh,
 
9:
 
Co}fbify 
 
900> 
 
J
8
 
PFYHCGHCNHC WZYVEZVY IHWKW JHZH IFYOYKFCZHWKOIAFE PHJH WKWZFB KCMOYBHWK EYFJKZ IHCE T[Q
 
Kcjyhahck, Gdhcjyh
Vck}fywkzhw Ikch Cvwhczhyhf"bhkl 1 kcjyhahck@{hdoo#gob
HIWZYHGZ
 
Zdf pvypowf om zdkw yfwfhygd kw zo hchl{qf zdf jhzhihwf wzyvgzvyf vwkcn oiafgz oykfczfj# Zdfhj}hczhnf kw zo nk}f zdf yfvwhilf jhzh wzyvgzvyf moy jf}flopfy zfhb# Zdf jf}flopfy ghc yfvwf zdfoiafgzw km zdf ivwkcfww pyogfww cffj zo if gdhcnfj# Zdkw bfzdoj vwfw jhzh gollfgzkoc, hchl{wkw, hcj jfwknc# Zdf yfwvlz om zdkw yfwfhygd kw jhzhihwf wzyvgzvyf zdhz ghc if vwfj i{ f}fy{ hpplkghzkoc ~kzdjkmmfyfcz pyonyhb lhcnvhnfw vwkcn zdf oiafgz oykfczfj bfzdoj# Kc gocglvwkoc kw vwkcn oiafgz oykfczfj jhzhihwf bhefw zdf jf}flopfy fhwkfy zo jf}flop jhzhihwf wzyvgzvyf#
 Ef{~oyjw
1 Jhzhihwf, Oiafgz Oykfczfj, Gyfjkz, yfvwhilf
 
8#
 
PFCJHDVLVHC8#8#
 
Lhzhy Iflhehcn
Jhlhb jvckh pfyihcehc, kcmoybhwk {hcn jkdhwklehc jfcnhc gfphz whcnhz jkivzvdehc# Ihce T[Qbfyvphehc whlhd whzv ihce w~hwzh {hcn ifyjkyk jk Kcjocfwkh# Phjh Ihce T[Q efgfphzhc jhlhbbfcnhewfw kcmoybhwk bhwkd zfydkzvcn whcnhz lhbihz, wfdkcnnh hehc bfbpfcnhyvdk ekcfyah jhykphyh pfnh~hk {hcn bfbfylvehc jhzh zfywfivz# Hphiklh
 pyonyhbbfy 
hehc bfbivhz hplkehwk hzhvbojvl ihyv {hcn wfyvph jfcnhc wkwzfb ifyahlhc,
 pyonyhbbfy 
dhyvw bfbivhz jhzh ihyv {hcnjkpfylvehc jhc zkjhe jhphz bfcnvlhcn jhzh jhyk hplkehwk hzhv bojvl jhyk wkwzfb ifyahlhc# Phjh whhzpfbflkdhyhhc hplkehwk,
 pyonyhbbfy 
bfcnhlhbk efwvlkzhc jhlhb bfbflkdhyhc{h ehyfch phjh ihwkwjhzh {hcn ifyahlhc, iklh
 pyonyhbbf
y kcnkc bflhevehc pfbflkdhyhhc phjh jhzh jhlhb whzv zhiflbheh
 pyonyhbbfy 
zfywfivz dhyvw bfbflkdhyh efwflvyvdhc zhifl {hcn ifywhcnevzhc jfcnhc zhiflzfywfivz# Jfcnhc nfcfyhwk ihyv ihwkw jhzh {hcn zflhd bvcgvl, jhphz jkivhz zhifl"zhifl jfcnhcwzyvezvy {hcn eobplfew# Zhifl zfywfivz jhphz jkyfpyfwfczhwkehc jfcnhc hjhc{h wkmhz
kcdfykzhcgf
 {hcn jkbklkek olfd ihwkw jhzh nfcfyhwk ihyv {hcn zkjhe jkbklkek ihwkw jhzh lhkc# Nfcfyhwk ihyv {hcnbvcgvl jhyk zfecolonk ihwkw jhzh jkwfivz
Oiafgz Oykfczfj Jhzhihwf Zfgdcolon{
$Zfdcolonk IhwkwJhzh jfcnhc Ifyoykfczhwk Oiafe+, whhz kck bvcgvl vczve bfcnhzhwk ihc{he ihzhwhc jhyk zfecolonkihwkw jhzh yflhwkochl#
 
Jfcnhc hjhc{h ififyhph efcjhlh {hcn jkdhjhpk zfywfivz, bheh pfcvlkw bfyhwh zfyzhyke jhlhbbflhevehc pfcflkzkhc kck jfcnhc bfbivhz wvhzv wzyvezvy ihwkw jhzh jfcnhc pfcjfehzhc oiafe {hcnjhphz bfyfpyfwfczhwkehc wzyvezvy {hcn eobplfew# Jfcnhc wzyvezvy {hcn eobplfew, oiafe {hcn hjhjknhbihyehc jfcnhc wfivhd
glhww jkhnyhb
# Eflhw‗eflhw {hcn ifyifczve oiafe hehc bfbvjhdehcpfcnhbiklhc jhzh ehyfch jvh zhifl {hcn ikhwhcc{h zfypkwhd jhphz jknhivcn bfcahjk whzv wfdkcnnhzkjhe bfcndhikwehc ~hezv vczve bfbfzhehc jhzh jfcnhc oiafe#Phjh Pfcflkzkhc kck dhc{h bfcnhchlkwkw wzyvezvy ihwkw jhzh phjh Eyfjkz Efpfbklkehc Yvbhd, EyfjkzEfpfbklkehc Efcjhyhhc Ifybozoy jhc Eyfjkz pykihjk wfpfyzk pfbiflkhc pfydkhwh jhc phehkhc#
8#9#
 
Yvhcn Lkcnevp
 
Wfbkchy 
 
Chwkochl 
 
Zfecolonk 
 
900> 
 
$WCZ 
 
900>+
 
KWWC
 
1
 
8;>4
 
‗ 
 
;>>> 
 
[on{hehyzh,
 
9:
 
Co}fbify 
 
900> 
 
J
9
 
Yvhcn lkcnevp {hcn hehc jkihdhw jhlhb pfcflkzkhc kck hjhlhd 1
 
Bfcnhchlkwkw wzyvezvy ihwkw jhzh jhlhb wkwzfb pfcneyfjkzhc {hcn wfjhcn ifyahlhc# Jhlhb dhlkck bflkpvzk Eyfjkz Efpfbklkehc Yvbhd $ EPY +, Eyfjkz Efpfbklkehc Efcjhyhhc Ifybozoy$EPI+, jhc eyfjkz pykihjk $ pfydkhwhc +#
 
Bfyhcghcn wzyvezvy ihwkw jhzh jhlhb wkwzfb pfcneyfjkzhc jfcnhc ifyihwkwehc oiafe 
8#7#
 
Zvavhc jhc Bhcmhhz
Zvavhc pfcvlkwhc weykpwk kck hjhlhd1
 
Bfcnhchlkwkw wzyvezvy ihwkw jhzh {hcn wfjhcn ifyahlhc#
 
Bfc{vwvc jhc bfyhcghcn wzyvezvy ihwkw jhzh $jfcnhc bfcnnvchehc oiafgz
oykfczfj 
ihwkw jhzh+wfdkcnnh lfikd bfbvjhd vczve bfcjhphz jhc bfcndhwklehc kcmoybhwk {hcn jkivzvdehc#Bhcmhhz pfcvlkwhc weykpwk kck hjhlhd 1
 
Bfbifykehc wfivhd wzyvezvy jhzh {hcn
yfvwhilf
ihnk zkb
jf}flopf
y, wfdkcnnh phyh
jf}flopfy 
 jhphz bfcnnvchehc oiafe"oiafe {hcn zflhd hjh vczve jknvchehc efbihlk akeh pyowfw ikwckw{hcn ifyahlhc bfcnhlhbk pfyvihdhc#
 
Efbvjhdhc ihnk
jf}flopfy 
jhyk zhdhp hchlkwh wkwzfb, pfyhcghcnhc wzyvezvy ihwkw jhzh, jhcpfyhcghcnhc wzyvezvy jhlhb pyonyhb# Jkehyfchehc zknh zhdhphc zfywfivz bfbklkek wzyvezvy {hcnwhbh, wfdkcnnh ~hezv pfcnfbihcnhc bfcahjk lfikd wkcnehz#
 
Bfbifykehc efbvjhdehc
 pyonyhbbfy 
jhlhb bfcnhewfw jhzh lfikd gfphz ehyfch zkjhe pfylvbfbhcnnkl zhifl lhkc# Wflhkc kzv hehc bfbvjhdehc pfchbihdhc mvcnwk phjh wzyvezvyc{hjfcnhc dhc{h bfcvyvcehc
glhww
c{h#
 
Pyonyhbbfy 
zkjhe bfcnhlhbk efwvlkzhc vczve pfbflkdhyhhc jhzh# Ehyfch jhzh {hcn jkwhakehcifyvph oiafe# Pyowfw pfbflkdhyhhc jhzh hehc bfbflkdhyh oiafe {hcn pfylv whah, zkjhe pfylvoiafe wfghyh efwflvyvdhc
8#:#
 
Bfzojolonk Pfcflkzkhc
Bfzojf {hcn jknvchehc zfyjkyk jhyk ififyhph ihnkhc, {hkzv 1
 
Wzvjk Pvwzheh
 
Wzvjk Lhphcnhc
 
Bfzojf Hchlkwkw
 
Bfzojf Pfyhcghcnhc
9#
 
LHCJHWHC ZFOYKIhwkw jhzh
Wkwzfb Ihwkw Jhzh bfyvphehc wfevbpvlhc jhzh {hcn whlkcn ifydvivcnhc $
kczfnyhzfj 
+ {hcnzfywkbphc ifywhbh"ifywhbh $
wdhyfj 
+ jfcnhc zkcnehz yfjvjhcwk {hcn zfyeoczyol jhc jknvchehcvczve bflh{hck whzv hzhv lfikd hplkehwk $Jhzf,9000+# Jfmkckwk lhkcc{h hjhlhd wkwzfb ihwkw jhzhbfyvphehc wvhzv eolfewk jhzh eobpvzfy {hcn zfykczfnyhwk, jkoynhckwhwkehc jhc jkwkbphc jhlhbwvhzv ghyh {hcn bfbvjhdehc pfcnhbiklhc efbihlk kczfnyhwk lonkw jhc ghzhzhc"ghzhzhc jhlhbihc{he 
 mklf
$BgLfoj,9008+
Wkwzfb Bhchnfbfcz Ihwkw jhzh
 
 
Wfbkchy 
 
Chwkochl 
 
Zfecolonk 
 
900> 
 
$WCZ 
 
900>+
 
KWWC
 
1
 
8;>4
 
‗ 
 
;>>> 
 
[on{hehyzh,
 
9:
 
Co}fbify 
 
900> 
 
J
7
 
Kcmoybhwk bfcnfchk oynhckwhwk jhc lkcnevcnhcc{h ikhwhc{h jkyfpyfwfczhwkehc jhlhb eobpvzfywfihnhk jhzh, {hcn jkwkbphc wfihnhk jhzh mklf jhlhb bfjkh pfc{kbphchc wfpfyzk jkwefz jhc GJ"YOB# Wfivhd Wkwzfb Bhchafbfc Ihwkw Jhzh $Ihwkw jhzh Bhchnfbfcz W{wzfb / JIBW+ $Ykjlf{Bkg, 8;;4+ hjhlhd zkpf phyzkevlfy jhyk pyonyhb eobpvzfy {hcn jknvchehc olfd pyonyhb hplkehwkvczve bfcnhzvy jhc bfc{fjkhehc hewfw vczve jhzh {hcn zflhd jkwkbphc# Evbpvlhc jhzh {hcnjkhzvy olfd JIBW {hcn jkwfivz ihwkw jhzh# Ihwkw jhzh wfyzh JIBW, ifywhbh"whbh jfcnhc pyonyhbhplkehwk {hcn bfcnnvchehc ihwkw jhzh {hcn wfghyh eolfezkm jkwfivz wkwzfb ihwkw jhzh
Bojfl Ihwkw jhzh Ifyoykfczhwk Oiafe $OOJIBW+OOJIBW
Bojfl Ihwkw jhzh ifyoykfczhwk ooiafe $OOJIBW+ bfcnnvchehc eocwfp"eocwfp pfcjfehzhcifyoykfczhwk oiafe {hcn zkjhe dhc{h bfc{kbphc jhzh zhpk avnh opfyhwk opfyhwk zfydhjhp jhzh {hcnbfbifczve oiafe hph {hcn jhphz jklhevehc phjh jhzh {hcn jkehcjvcnc{h# Pfcnfbihcnhc Ihwkwjhzh ifyoykfczhwk oiafe jkpfcnhyvdk pfckcnehzhc popvlhykzhw ihdhwh ifyoykfczhwk oiafe jhc yfhlkwhwkvczve bfcnhzhwk efzfyihzhwhc ihwkw jhzh yflhwkochl#OJIBW $ Ihbihcn, 900:+ hjhlhd pfylvhwhc ihdhwh pfbonyhbhc bfcahjk ihdhwh }fywk pfywkzfcw#Ihdhwh }fywk
 pfywkwzfcw
kck bfbvcnekcehc pfbyonyhb bfbhckpvlhwk jhzh wfghyh lhcnwvcn jhykihdhwh pfbonyhbhc zhcph pfylv bflhlvk ihdhwh bfbhckpvlhwk jhzh wfpfyzk WXL# Jfcnhc ghyh kckbheh zfyjhphz kczfnyhwk lfikd fyhz phjh ihdhwh pfbyonyhbhc jfcnhc ihwkw jhzh jkihcjkcn bflhlvk
fbifjjfj 
WXL# Pfylvhwhc kck ifyefdfcjhe jhphz bfbifyk zyhcwphyhwk hczhyh eocwfp"eocwfp eflhwjhc oiafe jkihdhwh pfbonyhbhc zhcph bfbpfjvlkehc efifyhjhhc jk bfboyk hzhv jk jkwefzBhckmfwzo OOJIBW hjhlhd 1
 
Bfcjvevcn oiafe oiafe eobplfew
 
Bfcjvevcn kjfczkzhw oiafe 
 
Bfbvcnekcehc oiafe jkehpwvlehc
 
Bfcjvevcn zkpf hzhv eflhw
 
Bfcjvevcn pf~hykwhc
 
Bfcndkcjhyk zfdcke 
ikcjkcn
{hcn jkck
 
Jhphz bfcnkcnhz loehwk jhzhEflfbhdhc OOJIBW 1
 
Efbvcnekchc eoyvpwk ihwkw jhzh
 
Efevyhcnhc jhc pfylvhwhc lonke 
 
OOJI lfikd wvlkz jkbfcnfyzk# Jkivzvdehc oyhcn {hcn ifchy ‗ ifchy bfcnvhwhk OOJI#Efvcnnvlhc OOJIBW1
 
Mkzvy mkzvy lhcavz
 
Wkwzfb zkpf {hcn wfyhnhb
 
Jhphz bfc{kbphc eflhw jfcnhc avblhd ihc{he 
 
Jhphz bfcnhzhwk jhzh {hcn kczfyyflhzfj jhc eobplfew

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Paulus Domanri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->