Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rama-raksha-stotra-2 KANNADA

rama-raksha-stotra-2 KANNADA

Ratings: (0)|Views: 183 |Likes:
Published by GOVARDHANA RAO
rama-raksha-stotra-2 KANNADA
rama-raksha-stotra-2 KANNADA

More info:

Published by: GOVARDHANA RAO on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2011

pdf

text

original

 
|| ²æÃgÁªÀÄgÀPÁë¸ÉÆÛÃvÀæªÀiï ||DvÀ¹Ã¥ÀŵÀà¸ÀAPÁ±ÀA ¦ÃvÀªÁ¸À¸ÀªÀÄZÀÄåvÀªÀiï |zsÁåvÁé ªÉÊ ¥ÀÅAqÀjÃPÁPÀëA ²æÃgÁªÀÄA «µÀÄÚªÀĪÀåAiÀĪÀiï || 1 ||¥ÁvÀÄ ªÉÇà ºÀÈzÀAiÀÄA gÁªÀÄB ²æÃPÀAoÀB PÀAoÀªÉÄêÀ ZÀ |£Á©üA vÁævÀÄ ªÀÄRvÁævÁ PÀnA ªÉÄà «±ÀégÀPÀëPÀB || 2 ||PÀgË zÁ±ÀgÀyB ¥ÁvÀÄ ¥ÁzË ªÉÄà «±ÀégÀÆ¥ÀzsÀÈPï |ZÀPÀÄë¶Ã ¥ÁvÀÄ ªÉÊ zÉêÀB ¹ÃvÁ¥ÀwgÀ£ÀÄvÀÛªÀÄB || 3 ||²SÁA ªÉÄà ¥ÁvÀÄ «±ÁévÁä PÀuËð ªÉÄà ¥ÁvÀÄ PÁªÀÄzÀB |¥Á±ÀðéAiÉÆøÀÄÛ ¸ÀÄgÀvÁævÁ PÁ®PÉÆÃnzÀÄgÁ¸ÀzÀB || 4 ||C£ÀAvÀB ¸ÀªÀðzÁ ¥ÁvÀÄ ±ÀjÃgÀA «±Àé£ÁAiÀÄPÀB |fºÁéA ªÉÄà ¥ÁvÀÄ ¥Á¥ÀWÉÆßà ¯ÉÆÃPÀ²PÁë¥ÀæªÀvÀðPÀB || 5 ||gÁWÀªÀB ¥ÁvÀÄ ªÉÄà zÀAvÁ£ï PÉñÁ£ï gÀPÀëvÀÄ PÉñÀªÀB |¸ÀQܤà ¥ÁvÀÄ ªÉÄà zÀvÀÛ«dAiÉÆà £ÁªÀÄ «±Àé¸ÀÈPï || 6 ||KvÁA gÁªÀħ¯ÉÆÃ¥ÉÃvÁA gÀPÁëA AiÉÆà ªÉÊ ¥ÀŪÀiÁ£ï ¥ÀoÉÃvï |¸À agÁAiÀÄÄB ¸ÀÄTà «zÁé£ï ®¨sÀvÉà ¢ªÀå¸ÀA¥ÀzÀªÀiï || 7 ||gÀPÁëA PÀgÉÆÃw ¨sÀÆvÉèsÀåB ¸ÀzÁ gÀPÁë vÀÄ ªÉʵÀÚ«Ã |gÁªÉÄÃw gÁªÀĨsÀzÉæÃw gÁªÀÄZÀAzÉæÃw AiÀÄB ¸ÀägÉÃvï || 8 ||«ªÀÄÄPÀÛB ¸À £ÀgÀB ¥Á¥Ávï ªÀÄÄQÛA ¥Áæ¥ÉÇßÃw ±Á±ÀéwêÀiï |ªÀ¹µÉ×ãÀ EzÀA ¥ÉÇæÃPÀÛA UÀÄgÀªÉà «µÀÄÚgÀƦuÉà || 9 ||vÀvÉÆà ªÉÄà §æºÀätB ¥Áæ¥ÀÛA ªÀÄAiÉÆÃPÀÛA £ÁgÀzÀA ¥Àæw |£ÁgÀzÉãÀ vÀÄ ¨sÀƯÉÆÃPÉà ¥Áæ¦vÀA ¸ÀÄd£ÉöéºÀ || 10 ||
1§gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±ÀªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ, CPÉÆÖçgï 28, 2008

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->