Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
All about File I-O

All about File I-O

Ratings: (0)|Views: 232 |Likes:
Published by huahongquan2007

More info:

Published by: huahongquan2007 on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
 AllaboutFileI/OinC++
 
( Bài này mình l
 ấ 
y c
a anh CUONGUYEN
 
trên ddth.com, bài này đượ
c vi
 ế 
t t
 
năm 2002.
Mình th
 ấ 
y khá hay nên t
 ổ
ng h
p l
i cho các b
n d
 ễ
tham kh
o. Mình trích nguyên v
ăn, chỉ
 thêm style thôi.Bài vi
 ế 
t có 5 ph
 ầ
n:1/ Write to file
2/ Đọ
c t
file 3/ Qu
n lý lu
 ồ
ng I/O4/ Ki
 ể
m tra c
tr
ng thái 5/ X
lí file nh
phân 6/ M
t s
 ố
hàm h
u d
ng)
Tôi post bài này lên không dám qua m
t các “cao th
”, mà ch
 
để
nói r
 ằ
ng trong di
 ễn đ àn rấ 
t c
 ầ
n các
bài post này để
m
ọi ngư ờ
i cùng h
c, và t ôi hi v
ng là các cao th
s
post các bài c
a mình lên
để
 cho tôi h
c h
i.Bài này s
gi
i thi
u v
 ề
File I/O.
1. Write To File. 
Chúng ta cùng xem chương tr
 ình
đầ
u tiên nhé:
#include <fstream.h>void main(){ofstream WriteToFile(“first.txt”);WriteToFile << “Hello World!”;WriteToFile.close();}
 
Chương tr
 ình này t
o m
t file“first.txt”(
 
nơi cùng thư mụ
c v
ới file chương tr
 ình c
a b
n), r
 ồ
i ghidòng “Hello World!” vào file.Hãy
đi từ
ng dòng nhé:#include <fstream.h> -
Thư viện để
s
d
ng các hàm File I/O. ofstream WriteToFile(“first.txt”):ofstream là m
t l
p. Dòng này t
o m
ột đối tượ
ng th
 ể
hi
n l
p ofstream là WriteToFile (ho
c m
t tênb
 ấ 
t k
), dùng hàm contructor v
i tham s
 ố
“first.txt”. Hàm này s
t
o ra m
t file v
i tên là “first.txt”.
 
 WriteToFile << “Hello World!”: ghi chu
 ỗ
i “Hello World!” vào file. WriteToFile.close():
đ
óng file l
i. M
 ỗ
i khi b
n m
m
ột file, sau đó bạ
n ph
ải đóng nó lạ
i. 
2. Đọ
c
ừ 
File.
Chương tr
 ình.#include <fstream.h>void main(){ifstream OpenFile("first.txt");char ch;while(!OpenFile.eof()){OpenFile.get(ch);cout << ch;}OpenFile.close();}
Chương tr
 ình này dùng cách
đọ
c t
ng ký t
(còn có cách khác là
đọ
c t
ng t
 
(word) và đọ
c t
ngdòng (line) - s
tham kh
o sau).ifstream OpenFile(“first.txt”) – T
o m
ột đố
i t
ượ
ng th
 ể
hi
n l
p ifstream tên là OpenFile(có th
 ể
dùngtên khác tu
ý). Hàm contructor v
i tham s
 ố
 
“first.txt”, đây là file mà chúng ta đ
ã t
o
m
c trên.Hàm này s
m
 
file “first.txt” để
 
đọ
c.char ch:dòng này tôi bi
 ế 
t r
 ằ
ng các b
ạn đ
ã quá quen thu
c. while(!OpenFile.eof())- hàm eof() c
a l
p ifstream. Hàm eof() tr
v
 ề
giá tr
 
0 khi chưa kế 
t thúc file,
ngượ
c l
i là 1.OpenFile.get(ch); -get(char &ch) là m
t hàm c
a l
p ifstream, hàm này s
 
đọ
c t
ng ký t
c
a file vàgán cho bi
 ến ch. Sau đó sẽ
ch
 
đế 
n ký t
ti
 ế 
p theo (do inside-pointer)Vòng l
p while... s
l
p cho t
i khi k
 ế 
t thúc file, m
 ỗ
i l
 ầ
n l
p s
 
đọ
c m
t ký t
và gán cho bi
 ế 
n ch. Sau
đó đưa ra màn h
 ình ký t
 
đó:
 cout<<ch; Vòng l
p ti
 ế 
p theo s
 
đọ
c ký t
ti
 ế 
p theo sau ký t
 
trướ
c (do inside-
pointer: điề
u này s
 
đượ
c gi
i
 
thích
ph
 ần sau). Do đó khi chạy chương tr
 ình, s
xu
 ấ 
t hi
n trên màn hình dòng ch
:“Hello World!”
3. Q
n lý I
ng I/O.
 
Trong ph
 ầ
n này chúng ta s
h
c v
 ề
m
t s
 ố
hàm h
u d
ng.Ph
 ần trướ
c
chúng ta đ
ã t
o m
t file b
 ằ
ng l
nh:ofstream File(“filename.txt”); Chúng ta có m
ột cách khác đó là sử
d
ng hàmopen(): ofstream File;File.open(“finename.txt”);Hàm open() nguyên d
ng:void open(char *filename, [int open_mode]); 
trong đó tham số
open_mode ch
 
ra phương thứ
c m
file. Nó có th
 ể
có các giá tr
sau:+ios::in-> m
 
file để
 
đọ
c.+ios::out-> m
 
file để
ghi.+ios::app-> m
 
file để
ghi vào cu
 ố
i file. Nó g
i ios::out (?).+ios::ate-> m
 
file để
ghi vào cu
 ố
i. Nó không g
i ios::out (?).+ios::trunc-> xoá t
 ấ 
t c
n
ội dung đ
ã có.+ios::nocreate-> n
 ếu file chưa tồ
n t
i, s
không m
 
đượ
c.+ios::noreplace-> n
 ếu file đ
ã t
 ồ
n t
i, c
 ố
g
 ắ
ng m
s
gây l
 ỗ
i.+ios::binary-> m
file binary.Ví d
1:#include <fstream.h>void main(){ofstream WriteToFile(“first.txt”, ios::ate);WriteToFile<<”\nI love you”;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->