Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Marksist Ve Foucaultcu Iktidar Anlayislari Uzerine Sosyolojik Bir Karsilastirma a Sociological Comparison About Marxist and Foucault s Power Understandings

Marksist Ve Foucaultcu Iktidar Anlayislari Uzerine Sosyolojik Bir Karsilastirma a Sociological Comparison About Marxist and Foucault s Power Understandings

Ratings: (0)|Views: 2,508 |Likes:
Published by Gercekh

More info:

Published by: Gercekh on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

 
 
ÖZET
Marksist anlay
ı
ş
ta sosyal ya
ş
am insan eme
ğ
inin ürünüdür. Bu, çal
ı
ş
man
ı
n insanikurumlar 
ı
n temeli oldu
ğ
u anlam
ı
na gelir.
İ
nsanlar çal
ı
ş
ma yoluyla kendilerini gerçekle
ş
tirirler ve bu üretim süreci tarihi aç
ı
klar. Ekonomik hakimiyet ba
ş
ta devlet olmak üzere tüm sosyalalanlardaki iktidara tahvil edilebilir. Böylece hakim ekonomik s
ı
n
ı
f ayn
ı
zamanda yöneticis
ı
n
ı
ft
ı
r. Dolay
ı
s
ı
yla Marksist aç
ı
dan, iktidar, belirli bireylerin sahip olduklar 
ı
ve onlara ait bir 
ş
ey de
ğ
ildir fakat s
ı
n
ı
flar ve gruplara aittir.Marx, ayn
ı
zamanda bilincin maddi ya
ş
am ko
ş
ullar 
ı
n
ı
n bir sonucu olarak anla
ş
ı
lmas
ı
 gerekti
ğ
ini savunmaktad
ı
r. Bununla birlikte, maddi temel dü
ş
ünsel yap
ı
y
ı
birebir belirlemez.Marx için, ideoloji, belirli bir zamanda bir toplumun nas
ı
l
ş
ündü
ğ
üyle ilgilidir. Marksist
ı
dan kapitalist üretim biçiminde, ideoloji, statükonun muhafaza edilmesine yarayan bir dizifikirdir. Kapitalist üretim biçiminde metalar tamam
ı
yla sat
ı
labilirdir ve bu i
ş
çilerin i
ş
lerineyabanc
ı
la
ş
malar 
ı
na sebebiyet verir. Marx’
ı
n gözünde kapitalist üretim biçiminin yüzeyiylekökeni aras
ı
nda bir farkl
ı
l
ı
k vard
ı
r. Biz ideolojinin ele
ş
tirisi arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla bu fark 
ı
kavrayabiliriz.Foucault, iktidar, devlet, ideoloji, yabanc
ı
la
ş
ma ve cinsellik hakk 
ı
ndaki tüm Marksistfikirleri reddeder. Foucault için, iktidar bir ki
ş
inin elinde yo
ğ
unla
ş
an ve di
ğ
erleri üzerindeegemen olan veya bir grubun ve s
ı
n
ı
ı
n elinde de
ğ
ildir.
İ
ktidar devlet gibi belirli bir konumayerle
ş
memi
ş
tir.
İ
ktidar a
ğ
gibi i
ş
leyen bir organizasyondur. Belli ba
ş
l
ı
sosyal ili
ş
kiler gündelik ya
ş
amda temellenir. Bu nedenle, Marx’
ı
n s
ı
n
ı
f mücadelesi gibi geni
ş
ölçekli politikalarlailgilenmesine z
ı
t olarak Foucault mikro politikaya odaklan
ı
r. Nietzsche gibi, Foucault dahakikatin çok tarafl
ı
bir olgu oldu
ğ
unu ileri sürer. Bu, yorumlar 
ı
m
ı
z
ı
n ötesinde tek bir hakikatin olmad
ı
ğ
ı
anlam
ı
na gelir. Foucault’ya göre, iktidar ve bilgi birbirleriyle do
ğ
rudanili
ş
kilidir.
İ
ktidar ve bilginin birle
ş
mesi bilen özneleri üretir. Bu nedenle Marksistyabanc
ı
la
ş
ma teorisi aç
ı
kça geçersiz bir teoridir.Anahtar sözcükler:
İ
ktidar, Marx, Foucault, devlet, ideoloji, hakikat, Marksizm,yabanc
ı
la
ş
ma, s
ı
n
ı
f.I
 
ABSTRACT
In marxist sense social life is world of human effort. It mean that work is basis of humanorganizations. People realize themselves through work and around this productive processhistory unfolds. Economic dominance is translated into power in all other societal realms,especially the state. Thus, dominant economic class is ruling political class. So in marxist pointof view, power is applied and experienced not by specific individuals but by classes and groups.Also Marx argues that consciousness must be understood in relation to the materialconditions of life. Although the material base determines the ideational structure, it does notdetermine it in direct way. For Marx, ideology is how a society thinks about itself at any particular moment. Marxist point of view, in the capitalist mode of production, ideology is a setof ideas which consequence is the preservation of the status quo. In the capitalist mode of  production, property is entirely alienable and this cause to alienate workers to their job. For Marx, in capitalist mode of production, there is a difference between its surface and roots. Wecan discover these difference by critism of ideology.Foucault rejects all Marxist ideas about power, state, ideology and alienation. For Foucault, power is not consolidated one individual’s hand and dominations over others, or thatof one group or class over others. Power is not localised one specific place, like state. Power isexercised through a net like organisations. Major societal relations are rooted in everyday life.Therefore, contra Marx’s interest in politics on the macroscale of class struggle, Foucaultemphasis on the micropolitical. Like Nietzsche, Foucault argues that truth is many sided fact. Itmeans that, there is no single truth beyond our interpretations. According to Foucault, power and knowledge strictly linked with each other. Combination of power and knowledge, producesknowing subjects. So Marxist theory of alienation is frankly invalid theory.Key words: Power, Marx, Foucault, state, ideology, truth, marxism, alienation, class.II
 
 
İŞİ
SEL KABUL/ AÇIKLAMA
Yüksek lisans tezi olarak “Marksist ve Foucaultcu
İ
ktidar Anlay
ı
ş
lar 
ı
Üzerine Sosyolojik Bir Kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rma” adl
ı
çal
ı
ş
mam
ı
, bilimsel ahlak, ilke ve kurallara ters dü
ş
ecek herhangi bir yard
ı
ma ba
ş
vurmaks
ı
z
ı
n kaleme ald
ı
ğ
ı
m
ı
ve yararlanm
ı
ş
bulundu
ğ
um kaynaklar 
ı
n bibliyografyada gösterdiklerimden ibaret oldu
ğ
u, bunlardan at
ı
fta bulunarak yararland
ı
ğ
ı
m
ı
  belirtir ve bu durumu namus ve
ş
erefimle teyit ederim.
Murat Ya
ş
ar AKAR 
III

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
kemaldemir974 liked this
kemaldemir974 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ahmet Demir liked this
Murat Atkafa liked this
ayderi liked this
Fatma Durmaz liked this
Es Zülfikar liked this
Fatma Durmaz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->